Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 157

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1016314
Check title to add to marked list
Doet extreme droogte stikstofbom in droge heide barsten?
Bobbink, Roland ; Loeb, Roos ; Bijlsma, R.J. ; Delft, S.P.J. van - \ 2019
Vakblad Natuur Bos Landschap (2019)160. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 6.
In oude heide is veel koolstof en stikstof vastgelegd in de organische bodemlagen. Zelfs sterk verhoogde stikstoftoevoer doet het heidesysteem nauwelijks lekken: er spoelt ook dan vrijwel geen nitraat of ammonium uit naar dieper grondwater. Echter, ernstige verstoringen zijn een risico voor het vrijkomen van deze stikstof, zoals extreme droogte. Om dit te onderzoeken is een laboratoriumexperiment uitgevoerd, aangevuld met veldmetingen na de extreem droge zomer van 2018. Het blijkt dat de N-huishouding ernstig verstoord is door extreme droogte met zeer hoge concentraties beschikbaar ammonium en veel nitraatuitspoeling als gevolg.
Analyse verdroging zeven TOP-gebieden in de provincie Utrecht
Delft, Bas van; Knotters, Martin ; Teuling, Kees - \ 2019
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2967) - 75
For seven TOP areas in the province of Utrecht an analysis was made of the extent to which these areas meet standards of water table depth and groundwater quality. This so called target realisation was compared with the situation in 2013. The results of the analysis indicated that desiccation has more or less been reduced. However, it has also been shown that conditions could have been created that are too wet to meet the abiotic standards for the nature types being pursued.
Verzuring van loofbossen op droge zandgronden en herstelmogelijkheden door steenmeeltoediening
Vires, Wim de; Weijters, Maaike ; Jong, Anjo de; Delft, Bas van; Bloem, Jaap ; Burg, Arnold van den; Duinen, Gert-Jan van; Verbaarschot, Evi ; Bobbink, Roland - \ 2019
Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 138
Geomorfologische analyse van de Raamvallei
Maas, Gilbert ; Delft, Bas van; Mol, Gerben - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2918) - 79
LESA verlengde nevengeul Junne
Delft, S.P.J. van; Maas, G.J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2917) - 73
n blijvend gestuwde systemen kan de aanleg stuw-passerende-nevengeulen een goed alternatief zijn voor beek- en rivierherstel. Het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ voorziet in een verlenging van de bestaande nevengeul Junne volgens het principe ‘Bouwen met Natuur’. Onderzoek naar de hydro-morfologische ontwerpeisen, maatregelen en het beheer van de nevengeul vindt plaats in het Programma Lumbricus Boeiende Beekdalen Proeftuin Oost. Het doel van de verlenging is een 3250 m lange, langzaam stromende beek of rivier op zand (KRW-type R6/ R7), nieuw areaal stroomdalgraslanden (N2000-habitattype H6120) en overstromingsmilieus voor KRW-doelsoorten. Landschapsecologische systeemanalyse toont aan dat de kans op laterale geulverleggingen door het cohesieve karakter van de bodem in de oeverzone klein is, maar er een risico is op verticale erosie van de bedding. Voor stroomdalgraslanden, overstromingsmilieus en alluviale bossen zijn er realisatiekansen in het gebied. Deze worden sterk beïnvloed door de verwachte wijziging van de grondwaterstanden als gevolg van de aanleg van de nevengeul.
Natuurpotentie voor enkele percelen in Willinks Weust : aanvullend ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek PAS/Natura 2000 Willinks Weust
Delft, S.P.J. van - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2913) - 71
Organische Veenbasis
Delft, S.P.J. van; Akker, J.J.H. van den; Hendriks, R.F.A. - \ 2018
Inleiding organische veenbasis: Wat is het en waar komt het voor?
Delft, Bas van - \ 2018
Humusica 1, article 5: Terrestrial humus systems and forms — Keys of classification of humus systems and forms
Zanella, Augusto ; Ponge, Jean François ; Jabiol, Bernard ; Sartori, Giacomo ; Kolb, Ekart ; Bayon, Renée Claire Le; Gobat, Jean Michel ; Aubert, Michaël ; Waal, Rein de; Delft, Bas van; Vacca, Andrea ; Serra, Gianluca ; Chersich, Silvia ; Andreetta, Anna ; Kõlli, Raimo ; Brun, Jean Jacques ; Cools, Nathalie ; Englisch, Michael ; Hager, Herbert ; Katzensteiner, Klaus ; Brêthes, Alain ; Nicola, Cristina De; Testi, Anna ; Bernier, Nicolas ; Graefe, Ulfert ; Wolf, Ugo ; Juilleret, Jérôme ; Garlato, Andrea ; Obber, Silvia ; Galvan, Paola ; Zampedri, Roberto ; Frizzera, Lorenzo ; Tomasi, Mauro ; Banas, Damien ; Bureau, Fabrice ; Tatti, Dylan ; Salmon, Sandrine ; Menardi, Roberto ; Fontanella, Fausto ; Carraro, Vinicio ; Pizzeghello, Diego ; Concheri, Giuseppe ; Squartini, Andrea ; Cattaneo, Dina ; Scattolin, Linda ; Nardi, Serenella ; Nicolini, Gianni ; Viola, Franco - \ 2018
Applied Soil Ecology 122 (2018). - ISSN 0929-1393 - p. 75 - 86.
Humus - Humus classification - Humus forms - Humus systems - Humusica - Terrestrial humus forms
This article is an as simple as possible key of classification of terrestrial (aerobic, not submersed) topsoils (organic and organic-mineral series of soil horizons). Based on the introduction exposed in Humusica 1, article 1, and using vocabulary and definitions listed in article 4, a classification is proposed for better understanding the biological functioning of the soil, partially disclosing the process of litter digestion. Five types of terrestrial topsoils, called terrestrial humus systems, are described and illustrated with the help of photographs. Within each humus system, 3–4 humus forms are also revealed, corresponding to similar series of soil horizons generated in a relatively homogeneous environment whose range of ecological factors is not so large to overstep and cause the genesis of another different humus system. The article ends with a figure that shows the relationship between Tangel and Amphi humus systems, and a dichotomous key of classification that one can easily print and bring in the field for practicing humus classification.
Humusica 2, Article 9 : Histic humus systems and forms-Specific terms, diagnostic horizons and overview
Zanella, Augusto ; Waal, Rein de; Delft, Bas van; Ponge, Jean François ; Jabiol, Bernard ; Nobili, Maria De; Ferronato, Chiara ; Gobat, Jean Michel ; Vacca, Andrea - \ 2018
Applied Soil Ecology 122 (2018)2. - ISSN 0929-1393 - p. 148 - 153.
Histic humus - Humus - Peat - Submerged humipedon classification - Submerged soils

