Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 52

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Alternatieve fosfaat-arme organische materialen voor de bollenteelt : Effect op organisch stof gehalte en bodemvrucht
  Os, G.J. van; Lans, A.M. van der; Bent, J. van der - \ 2015
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 37
  bodem - organische stof - bodemkwaliteit - bloembollen - fosfaten - bodemvruchtbaarheid - duingebieden - bodemwater - soil - organic matter - soil quality - ornamental bulbs - phosphates - soil fertility - duneland - soil water
  Een voldoende hoog organisch stofgehalte in de bodem is nodig voor een goede bodem- en waterkwaliteit en een optimale teelt. Dit rapport beschrijft de resultaten van een tweejarige veldproef op duinzandgrond naar de effecten van fosfaat-arme alternatieven voor huidige organische meststoffen, waarmee telers het bodem organische stofgehalte op peil kunnen houden. In de bollenteelt op duinzandgrond worden stalmest, GFT-compost en groenbemesters toegepast voor het organisch stof management. Dit is een lastige opgave binnen de aangescherpte gebruiksnormen in de mest- en mineralen wetgeving. De aanvoernorm voor fosfaat is de eerste waar telers tegenaan lopen. Op basis van een inventarisatie, uitgevoerd door CLM en PPO (Van Os et al., 2012), heeft het MilieuPlatform een drietal materialen geselecteerd met een gunstiger organische stof/fosfaat verhouding dan die van stalmest en GFT-compost: cacaodoppen, kokosvezels en Biochar. De resultaten uit het onderzoek geven een indicatie van de mate van geschiktheid van deze materialen voor toepassing in de bollenteelt. De beoordeling van de organische materialen heeft plaatsgevonden op basis van de volgende criteria: goede verwerkbaarheid, effecten op vochtvasthoudend vermogen van de grond, de beschikbaarheid van nutriënten N en P, de bolopbrengst, het organische stof gehalte in de bodem en op de bodemweerbaarheid. In de veldproef zijn twee doseringen toegediend van cacaodoppen, kokosvezels en biochar en vergeleken met GFT-compost. Alle materialen waren goed verwerkbaar, maar elk had z’n eigen voor- en nadelen bij de overige criteria. Toediening heeft geleid tot: • Significante verhoging van het organisch stof gehalte in de bodem bij de hoge dosering van cacaodoppen en biochar • Verhoging van het vochtvasthoudend vermogen bij alle organische materialen • Verhoging van de bolopbrengst alleen bij compost en de hoge dosering kokosvezels • Kans op stikstofimmobilisatie bij de hoge dosering van kokosvezels en biochar; hiermee moet rekening worden gehouden bij de bemesting. • Verhoging van NPK-gehaltes in de bol bij hoge dosering van cacaodoppen • Verhoging van de bodemweerbaarheid tegen Pythium, Rhizoctonia solani (bolaantasting) en Meloïdogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje) via biologische èn fysisch-chemische mechanismen. Op basis van de gemeten waarden kan het volgende worden afgeleid: • De afbraaksnelheid van de materialen neemt toe in de volgorde: biochar (meest persistent), cacaodoppen, compost, kokosvezels (relatief makkelijk afbreekbaar) • De potentiële verhoging van het bodem organisch stof gehalte bij de maximaal toegestane dosering (op basis van fosfaat-aanvoernorm) neemt toe in de volgorde: cacaodoppen (minste verhoging), Biochar/compost, kokosvezels (grootste verhoging) • Met kokosvezels kan (in theorie) het organisch stof gehalte in de bodem het meest efficiënt worden verhoogd binnen de aanvoernorm, vanwege het extreem lage fosfaatgehalte. Bij gelijke hoeveelheid organische stof is de kostprijs van de geteste materialen (gebaseerd op de huidige leveringshoeveelheden) in alle gevallen aanzienlijk hoger dan die van GFT-compost. Volledige vervanging van compost en stalmest door een van de alternatieve producten lijkt, vanwege de diverse nadelen, niet reëel. Een optimale toediening van organische materialen zal daarom in de praktijk neerkomen op een slimme combinatie van verschillende producten, die gezamenlijk alle gewenste functies van organische stof in de bodem vervullen. Organische stof management is een proces van de lange adem, waarbij de samenstelling van (het mengsel van) de organische producten is belangrijk is. Bij regelmatige toediening van grote hoeveelheden zijn de effecten onbekend. Hiervoor is langjarig onderzoek nodig.
  Dure grondbehandeling tegen Pratylenchus snel terugverdiend
  Os, G.J. van; Bent, J. van der; Breeuwsma, S.J. ; Boer, M. de; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2015
  Gewasbescherming 45 (2015)6. - ISSN 0166-6495 - p. 184 - 185.
  Dure grondbehandeling tegen wortellesieaaltjes snel terugverdiend
  Os, G.J. van; Bent, J. van der; Breeuwsma, S.J. ; Boer, M. de; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF
  Toepassing van maatregelen zoals biologische grondontsmetting en de teelt van Tagetes kunnen effectief het wortellesieaaltje bestrijden, maar zijn relatief duur in vergelijking met de toepassing van bijvoorbeeld chemische grondontsmetting. Er is een quick-and-dirty berekening gemaakt op basis van de resultaten van het project Bevordering bodemgezondheid in de sierteelt op duinzandgrond. Hieruit bleek dat de kosten binnen twee jaar waren terugverdiend.
