Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 59

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Pilot to actively restore native oyster reefs in the North Sea: comprehensive report to share lessons learned in 2018
  Didderen, K. ; Lengkeek, Wouter ; Kamermans, P. ; Deden, B. ; Reuchlin-Hugenholtz, E. ; Bergsma, J.H. ; Gool, A.C.M. van; Have, T.M. van der; Sas, Hein - \ 2019
  Culemborg : Bureau Waardenburg (Report / Bureau Waardenburg 19-013) - 33 p.
  Shellfish bed restoration pilots: Voordelta The Netherlands : Annual report 2017
  Sas, H. ; Kamermans, P. ; Have, T.M. van der; Christianen, M.J.A. ; Coolen, J.W.P. ; Lengkeek, W. ; Didderen, K. ; Driessen, F. ; Bergsma, J. ; Dalen, Pim van; Gool, A.C.M. van; Pool, Jesse van der; Weide, B.E. van der - \ 2018
  Wageningen Marine Research - 44 p.
  Monitoring mussels Flakkeese Spuisluis: results 2016 en 2017
  Wijsman, J.W.M. ; Gool, A.C.M. van; Brummelhuis, E.B.M. ; Pool, Jesse van der - \ 2018
  Monitoring mosselgroei Flakkeese spuisluis : resultaten T1 bemonstering 2017
  Wijsman, Jeroen ; Gool, Ad van; Pool, Jesse van der - \ 2017
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C106/17) - 30
  Schelpdierwateronderzoek 2016
  Kotterman, M. ; Gool, A.C.M. van; Poelman, M. - \ 2017
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C072/17) - 34
  Monitoring mosselgroei Flakkeese spuisluis : resultaten T0 bemonstering 2016
  Wijsman, J.W.M. ; Brummelhuis, E. ; Gool, A.C.M. van - \ 2016
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C126/16) - 33
  mossels - mosselteelt - groei - monitoring - zuid-holland - mussels - mussel culture - growth - monitoring - zuid-holland
  In de winter van 2016/2017 zal de Flakkeese spuisluis in de Grevelingendam weer in gebruik worden genomen. De spuisluis, bestaande uit een hevel, vormt een verbinding tussen het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Door het openen van de hevel zal als gevolg van het getij op de Oosterschelde water heen en weer worden getransporteerd tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer. De verwachting is dat door de toename in waterbeweging de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer zal verbeteren, met name nabij de bodem waar zuurstofloosheid optreedt. Om deze veranderingen te kunnen monitoren zijn er mosselen uitgezet in speciale mandjes op twee locaties in het Grevelingenmeer en twee locaties in de Oosterschelde. De groei en ontwikkeling van de mosselen kan worden gebruikt als een indicator voor de waterkwaliteit en -productiviteit. Doordat de mosselen gedurende een periode van enkele maanden zijn uitgezet, zijn de groeimetingen de resultante van de waterkwaliteit over die hele periode. Ook zijn in het Grevelingenmeer continue-metingen verricht voor zuurstofconcentratie (alleen bij de bodem) en temperatuur (nabij de bodem en het wateroppervlak). Dit rapport beschrijft de situatie in 2016 vóór de ingebruikname van de hevel.
  Innovatieve reproductie Europese aal : VIP report
  Palstra, A.P. ; Graziano, Marco ; Mes, Daan ; Heide, M. van der; Böhm, Thijs ; Blom, E. ; Hofman, A.R.T. ; Es, Y. van; Gool, A.C.M. van; Brummelhuis, E.B.M. - \ 2016
  IMARES Wageningen UR (IMARES report C061/16) - 35
  Interreg Safeguard - Food safety mapping of mussels and oysters (Crassostrea gigas) in the Dutch Wadden Sea
  Glorius, S.T. ; Poelman, M. ; Zweeden, C. van; Gool, A.C.M. van - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C0104/14) - 71
  waddenzee - oesters - crassostrea gigas - besmetting - pathogenen - verontreiniging - voedselveiligheid - mossels - voedselbesmetting - wadden sea - oysters - crassostrea gigas - contamination - pathogens - pollution - food safety - mussels - food contamination
  The areal coverage and biomass of the invasive Pacific oyster has increased in both the Dutch and German part of the Wadden Sea area since its introduction in the late seventies. In the Dutch part of the Wadden Sea oyster beds have increased in areal coverage in the period 2003 –2008. The Pacific oyster has relevance for commercial exploitation since 2009. This arises special interest for food safety aspects. A joint monitor program named ‘Interreg Safeguard’ has been set up with German partners to firstly identify oyster bed location and subsequently obtain insight in the temporal and areal variation in both the level of chemical contamination as well as contamination with pathogens. Measured levels were compared with legislation standards currently in force and it was also researched what the relation of pollution levels found in oysters were with those found in mussels collected in the near vicinity. This report describes the results of the work carried within the Dutch part of the Wadden Sea and include; results of the mapping effort of oyster beds, concentrations of chemical and microbiological parameters in oyster and mussel tissue and the comparison of the contaminant levels found in oyster with those found in mussels.