This paper presents the specific terms of vocabulary and diagnostic horizons necessary for a field classification of submerged Histic humipedons (peats, moors). It is simply an exposition of definitions placed side by side with photographic samples, with rather practical interest. The knowledge reported here is mandatory for people wanting to use the key of classification of these humipedons presented in Humusica 2, article 10. The paper illustrates with schemes the spatial and functional relationships between diagnostic horizons of different Histic humipedons.

Humusica 2, article 10 : Histic humus systems and forms - Key of classification1
Zanella, Augusto ; Waal, Rein de; Delft, Bas van; Ponge, Jean François ; Ferronato, Chiara ; Nobili, Maria De; Bayon, Renée Claire Le; Andreetta, Anna ; Kõlli, Raimo - \ 2018
Applied Soil Ecology 122 (2018)2. - ISSN 0929-1393 - p. 154 - 161.
Histic humus - Histic humus classification - Humus - Humusica - Moor - Peat

This paper corresponds to an illustrated field key of classification of Histic humipedon. Vocabulary and diagnostic horizon definitions are in Humusica 2, article 9. The process of classification can follow a step by step way or simply be realised choosing the right diagnostic horizon on a table and composing the whole profile as in a game of construction. Examples of real profiles are given for comparison with the ones people can find in the field.

Humusica 2, article 12 : Aqueous humipedons - Tidal and subtidal humus systems and forms
Zanella, A. ; Ferronato, Chiara ; Nobili, Maria De; Vianello, Gilmo ; Vittori Antisari, L. ; Ponge, J.F. ; Waal, R. de; Delft, B. van; Vacca, A. - \ 2018
Applied Soil Ecology 122 (2018)2. - ISSN 0929-1393 - p. 170 - 180.

Soils formed in tidal and subtidal environments often do not show sufficient accumulation of undecomposed plant tissues to be classified as Histosols. In this article we present a first attempt of morpho-functional classification of aquatic humus, a revision of the terminology and of the diagnostic features employed by pedologists in the description of aqueous and submerged soils, and we finally suggest some criteria to be used during field investigations. According to the proposed criteria, Redoxi, Reductitidal, and Subtidal humus forms can be distinguished in aquatic systems, avoiding any possible confusion with Histic, Epihisto, Hydro and Para Anaero/Archaeo or Crusto humus forms. The article concludes with some examples of classification, including prefixes for detailing particular intergrades with the other groups of humipedons and with the discussion of the contribution of algae and seagrasses to the formation of Crusto forms.

