Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 192

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Leren in een praktijknetwerk : Evaluatie regeling Praktijknetwerken
  Blokland, P.W. ; Bont, C.J.A.M. de; Ham, A. van den; Prins, H. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - 33
  plattelandsontwikkeling - ondernemerschap - boeren - kennis van boeren - kennisoverdracht - netwerken (activiteit) - veehouderij - rural development - entrepreneurship - farmers - farmers' knowledge - knowledge transfer - networking - livestock farming
  In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt sinds een aantal jaren ondersteuning gegeven aan Praktijknetwerken. Dit vormt een onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsbeleid, de 2e pijler van het GLB. De regeling Praktijknetwerken is een van de maatregelen met als doel het versterken van het concurrentievermogen van de landbouw- en de bosbouwsector, de as 1 van het Plattelandsontwikkelingsbeleid. De regeling Praktijknetwerken valt met de regelingen 'Demonstratienetwerken' en 'Beroepsopleiding en voorlichting' onder maatregelfiche 111 van het 2e Plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland (POP II). Het POP II loopt van 2007 tot en met 2013. Deze evaluatie heeft LEI Wageningen UR op verzoek van het ministerie van EZ opgesteld. De evaluatie richt zich alleen op de kleine praktijknetwerken. Hierbij betreft het de toepassing van deze regeling in de jaren 2008-2010 in de veehouderij. Hierdoor blijven, in overleg met de opdrachtgever, de grote praktijknetwerken en ook de toepassing van de regeling Praktijknetwerken in de plantaardige sectoren buiten beschouwing. Deze laatste regeling is in 2010 van start gegaan.
  Resultaat en financiering primaire landbouw
  Meulen, H.A.B. van der; Blokland, P.W. ; Bolhuis, J. ; Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Galen, M.A. van; Hek, P.A. de; Jager, J.H. ; Jukema, G.D. ; Kleijn, A.J. de; Meer, R.W. van der; Stokkers, R. ; Wisman, J.H. - \ 2012
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2012 / Berkhout, P., Roza, P., Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport 2012-038) - p. 156 - 174.
  Support for Farmers' Cooperatives : sector report sugar
  Smit, A.B. ; Bont, C.J.A.M. de - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - 46
  Support for Farmers' Cooperatives : case study report hybrid structures in Belgium and The Netherlands
  Bont, C.J.A.M. de; Poppe, K.J. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - 39
  coöperaties - coöperatieve activiteiten - landen van de europese unie - belgië - nederland - cooperatives - cooperative activities - european union countries - belgium - netherlands
  In order to foster the competitiveness of the food supply chain, the European Commission is committed to promote and facilitate the restructuring and consolidation of the agricultural sector by encouraging the creation of voluntary agricultural producer organisations. To support the policy making process DG Agriculture and Rural Development has launched a large study, “Support for Farmers’ Cooperatives (SFC)”, in order to provide insights on successful cooperatives and producer organisations as well as on effective support measures for these organisations. These insights can be used by farmers themselves, in setting up and strengthening their collective organisation, by the European Commission, and by national and regional authorities in their effort to encourage and support the creation of agricultural producer organisations in the EU.
  Effects of a new sugar regime reform on triple-P aspects of sugar (beet) production in different parts of the world
  Smit, A.B. ; Bont, C.J.A.M. de - \ 2012
  In: 73rd Congress IIRB, Brussels, 14-15 February 2012. - Brussels : IIRB - p. 69 - 71.
  GLB-hervorming 2014 : effecten van toeslagvarianten voor de Nederlandse landbouw
  Jongeneel, R.A. ; Bont, C.J.A.M. de; Jager, J.H. ; Doorn, A.M. van; Naeff, H.S.D. ; Smidt, R.A. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086155859 - 96
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - financieel landbouwbeleid - subsidies - landbouwontwikkeling - eu regelingen - scenario-analyse - cap - agricultural financial policy - subsidies - agricultural development - eu regulations - scenario analysis
  Effecten van toeslagvarianten voor de Nederlandse landbouw.
