Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 114

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1016007
Check title to add to marked list
Landelijk WaterKwaliteitsModel-nutriënten (LWKM)
Bolt, Frank van der - \ 2019
Participatieve monitoring in Lumbricus : Een brug tussen innovatie en implementatie
Breman, B.C. ; Kuindersma, W. ; Meijerink, Sander ; Ellen, Gerald Jan ; Wassink, W. ; Brugmans, Bart ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2019
Water Governance (2019)1. - ISSN 2211-0224 - p. 46 - 49.
Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van het waterbeheer, dat heeft de zomer van 2018 nog maar eens extra duidelijk gemaakt. Omdat het klimaat verandert krijgen we vaker te maken met extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. Dit heeft direct consequenties voor onder andere de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. Op de hoger gelegen zandgronden in Nederland zijn deze consequenties zo mogelijk nog groter omdat hier de mogelijkheden om water tijdelijk te bergen of van elders aan te voeren vaak veel beperkter zijn.
Review of the methodologies used to derive groundwater characteristics for a specific area in The Netherlands
Ritzema, H.P. ; Heuvelink, G.B.M. ; Heinen, M. ; Bogaart, P.W. ; Bolt, F.J.E. van der; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Hoogland, T. ; Knotters, M. ; Massop, H.T.L. ; Vroon, H.R.J. ; Bosch, H. van den - \ 2018
Geoderma Regional 14 (2018). - ISSN 2352-0094
Hydropedology - In-situ measurements - Phreatic groundwater table - Spatial interpolation - Temporal aggregation

In this paper, we analyze the methods that are used in The Netherlands to upscale in-situ groundwater measurements in time and in space, and how the selected combinations of upscaling methods affect the resulting groundwater characteristic. In The Netherlands, a three-step approach is used to obtain groundwater characteristics for a specific area: (1) in-situ monitoring of the water table depth; (2) temporal upscaling; and (3) spatial interpolation and aggregation. The three-step approach is, however, not standardized, but a combination of the following methods is used: (i) four methods to measure/monitor the phreatic water table; (ii) four methods for temporal aggregation; and (iii) four methods for spatial interpolation and/or aggregation. Over the past sixty years, several combinations of these methods have been used. Our review shows that the use of these different combinations in the approach to measure and interpret water table depths has resulted in significant systematic differences in the corresponding groundwater characteristics and that there are many sources of potential error. Error in the in-situ measurement of the water table depth can be as high as 1 m. Errors in the temporal aggregation are in the range of 10 to 20 cm and for the spatial interpolation between 20 and 50 cm. We show that there has been no systematic assessment of how these errors influence the resulting groundwater characterization. Thus, we cannot answer the question of whether drought stress in The Netherlands is under- or overestimated. Based on these findings we give recommendations for a systematic approach to groundwater characterizations studies that can minimize the impact of errors.