Humusica 2, article 11 : Histic humus systems and forms-Epihisto intergrades and dynamics
Zanella, Augusto ; Ponge, Jean François ; Waal, Rein De; Delft, Bas Van; Nobili, Maria De; Ferronato, Chiara ; Antisari, Livia Vittori ; Vianello, Gilmo ; Jabiol, Bernard - \ 2018
Applied Soil Ecology 122 (2018)2. - ISSN 0929-1393 - p. 162 - 169.
Biodegradation - Histosols - Humus - Peats - Soil water dynamics - Wetlands
The processes of formation and evolution of Histic humipedons are related to the soil/water dynamics. In a first part of the paper we present diagnostic features and horizons necessary for describing the intergrade humipedons existing between Histic and Hydro humipedons. Called Epihistic ("superficial" Histic), these humipedons are very common and help in better defining the relationships between plant and soil in semi-terrestrial environments. In a second part of the paper we set some information about biological activities and correlated environmental frames of Histic and Epihisto units. The article concludes with dynamic relationships between humipedons, describing them in fen or bog ecosystems, allowing the interpretation of complex wetlands. The present manuscript updates the description and classification of semi-terrestrial humus forms previously published by
De organische veenbasis : afbraakprocessen in relatie tot hydrologie
Akker, Jan van den; Hendriks, Rob ; Delft, Bas van - \ 2017
Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 102
Gezien de hoge kosten van hydrologische herstelmaatregelen en de effecten van deze maatregelen op landgebruik in het omliggende gebied is meer kennis gewenst van de kwetsbaarheid van de veenbasis in hoogveensystemen. In een literatuurstudie voorafgaand aan het onderzoek (Sevink et al. 2014) volgt dat vooral een organische veenbasis kwetsbaar is. Vervolgens zijn een aantal vragen en een kernvraag naar voren gekomen: Hoe wordt de veenbasis aan de onderzijde aangetast als gevolg van een te geringe stijghoogte? Voor het ontwerp en de verantwoording van de maatregelen is het essentieel om per situatie aan te kunnen geven hoe hoog de grondwaterstanden moeten zijn om aantasting te voorkomen en wat de consequenties zijn van suboptimale standen. Dit is dan ook de kernvraag van het onderzoek.
LESA Overijsselse Vecht - Fase 3: Notitie Veldbezoek pioniersituaties H6120 Stroomdalgrasland
Jalink, M. ; Delft, S.P.J. van - \ 2017
KWR Watercycle Research Institute/ Wageningen Environental Research (KWR rapport 2017.075) - 9 p.
Toelichting bij de legenda Geomorfologische kaart van Nederland 1:50 000 (2017)
Maas, G.J. ; Delft, S.P.J. van; Heidema, A.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research
Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld. De Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 (2017) beschrijft de in Nederland voorkomende landvormen. Van elke eenheid op de kaart wordt beschreven tot welke (sub)groep de landvorm wordt gerekend, de mate van het reliëf, de genese of ontstaanswijze en de ouderdom. Daarnaast wordt, indien relevant, aanvullende informatie gegeven (toevoegingen) over afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond die van invloed zijn op landvorm en eventuele bijzonderheden in het reliëf. Tenslotte wordt beschreven of de landvorm onder invloed staat van actieve geomorfologische processen.
Habitatherstel Dessel; Ecopedologisch onderzoek naar bosherstel op enkele landbouwpercelen binnen de gemeente Dessel
Waal, R.W. de; Delft, S.P.J. van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 40 p.
Ecopedologisch en biogeochemisch onderzoek Hazelbekke
Smolders, F. ; Bohnen-Verbaarschot, Evi ; Delft, S.P.J. van - \ 2017
Nijmegen : B-WARE Research Centre (B-ware rapport RP-16.101.16.65) - 59 p.
Notitie beheeradvies Luiten-perceel (Aaltense Goor)
Bijlsma, R.J. ; Bouwman, J.H. ; Delft, S.P.J. van; Dijkman, W. ; Melman, T.C.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 17 p.
Zuid-Limburgse hellingmoerassen en kalktufbronnen
Delft, Bas van - \ 2017
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.