Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 72

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Diversity of pig production systems at farm level in Europe
  Bonneau, M. ; Antoine-Ilari, E. ; Phatsara, C. ; Brinkmann, D. ; Hviid, M. ; Groes Christiansen, M. ; Fàbrega, E. ; Rodríguez, P. ; Rydhmer, L. ; Enting, J. ; Greef, K.H. de; Edge, H.L. ; Dourmad, J.Y. ; Edwards, S. - \ 2011
  Journal on Chain and Network Science 11 (2011)2. - ISSN 1569-1829 - p. 115 - 135.
  The present study was undertaken to perform an inventory of pig production systems, at farm level. The main aim was to document the variety of existing production systems in European countries. Information was collected from available sources, mostly national experts and literature, regarding target markets and information management, apparent degree of intensification, technical and economic performance, environmental impact and animal welfare. Eighty-four production systems were identified in 23 countries, of which 40 were reported as conventional and the remaining 44 were reported as differentiated. The differentiated and conventional production systems differ significantly in many respects; however, high variability was also found within each category as well as a large overlap between the two categories with respect to the distribution of most variables. Most differentiated systems claim to have superior characteristics in at least one dimension of sustainability. The specificities of these claims were analysed and multiple correspondence analysis of the data again showed considerable overlap between conventional and differentiated systems. Hierarchical clustering analysis resulted in three clusters. Systems in Cluster A (mostly conventional) have the characteristics of intensive production oriented towards standard quality. Systems in Cluster C (all differentiated) are just the opposite with numerous characteristics indicative of more extensive and more welfare- and quality-oriented production. Systems in Cluster B (made up of almost equal numbers of conventional and differentiated systems) fall between these two extremes; they are particularly common in Scandinavian countries and the Netherlands.
  An overview of trade opportunities in China's pork chain
  Enting, J. ; Han, J. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR, Animal Sciences Group - 34
  varkens - varkenshouderij - varkensvlees - vlees - pigs - pig farming - pigmeat - meat
  Onderzoek naar de toekomstige mogelijkheden voor varkensvlees op de Chinese markt
  Inspirerende kolomstrategieën : lessen van buiten en binnen de agrarische sector
  Beldman, A.C.G. ; Schans, J.W. van der; Smit, C.T. ; Wierda, C. ; Poelarends, J.J. ; Enting, J. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - 93
  ondernemingen - bedrijfsvoering - landbouwbeleid - innovaties - duurzame landbouw - agro-industriële ketens - enterprises - management - agricultural policy - innovations - sustainable agriculture - agro-industrial chains
  Vanwege de gewenste transitie naar duurzame landbouw zijn 6 inspirerende voorbeelden binnen en buiten de agrarische sector geanalyseerd op basis van eenzelfde theoretisch raamwerk. De resultaten van de analyse zijn vervolgens gebruikt in een workshop met primaire ondernemers die een trekkende rol vervullen in een aantal (over het algemeen nieuwe) agroketens. Dit heeft geleid tot een analyse van nog eens 7 casussen. Op basis van deze analyses worden aanbevelingen gedaan voor ondernemers en beleidsmakers
  Bgood and connect; creating new strategies for sustainable connection between society and livestock farming
  Eijk, O.N.M. van; Enting, J. ; Jong, D. de; Mul, M.F. - \ 2009
  Effect of slatted and solid floors and permeability of floors in pig houses on environment, animal welfare and health and food safety: a review of literature
  Vermeij, I. ; Enting, J. ; Spoolder, H.A.M. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 186) - 19
  varkenshouderij - varkens - huisvesting, dieren - vloeren - doorlaatbare vloeren - pig farming - pigs - animal housing - floors - permeable floors
  An integrated approach can improve understanding of floor performance. Not only gap width or percentage of slatted floor is important, but a minimum percentage of permeability of the total floor area appears to be decisive
  Effect van volledig roostervloer en dichte vloer en doorlaatbaarheid van vloeren in varkensstallen op milieu, diergezondheid en -welzijn en voedselveiligheid: een literatuur review
  Vermeij, I. ; Enting, J. ; Spoolder, H.A.M. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 187) - 21
  varkens - varkenshouderij - huisvesting, dieren - vloeren - doorlaatbare vloeren - pigs - pig farming - animal housing - floors - permeable floors
  Een integrale benadering kan leiden tot het verbeteren van een vloeruitvoering. Niet alleen spleetbreedte of aandeel roostervloer is belangrijk, maar een minimum percentage doorlaatbaarheid van het totale vloeroppervlak is doorslaggevend
  Q Porkchains: Developing tools to standardise the assessment of sustainability in pigmeat production systems – Societal conformity.
