Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 200

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kansen voor oude droge heide in het heidelandschap
  Bijlsma, R.J. ; Delft, S.P.J. van; Loeb, R. ; Bobbink, Roland - \ 2020
  Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (Rapport 2020/OBN240-DZ) - 176
  Ecologisch beoordelingskader voor herstelprogramma’s Natura 2000 Veluwe
  Bijlsma, R.J. ; Delft, S.P.J. van; Janssen, J.A.M. ; Sierdsema, H. ; Siepel, H. - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 3036) - 113
  Dit rapport geeft beoordelingsformulieren (‘formats’) voor Natura 2000-habitattypen en leefgebieden van soorten van de herstelprogramma’s voor bos en heide & stuifzand op de Veluwe. De criteria sluiten aan op de systematiek van Standaardgegevensformulieren. Streefbeelden voor de omvang en het goed functioneren van habitattypen en populaties van soorten worden onderbouwd. De beoordeling van landschappelijke positie en abiotische randvoorwaarden van habitattypen en leefgebieden is gekoppeld aan een nieuw vervaardigde Landschappelijke Bodemkaart van het Natura 2000-gebied Veluwe. Kenmerken van de beoordelingsklasse Goed voor habitattypen vormen een referentie voor ‘natuurlijke’ processen en relaties met bijbehorende structuur. Deze kenmerken zijn nodig voor duurzame instandhouding van habitattypen en populaties. De beoordelingsklasse Optimaal voor geschiktheid van leefgebied en duurzaamheid van populaties correspondeert met toplocaties. Er is een leidraad uitgewerkt voor het in kaart brengen van knelpunten, kansen en maatregelen voor herstel. Deze leidraad kan samen met de beoordelingsformats worden gebruikt tijdens deelgebiedssessies met terreinbeheerders.
  Natura 2000-habitattypen droge bossen in Drenthe : Onderzoek naar de kwaliteit van bodem, vegetatie en stamhout van eik in oude bossen
  Bijlsma, R.J. ; Delft, S.P.J. van; Jong, J.J. de - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 3029) - 109
  De kwaliteit van droge, oude bossen in Drentse Natura 2000-gebieden (habitattypen 9120 Beuken-eikenbossen en 9190 Oude eikenbossen) is onderzocht met nadruk op bodemkenmerken, vegetatie en stamhout van eik. De bossen worden beoordeeld ten aanzien van effecten van natuurlijke verzuring door bodemontwikkeling en kunstmatige verzuring door intensief historisch bosgebruik en atmosferische depositie. Kenmerken van de in zeer oude bossen voorkomende dikke humusprofielen krijgen expliciet aandacht. Voor locaties met gedegradeerde bodems worden herstelmaatregelen voorgesteld in de vorm van experimentele bemesting.
  Ptychostomum touwii, a new bryophyte species distinguished from Ptychostomum rubens by iterative morpho-molecular analysis, and a note on Bryum microerythrocarpum
  Bijlsma, R.J. ; Kruijer, J.D. ; Stech, M. - \ 2020
  Gorteria 42 (2020). - ISSN 0017-2294 - p. 056 - 065.
  DNA barcoding of Dutch collections of Ptychostomum rubens (Mitt.) Holyoak & N. Pedersen as understood in modern Floras revealed two distinct taxa. A morphological study of these specimens recognized several characters which can be used for identification. Ptychostomum rubens as well as its synonym Bryum bomanssonii Lindb. are lectotypified here. These lectotypes, and hence these two taxa, belong to the same morpho-molecular species.The other species is described here as a new species: Ptychostomum touwii Bijlsma, Kruijer & M. Stech. A key to these two species and the closely related P. bornholmense (Wink. & R. Ruthe) Holyoak & N. Pedersen is given.Their distribution and ecology in the Netherlands are briefly discussed. Ptychostomum rubens is a widespread species in the Netherlands, occurring on disturbed, base-rich, often calcareous and nutrient-rich soils, whereasP. touwii is calcifuge and prefers disturbed, less nutrient-rich, sandy soils and loams. The distribution range of the latter species needs to be clarified yet. After studying material from the South American species Bryum subapiculatumHampe, B. dentiferum Hampe, and B. rubrinerve Cardot & Broth., we propose to exclude these species from the species concept of B. microerythrocarpum Müll.Hal. & Kindb. awaiting further molecular research of this variable species complex. Since, based on previous molecular research, B. subapiculatum is recently classified in the genus Imbribryum N. Pedersen and B. subapiculatum and B. microerythrocarpum are closely related, we also make the new combination Imbribryum microerythrocarpum (Müll.Hal. & Kindb.) Bijlsma, Kruijer & M. Stech.
