Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 97

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  In which natural environments are people happiest? Large-scale experience sampling in the Netherlands
  Vries, Sjerp De; Nieuwenhuizen, Wim ; Farjon, Hans ; Hinsberg, Arjen Van; Dirkx, Joep - \ 2021
  Landscape and Urban Planning 205 (2021). - ISSN 0169-2046
  Previous studies have shown that people feel happier in more natural environments than in predominantly built-up environments; however, it is less clear whether the type of natural environment matters. In a large-scale experience sampling study in the Netherlands, we explored whether happiness differs by the type of natural environment experienced. We also investigated to what extent scenic beauty, peacefulness or fascinatingness are associated with momentary happiness. Smartphone apps were developed for both iOS and Android smartphones, and made freely available in both app stores. The app, named HappyHier, sent requests to fill in a short questionnaire, starting with how happy the participant feels. The requests were programmed to oversample experiences in natural environments. Location data were provided by the GPS of the smartphone, and the type of environment was determined based on a land-use map incorporated in the app. HappyHier was launched with a media campaign starting on 1st May 2016. In the following few months, over 4000 people participated, generating over 100,000 experience samples. Multi-level analyses were conducted, controlling for, among other things, being inside or outside, type of activity, type of company and weather conditions. The participants generally felt happier in natural environments, especially at the coast and in areas with low-lying natural vegetation, such as heathlands. Whether the environment is thought to be peaceful and fascinating appears to be more important for happiness than its scenic beauty. The representativeness of the data gathered by this relatively new method was explored from several angles: people, time and location
  Communicatie- en publicatiebeleid WOT Natuur & Milieu
  Aar, Mies van; Hinssen, P.J.W. ; Dirkx, G.H.P. ; Silfhout-Eimers, J.W. van - \ 2020
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 300)
  Referentiescenario's Natuur : Tussenrapportage Natuurverkenning 2050
  Hinsberg, Arjen van; Egmond, Petra van; Pouwels, R. ; Dirkx, G.H.P. ; Breman, B.C. - \ 2020
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (PBL 3574) - 122 p.
  Natuurbescherming: tijd voor een andere aanpak
  Breman, B.C. ; Dirkx, G.H.P. ; Pouwels, R. ; Egmond, P.M. van; Hinsberg, Arjen van - \ 2020
  Nieuwe Veluwe 1 (2020). - ISSN 1879-6001 - p. 10 - 11.
  Natuurbescherming in Nederland : tijd voor een nieuwe praktijk
  Dirkx, G.H.P. ; Breman, B.C. ; Egmond, Petra van; Hinsberg, Arjen van; Pouwels, R. - \ 2019
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 36 (2019)3. - ISSN 0169-6300 - p. 167 - 173.
  Er zijn fundamentele transities in onze economie en samenleving nodig om de teloorgang van natuur te stoppen, constateerde het IPBES eerder dit jaar. De huidige aanpak van het natuurbeleid richt zich onvoldoende op de oorzaken van biodiversiteitsverlies. Ook in Nederland blijkt de huidige praktijk van natuurbescherming niet afdoende om de doelen te realiseren. In de Natuurverkenning 2020 verkennen we hoe zulke transities eruit zouden kunnen zien en welke potenties ze hebben.
  Kernteam NVK. Tussenrapportage WOT-04-011-034.55
  Dirkx, G.H.P. - \ 2018
  WOT Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 224)
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen
  Egmond, Petra van; Elzenga, Hans ; Buitelaar, Edwin ; Eerdt, Martha van; Eskinasi, Martijn ; Franken, Ron ; Gaalen, Frank van; Hanemaaijer, Aldert ; Hilbers, Hans ; Hollander, Guus de; Nijland, Hans ; Ritsema van Eck, Jan ; Ros, Jan ; Schilder, Frans ; Spoon, Martijn ; Uitbeijerse, Gabrielle ; Wouden, Ries van der; Vonk, Marijke ; Vugteveen, Pim ; Goossen, Martijn ; Blom, Wim ; Bredenoord, Hendrien ; Brink, Thelma van den; Evers, David ; Doren, Didi van; Grinsven, Hans van; Hinsberg, Arjen van; Muilwijk, Hanneke ; Oorschot, Mark van; Peeters, Jeroen ; Puijenbroek, Peter van; Raspe, Otto ; Rijn, Frank van; Schijndel, Marian van; Sluis, Sietske van der; Sorel, Niels ; Timmerhuis, Jacqueline ; Verwest, Femke ; Westhoek, Henk ; Sanders, Marlies ; Dirkx, Joep - \ 2018
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 284
  Naar een kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur : achtergrondstudie
  Bredenoord, Hendrien ; Broekhoven, Saskia van; Dirkx, Joep ; Doren, Didi van; Folkert, Rob ; Kunseler, Eva ; Vugteveen, Pim ; Westerink, Judith - \ 2018
  Den Haag : PBL Planbureau voor de Leefomgeving - 57
  Kwartiermaker NVK : Tussenrapportage WOT-04-011-034.30
  Dirkx, G.H.P. - \ 2017
  Wageningen : WOT Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 180)
  Natuur
  Dirkx, G.H.P. ; Vugteveen, P. - \ 2016
  In: Balans van de Leefomgeving 2016 Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - p. 56 - 66.