  Soil biodiversity and disease suppression in relation to organic matter management
  Os, G.J. van; Bloem, J. ; Reuler, H. van; Bent, J. van der; Berg, W. van den - \ 2014
  bloembollen - siergewassen - zandgronden - organische stof - gewasbescherming - duurzaam bodemgebruik - bemesting - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organische meststoffen - ornamental bulbs - ornamental crops - sandy soils - organic matter - plant protection - sustainable land use - fertilizer application - cultural control - organic fertilizers
  In the Netherlands, flowerbulbs are grown on sandy soil with low soil organic matter content and fast SOM degradation. This soil is very conducive to soil borne diseases. Addition of organic matter may stimulate the soil microflora and enhance disease suppression
  Duurzaam bodembeheer verhoogt weerbaarheid
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2013
  Bodemweerbaarheid en andere bodemparameters
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2013
  Gewasbescherming 44 (2013)3. - ISSN 0166-6495 - p. 82 - 83.
  bodemweerbaarheid - organische stof - gewasbescherming - zandgronden - bloembollen - bodempathogenen - soil suppressiveness - organic matter - plant protection - sandy soils - ornamental bulbs - soilborne pathogens
  In veldproeven is aangetoond dat verhoging van het organisch stofgehalte leidt tot verbetering van de bodemweerbaarheid tegen Pythium, M. hapla en P. penetrans. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben tien bollentelers uit Noord-Holland de vraag opgeworpen hoe ze binnen de wettelijk gestelde kaders voldoende organisch materiaal kunnen aanvoeren om de bodemweerbaarheid te verbeteren.
  Geïntegreerde beheersstrategie Pythium in bolgewassen
  Boer, M. de; Vreeburg, P.J.M. ; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 32
  pythium - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - bloembollen - wortelrot - bestrijdingsmethoden - fungiciden - pseudomonas - groenbemesters - veldproeven - modules - pythium - plant pathogenic fungi - plant protection - ornamental bulbs - root rots - control methods - fungicides - pseudomonas - green manures - field tests - modules
  Pythium is een grondgebonden schimmel die in diverse bolgewassen, maar vooral bij hyacint en krokus, veel schade veroorzaakt door wortelrot. Dit wortelrot leidt tot slechte groei van de bol en dus tot opbrengstderving. Er is momenteel één fungicide (Ridomil Gold) toegelaten om Pythium te bestrijden. Echter, de toepassing van dit fungicide resulteert niet altijd in een Pythium vrij gewas. Uit eerder onderzoek is bekend dat wortelrot in hyacint ook bestreden wordt door toepassing van een bacterie, Pseudomonas SS101, en door het onderwerken van een groenbemester zoals bladrammenas. Maar, net als bij Ridomil Gold, geldt ook voor deze maatregelen dat wanneer deze maatregel alleen wordt toegepast dit vaak niet resulteert in een betrouwbare en voldoende bestrijding. Daarom is in een meerdere jaren durend project onderzocht of het toepassen van (combinaties van) deze maatregelen gedurende een aantal jaren achter elkaar in verschillende samenstellingen wel effectief Pythium wortelrot kan bestrijden. De verwachting is dat op deze manier Pythium gedurende een aantal jaren met behulp van verschillende mechanismen wordt bestreden zodat de bestrijding veel effectiever is en langdurig.
  Organische stof en bedemweerbaarheid
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2013
  Duurzaam bodembeheer verhoogt weerbaarheid : Goeddoorgrond
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2013
  Duurzaam telen verhoogt bodemweerbaarheid
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2012
  Bodemmetingen en bodemweerbaarheid
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2012
  Organische stof en bodemweerbaarheid.
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2012
  Organische stof en bodemweerbaarheid
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2012
  Organische stof en bodemweerbaarheid
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2012
  Organische stof in de sierteelt op zand - kwantiteit en kwaliteit
  Boer, M. de; Os, G.J. van; Bent, J. van der; Breeuwsma, S.J. - \ 2012
  Duurzaam telen verhoogt bodemweerbaarheid
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2012
  Duurzaam telen verhoogt bodemweerbaarheid
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2012
  Duurzaam telen verhoogt bodemweerbaarheid
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2012
  Bodemgezondheid in de sierteelt
  Boer, M. de; Os, G.J. van; Bent, J. van der; Boer, F.A. de; Runia, W.T. ; Korthals, G. - \ 2012
  Carbon dioxide sensing with sulfonated polyaniline
  Doan, D.C.T. ; Ramaneti, R. ; Baggerman, J. ; Bent, J. van der; Marcelis, A.T.M. ; Tong, H.D. ; Rijn, C.J.M. van - \ 2012
  Sensors and Actuators B: Chemical 168 (2012). - ISSN 0925-4005 - p. 123 - 130.
  emeraldine base polyaniline - self-doped polyanilines - conducting polymers - gas sensors - composite film - co2 sensor - impedance spectroscopy - poly(vinyl alcohol) - aqueous-solutions - chemical sensors
  The use of polyaniline and especially sulfonated polyaniline (SPAN) is explored for sensing carbon dioxide (CO2) at room temperature. Frequency-dependent AC measurements were carried out to detect changes in impedance of the polymer, drop casted on interdigitated electrodes, when exposed to CO2 gas. Aqueous pH buffers were first used to study pH-dependent conductivity to identify a good candidate polymer for CO2 sensing. Emeraldine-base polyaniline exhibits only a significant conductivity change below pH 4 whereas SPAN shows also a conductivity change between pH 4 and 7. This makes SPAN more suitable for CO2 sensing than emeraldine-base polyaniline. The impedance of SPAN films is found to decrease when exposed to CO2 concentrations above 20,000 ppm. Blending SPAN with polyvinyl alcohol further increases the sensitivity for CO2
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.