Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 72

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1016380
Check title to add to marked list
Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost : Jaarrapportage 2017
Duin, Willem E. ; Sonneveld, Cor - \ 2018
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C042/18) - 50
Wadden Sea Quality Status Report : Beaches and dunes
Groot, A.V. de; Janssen, G.M. ; Isermann, Maike ; Stock, M. ; Glahn, M. ; Arens, B. ; Elschot, Kelly ; Hellwig, U. ; Petersen, J. ; Esselink, P. ; Duin, W.E. van; Körber, Peter ; Jensen, K. ; Hecker, N. - \ 2017
Wilhelmshaven : Common Wadden Sea Secretariat - 38 p.
4. Ontwikkeling kwelder Ameland-Oost : Evaluatie bodemdalingsonderzoek 1986-2016
Elschot, Kelly ; Groot, Alma de; Dijkema, Kees ; Sonneveld, Cor ; Wal, Jan Tjalling van der; Vries, Pepijn de; Brinkman, A.G. ; Duin, Willem van; Molenaar, W. ; Krol, J. ; Kuiters, A.T. ; Vries, Daisy de; Wegman, R.M.A. ; Slim, P.A. ; Koppenaal, E.C. ; Vlas, J. de - \ 2017
In: Monitoring effecten van bodemdaling op Oost-Ameland / de Vlas, J., - p. 185 - 328.
Tales of island tails : biogeomorphic development and management of barrier islands
Groot, Alma V. de; Oost, Albert P. ; Veeneklaas, Roos M. ; Lammerts, Evert Jan ; Duin, Willem E. van; Wesenbeeck, Bregje K. van - \ 2017
Journal of Coastal Conservation 21 (2017)3. - ISSN 1400-0350 - p. 409 - 419.
Dunes - Nature management - Salt marsh - Vegetation succession - Wadden Sea

The Frisian islands (Southern North Sea) have extensive island tails, i.e. the entire downdrift side of an island consisting of salt marshes, dunes, beaches and beach plains, and green beaches. Currently, large parts of these tails are ageing and losing dynamics, partly due to human influence. This may mean a loss of young stages on the long term, and current management is not enough to counteract this. To aid the development of new interventions aiming at (re)introducing natural dynamics, a conceptual model of island-tail development under natural and disturbed conditions was developed, based on existing data, field visits and literature. The development of an island tail follows the general pattern of biogeomorphic succession. The first phase consists of a bare beach plain. In the second phase, embryonic dunes form. In the third phase, green beaches, dunes and salt marshes form, including drainage by creeks and washovers. In the fourth phase, vegetation succession continues and the morphology stabilises. Human interference (such as sand dikes and embankments) reduces natural dynamics and increases succession speed, leading to a reduction in the diversity in landforms and vegetation types. Both for natural and human-influenced island tails, succession is the dominant process and large-scale rejuvenation only occurs spontaneously when large-scale processes cause erosion or sedimentation. Island tails cannot be kept permanently in a young successional stage by reintroducing natural dynamics through management interventions, as biogeomorphic succession is dominant. However, such interventions may result in local and temporal rejuvenation when tailored to the specific situation.

Friese en Groninger Kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2014
Duin, W.E. van; Jongerius, H. ; Nicolai, A. ; Jongsma, J.J. ; Hendriks, A. ; Sonneveld, C. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 68) - 95
zoutmoerassen - monitoring - vegetatie - ecologische successie - natuurbescherming - natuurbeheer - groningen - friesland - kweldergronden - kustgebieden - salt marshes - vegetation - ecological succession - nature conservation - nature management - salt marsh soils - coastal areas
Een belangrijk ecologisch doel voor de Waddenzee is een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal kwelders. Mede daarom wordt in de half-natuurlijke kwelderwerken langs Friese en Groninger vastelandskust het beheer geleidelijk aangepast naar duurzamer en minder kunstmatig. Langetermijnmonitoring door
Rijkswaterstaat van hoogte- en vegetatieontwikkeling begeleidt deze verandering. Het gemiddelde areaal kwelder en pionierzone voldoet ruimschoots aan de voor de kwelderwerken gestelde eisen. Echter door opslibbing worden kwelders hoger, waarbij de vegetatie door successie verandert en er uiteindelijk een soortenarme vegetatie van Zeekweek kan ontstaan. Een bijkomend effect in de kwelderwerken is dat er door successie, op termijn, weinig ruimte overblijft in de overgangszone van laaggelegen wad naar hooggelegen horizontaal uitbreidende kwelder voor pioniervegetatie met Zeekraal, terwijl de Waddenzee daar het belangrijkste gebied voor is. Beweiding vertraagt weliswaar de ontwikkeling naar climaxvegetatie, maar voor grotere algehele natuurlijkheid zou meer dynamiek, waarbij aangroei en afslag van kwelders in evenwicht zijn door cyclische successie, uitkomst kunnen bieden. Er gaat onderzocht worden of een aangepast beheer van de rijshoutdammen hierbij kan helpen.