  Schelpdierwateronderzoek 2013
  Poelman, M. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Gool, A.C.M. van - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C091/14) - 33
  schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - waterverontreiniging - westerschelde - oosterschelde - noordzee - waddenzee - monitoring - voordelta - shellfish - shellfish fisheries - water pollution - western scheldt - eastern scheldt - north sea - wadden sea - monitoring - voordelta
  In november en december 2013 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, E. coli (aanvullend), zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uitgevoerd. De monitoringdata is getoetst aan de bestaande normen. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.
  MZI - mosselgewicht als indicator van voedselomstandigheden
  Kamermans, P. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Gool, A.C.M. van - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C190/13) - 19
  schaal- en schelpdierenteelt - mosselteelt - aquatische biomassa - voedselbeperking - effecten - monitoring - shellfish culture - mussel culture - aquatic biomass - food restriction - effects - monitoring
  MZI-activiteiten hebben tot gevolg dat de Waddenzee en Oosterschelde meer biomassa aan mosselen zal gaan bevatten. Dit kan bij opschaling effect hebben op de voedselomstandigheden en dus draagkracht voor schelpdieren. Dat er geen negatieve effecten zullen optreden kan alleen aangetoond worden als er ook gericht gemeten wordt in de betreffende natuurgebieden. Daarom is onderzoek gedaan naar het gebruik van impact-indicatoren die iets kunnen zeggen over de huidige toestand van de draagkracht en die kunnen worden opgenomen in een monitoringsprogramma.
  De voedselveiligheid van Japanse oesters en mosselen in de Waddenzee
  Poelman, M. ; Glorius, S.T. ; Gool, A.C.M. van; Linden, A. van der - \ 2013
  Aquacultuur 28 (2013)2. - ISSN 1382-2764 - p. 10 - 16.
  oesters - crassostrea gigas - mossels - mytilidae - voedselveiligheid - volksgezondheid - monitoring - bemonsteren - monsters - waddenzee - oysters - crassostrea gigas - mussels - mytilidae - food safety - public health - monitoring - sampling - samples - wadden sea
  De laatste decennia is het areaal aan Japanse oesters in de Duitse en Nederlandse Waddenzee toegenomen. Dit leidt tot een zekere mate van concurrentie in ruimte en voedsel tussen onder andere mosselen en oesters. Naast de ecologische effecten zijn er ook directe economische effecten, er wordt inmiddels al dankbaar gebruik gemaakt door bedrijfsmatig oester in de Waddenzee te rapen. Over de voedselveiligheid van deze oesters in het Wad is nog niet veel bekend, reden dus om een monitoring uit te voeren op oesters en als vergelijking mosselen. Dit alles om beter zicht te hebben op de voedselveiligheid van Waddenzee oesters.
  Schelpdierwateronderzoek 2012
  Poelman, M. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Gool, A.C.M. van - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C065/13) - 36
  schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - verontreiniging - waterverontreiniging - westerschelde - oosterschelde - noordzee - waddenzee - monitoring - voordelta - shellfish - shellfish fisheries - pollution - water pollution - western scheldt - eastern scheldt - north sea - wadden sea - monitoring - voordelta
  Rijkswaterstaat heeft IMARES verzocht om de gehalten aan fecale coliformen, E. coli (aanvullend), zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen vast te stellen in schelpdiervlees in de productiegebieden. Ook is verzocht zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uit te voeren. IMARES heeft op 12 locaties waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk in de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee deze bepalingen uitgevoerd. Toetsing aan de bestaande normen leert dat de normen niet worden overschreden.
  Schelpdierwateronderzoek 2011
  Poelman, M. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Gool, A.C.M. van - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C047/12) - 33
  schaaldieren - waterkwaliteit - kustwateren - schaal- en schelpdierenteelt - ecotoxicologie - fecale coliformen - monitoring - westerschelde - oosterschelde - voordelta - waddenzee - shellfish - water quality - coastal water - shellfish culture - ecotoxicology - faecal coliforms - monitoring - western scheldt - eastern scheldt - voordelta - wadden sea
  In november en december 2011 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uitgevoerd. De monitoring data is getoetst aan de bestaande normen. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.
  Schelpdierwateronderzoek 2010
  Poelman, M. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Gool, A.C.M. van - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C015A/11) - 39
  waterkwaliteit - schaal- en schelpdierenvisserij - oppervlaktewater - fecale coliformen - bemonsteren - monitoring - kustgebieden - voordelta - waddenzee - oosterschelde - westerschelde - water quality - shellfish fisheries - surface water - faecal coliforms - sampling - monitoring - coastal areas - voordelta - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt
  In november en december 2010 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uitgevoerd. De monitoring data is getoetst aan de bestaande normen. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.