  In dit hoofdstuk gaan we vooral in op de internationale doelen voor behoud van
  biodiversiteit en de duurzame benutting ervan. Er is sprake van een verbetering,
  maar de milieudruk op natuur blijft – in hoofdzaak door toedoen van de huidige
  manier van landbouw bedrijven – te groot. In een apart onderzoekstraject
  evalueert het PBL de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies.
  De resultaten hiervan worden in 2017 verwacht.
  Kansrijke opties Tweede Natuur : Tussenrapportage WOT-04-010-034.30
  Dirkx, G.H.P. ; Donders, J.L.M. ; Farjon, J.M.J. ; Nieuwenhuizen, W. ; Bredenoord, Hendrien ; Vugteveen, Pim - \ 2016
  Wageningen : WOT Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 150) - 58 p.
  Inhoudelijke voorbereiding Balans van de Leefomgeving 2016 en 2018
  Dirkx, G.H.P. - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 131) - 14 p.
  Weinig verdriet bij afscheid rijkslandschapsbeleid
  Dirkx, G.H.P. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)4. - ISSN 0169-6300 - p. 189 - 193.
  Rijkslandschapsbeleid, - landscape management - government policy - deregulation - regional policy - physical planning - provinces - national landscapes - landschapsbeheer - overheidsbeleid - deregulering - regionaal beleid - ruimtelijke ordening - provincies - nationale landschappen
  Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte kwam er een einde aan grofweg een halve eeuw rijkslandschapsbeleid.
  Hoewel dit tot de nodige commotie leidde, is het de vraag of er veel verloren is gegaan. Het
  beleidsveld staat als zwak te boek. Dat is gezien de wijze waarop het was ingevuld, ook niet zo verwonderlijk.
  Tijd voor een nieuwe aanpak?
  Evaluating ecosystem services
  Versluis, K. ; Brandenhorst, A. ; Dirkx, G.H.P. ; Knegt, B. de - \ 2015
  In: Environmental Sciences 2014 / Jansen, B., de Ridder, S., Wageningen : Wageningen UR (Yearbook 2014) - p. 76 - 76.
  Achtergrondrapport bij beleidsstudie natuurlijk kapitaal: toestand, trends en perspectief
  Dirkx, G.H.P. ; Belder, E. den; Bouwma, I.M. ; Gerritsen, A.L. ; Hendriks, C.M.A. ; Hoek, D.J. van der; Oorschot, M. van; Vos, B.I. de - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 23) - 84
  bosbeheer - visbestand - actieve recreatie - ecosysteemdiensten - natuurgebieden - inventarisaties - haalbaarheidsstudies - forest administration - fishery resources - active recreation - ecosystem services - natural areas - inventories - feasibility studies
  In de PBL-Beleidsstudie Natuurlijk Kapitaal, toestand, trends en perspectief, schetsen we in zes cases hoe economische sectoren omgaan met het zogeheten natuurlijk kapitaal. Voor deze cases kozen we de economische sectoren waarop het beleid zich specifiek richt: de internationale houtketen, de landbouw en de visserij. Daarnaast voerden we casestudies uit naar sectoren die in beleidsnota’s genoemd worden in relatie tot het streven synergie te realiseren tussen natuurbehoud en economie: het waterbeheer en de recreatiesector. In de PBL-beleidsstudie rapporteren we de belangrijkste conclusies van deze casestudies. De achtergronden van de analyses bundelen we in dit WOt-technical report. Trefwoorden: natuurlijk kapitaal, ecosysteemdiensten
  Natuurlijk kapitaal - Toestand, trends en perspectief
  Dirkx, G.H.P. ; Knegt, B. de - \ 2014
  In: Natuurlijk kapitaal, Toestand, trends en perspectief / Dirkx, G.H.P., Langeweg, S., Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie 1480) - ISBN 9789491506864 - p. 8 - 19.