Friese en Groninger kwelderwerken: monitoring en beheer 1960-2014
Duin, W.E. van; Jongerius, H. ; Nicolai, A. ; Jongsma, J.J. ; Hendriks, A. ; Sonneveld, C. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C042/16) - 80
zoutmoerassen - monitoring - geschiedenis - milieubeheer - waddenzee - groningen - friesland - salt marshes - monitoring - history - environmental management - wadden sea - groningen - friesland
Resultaten monitoring en ontwikkeling van de kwelderwerken met een samenvattend hoofdstuk over de historie, waarin ook een overzicht wordt gegeven van de veranderingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden in het beheer en de bereikte doelen.
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied West-Groningen: Jaarrapport 2015
Duin, W.E. van; Sonneveld, C. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C041/16) - 62
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in West-Groningen gedurende de jaren 2007 t/m 2015. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van de gaswinning.
Contrasting biogeomorphic processes affecting salt-marsh development of the Mokbaai, Texel, The Netherlands
Baptist, M.J. ; Groot, A.V. de; Duin, W.E. van - \ 2016
Earth Surface Processes and Landforms 41 (2016)9. - ISSN 0197-9337 - p. 1241 - 1249.
Biogeomorphology - sediment supply - dredging - hydrology - Wadden Sea
The growth and decline of salt marshes may be the result of various interacting biogeomorphic processes and external factors. We present a case study of the Mokbaai on the Wadden island of Texel, where we assess the relative importance and the interaction between the biogeomorphic processes and various disturbances. We analysed changes in vegetation composition in the salt marsh and sedimentation–erosion patterns of the adjoining intertidal flat over a 30-year period. Vegetation underwent regression in the lower parts of the marsh, i.e. the low marsh zone changed into pioneer zone. Comparing elevation measurements from 2013 and 1983 showed that the adjoining intertidal flats eroded 15–25 cm. Maintenance dredging of a nearby harbour might negatively impact the sediment balance indicating that the regression of the lower parts of the salt marsh is caused by a lack of sediment. Simultaneously, a change in the local hydrology led to vegetation succession into high and brackish salt marsh, increased organic sediment production and consequently cliff formation. The results from this case study show that, even in a relatively small salt marsh, changes in external factors may set in motion a series of biogeomorphic processes and feedbacks, leading to locally contrasting trends in spatiotemporal development
Verjonging en veroudering van eilandstaarten in de Waddenzee
Groot, A.V. de; Oost, A.P. ; Veeneklaas, R.M. ; Lammerts, E.J. ; Duin, W.E. van; Wesenbeeck, B.K. van; Bos, O.G. - \ 2016
De Levende Natuur 117 (2016)2. - ISSN 0024-1520 - p. 40 - 45.
TMAP Kwelders : Tussenrapportage WOT-04-009-035.02
Duin, W.E. van; Jongerius, H. - \ 2015
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 138) - 94 p.