  Uitkomsten enquete Multifunctionele landbouw
  Veen, E.J. ; Jager, J.H. ; Bont, C.J.A.M. de; Visser, A.J. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (PPO 467) - 41
  multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - economische ontwikkeling - ondernemerschap - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - non-farm income - economic development - entrepreneurship
  Bij veel nieuwe ontwikkelingen in de multifunctionele landbouw zijn vaak de grotere, gespecialiseerde, innovatieve multifunctionele ondernemers betrokken. Deze ondernemers zijn bij diverse organisaties goed in beeld en weten zich over het algemeen goed te redden. De zogenaamde midden categorie bedrijven – bedrijven die tussen de 10 en 50% van hun omzet halen uit multifunctionele activiteiten – is echter minder goed in beeld, terwijl een belangrijk deel van de ontwikkelingen wel van deze groep moet komen. Om de ontwikkelingen, toekomstplannen en verwachtingen van deze groep beter in beeld te krijgen, heeft de Taskforce Multifunctionele Landbouw PPO en het LEI gevraagd een enquête onder deze groep af te nemen en de resultaten hiervan te vergelijken met eerder onderzoek onder de voorlopers. Dit rapport bevat de resultaten van de enquête en een vergelijking met eerder onderzoek.
  Kijk op Multifunctionele landbouw; OMZET en IMPACT 2007-2011
  Hendriks-Goossens, V.J.C. ; Lakner, D. ; Jager, J.H. ; Veen, E.J. ; Voskuilen, M.J. ; Schouten, A.D. ; Bont, C.J.A.M. de; Schoorlemmer, H.B. ; Venema, G.S. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Publicatie / LEI Wageningen UR 12-040) - 23
  multifunctionele landbouw - inkomsten van buiten het landbouwbedrijf - ondernemerschap - economische ontwikkeling - multifunctional agriculture - non-farm income - entrepreneurship - economic development
  De multifunctionele landbouw in Nederland is ook de laatste jaren een groeiende sector. Dit blijkt uit de 2-meting die volgde op de 1-meting van 2 jaar geleden. De omzet in de multifunctionele landbouw is tussen 2007 en 2011 met 52 procent toegenomen tot 491 miljoen euro. De impact van multifunctionele bedrijven gaat verder dan de inkomsten voor de betreffende bedrijven alleen. Zo werken er gemiddeld meer mensen op een multifunctioneel dan op een regulier bedrijf.
  Perspectieven Brabantse intensieve veehouderijsector richting 2020
  Baltussen, W.H.M. ; Bolhuis, J. ; Bont, C.J.A.M. de; Horne, P.L.M. van; Hoste, R. ; Leeuwen, M.G.A. van; Venema, G.S. ; Wisman, J.H. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 55
  varkenshouderij - pluimveehouderij - landbouwontwikkeling - sectorale ontwikkeling - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - toekomst - noord-brabant - pig farming - poultry farming - agricultural development - sectoral development - farm development - future - noord-brabant
  N.a.v. het Burgerinitiatief Megastallen en het opstellen van een landbouwagenda wil de provincie Noord-Brabant inzicht in de huidige en toekomstige positie van de intensieve veehouderij binnen de provincie richting 2020. Op basis van literatuur, een SWOT-analyse en het opstellen van 2 toekomstscenario's (status quo en krimp) zijn de mogelijke ontwikkelingen binnen de varkens- en pluimveehouderij in beeld gebracht. Via een tweetal workshops met agrarische ondernemers en met ketenpartijen zijn de bevindingen in een regionale context getoetst.
  Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw in 2011
  Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Knijff, A. van der; Meulen, H.A.B. van der - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155491 - 207
  bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische economie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - landbouwsector - akkerbouw - rundveehouderij - tuinbouw - glastuinbouw - vollegrondsteelt - rentabiliteit - farm results - agricultural economics - farm income - agricultural sector - arable farming - cattle husbandry - horticulture - greenhouse horticulture - outdoor cropping - profitability
  De Nederlandse land- en tuinbouw behaalt in 2011 een lager inkomensresultaat dan in voorgaand jaar. Binnen de agrarische sector zijn de verschillen dit jaar erg groot.
  In perspectief; Over de toekomst van de Nederlandse agrosector
  Berkhout, P. ; Bakker, T. ; Baltussen, W.H.M. ; Blokland, P.W. ; Bondt, N. ; Bont, C.J.A.M. de; Helming, J.F.M. ; Hietbrink, O. ; Horne, P.L.M. van; Janssens, S.R.M. ; Knijff, A. van der; Leeuwen, M.G.A. van; Linderhof, V.G.M. ; Smit, A.B. ; Solano, G. ; Tabeau, A.A. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel Wageningen UR (LEI-rapport 2011-051) - ISBN 9789086155484 - 166
  landbouwsector - dierenwelzijn - dierlijke productie - varkens - rundvee - pluimvee - agricultural sector - animal welfare - animal production - pigs - cattle - poultry
  Dit rapport geeft inzicht in de economische perspectieven van het Nederlandse agrocomplex, door het schetsen van een palet aan ontwikkelingsmogelijkheden. De focus ligt op de voedsel- en sierteeltproductie. De tijdshorizon is 2025.
  Sugar quotas: yes or no? : economic consequences for sector, chain, international market situation and third world
  Smit, A.B. ; Bont, C.J.A.M. de - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report / LEI Wageningen UR 2011-065) - ISBN 9789086155408 - 44
  suiker - suikerbieten - landbouwbeleid - agrarische economie - quota's - akkerbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - sugar - sugarbeet - agricultural policy - agricultural economics - quotas - arable farming - farm results
  Het ministerie van EL&I heeft het LEI gevraagd inzicht te verschaffen in de argumenten voor en tegen voortzetting van het centrale element van de huidige suikermarktordening, de quotering, na september 2015. De centrale vraag daarbij is: Wat zijn de gevolgen voor telers, verwerkende industrie, de andere schakels in de suikerketen en andere belanghebbenden in met name Nederland van voortzetting respectievelijk een fundamentele verandering van het Europese suikerbeleid? De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, waarmee de factoren die een rol spelen in de suikermarkt zijn geïnventariseerd, en op de toepassing van een aantal modellen. Met de modellen zijn aan de hand van een aantal uitgangspunten de effecten van beleidsveranderingen voor onder meer de productie van suiker, de oppervlakte suikerbieten en de inkomens van suikerbietentelers en de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in het akkerbouwcomplex in Nederland ingeschat.
  Regionale & sectorale verdeling van Europese landbouwsubsidies in Nederland
  Doorn, A.M. van; Naeff, H.S.D. ; Bont, C.J.A.M. de; Jager, J.H. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - boeren - inkomsten uit het landbouwbedrijf - plattelandsbeleid - inventarisaties - nederland - cap - farmers - farm income - rural policy - inventories - netherlands
  De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) begint steeds meer vorm te krijgen. Op 12 oktober 2011 heeft de Europese Commissie de wetgevingsvoorstellen voor het GLB na 2013 gepubliceerd. De hervorming heeft grote gevolgen voor de inkomsten van Nederlandse boeren. Maar hoeveel steun vanuit het GLB ontvangen Nederlandse landbouwers op dit moment eigenlijk? Wat zijn de verschillen tussen sectoren en wat zijn de verschillen tussen regio’s? Deze fact sheet geeft een overzicht van de regionale en sectorale verdeling van de in 2009 uitbetaalde bedragen in het kader van de GLB-inkomenssteun en het plattelandsbeleid. Het gaat om een totaal bedrag van circa 900 mln. Euro.