Bodemverdichting maakt veel los
Bolt, Frank van der - \ 2016
De gevolgen van bodemverdichting verkend
Bodemverdichting in Vlaanderen : Gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem
Bolt, Frank van der; Cornelis, Wim ; Pue, Jan de; Hendriks, Rob ; Akker, Jan van den; Massop, Harry ; Joris, Ingeborg ; Dams, Jef ; Vos, Johan - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2725) - 143
De gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een bodem zijn verkend. Een bodemfysische database is gecreëerd door naast historische metingen nieuwe metingen te verzamelen op verdichte percelen. Dat is gebeurd door op 26 percelen op 2 plekken op 3 diepten ongestoorde monsters te nemen en de bodemfysische eigenschappen te bepalen. Op 6 percelen zijn continue hydrologische metingen verricht van bodemvocht op 3 diepten en grondwaterstanden. De laatste metingen zijn gebruikt om te toetsen of het model SWAP met de gemeten bodemfysische eigenschappen in staat is het watertransport in het perceel te beschrijven. Met SWAP zijn voor 5 Vlaamse stroomgebiedjes de effecten van bodemverdichting verkend voor klimaatscenario’s door de verdichte en niet-verdichte toestand te vergelijken. De met de pedotransferfuncties en nieuwe data berekende effecten van verdere verdichting op de waterhuishouding blijken globaal gezien beperkt te zijn. Dit neemt niet weg dat de lokale effecten mogelijk aanzienlijk kunnen zijn, gelet op de grote variatie in bodemverdichting die binnen de percelen werd opgemeten. De verschillen tussen de verdichte en niet-verdichte situatie in stroomgebieden zijn beperkt. Klimaatscenario’s leiden op verdichte bodems tot meer oppervlakkige afstroming en meer droogtegevoeligheid
Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem
Bolt, Frank van der; Walvoort, Dennis ; Vries, Folkert de; Hoogland, Tom ; Vroon, Henk ; Groenendijk, Piet ; Renaud, Leo ; Massop, Harry ; Veldhuizen, Ab ; Walsum, Paul van - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2753) - 34
bodem - bodemkwaliteit - hydrologie - bodemeigenschappen - bodemkarteringen - soil - soil quality - hydrology - soil properties - soil surveys
Voor de ontwikkeling van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium-waterkwaliteit is een aanpak opgesteld om de fysisch-chemische schematisering van de bodem in Nederland verder te ontwikkelen. Op korte termijn (2017-2018) is een pragmatische werkwijze nodig om de bodemchemische parameters met bijbehorende schematisering in representatieve eenheden voor de operationele toepassing voor landelijke beleidsstudies te actualiseren. Het gebruik van de huidige fysischchemische karakterisering voor de bodemkaart 1:50.000 vormt de geëigende methode. Op de langere termijn is het de wens om het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium-waterkwaliteit ook te kunnen inzetten voor regionale toepassingen. Dit kan alleen als er een gedetailleerde geostatistisch gesimuleerde 3D-bodemkaart aan ten grondslag ligt die recht doen aan regionale variabiliteit van de bodem.
Een nieuwe en handzame lysimeter: eerste stap naar een nationaal netwerk voor de werkelijke verdamping?
Voortman, Bernard ; Witte, J.P. ; Rheenen, Hans van; Bosveld, F. ; Elbers, J.A. ; Bolt, F.J.E. van der; Heijkers, J. ; Hoogendoorn, Jan ; Bolman, A. ; Spek, T. ; Voogt, M. - \ 2016
Stromingen : vakblad voor hydrologen 22 (2016)2. - ISSN 1382-6069 - p. 49 - 63.
hydrologie - neerslag - waterbalans - grondwater - lysimeters - evaporatie - hydrology - precipitation - water balance - groundwater - lysimeters - evaporation
Vrijwel overal op aarde verdampt meer dan de helft van het neerslagwater, ook in Nederland. Toch wordt deze grote verliespost in ons land slechts sporadisch gemeten. Door inspanningen van kennisinstituten, bedrijven en overheid is daarom een lysimeter ontwikkeld. Metingen in 2014 en 2015 op twee locaties vertonen opvallende verschillen, maar ook grote overeenkomsten, met eddy-correlatiemetingen. Schattingen van de verdamping via satellietdata zijn hoger dan de metingen. Tijd daarom, om metingen in het veld te combineren met modellen en waarnemingen vanuit de ruimte
Waterwijzer Landbouw, fase 2. Modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST
Kroes, J.G. ; Bartholomeus, R. ; Dam, J.C. van; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Supit, I. ; Hendriks, R.F.A. ; Wit, A.J.W. de; Bolt, F.J.E. van der; Walvoort, D.J.J. ; Hoving, I.E. ; Bakel, J. van - \ 2015
Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2015-16) - ISBN 9789057736766 - 121
landbouw - grondwaterstand - droogte - klimaatverandering - ecohydrologie - plant-water relaties - modellen - agriculture - groundwater level - drought - climatic change - ecohydrology - plant water relations - models
Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt van een van deze methodes. Landbouw, waterbeheerders en waterleidingbedrijven dringen al langere tijd aan op een herziening van deze methodes, onder meer omdat ze gebaseerd zijn op verouderde meteorologische gegevens en ze niet klimaatrobuust zijn.