  Greef, K.H. de; Enting, J. - \ 2008
  Animal-based parameters for welfare assessment
  Bracke, M.B.M. ; Visser, E.K. ; Ursinus, W.W. ; Schepers, F. ; Bokma-Bakker, M.H. ; Enting, J. ; Leenstra, F.R. ; Blokhuis, H.J. ; Gast, E. ter - \ 2008
  Gaten dichten in de biologische kringloop
  Enting, J. - \ 2008
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV)
  coöperatieve activiteiten - biologische landbouw - agrarische afvalstoffen - afvalhergebruik - duurzaamheid (sustainability) - varkenshouderij - melkveehouderij - bemesting - vollegrondsteelt - cooperative activities - organic farming - agricultural wastes - waste utilization - sustainability - pig farming - dairy farming - fertilizer application - outdoor cropping
  Deze brochure is een verkorte weergave van de resultaten van de eerste twee onderdelen van het onderzoeksprogramma Intersectorale samenwerking van Wageningen UR en Louis Bolk Instituut. In het programma wordt onderzocht met welke veranderingen de biologische kringloop verder gesloten kan worden. Programmaonderdelen in deze brochure zijn landbouwtechnische en sociaal-economische knelpunten bij het verder sluiten van de mineralenkringloop en scenario’s voor perspectiefvolle sectorale samenwerkingsvormen.
  Assessment of floor design in finishing pig pens: integration of slat width and proportion of solid floor
  Spoolder, H.A.M. ; Vermeij, I. ; Enting, J. - \ 2008
  Searching for successful group accomodation strategies
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N.M. ; Spoolder, H.A.M. ; Enting, J. - \ 2008
  V-focus (2008). - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
  BGood : de verhalen
  Enting, J. ; Eijk, O.N.M. van; Mul, M.F. ; Jong, D. de - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 2) - 39 p.
  Het project BGood zoekt met de veehouderij naar nieuwe manieren om het contact met burgers en consumenten te versterken. Er zijn vier boekjes gemaakt: 1. opzet en aanpak van het project (het proces), 2. ontmoetingen met mensen van binnen en buiten de veehouderij (de verhalen), 3. verzamelde uitspraken (de bouwstenen) en 4. dingen die zijn ontstaan (het resultaat). In de rapportage wordt o.a. beschreven wat het resultaat is van de aanpak om van 'buiten' (de veehouderij) naar 'binnen' te werken. Contact met 'buiten' (media - wetenschap - religie - bedrijfsleven - openbaar bestuur) brengt nieuwe ideeën en verbindingen. De aanpak en inzichten uit het BGood project worden nu o.a. ingezet in de RIO-ontwerptrajecten voor duurzame melkveehouderij en varkenshouderij. Ook voor nieuwe veehouderijsystemen is een levende verbinding met de omgeving en maatschappij een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling
  BGood : de bouwstenen
  Enting, J. ; Eijk, O.N.M. van; Mul, M.F. ; Jong, D. de - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 3) - 35
  dierhouderij - veehouderij - samenleving - consumenten - maatschappelijke betrokkenheid - animal husbandry - livestock farming - society - consumers - community involvement
  Het project BGood zoekt met de veehouderij naar nieuwe manieren om het contact met burgers en consumenten te versterken. Er zijn vier boekjes gemaakt: 1. opzet en aanpak van het project (het proces), 2. ontmoetingen met mensen van binnen en buiten de veehouderij (de verhalen), 3. verzamelde uitspraken (de bouwstenen) en 4. dingen die zijn ontstaan (het resultaat). In de rapportage wordt o.a. beschreven wat het resultaat is van de aanpak om van 'buiten' (de veehouderij) naar 'binnen' te werken. Contact met 'buiten' (media - wetenschap - religie - bedrijfsleven - openbaar bestuur) brengt nieuwe ideeën en verbindingen. De aanpak en inzichten uit het BGood project worden nu o.a. ingezet in de RIO-ontwerptrajecten voor duurzame melkveehouderij en varkenshouderij. Ook voor nieuwe veehouderijsystemen is een levende verbinding met de omgeving en maatschappij een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling
  Vind de successen van groepshuisvesting
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N. ; Spoolder, H.A.M. ; Enting, J. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  varkenshouderij - zeugen - dierenwelzijn - groepshuisvesting - pig farming - sows - animal welfare - group housing
  Het PVV en het ministerie van LNV laten ASG onderzoek doen naar groepshuisvesting van zeugen vanaf 4 dagen na inseminatie. Het onderzoek moet de succesfactoren voor groepshuisvesting in de vroege dracht inzichtelijk maken
  BGood: het resultaaat
  Enting, J. ; Eijk, O.N.M. van; Mul, M.F. ; Jong, D. de - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 4) - 31 p.
