Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 69

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Agricultural Economic Report 2011 of the Netherlands: Summary
  Berkhout, P. ; Bruchem, C. van - \ 2011
  The Hague : LEI WUR (LEI Report 2011-018) - 28 p.
  Landbouw-Economisch Bericht 2011
  Berkhout, P. ; Bruchem, C. van - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport 2011-017) - 244 p.
  Agricultural Economic Report 2010 of the Netherlands: Summary
  Berkhout, P. ; Bruchem, C. van - \ 2010
  The Hague : LEI WUR (LEI Report; ISSN 0924-0764 2010-054) - 28 p.
  Landbouw en milieu
  Bruchem, C. van; Luesink, H.H. ; Hoogeveen, M.W. - \ 2010
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2010 / Berkhout, P., van Bruchem, C., Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / Onderzoeksveld Internationaal Beleid 2010-013) - p. 114 - 138.
  landbouwsector - landbouwproductie - broeikasgassen - pesticiden - dierlijke meststoffen - emissie - milieueffect - landbouw en milieu - energiebesparing - agricultural sector - agricultural production - greenhouse gases - pesticides - animal manures - emission - environmental impact - agriculture and environment - energy saving
  De milieudruk van de land-en tuinbouw daalt, terwijl het volume van de toegevoegde waarde nog enigszins stijgt, zij het duidelijk minder dan in de jaren tachtig. Voor de dierlijke productie is in de afgelopen 10 jaar nauwelijks meer gegroeid. Deels kwam dat door uitbraken van besmettelijke veeziekten. De volumeontwikkeling van de toegevoegde waarde vertoont in die jaren een duidelijke terugslag. Er is dus sprake van een ontkoppeling tussen productie en milieu belasting, althans voor de aangegeven indicatoren.
  Vlees, waarom niet?
  Berkhout, P. ; Bakker, E. de; Bruchem, C. van - \ 2010
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2010 / Berkhout, P., van Bruchem, C., Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / Onderzoeksveld International Beleid 2010-013) - p. 22 - 27.
  vleeswaren - vleesproductie - dierlijke eiwitten - milieueffect - voedselconsumptie - voeding en gezondheid - meat products - meat production - animal proteins - environmental impact - food consumption - nutrition and health
  Deze beschouwing behandelt in vogelvlucht een aantal aspecten die samenhangen met de productie en consumptie van dierlijke eiwitten, met name vlees. De beschouwing begint met een mondiale blik, maar spitst zich verder vooral toe op Nederland.
  Landbouw-Economisch Bericht 2010
  Berkhout, P. ; Bruchem, C. van - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport LEI Werkveld Internationaal beleid 2010-013) - 244
  agrarische economie - landbouwsituatie - landbouwproductie - agricultural economics - agricultural situation - agricultural production
  Het Landbouw-Economisch bericht biedt een verklarend overzicht van de gang van zaken in de Nederlandse agrosector. De internationale en nationale economische en politieke ontwikkelingen hebben invloed op de agrosector. Ook de ontwikkelingen in de landbouw en het landbouwbeleid op wereld- en Europees niveau met de nadruk op de verduurzaking van de voedselketen en de rol van de consument spelen een rol.
  European dairy policy in the years to come; Quota abolition and competitiveness
  Jongeneel, R.A. ; Berkum, S. van; Bont, C.J.A.M. de; Bruchem, C. van; Helming, J.F.M. ; Jager, J.H. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report : Research area International policy ) - ISBN 9789086154197 - 56
  landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - quota's - productiecontroles - marktregulaties - inkomen van landbouwers - melkveehouderij - landen van de europese unie - nederland - agricultural policy - cap - quotas - production controls - market regulations - farmers' income - dairy farming - european union countries - netherlands
  This study examines and discusses recent and future developments in the EU dairy sector. Expected future market projections are discussed. Market impacts are downscaled to farm level, illustrated by quantitative effects on the Dutch dairy sector. Structural change appears to be an important factor for the sector to adjust and to maintain its competitiveness. Policy instruments are discussed which might help to get an improved soft landing and contribute to coping with price volatility
  Prijsschommelingen hebben grotere gevolgen op inkomens
  Bruchem, C. van - \ 2010
  Agrarisch dagblad (2010). - ISSN 1380-6335 - p. 26 - 26.