Urban water balance and hydrology models to support sustainable urban planning
Moors, E.J. ; Grimmond, C.S.B. ; Veldhuizen, A.A. ; Järvi, L. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2015
In: Understanding Urban Metabolism: A Tool for Urban Planning / Chrysoulakis, N., de Castro, E.A., Moors, E.J., New York : Routledge - ISBN 9780415835114 - p. 106 - 117.
Roadmap NHI: Eindrapport
Klopstra, D. ; Beijk, V.A.W. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2014
NHI - 25 p.
Bronnen van diffuse nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post
Groenendijk, P. ; Mulder, H.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2328) - 37
oppervlaktewater - eutrofiëring - fosfaatuitspoeling - nitraatuitspoeling - voedingsstoffen - mestbeleid - surface water - eutrophication - phosphate leaching - nitrate leaching - nutrients - manure policy
De ex-post evaluatie van de Mestwetgeving 2012 bevat informatie over de bijdrage van verschillende bronnen aan de eutrofiering van het regionale oppervlaktewater. Dit rapport beschrijft de nieuwe methodiek waarmee de bijdragen vanuit landbouwpercelen zijn geschat. De methode vervangt de zgn. uitsluitmethode die in eerdere studies naar de herkomst van stikstof en fosfaat in het oppervlakte-water is toegepast en is gebaseerd op de bepaling van de coëfficiënten van een lineair, statisch metamodel aan de hand van de resultaten van een gevoeligheidsanalyse van het STONE-model. Hoewel de nieuwe methode als een verbetering van voorgaande methoden beschouwd wordt, is ook geconstateerd dat de methode nog niet robuust is voor het bepalen van de bijdrage van mestover-schotten in het verleden. Aanbevolen wordt om in een toekomstige versies van het metamodel voor bronnenanalyses aandacht te besteden aan zowel de diagnose van de huidige herkomst van stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater, als de prognose van de maximaal haalbare reductie van de stikstof- en fosforuitspoeling uit landbouwpercelen door vermindering van de mestgiften.
ICW-nota's digitaal beschikbaar
Massop, H.T.L. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2013
Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)1. - ISSN 1382-6069 - p. 53 - 54.
hydrologie - bodemwater - grondwater - oppervlaktewater - wetenschappelijk onderzoek - publicaties - databanken - hydrology - soil water - groundwater - surface water - scientific research - publications - databases
Het ICW is opgericht naar aanleiding van de watersnood van 1953. De door zout water geïnundeerde gronden weer geschikt maken voor landbouwkundige productie ging daarmee gepaard. Het onderzoek van destijds is o.a. vastgelegd in de zogenaamde ICW nota's. Anno 2013 zijn er vele rapporten gescand en daarmee beter toegankelijk gemaakt voor het werkveld van de hydrologie
Hoe klimaatrobuust is de gewasfactormethode van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium?
Walsum, P.E.V. van; Bolt, F.J.E. van der; Veldhuizen, A.A. - \ 2013
Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)3/4. - ISSN 1382-6069 - p. 127 - 133.
grondwaterstand - evapotranspiratie - waterbehoefte - gewassen - modellen - groundwater level - evapotranspiration - water requirements - crops - models
Artikel naar aanleiding van het artikel “Metingen en proceskennis vereist voor nauwkeurige verdampingsberekening in grondwatermodellen”, van Bartholomeus e.a. in Stromingen, vol 19, #2 (2013). De SWAP-methode wordt in bovengenoemd artikel gebruikt als substituut voor werkelijke metingen om illustratieve berekeningen uit te voeren. Dat de getoetste ‘enkelvoudige’ gewasfactormethoden in dat opzicht tekort te schieten komt doordat er 1) in die methoden geen expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende verdampingstermen, en 2) de gewasfactor een versimpelde voorstelling vormt van (onder andere) de aerodynamische ruwheid; die kan de effecten van variaties in windsnelheid daarom niet volgen.