Van Polder naar kwelder: tien jaar kwelderherstel Noarderleech
Esselink, P. ; Bos, D. ; Daniels, P. ; Duin, W.E. van; Veeneklaas, R.M. - \ 2015
Vries [etc.] : PUCCIMAR et al. (Rapport / PUCCIMAR 06) - 210
polders - kweldergronden - ecologisch herstel - monitoring - evaluatie - proefprojecten - natuurontwikkeling - landinrichting - natuurbeheer - salt marsh soils - ecological restoration - evaluation - pilot projects - nature development - land development - nature management
In het kader van een grootschalig kwelderherstelprogramma waarin het de bedoeling is om het 1100-ha grote complex aan zomerpolders van Noard-Fryslân Bûtendyks (NFB) voor een groot deel tot kwelder om te vormen, is in 2001 een proefproject gestart. In dit project is een bijna 120-ha grote zomerpolder uit 1909 uitgepolderd en heringericht, de zgn. Proefverkweldering. Het proefproject is begeleid door een uitgebreid monitoringsonderzoek met na vier jaar een evaluatie (van Duin et al. 2007; Beintema et al. 2007). Door subsidie van het Waddenfonds werd het mogelijk om het verkwelderingsexperiment tien jaar na de start opnieuw te evalueren. Dit rapport geeft een overzicht van de gegevens die tussen 2000 en 2012 zijn verzameld in het kader van het monitoringsonderzoek naar kwelderherstel in de zgn. Proefverkweldering Noarderleech in Noard-Fryslân Bûtendyks.
Vegetatie en opslibing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapport 2014
Duin, W.E. van; Sonneveld, C. - \ 2015
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C034/15) - 58
bodemdaling - vegetatie - aardgas - monitoring - friesland - groningen - subsidence - vegetation - natural gas
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen gedurende de jaren 2007 t/m 2014.
Ontwikkeling van eilandstaarten : geomorfologie, waterhuishouding en vegetatie
Groot, A.V. de; Oost, A.P. ; Veeneklaas, R.M. ; Lammerts, E.J. ; Duin, W.E. van; Wesenbeeck, B.K. van; Dijkman, E.M. ; Koppenaal, E.C. - \ 2015
Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (Deltares rapport 1208549.01) - 109
geomorfologie - geologische sedimentatie - natuurgebieden - kweldergronden - duingebieden - hydrologie - vegetatietypen - nederlandse waddeneilanden - geomorphology - geological sedimentation - natural areas - salt marsh soils - duneland - hydrology - vegetation types - dutch wadden islands
In deze rapportage worden de oostelijke, buitendijkse delen van de Nederlandse Waddeneilanden behandeld, de zgn. eilandstaarten. Wanneer deze volledig ontwikkeld zijn bestaat ze uit wadplaten, kwelders en duinen. Dit rapport behandelt de geomorfologie, waterhuishouding en vegetatie van eilandstaarten. De ontwikkeling van eilandstaarten is mede van belang voor de functie die ze hebben in de waterveiligheid.
TMAP Kwelders. Tussenrapportage WOT-04-009-035.02
Duin, W.E. van - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 98)
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapport 2013
Duin, W.E. van; Leeuwen, P.W. van; Sonneveld, C. - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C026/14) - 56
wetlands - kustgebieden - vegetatiemonitoring - kweldergronden - geologische sedimentatie - monitoring - friesland - coastal areas - vegetation monitoring - salt marsh soils - geological sedimentation
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen gedurende de jaren 2007 t/m 2013. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van deze gaswinning.
Verjonging van half-natuurlijke kwelders en schorren
Wesenbeeck, B.K. van; Esselink, P. ; Oost, A.P. ; Duin, W.E. van; Groot, A.V. de; Veeneklaas, R.M. ; Balke, T. ; Geer, P. van; Calderon, A.C. ; Smale, A. - \ 2014
Driebergen : VBNE (Rapport / VBNE 2014/OBN196-DK) - 77
vegetatietypen - kweldergronden - natura 2000 - geomorfologie - waterbeheer - ontpoldering - zuidwest-nederland - wadden - vegetation types - salt marsh soils - geomorphology - water management - depoldering - south-west netherlands - tidal flats
In dit rapport staan de Nederlandse kwelders en schorren centraal. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor handhaving van de kwantiteit en kwaliteit van de drie betreffende habitattypen ‘eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden met Zeekraal (Salicornia spp.) en andere zoutminnende soorten’ (H1310), meerjarige pioniervegetatie met Slijkgrassen (Spartina spp.) (H1320), en Atlantische kwelders en schorren (H1330). Dit rapport beperkt zich tot de vastelandkwelders. Deze kwelders zijn in grote mate menselijk beïnvloed en kunnen daarom het beste als halfnatuurlijk worden omschreven.