  Het project BGood zoekt met de veehouderij naar nieuwe manieren om het contact met burgers en consumenten te versterken. Er zijn vier boekjes gemaakt: 1. opzet en aanpak van het project (het proces), 2. ontmoetingen met mensen van binnen en buiten de veehouderij (de verhalen), 3. verzamelde uitspraken (de bouwstenen) en 4. dingen die zijn ontstaan (het resultaat). In de rapportage wordt o.a. beschreven wat het resultaat is van de aanpak om van 'buiten' (de veehouderij) naar 'binnen' te werken. Contact met 'buiten' (media - wetenschap - religie - bedrijfsleven - openbaar bestuur) brengt nieuwe ideeën en verbindingen. De aanpak en inzichten uit het BGood project worden nu o.a. ingezet in de RIO-ontwerptrajecten voor duurzame melkveehouderij en varkenshouderij. Ook voor nieuwe veehouderijsystemen is een levende verbinding met de omgeving en maatschappij een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling
  BGood: het proces
  Enting, J. ; Eijk, O.N.M. van; Mul, M.F. ; Jong, D. de - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 1) - 31
  veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - consumenten - houding van consumenten - samenleving - strategisch management - identiteit - livestock farming - sustainability - consumers - consumer attitudes - society - strategic management - identity
  Het project BGood zoekt met de veehouderij naar nieuwe manieren om het contact met burgers en consumenten te versterken. Er zijn vier boekjes gemaakt: 1. opzet en aanpak van het project (het proces), 2. ontmoetingen met mensen van binnen en buiten de veehouderij (de verhalen), 3. verzamelde uitspraken (de bouwstenen) en 4. dingen die zijn ontstaan (het resultaat). In de rapportage wordt o.a. beschreven wat het resultaat is van de aanpak om van 'buiten' (de veehouderij) naar 'binnen' te werken. Contact met 'buiten' (media - wetenschap - religie - bedrijfsleven - openbaar bestuur) brengt nieuwe ideeën en verbindingen. De aanpak en inzichten uit het BGood project worden nu o.a. ingezet in de RIO-ontwerptrajecten voor duurzame melkveehouderij en varkenshouderij. Ook voor nieuwe veehouderijsystemen is een levende verbinding met de omgeving en maatschappij een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling
  Bgood and connect: creating new strategies for sustainable connection between society and livestock farming
  Eijk, O.N.M. van; Enting, J. ; Jong, D. de; Mul, M.F. - \ 2008
  In: 8th European IFSA Symposium. Empowerment of the rural actors: a renewal of farming system perspectives, 6 - 10 July, 2008, Clermont-Ferrand, France. - - p. 519 - 521.
  Schommelingen in inkomen en prijzen in de varkenshouderij
  Enting, J. ; Verver, J. - \ 2007
  Animal Sciences Group
  agrarische economie - varkenshouderij - varkens - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - landbouwprijzen - rendement - kosten - agrarische bedrijfsvoering - nederland - agricultural economics - pig farming - pigs - farm results - farmers' income - agricultural prices - returns - costs - farm management - netherlands
  Bij de boordeling van het economische resultaat van een varkensbedrijf spelen het saldo en in nog grotere mate de voerwinst een grote rol. Voerwinst is daarbij de resultante van de opbrengsten door verkoop van biggen en te vervangen zeugen (zeugenhouderij) of de verkoop van kilos vlees (vleesvarkenshouderij) minus de voerkosten. De technische kengetallen zijn de sleutel tot een hoge voerwinst van een bedrijf. De Nederlandse varkenshouder heeft grote vooruitgang geboekt op een aantal van deze kengetallen. Mede op basis van deze voortdurende vooruitgang in technisch presteren, is er over een langere periode in de voerwinst ook een stijgende lijn waarneembaar. Echter, de varkenscyclus, een terugkerend 6-jarig patroon met hoge pieken en diepe dalen, doet sterk van zich spreken in het verloop van de voerwinst in de tijd
  Gezonde cijfers: invloeden op gezondheidskosten per big
  Animal Sciences Group (ASG), ; Enting, J. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group
  varkens - varkenshouderij - biggen - biggenproductie - agrarische bedrijfsvoering - pigs - pig farming - piglets - piglet production - farm management
  In opdracht van het Productschap Vee en Vlees heeft de Animal Sciences Group samen met ForFarmers onderzoek gedaan naar maatregelen binnen het bedrijfsmanagement die effect hebben op de gezondheidsstatus op varkensbedrijven. Op basis van enquêtes op 52 (gesloten) zeugenbedrijven is een beeld ontstaan welke factoren belangrijk zijn
  Be good and tell it? Re-establishment of the connection between livestock industry and society.
  Jong, D. de; Enting, J. ; Eijk, O.N.M. van; Mul, M.F. - \ 2007
  In: Book of abstracts of the 58th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers - p. 323 - 323.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.