  Biologische landbouw wereldwijd in de lift
  Bruchem, C. van - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)oktober. - ISSN 1383-6455 - 2
  biologische landbouw - wereld - groeiperiode - biologische voedingsmiddelen - landbouwgrond - agrarische economie - organic farming - world - growth period - organic foods - agricultural land - agricultural economics
  Wereldwijd heeft de biologische landbouw weliswaar een beperkt aandeel in de totale agrarische productie en in de consumptie van voedingsmiddelen, maar in alle werelddelen vertoont de biologische landbouw wel een sterke groei. De consumptie van biologische voedingsmiddelen is geconcentreerd in de rijke landen.
  Landbouw in tijden van recessie: een vergelijking met de jaren dertig
  Bruchem, C. van - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009). - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
  agrarische economie - economische crises - landbouw - vergelijkingen - economische analyse - agricultural economics - economic crises - agriculture - comparisons - economic analysis
  Nu de agrarische sector duidelijk de gevolgen van de economische malaise te verwerken krijgt, is het nuttig om een vergelijking te maken met de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw
  Melkprijs in EU tot 2018 onder de dertig cent
  Bruchem, C. van - \ 2009
  Veeteelt 26 (2009)16. - ISSN 0168-7565 - p. 30 - 31.
  melkveehouderij - melkprijzen - agrarische handel - wereldmarkten - toekomst - dairy farming - milk prices - agricultural trade - world markets - future
  Regelmatig publiceren internationale instanties als de FAO en de OECD voorspellingen over de agrarische markten. Voor de Europese melkveehouderij verwachten ze een dalend aandeel op de wereldmarkt, ondanks de afschaffing van de quotering. De prijzen voor basiszuivelproducenten stijgen, maar de melkprijs in Europa blijft achter
  Overheid houdt taak bij prijs- en inkomensvorming in de landbouw
  Bruchem, C. van; Jongeneel, R.A. - \ 2009
  In: Rond de scheidslijn tussen landbouweconomie en landbouwpolitiek / Massink, H., Silvis, H., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861231 - p. 81 - 90.
  De landbouw tussen voedselcrises en overschotten
  Schelhaas, H. ; Bruchem, C. van - \ 2009
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861279 - 160
  landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - duurzaamheid (sustainability) - europese unie - landbouw - landbouwsituatie - landbouwcrises - overschotten - geschiedenis - europa - ontwikkelingslanden - landbouwpolitiek - agrarische geschiedenis - agricultural policy - cap - sustainability - european union - agriculture - agricultural situation - agricultural crises - surpluses - history - europe - developing countries - agricultural politics - agricultural history
  Na 2013 dreigt de Europese landbouwpolitiek verder te worden afgebroken. Vanaf 2014 wil men vergaand liberaliseren; de markt moet dan alle landbouwproblemen oplossen. In 'De landbouw tussen voedselcrises en overschotten' wordt aangegeven dat dit niet de juiste weg is. Eerst wordt in het kort de geschiedenis en de achtergrond van de landbouwpolitiek beschreven. Daarnaast worden de eigenschappen van de landbouw met zijn miljoenen kleine gezinsbedrijven - zonder marktmacht - uiteengezet. Dit boek laat zien dat er een Europese landbouwpolitiek mogelijk is die veel minder kost, goede overlevingskansen biedt voor de Europese landbouw en beter is voor het milieu en de derde wereld.
  Agricultural Economic Report 2009 of the Netherlands: Summary
  Berkhout, P. ; Bruchem, C. van - \ 2009
  The Hague : LEI WUR (LEI Report 2009-066) - 32 p.
  Landbouw-Economisch Bericht 2009
  Berkhout, P. ; Bruchem, C. van - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport LEI Werkveld Internationaal beleid 2009-047) - 228
  landbouw - statistiek - agriculture - statistics
  Het Landbouw-Economisch Bericht 2009 biedt een verklarend overzicht van de gang van zaken in de Nederlandse agrosector. Tegen de achtergrond van de internationale en nationale economische en politieke ontwikkelingen, wordt ingegaan op ontwikkelingen in de landbouw en het landbouwbeleid in respectievelijk de wereld en de Europese Unie. Vervolgens staat de Nederlandse agrosector centraal, met aandacht voor consumptie en de voedings- en genotmiddelenindustrie. Hierna wordt aandacht besteed aan het landelijk gebied, de landbouwmilieuproblematiek en de structuur van de agrosector. De publicatie wordt afgerond met een beschouwing over de inkomensontwikkelingen in de onderscheiden delen van het agrocomplex. This report presents a survey of the economic state of Dutch agribusiness. First, attention is paid to general economic and political developments, followed by an overview of the changes in the EU policy for the agricultural sector. Next the report deals with the developments in the Dutch agricultural complex and food industry, followed by chapters describing changes in the Dutch rural area and environmental issues. Following a description of the production structure and production factors in agriculture, profi tability and income formation in the various sub sectors are analysed. The complete report is only available in Dutch, a separate English summary is available.