Sedimentatiemodel kwelders Ameland Fase 1: ontwerp en haalbaarheid
Groot, A.V. de; Duin, W.E. van; Brinkman, A.G. ; Vries, P. de - \ 2014
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C025/14) - 47
kweldergronden - waterstand - bodemdaling - aardgas - overstromingen - risicoschatting - fauna - watervogels - nederlandse waddeneilanden - salt marsh soils - water level - subsidence - natural gas - floods - risk assessment - waterfowl - dutch wadden islands
Op Ameland vindt bodemdaling plaats als gevolg van gaswinning. Dit heeft consequenties voor de opslibbingsbalans en daarmee de maaiveldhoogte van de oostelijke kwelders Neerlands Reid en De Hon, vergeleken met wanneer er geen bodemdaling zou hebben plaatsgevonden. Dit kan weer gevolgen hebben voor het broedsucces van grondbroedende vogels, dat mede afhankelijk is van het overstromingsrisico. Om de impact van gaswinning op het ecosysteem te bepalen, is het dus mede van belang om inzicht te krijgen in hoe het overstromingsrisico op de kwelders op Ameland zou zijn geweest vanaf 1986 zónder de opgetreden bodemdaling. Daarvoor is het nodig de hoogteligging zonder bodemdaling te reconstrueren.
Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost; Jaarrapportage 2013
Groot, A.V. de; Duin, W.E. van - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C082/14) - 31
vegetatiemonitoring - bodemdaling - kweldergronden - aardgas - nederlandse waddeneilanden - friesland - vegetation monitoring - subsidence - salt marsh soils - natural gas - dutch wadden islands
Dit onderzoek is onderdeel van de lopende monitoring van de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De observaties over 2013 passen binnen de tot nu toe geobserveerde trends in maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling als gevolg van de bodemdaling op Ameland (Dijkema et al., 2011) en de natuurlijke variatie in opslibbing en vegetatieontwikkeling. De vegetatieontwikkeling heeft op een aantal meetpunten een regressie naar een lagere vegetatiezone of veranderingen binnen een zone laten zien. Dit werd vaak veroorzaakt door een afname van gewone zoutmelde en het innemen van de open plekken door andere soorten, zoals bv. klein schorrenkruid.
Kwelderontwikkeling van de Karhoek in de Mokbaai op Texel
Baptist, M.J. ; Smit, C.J. ; Duin, W.E. van; Treffers, S.E.A. - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C168/13) - 35
kweldergronden - vegetatietypen - natuurgebieden - nationale parken - herstel - nederlandse waddeneilanden - noord-holland - inventarisaties - salt marsh soils - vegetation types - natural areas - national parks - rehabilitation - dutch wadden islands - inventories
De kwelder De Karhoek in de Mokbaai op Texel maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Duinen van Texel. De Werkgroep Onderzoek van het Nationaal Park vermoedt dat het kwelderoppervlak de afgelopen decennia aanzienlijk is afgenomen en vreest dat de kwelder in de toekomst nog kleiner zal worden. Een ander punt van zorg is de voortgaande rietvorming aan de zuidrand van de Mokbaai. De rietvegetatie verdringt op grote schaal de typische kweldervegetatie
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west - Groningen : Evaluatie 2007 - 2012
Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. ; Leeuwen, P.W. van; Sonneveld, C. - \ 2013
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C082/13) - 59
kweldergronden - bodemdaling - vegetatiebeheer - polders - plantengemeenschappen - groningen - salt marsh soils - subsidence - vegetation management - plant communities
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in West-Groningen van de jaren 2007 t/m 2012. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van de gaswinning. Oudere data worden, waar nuttig, ook weergegeven of er wordt verwezen naar eerdere rapporten.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.