  Wel of geen suikerquotering? Economische gevolgen voor sector, keten, internationale marktverhoudingen en derde wereld
  Smit, A.B. ; Bont, C.J.A.M. de; Helming, J.F.M. ; Leeuwen, M.G.A. van; Meer, R.W. van der; Berkhout, P. ; Dijk, M. van; Janssens, S.R.M. ; Jager, J.H. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155330 - 123
  agrarische economie - quota's - landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - invoerrechten - bedrijfseconomie - suiker - wereldmarkten - economische analyse - scenario-analyse - agricultural economics - quotas - agricultural policy - cap - import levies - business economics - sugar - world markets - economic analysis - scenario analysis
  De toekomst van het Europese suikerbeleid houdt de betrokken partijen bezig. Afschaffing van de suikerquota zou een breuk met het tot dusver gevoerde beleid inhouden. Voor het ministerie van EL&I was dit aanleiding om het LEI opdracht te geven om hierover een studie te doen. In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van de onderzoekers. Het blijkt dat de economische gevolgen van de afschaffing van de quotering voor de Nederlandse akkerbouw divers zijn en sterk verschillen per individueel bedrijf.
  Bedrijfstoeslagen na 2013; Omgaan met dalende bedragen
  Jongeneel, R.A. ; Bont, C.J.A.M. de; Jager, J.H. ; Prins, H. ; Roza, P. ; Smit, A.B. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086155415 - 89
  betaling - subsidies - financieel landbouwbeleid - inkomsten uit het landbouwbedrijf - melkveehouderij - kalverproductie - fabrieksaardappelen - europese unie - nederland - payment - subsidies - agricultural financial policy - farm income - dairy farming - calf production - starch potatoes - european union - netherlands
  De veranderingen in het Europese landbouwbeleid in de komende jaren houden in dat de bedrijfstoeslagen voor veel landbouwbedrijven sterk zullen dalen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft het LEI gevraagd inzicht te geven in de gevolgen voor de bedrijven met hoge toeslagen per ha; het aanpassingsvermogen van de betreffende bedrijven en de ketens; en de maatregelen die het ministerie eventueel hiervoor zou kunnen nemen. Er is allereerst op basis van de gegevens in het Informatienet een beeld gevormd van de actuele situatie van de bedrijven met hoge bedrijfstoeslagen. Vervolgens is aan de hand van literatuur, interviews met experts en een analyse van de betreffende markten (zuivel, kalfsvlees en aardappelzetmeel) een beschouwing opgesteld over de mogelijkheden van aanpassing van de bedrijven en productieketens aan de verandering van de bedrijfstoeslagen. Daarna is met de klankbordgroep een inventarisatie gemaakt van de mogelijke maatregelen die de overheid kan treffen.
  Resultaat en financiering primaire landbouw
  Meulen, H.A.B. van der; Blokland, P.W. ; Bolhuis, J. ; Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Jager, J.H. ; Jukema, G.D. ; Kleijn, A.J. de; Meer, R.W. van der; Stokkers, R. ; Veen, H.B. van der; Wisman, J.H. - \ 2011
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2011 / Berkhout, P., van Bruchem, C., Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / ISNN 0169-3255 2011-017) - p. 177 - 203.
  landbouwsector - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomsten uit het landbouwbedrijf - bedrijfsgrootte in de landbouw - rentabiliteit - neveninkomsten - agricultural sector - farm results - farm income - farm size - profitability - supplementary income
  Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van de sector land-en tuinbouw als geheel en van de verschillende typen land-en tuinbouwbedrijven.