Toetsingsrapportage NHI 3.0
Hoogewoud, J.C. ; Prinsen, G.F. ; Hunink, J.C. ; Veldhuizen, A.A. ; Bolt, F.J.E. van der; Lange, W.J. de - \ 2013
[Delft] : Deltares - 124
grondwater - grondwaterstroming - oppervlaktewater - hydrologische gegevens - modellen - watersystemen - zoet water - delta's - waterbeleid - groundwater - groundwater flow - surface water - hydrological data - models - water systems - fresh water - deltas - water policy
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een geïntegreerd landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Het doel van het Nationaal Hyrologisch Instrumentarium is om hydrologische ondersteuning te bieden aan beleids- en operationele studies op landelijk (en zoveel mogelijk regionaal) niveau. Deze rapportage beschrijft de toetsing van NHI 3.0. De modelresultaten worden vergeleken met de criteria, die zijn opgesteld door RWS-STOWA en er wordt gekeken naar de toepasbaarheid voor de Deltamodel-Zoetwaterverkenning.
Evaluatie landbouw en KRW : evaluatie meststoffenwet 2012: deelrapport ex post
Boekel, E.M.P.M. van; Bogaart, P.W. ; Gerven, L.P.A. van; Hattum, T. van; Kselik, R.A.L. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Walsum, P.E.V. van; Bolt, F.J.E. van der - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-report 2326) - 94
landbouw - stikstof - fosfaat - kaderrichtlijn water - waterverontreiniging - modellen - uitspoelen - oppervlaktewater - stroomgebieden - mestbeleid - agriculture - nitrogen - phosphate - water framework directive - water pollution - models - leaching - surface water - watersheds - manure policy
In opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovaties (EL&I) is in 2007 een onderzoekstraject ingezet om inzicht te verschaffen in de verwachte realisatie van de KRW-doelen en welke aanvullende maatregelen mogelijk en kosteneffectief zijn. Voor het beantwoorden van de kennisvragen is het modelinstrumentarium ECHO ontwikkeld. De plausibiliteit van de model-resultaten zijn in beeld gebracht door de berekeningen te vergelijken met metingen in het oppervlaktewater. De modelresultaten worden beter door het gebruik van nieuwe uit- en afspoelingsgegevens op basis van STONE 2.4 en retentie in het oppervlaktewater. De toestand en trends in het oppervlaktewater zijn in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2012 in beeld gebracht op basis van metingen in het oppervlaktewater. Hieruit blijkt dat 30% van de meetpunten in het zoete oppervlaktewater voldoet aan zowel de stikstof- en fosfordoelstellingen van de KRW. De diffuse belasting van het oppervlaktewater is voor een substantieel deel afkomstig uit de landbouw. Uit de studie blijkt verder dat aanvullende maatregelen kosteneffectief kunnen worden ingezet om de nutriëntenbelasting te verlagen als rekening wordt gehouden met de kosteneffectiviteit van de maatregelen, de gewenste nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater en afwenteling vanuit bovenstroomse gebieden.