  Productie land- en tuinbouw groeit trager dan voorheen
  Bruchem, C. van - \ 2008
  Agri-monitor 2008 (2008)december. - ISSN 1383-6455 - 3
  landbouw - tuinbouw - productie binnen het landbouwbedrijf - productie - agriculture - horticulture - on-farm production - production
  De productie van de Nederlandse land- en tuinbouw is tot in de jaren tachtig fors toegenomen, maar daarna viel het groeitempo sterk terug. Het gevoerde beleid speelt een rol, zowel bij de sterke groei in het verleden, als bij de vertraging.
  Agrarisch natuurbeheer in gewijzigde omstandigheden
  Bruchem, C. van; Silvis, H.J. - \ 2008
  In: Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid / Brouwer, F.M., Dirkx, G.H.P., - p. 106 - 107.
  landbouwsituatie - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarisch natuurbeheer - toekomst - agricultural situation - farm results - agri-environment schemes - future
  Het valt te betwijfelen of de omstandigheden in de komende jaren (even) bevorderlijk zullen zijn voor het beheer van natuur en landschap door agrariërs. Om boeren te blijven interesseren voor beheer van landschap of natuur zal dus vaak een hogere compensatie nodig zijn. Tevens zal schaalvergroting in de landbouw zich voortzetten, aldus deze LEI analyse
  Agrarische structuur, trends en beleid: ontwikkelingen in Nederland vanaf 1950
  Bruchem, C. van; Silvis, H.J. ; Berkhout, P. ; Bommel, K.H.M. van; Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Kleijn, A.J. de; Pronk, A. - \ 2008
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086152643 - 113
  agrarische economie - landbouwsector - landbouwontwikkeling - landbouwbeleid - agro-industriële sector - landbouwproductie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - agrarische structuur - landbouwhervorming - nederland - economische verandering - agro-industriële ketens - agricultural economics - agricultural sector - agricultural development - agricultural policy - agroindustrial sector - agricultural production - farm income - agricultural structure - agrarian reform - netherlands - economic change - agro-industrial chains
  In en rond de agrarische sector in Nederland hebben zich de afgelopen decennia ingrijpende veranderingen voorgedaan. Zo is het aandeel van de agrarische sector in de nationale economie stelselmatig teruggelopen. Dit rapport brengt de structurele veranderingen in kaart en analyseert de invloed van beleidsmaatregelen. Geconcludeerd wordt dat de processen van bedrijfsbeëindiging en schaalvergroting die zich in de land/ en tuinbouw voordoen, vooral bepaald zijn door het duurder worden van arbeid, in combinatie met het beschikbaar komenvan arbeidsbesparende technische mogelijkheden.Fundamental changes have taken place in and around the Dutch agricultural sector during the past decades, and the agriculture sector¿s share in the national economy has exhibited a consistent decline. This report maps the structural changes in the sector and analyses the influence of policy measures. The report concludes that the processes resulting in the closure of farms and increases in scale are primarily determined by the increasing cost of labour incombination with the availability of labour/saving technology.
  Agricultural Economic Report 2008 of the Netherlands: Summary
  Berkhout, P. ; Bruchem, C. van - \ 2008
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Report 2008-030) - 32 p.
  This summary of the Landbouw-Economisch Bericht 2008 offers a global survey of the economic and financial state of Dutch agriculture and horticulture. In it, the changing economic and political circumstances affecting the sector are explicitly taken into account. The outline of the publication has been changed considerably. More attention is given to general analyses of the agricultural sector, less to the income developments. The complete report, which is available only in Dutch, is based on data and contributions from the three research departments of the Institute. The report has been coordinated and edited by the Public Issues Department. The final draft of the 2008 edition of the report was completed in May 2008.
  Landbouw-Economisch Bericht 2008
  Berkhout, P. ; Bruchem, C. van - \ 2008
  Den Haag : LEI WUR (Rapport / LEI 2008-029) - 217 p.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.