  Landbouwverkenning provincie Utrecht tot 2025 : huidige situatie en ontwikkeling
  Bont, C.J.A.M. de; Leeuwen, M.G.A. van; Linderhof, V.G.M. ; Venema, G.S. ; Vogelzang, T.A. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155279 - 107
  landbouw als bedrijfstak - landbouwontwikkeling - landbouwstatistieken - prognose - melkveehouderij - fruitteelt - glastuinbouw - utrecht - agriculture as branch of economy - agricultural development - agricultural statistics - prognosis - dairy farming - fruit growing - greenhouse horticulture - utrecht
  Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Utrecht zal tot 2025 met ruim een derde teruglopen tot minder dan 2.000. De agrarische productie blijft op peil. Veel bedrijven zullen verder in omvang groeien, maar blijven overwegend gezinsbedrijven. De landbouw in Utrecht bestaat voor een groot deel uit grondgebonden veehouderijbedrijven. De grootste groep zijn melkveebedrijven. Er zijn bijna evenveel 'overige graasdierbedrijven' (bedrijven met jongvee, vleesvee, schapen of paarden) maar deze zijn gemiddeld veel kleiner en economisch minder van belang. De intensieve veehouderij, waaronder de pluimvee-, varkens- en vleeskalverenhouderij, is vooral te vinden in het oosten van de provincie. De fruitteelt komt vooral in het Kromme Rijngebied voor, glastuinbouw vooral in Harmelen en Mijdrecht. Er is weinig akkerbouw, het betreft vooral snijmais als voedergewas. Circa 95% van de agrarische grond wordt gebruikt als grasland en voor snijmais, bijna 70% van de landbouwgrond is in gebruik van melkveebedrijven. Ongeveer 59% van de grond is in eigendom. De verkavelingssituatie op grotere melkveebedrijven is ongunstiger geworden. De provincie Utrecht wil voor haar Structuurvisie inzicht in het toekomstperspectief van de land- en tuinbouw. Het LEI heeft daartoe een landbouwverkenning tot 2025 opgesteld, die ingaat op de ontwikkeling van de belangrijkste sectoren en op thema's zoals waterbeheer, stadslandbouw en duurzame energie. De verkenning bevat een specificatie naar Agenda Vitaal Platteland (AVP)-gebied en is getoetst in twee workshops met agrarische ondernemers, adviseurs en beleidsmedewerkers van lokale overheden.
  Marktinformatie voor landbouwbeleid
  Bont, C.J.A.M. de; Kamphuis, B.M. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086155217 - 50
  landbouwbeleid - agrarische economie - economisch beleid - marktanalyse - informatiesystemen - prijsbeleid - landbouwprijzen - voedselprijzen - agricultural policy - agricultural economics - economic policy - market analysis - information systems - price policy - agricultural prices - food prices
  In de afgelopen decennia heeft Nederland een goed functionerend systeem van landbouwmarkt- en prijsinformatie opgebouwd. Het systeem bestaat uit een omvangrijk netwerk van informanten en gebruikers. De informatie wordt gebruikt voor verschillende doeleinden: markinformatie voor bedrijven, overheidsbeleid, onderzoek en statistiek.
  Landbouw in Overijssel : huidige situatie en ontwikkeling
  Bont, C.J.A.M. de; Venema, G.S. ; Wisman, A. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086154883 - 68
  landbouwsector - landbouwsituatie - landbouwontwikkeling - toekomst - overijssel - agricultural sector - agricultural situation - agricultural development - future - overijssel
  Dit rapport beschrijft de huidige structuur en andere kenmerken van de landbouw in Overijssel. Vervolgens worden de drijvende krachten voor de ontwikkeling van de landbouw in de toekomst uitgewerkt. De toekomst van de landbouw in Overijssel wordt in beeld gebracht in de vorm van een verkenning tot 2020 en vervolgens met een doorkijk aan de hand van verschillende scenario's tot 2040.
  Groei bedrijven gaat gepaard met verhoging schuldenlast
  Bont, C.J.A.M. de; Veen, H.B. van der - \ 2010
  Agri-monitor 2010 (2010)december. - ISSN 1383-6455 - 3
  In de loop van de jaren neemt het vreemd vermogen van een bedrijf toe of af. Interessant zijn de kenmerken die samenhangen met de verandering in de schuldenpositie. Een analyse voor de melkveehouderij en de glastuinbouw laat enkele opmerkelijke zaken zien.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.