Manure and the water supply: Plan to improve quality by processing manure
Bolt, F.J.E. van der; Buisonjé, F.E. de; Groenendijk, P. - \ 2012
Analyse maatregelen om nutriëntenemissies uit de landbouw te verminderen : deskstudie ter voorbereiding van planMER
Schoumans, O.F. ; Haan, J.J. de; Ruijter, F.J. de; Bolt, F.J.E. van der; Oenema, O. ; Boekel, E.M.P.M. van; Schoot, J.R. van der - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2385) - 90
oppervlaktewater - waterkwaliteit - voedingsstoffen - stikstof - fosfor - uitspoelen - emissie - waterverontreiniging - landbouw - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - mestbeleid - surface water - water quality - nutrients - nitrogen - phosphorus - leaching - emission - water pollution - agriculture - surface water quality - groundwater quality - manure policy
Om de nutriëntenbelasting van het grondwater en oppervlaktewater verder terug te dringen, is de rijksoverheid op zoek naar maatregelen, die door de landbouw geïmplementeerd zouden kunnen worden. Het gaat om maatregelen aanvullend op die van het huidige mestbeleid, omdat de maatregelen van het huidige mestbeleid vooralsnog ontoereikend zijn om alle gestelde doelen voor de waterkwaliteit te realiseren. De perspectiefvolle maatregelen zijn gericht op het verder verlagen van het stikstof- en fosfaatoverschot op bedrijfs- en perceelniveau, door rekening te houden met gewasopbrengst en de nutriëntentoestand van de bodem, op het verbeteren van de bodemkwaliteit en bodemstructuur, en op het vermijden van ondiepe af- en uitspoeling uit landbouwgronden. Maatregelen in het water- en landsysteem helpen de milieukwaliteit te verbeteren maar zijn minder effectief. De effecten van de maatregelen zijn bedrijfs- en locatie specifiek, de selectie van maatregelen is maatwerk
Helofytenfilters in sloten : schoonheid door eenvoud
Buck, A.J. de; Gerven, L.P.A. van; Kleef, J. van; Schoot, J.R. van der; Wijk, G.C.A. ; Buijert, A. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2012
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 517) - 84
sloten - landbouwgrond - helofytenfilters - waterkwaliteit - stikstof - agrarisch natuurbeheer - veldproeven - groningen - ditches - agricultural land - artificial wetlands - water quality - nitrogen - agri-environment schemes - field tests
In Noord-Groningen werken Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk en Waterschap Noorderzijlvest samen aan het overjarig laten staan van riet in sloten waar dat mogelijk is. Omdat dit het landschap siert en omdat het veel waarde heeft voor de natuur. Bekend is dat riet ook gebruikt kan worden voor waterzuivering, in zogenaamde helofytenfilters. In vijf slootvakken met riet op drie locaties in Noord-Groningen is geprobeerd de water- en stofbalansen te meten
Meer water met regelbare drainage?
Stuyt, L.C.P.M. ; Bolt, F.J.E. van der; Snellen, W.B. ; Groenendijk, P. ; Schipper, P.N.M. ; Harmsen, J. ; Bakel, P.J.T. van; Ruijtenberg, R. ; Jonkers, D.A. ; Peerboom, J.M.P.M. ; Buck, A.J. de; Huinink, M. ; Rijken, M. ; Straat, A.A. van der; Talsma, M.J.G. - \ 2012
Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2012-33) - ISBN 9789057735707 - 60
drainage - grondwaterstand - agrarische bedrijfsvoering - peilbeheer - groundwater level - farm management - water level management
Dit rapport geeft aan de hand van resultaten van vijf Nederlandse praktijkproeven inzicht in de mogelijkheden van regelbare of peilgestuurde drainage. Deze vorm van drainage - waarbij boeren de grondwaterstand op hun percelen flexibel kunnen regelen - houdt in tegenstelling tot conventionele drainage veel beter rekening met de uiteenlopende wensen en behoeften vanuit de landbouw, natuur, milieu en waterbeheer. Dit kan de realisatie van waterkwaliteits- en waterkwantiteitsdoelstellingen door waterschappen bevorderen en tegelijkertijd de bedrijfsvoering van agrariërs verbeteren.
Van water en mest : mestverwerking moet de waterkwaliteit verder verbeteren
Bolt, Frank van der; Groenendijk, Piet - \ 2012
surface water quality - nitrates - manure policy - livestock farming - animal manures - leaching - minerals - manure treatment
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.