  Habitatrichtlijnrapportage 2019: Annex D Habitattypen : Achtergronddocument
  Janssen, John ; Bijlsma, Rienk-Jan ; Arts, Gertie ; Baptist, Martin ; Hennekens, Stephan ; Knegt, Bart de; Meij, Tom van der; Schaminée, Joop ; Strien, Arco van; Wijnhoven, Sander ; Ysebaert, Tom - \ 2020
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 171) - 97
  This document describes the concepts, data and methods used in the 2019 report (under Article 17 of the Habitats Directive) on the conservation status of habitat types for the parameters range, area, structure and functions, and future prospects. The ranges of nearly all habitat types have not changed. No reliable, updated data on area were available for most habitat types. The methodology for assessing structure and functions has been thoroughly revised to accommodate long-term monitoring data and meet the new reporting formats. The European Commission has also introduced a new method for assessing future prospects. The report presents the results and indicates where the methods and data can be improved.
  Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage 2019
  Adams, Annemiek ; Bijlsma, Rienk-Jan ; Bos, Gerdien ; Clerkx, Sandra ; Janssen, John ; Kleunen, André van; Remmelts, Wilmar ; Rooijen, Nils van; Schaminée, Joop ; Schmidt, Anne ; Swaay, Chris van; Wijnhoven, Sander ; Woestenburg, Martin ; Aar, Mies van - \ 2020
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (Thema Informatievoorziening Natuur / Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu ) - 52
  Barriers to restoration: soil acidity and phosphorus limitation constrain recovery of heathland plant communities after sod cutting
  Vogels, J. ; Weijters, Maaike ; Bobbink, Roland ; Bijlsma, R.J. ; Lamers, Leon P.M. ; Verberk, W.C.E.P. ; Siepel, H. - \ 2020
  Applied Vegetation Science 23 (2020)1. - ISSN 1402-2001 - p. 94 - 106.
  Sod cutting has been used extensively as an effective measure in removing excess N and restoring dwarf shrub dominance in heathlands affected by increased nitrogen deposition. However, recovery of other plant species is often very limited. One barrier is high soil acidity following sod cutting, which results in soil aluminium (Al3+) and ammonium (NH4+) reaching toxic concentrations. Sod‐cutting management also removes most of the major nutrients from the system, so intensified nutrient limitation could be an additional barrier to the recovery of species‐rich communities. Soil phosphorus (P) is of special interest as research indicates sod‐cutting management can shift the system to P limitation.
  Doet extreme droogte stikstofbom in droge heide barsten?
  Bobbink, Roland ; Loeb, Roos ; Bijlsma, R.J. ; Delft, S.P.J. van - \ 2019
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2019)160. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 6.
  In oude heide is veel koolstof en stikstof vastgelegd in de organische bodemlagen. Zelfs sterk verhoogde stikstoftoevoer doet het heidesysteem nauwelijks lekken: er spoelt ook dan vrijwel geen nitraat of ammonium uit naar dieper grondwater. Echter, ernstige verstoringen zijn een risico voor het vrijkomen van deze stikstof, zoals extreme droogte. Om dit te onderzoeken is een laboratoriumexperiment uitgevoerd, aangevuld met veldmetingen na de extreem droge zomer van 2018. Het blijkt dat de N-huishouding ernstig verstoord is door extreme droogte met zeer hoge concentraties beschikbaar ammonium en veel nitraatuitspoeling als gevolg.
  Steenmeel en natuurherstel: een gelukkige relatie of een risicovolle combinatie?
  Diggelen, R. van; Bergsma, Huig ; Bijlsma, R.J. ; Bobbink, Roland ; Burg, A. Van den; Sevink, J. ; Siebel, H.N. ; Siepel, H. ; Vogels, J. ; Vries, W. de; Weijters, Maaike - \ 2019
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2019)155. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 23.
  Sinds het midden van de vorige eeuw heeft de Nederlandsenatuur te lijden gehad van overmatige zuur- en stikstofdepositie. Maatregelen om de effecten hiervan te bestrijden, leidden niet altijd tot het gewenste resultaat en hadden soms dermate sterke neveneffecten dat ze eerder ongewenst waren. Sinds kort is steenmeel in beeld als middel dat mogelijk wel de positieve effecten maar niet de neveneffecten heeft. Kennis over de effecten vansteenmeel op gedegradeerde natuur en bos is echter nog lang geen gemeengoed. Op 18 februari 2019 organiseerden de VBNE en het OBN Deskundigen team Droog zandlandschap een discussiedag voor onderzoekers en andere direct betrokkenen rond het onderwerp “Steenmeel als herstelmaatregel” om kennis, inzichten en onzekerheden rond dit thema uit te wisselen en mogelijke richtlijnen te bespreken voor een eventuele toepassing van steenmeel als herstelmaatregel in natuurgebieden.