  Natuurlijk Kapitaal : Toestand, trends en perspectief
  Dirkx, G.H.P. - \ 2014
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatienummer 1480) - ISBN 9789491506864 - 122
  ecosysteemdiensten - biodiversiteit - bosbeheer - voedselproductie - teeltsystemen - visserij - waterbeheer - inventarisaties - veerkracht van de natuur - ecosystem services - biodiversity - forest administration - food production - cropping systems - fisheries - water management - inventories - resilience of nature
  Het kabinet introduceert met natuurlijk kapitaal een beleidsconcept waarin de baten van natuur centraal staan. Het stelt als doel dat in 2020 het natuurlijk kapitaal is behouden en duurzaam wordt benut. Natuurlijk kapitaal kan in verschillende ecosysteemdiensten voorzien. Daartussen treden uitruilen op, waardoor een keuze voor de ene ecosysteemdienst consequenties heeft voor de andere. Het is daarom nodig dat het kabinet aangeeft welke keuzes het wil maken als het gaat om behoud en duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal. Het aanbod van enkele van de ecosysteemdiensten die het natuurlijk kapitaal in Nederland levert, nam de afgelopen jaren af. Dit geldt voor de voorziening van drinkwater, gebruik van niet-drinkwater in bijvoorbeeld landbouw en industrie, bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging en plaagonderdrukking. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de ‘Graadmeter goederen en diensten uit ecosystemen’, die het PBL en Wageningen UR ontwikkelen. Het kabinet wil de Nederlandse ecosysteemdiensten in kaart brengen om ze een volwaardige plaats te geven in de afwegingen van overheden en bedrijven. Daar kan deze graadmeter bij helpen. De graadmeter laat zien dat ecosystemen in Nederland in verschillende mate in de vraag naar goederen en diensten vanuit de Nederlandse samenleving voorzien. In geen enkel geval voorzien zij in de volledige vraag. Goederen die transporteerbaar zijn, zoals voedsel en hout, worden aangevuld door ze te importeren uit ecosystemen buiten Nederland. Bij de regulerende en culturele diensten is import meestal geen optie. Daar wordt het aanbod uit ecosystemen aangevuld met alternatieve oplossingen, zoals dijken of chemische gewasbeschermingsmiddelen. Bij diensten waarvoor import niet mogelijk is en waarvoor geen technische alternatieven voorhanden zijn, is sprake van een onvervulde vraag. Vooral klimaatverandering maakt dat de vraag naar verschillende ecosysteemdiensten sneller toeneemt dan het aanbod. Dit speelt bijvoorbeeld bij de vraag naar waterberging, kustbescherming, erosiebescherming en verkoeling in de stad. Ook leiden de klimaatdoelstellingen tot een toenemende vraag naar koolstofvastlegging. Het is onduidelijk of tijdig in de groeiende vraag naar deze diensten kan worden voorzien. De Nederlandse economie gebruikt veel grondstoffen uit ecosystemen buiten Nederland. Dat maakt de Nederlandse economie afhankelijk van natuurlijke systemen in het buitenland en tegelijkertijd medeverantwoordelijk voor de wereldwijde aantasting ervan. De productie van biotische grondstoffen gaat namelijk op veel plaatsen gepaard met aantasting van de ecosystemen en verlies van de biodiversiteit. Vooral de teelt van landbouwproducten heeft een groot effect, omdat daarvoor oor¬spronkelijke natuur wordt omgezet in landbouwgrond en de gebruikte intensieve landbouwmethoden de resteren¬de natuur schaden. De verwachting is dat de groeiende wereldeconomie zal leiden tot een verder toenemend beslag op de natuurlijke systemen. Daardoor kan de druk op die systemen zo groot worden dat bodemdegradatie, erosie en overstromingen de productie van biotische grondstoffen in gevaar gaan brengen. Een voorhoede van bedrijven maakt zich zorgen over haar afhankelijkheid en erkent haar verantwoordelijkheid. In verschillende handelsketens worden stappen gezet in de