  Dutch forest reserves database and network
  Bijlsma, R.J. ; Clerkx, A.P.P.M. - \ 2019
  forest reserve - monitoring - database - nin-intervention dynamics - ecology
  The Dutch forest reserves network encompasses about 60 forest reserves representing all major forest types in the Netherlands. The reserves were designated between 1983 and 2000. The present Access-database presents all measurements (mostly between 1982 and 2005) on trees and regeneration in circular sample plots throughout the reserves and in a one ha rectangular core area in each reserve. The data set also includes map data at the reserve level (such as reserve boundaries, samples plots and core areas) and of GIS files derived from tree measurements in the core area.
  The Dutch forest reserves network : Documentation of monitoring design and databases
  Bijlsma, R.J. ; Clerkx, A.P.P.M. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2940) - 35
  The Dutch forest reserves network was officially created by the Ministry of Agriculture and Fisheries (now Agriculture, Nature and Food Quality) in 1987. A total of 60 forest reserves were designated for inclusion in the network between 1983 and 2000. In 2018, one reserve was excluded from the network. Firstly, this report presents general information on the distribution, area, ownership, physical geography, woodland types, Natura 2000 woodland habitat types, and the management history of the reserves. After this, the monitoring design is described, which includes measurements taken from trees, and regeneration, in circular sample plots throughout the reserves, and in a one hectare rectangular core area in each reserve. The structure of the Access-database of tree measurements is presented, and all tables documented. An overview is given of GIS files at the network- and reserve levels, and of GIS files derived from tree measurements in core areas. All these data are available from the Data Archiving and Networked Services (DANS) portal.
  Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives : examples of setting favourable reference values
  Bijlsma, R.J. ; Agrillo, E. ; Attorre, F. ; Boitani, L. ; Brunner, A. ; Evans, P. ; Foppen, R. ; Gubbay, S. ; Janssen, J.A.M. ; Kleunen, A. van; Langhout, W. ; Pacifici, M. ; Ramirez, I. ; Rondinini, C. ; Roomen, M. van; Siepel, H. ; Swaaij, C.A.M. van; Winter, H.V. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2929) - 219
  Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives : technical report
  Bijlsma, R.J. ; Agrillo, E. ; Attorre, F. ; Boitani, L. ; Brunner, A. ; Evans, P. ; Foppen, R. ; Gubbay, S. ; Janssen, J.A.M. ; Kleunen, A. van; Langhout, W. ; Noordhuis, R. ; Pacifici, M. ; Ramirez, I. ; Rondinini, C. ; Roomen, M. van; Siepel, H. ; Winter, H.V. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2928) - 93
  Nieuwe ecologische inzichten uit het oudste kadaster (van 1832)
  Bijlsma, Rienk Jan - \ 2018
  Karakterisering, uitbreiding en herstel kwaliteit van Veldbies-Beukenbossen
  Hommel, Patrick ; Bijlsma, Rienk-Jan ; Jansman, Hugh ; Ouden, Jan den; Schaminée, Joop ; Waal, Rein de; Wallis de Vries, Michiel - \ 2018
  Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (OBN rapport 2018/OBN225-HE) - 180
  Analyse verduurzamingsopgaven landelijk gebied Overijssel richting 2050
  Nieuwenhuizen, W. ; Gies, E. ; Heide, M. van der; Maas, G. ; Bijlsma, R.J. ; Pouwels, R. ; Lesschen, J.P. ; Velthof, G.L. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Economic Research - ISBN 9789463433662 - 22
  Monitoring pilot Houtribdijk
  Penning, Ellis ; Bijlsma, Penning ; Heijer, Kees den; Lange, Marieke de; Vuik, Vincent - \ 2018
  Delft : Deltares - 159
  Beoordeling van erosie en sedimentatie in en rond natuur in het Heuvelland: een samenvatting
  Waal, R.W. de; Bijlsma, R.J. - \ 2018
  Verspreiding en betekenis van bramen in en rond Natura 2000-gebied Norgerholt
  Bijlsma, R.J. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 54
  Bodemerosie in en rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland : De herkenning en beoordeling van erosie- en sedimentatievormen
  Waal, R.W. de; Bijlsma, R.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2018
  Natuurhistorisch Maandblad 107 (2018)9. - ISSN 0028-1107 - p. 158 - 165.
  In de Natura 2000-gebieden in het Heuvelland worden habitattypen en andere natuurwaarden op hellingen in randzones grenzend aan landbouwpercelen negatief beïnvloed door de toestroom van voedselrijk water en sediment. Bij intensieve vormen van erosie kunnen natuurwaarden in de gebieden zelfs verdwijnen. In 2016 is vanuit het OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) onderzoek uitgevoerd naar erosievormen nabij en in Natura 2000-gebieden en naar maatregelen waarmee negatieve effecten kunnen worden voorkomen of gestopt. Dankzij een periode met zware hoosbuien in de zomer van 2016 konden alle vormen van erosie in het veld goed bestudeerd en in samenhang beschreven worden. Dit artikel is een samenvatting van de gepubliceerde onderzoeksresultaten.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.