richting van een verduurzaming van de productie. Een voorbeeld is de houthandel, die in staat bleek het marktaandeel van hout uit duurzaam beheerde bossen in minder dan een decennium te vervijfvoudigen. Ook in andere sectoren, zoals de landbouw en de visserij, groeit het aandeel duurzaam geproduceerde producten. In verschillende sectoren ondervinden duurzaam producerende bedrijven een concurrentienadeel ten opzichte van niet-duurzaam producerende bedrijven. In zulke situaties kan het helpen een meer gelijk speelveld te creëren door, binnen de marges van de Wereldhandelsafspraken, minimumeisen te stellen aan producten die op de markt mogen worden gebracht. Voor de bedrijven zelf blijkt inzicht in de impact die hun activiteiten hebben op het natuurlijk kapitaal te helpen productieprocessen te verduurzamen. Er zijn diverse initiatieven ontplooid om deze impact in rapportages op te nemen, maar het is nog geen gangbare praktijk. Het Rijk zou kunnen overwegen de bestaande rapportageverplichtingen van ondernemingen uit te breiden met een rapportage over de impact van hun activiteiten op het natuurlijk kapitaal. Het kabinet wil de landbouw verduurzamen. De Nederlandse landbouw gebruikt het in Nederland beschikbare natuurlijk kapitaal namelijk bijzonder intensief. Dat leidt tot aantasting van natuurlijk kapitaal, terwijl de landbouw daar zelf ook weer afhankelijk van is. Voor sommige agrariërs is dat reden om hun bedrijfsvoering aan te passen en in te zetten op vormen van landbouw die minder impact hebben op het natuurlijk kapitaal. Behalve bekende vormen als de biologische landbouw, zijn ook meer gangbare bedrijven betrokken bij initiatieven om de landbouw te verduurzamen, zoals dat van de Stichting Veldleeuwerik. Het gaat echter om een, naar verhouding, nog klein gedeelte van de landbouwsector. De hoofdstroom in de landbouw blijft vooralsnog een intensieve. De intensiteit waarmee de landbouw het natuurlijk kapitaal gebruikt, beperkt de mogelijkheden om het voor iets anders te benutten dan voedselproductie. En meer ruimte voor andere ecosysteemdiensten, zoals waterberging of recreatie, zal vaak ten koste gaan van die voedselproductie. De generieke ambitie van het Rijk om de landbouw te verduurzamen zou daarom ruimtelijk specifiek kunnen worden uitgewerkt. Dan kunnen ecosysteemdiensten worden geleverd op de plaats waar er vraag naar is en kan de landbouw zich elders blijven concentreren op de voedselproductie. Een meer duurzame benutting van natuurlijk kapitaal vraagt om innovatie van bijvoorbeeld productieprocessen. Het Topsectorenbeleid, een belangrijke pijler onder het Nederlandse innovatiebeleid, richt de aandacht vooral op de grondstofefficiëntie. Dit is slechts één aspect van een duurzame benutting van natuurlijk kapitaal. Meer ruimte voor andere vraagstukken op het gebied van een duurzame benutting van natuurlijk kapitaal – zoals in de landbouw of de visserij – kan helpen de ambities van het kabinet te realiseren. Innovatietrajecten zouden bovendien meer gebruik kunnen maken van de ervaringskennis van voorlopers, door in te zetten op de vorming van netwerken waarin kennisinstellingen, producenten, ketenpartijen en ngo’s kennis en ervaring kunnen delen. Het kabinet verwacht dat burgers en bedrijven die baat hebben bij natuurlijk kapitaal, erin zullen willen investeren om dit in stand te houden. In de praktijk blijkt dat echter nog nauwelijks te gebeuren. Want hoewel bedrijven stappen zetten op weg naar een meer duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal, richten ze zich er vooral op de negatieve neveneffecten van hun activiteiten te verkleinen. Dat is wat anders dan investeren in natuurlijk kapitaal. Zowel in Nederland als in de ons omringende landen blijken subsidies vooralsnog het belangrijkste instrument om bedrijven te stimuleren in natuurlijk kapitaal te investeren.
  Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 : natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept
  Dirkx, G.H.P. ; Knegt, B. de; Bodegraven, J. van; Bredenoord, H. ; Hinsberg, A. van; Hoek, D.J. van der; Oorschot, M. van; Vixseboxse, E. ; Wiertz, J. ; Belder, E. den; Bouwma, I.M. ; Gerritsen, A.L. ; Hendriks, C.M.A. ; Sanders, M.E. ; Vos, B.I. de - \ 2014
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 26
  ecosysteemdiensten - natuurlijke hulpbronnen - landgebruik - recreatie - natuurbeheer - erosiebestrijding - bodemvruchtbaarheid - inventarisaties - beleidsevaluatie - ecosystem services - natural resources - land use - recreation - nature management - erosion control - soil fertility - inventories - policy evaluation
  Keuzes nodig bij invulling nieuw beleidsconcept natuurlijk kapitaal Het kabinet introduceert met natuurlijk kapitaal een beleidsconcept waarin de baten van natuur centraal staan. Om het beoogde behoud en duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal te realiseren is het nodig dat het kabinet aangeeft welke keuzes het hierin wil maken. Omvang van een aantal Nederlandse ecosysteemdiensten gedaald Het aanbod van enkele diensten die het natuurlijk kapitaal in Nederland levert, nam de afgelopen jaren af. Dit geldt voor de voorziening van drinkwater, gebruik van niet-drinkwater in bijvoorbeeld landbouw en industrie, bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging en plaagonderdrukking. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de ‘Graadmeter goederen en diensten uit ecosystemen’, die het PBL in deze balans presenteert. Het kabinet wil de Nederlandse ecosysteemdiensten in kaart brengen om ze een volwaardige plaats te geven in de afwegingen van overheden en bedrijven. Daar kan deze graadmeter bij helpen. Nederlandse economie is afhankelijk van natuurlijk kapitaal in buitenland De Nederlandse economie gebruikt veel grondstoffen uit ecosystemen buiten Nederland. Dat maakt de Nederlandse economie afhankelijk van natuurlijke systemen buiten Nederland en tegelijkertijd medeverantwoordelijk voor de wereldwijde aantasting ervan. Een voorhoede van bedrijven maakt zich zorgen over deze afhankelijkheid en erkent haar verantwoordelijkheid, maar vraagt de overheid aan te geven waar het met verduurzaming heen wil en een gelijk speelveld te creëren. Natuurbeleid werpt vruchten af, maar er is nog veel te doen Het tot nu toe uitgevoerde natuurbeleid begint vruchten af te werpen. Planten en dieren profiteren van het herstel, het beheer en de ontwikkeling van de natuur. Het aantal planten en dieren op de Rode Lijsten van bedreigde soorten neemt af, evenals de mate waarin zij worden bedreigd. De staat van instandhouding van veel soorten en habitats is echter nog onvoldoende om de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn te kunnen realiseren. Ook als de plannen voor het Natuurnetwerk Nederland in 2027 zijn gerealiseerd, zal het niet lukken deze doelstellingen volledig te halen. Ambitie voor verduurzaming landbouw ruimtelijk specificeren De generieke ambitie tot verduurzaming van de landbouw zou ruimtelijk specifiek kunnen worden uitgewerkt. Dan kunnen ecosysteemdiensten worden geleverd op de plaats waar er vraag naar is en kan de landbouw zich elders blijven concentreren op de voedselproductie. De intensiteit waarmee de landbouw natuurlijk kapitaal in Nederland gebruikt, beperkt immers de mogelijkheden om het voor iets anders te benutten dan voedselproductie. En meer ruimte voor andere ecosysteemdiensten, zoals waterberging of recreatie, zal vaak ten koste gaan van die voedselproductie. Innovatiebeleid inzetten om ambities natuurlijk kapitaal te verwezenlijken Een meer duurzame benutting van natuurlijk kapitaal vraagt om innovatie van bijvoorbeeld productieprocessen. Het innovatiebeleid is nog maar beperkt toegespitst op een duurzame benutting van natuurlijk kapitaal. Het zou bovendien meer gebruik kunnen maken van de ervaringskennis van voorlopers op dit gebied, door in te zetten op de vorming van netwerken waarin kennisinstellingen, producenten, ketenpartijen en ngo’s kennis en ervaring kunnen delen. Particuliere financiering van natuurlijk kapitaal komt niet vanzelf tot stand Het kabinet verwacht dat burgers en bedrijven die baat hebben bij natuurlijk kapitaal, er in zullen willen investeren om dit in stand te houden. In de praktijk blijkt dat echter nog nauwelijks te gebeuren. Dat komt deels door gewenning aan de ‘gratis’ beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal, maar ook doordat het niet mogelijk is degenen die niet meebetalen aan het behoud uit te sluiten van het profijt ervan.
  Balans van de leefomgeving 2014 : de toekomst is nú
  Gerwen, O.J. ; Hoogervorst, N.J.P. ; Brandes, L. ; Hollander, G. de; Eskinasi, M. ; Dam, F. ; Ros, J. ; Grinsven, H. van; Nijland, H. ; Ligtvoet, W. ; Gaalen, F. van; Dirkx, G.H.P. - \ 2014
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 104
  landbouw - voedselvoorziening - energiebeleid - milieubeleid - waterbeheer - hoogwaterbeheersing - ecosysteemdiensten - beleidsevaluatie - agriculture - food supply - energy policy - environmental policy - water management - flood control - ecosystem services - policy evaluation
  De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politiek zelf ten doel gestelde leefomgevingskwaliteit tijdig wordt bereikt. De Balans van de Leefomgeving 2014 heeft als motto meegekregen: de toekomst is nú.
  Natuurlijk Kapitaal in de Balans van de Leefomgeving 2014
  Dirkx, Joep - \ 2014
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.