  Epidemiology of Bonamia ostrea infecting European flat oysters Ostrea edulis from Lake Grevelingen, The Netherlands
  Engelsma, M.Y. ; Kerkhoff, S. ; Roozenburg, I. ; Haenen, O.L.M. ; Gool, A.C.M. van - \ 2010
  Marine Ecology Progress Series 409 (2010). - ISSN 0171-8630 - p. 131 - 142.
  galicia nw spain - pcr assay - parasite - temperature - coast - haplosporidia - salinity - ireland - growth - rates
  Production of European flat oysters Ostrea edulis in the Netherlands has been hampered by the presence of the haplosporidian parasite Bonamia ostreae, which is now an enzootic species following its establishment after 1980. We analyzed histopathological data from annual shellfish disease monitoring from 1988 to 2006 to quantify prevalence of B. ostreae in flat oyster stocks of the marine Lake Grevelingen. In addition, we estimated prevalence of B. ostreae on a monthly basis with field surveys in 2003. The parasite was detected with PCR, using specific primers for B. ostreae. Prevalence of B. ostreae was analyzed relative to O. edulis density, biomass and a range of environmental parameters. B. ostreae was detected in flat oysters throughout the year with a higher prevalence in spring than in autumn, possibly due to termination of spawning and the onset of oyster growth in autumn. Although B. ostreae was detected in all oyster weight classes, prevalence was highest in the largest oysters in spring and declined disproportionately in autumn, possibly due to high mortality of large oysters before autumn, suggesting that prevalence depends on oyster age. Parasite prevalence was independent of oyster density and total biomass, but appeared to be higher after a warm autumn. Abundance of the flat oyster (infected or non-infected with B. ostreae) was negatively related to the temperature of the preceding period, suggesting that mortality in flat oysters increased at higher water temperatures. Furthermore, O. edulis appeared to be more susceptible to B. ostreae after years with lower food availability and lower salinities (
  Schelpdierwateronderzoek 2009
  Poelman, M. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Gool, A.C.M. van - \ 2010
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR no. C017/10) - 30
  waterkwaliteit - schaal- en schelpdierenvisserij - oppervlaktewater - fecale coliformen - bemonsteren - monitoring - kustgebieden - voordelta - waddenzee - westerschelde - oosterschelde - water quality - shellfish fisheries - surface water - faecal coliforms - sampling - monitoring - coastal areas - voordelta - wadden sea - western scheldt - eastern scheldt
  In december 2009 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan was het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen uitgevoerd voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.
  Proefsuppletie Galgenplaat Oosterschelde Monitoring effect op productiviteit van mosselpercelen
  Mesel, I.G. de; Craeymeersch, J.A.M. ; Wijsman, J.W.M. ; Gool, A.C.M. van - \ 2009
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C143/09) - 39
  mossels - mosselteelt - sedimentatie - slikken - groei - kwaliteit - baggeren - effecten - oosterschelde - mussels - mussel culture - sedimentation - deglutition - growth - quality - dredging - effects - eastern scheldt
  Sinds de aanleg van de stormvloedkering en de compartimenteringsdammen wordt het ecosysteem van de Oosterschelde aangetast door een fenomeen dat ‘zandhonger’ wordt genoemd. Doordat er minder water wordt getransporteerd zijn de geulen overgedimensioneerd. Door de verminderde stroomsnelheden in de geulen sedimenteert daar zand. Dit zand is afkomstig van de omliggende slikken en platen, waardoor deze afkalven. De slikken en platen komen hierdoor steeds lager te liggen. De laatste jaren wordt nagedacht over ingrepen die het proces van de zandhonger kunnen vertragen of. In onderhavige studie is onderzocht hoe de werkzaamheden de groei en kwaliteit van mosselen in de omgeving hebben beïnvloed. De resultaten van deze studie duiden niet op een negatief effect van bagger- en suppletiewerkzaamheden op de groei en ontwikkeling van de mosselen in de omgeving.
  The effect of pulse stimulation on marine biota - Research in relation to ICES advice - Progress report on the effects on benthic invertebrates
  Marlen, B. van; Haan, D. de; Gool, A.C.M. van; Burggraaf, D. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C103/09) - 53
  waterinvertebraten - aquatische gemeenschappen - visserij - mariene biologie - pulsvisserij - aquatic invertebrates - aquatic communities - fisheries - marine biology - pulse trawling
  In response to ecosystem related concerns about bottom trawling and particularly beam trawling that were raised by various scientists in the last decades of the previous century. Many studies were done in the 1970s and 1980s, but in spite of promising results commercial uptake was lacking. The development of pulse trawling was again taken up in the 1990s by a private company (Verburg:Holland Ltd.) in The Netherlands. Meanwhile questions about ecosystem effects of introducing pulse beam trawling in the Dutch flatfish fishery were raised by the European Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) and the Inter: national Council for the Exploration of the Sea (ICES) and discussed at the meeting of the ICES Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour (WGFTFB) in 2006. These questions led to field strength measurements in situ onboard the commercial beam trawler, and research on the effects of pulse stimulation on cod (Gadus morhua L.), and elasmobranch fish.
  De relatie tussen waterkwaliteit en welzijn bij Afrikaanse meerval en tong op Nederlandse viskwekerijen
  Abbink, W. ; Blanco Garcia, A. ; Heul, J.W. van der; Gool, A.C.M. van; Schram, E. ; Vis, J.W. van de - \ 2009
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C109/09) - 39
  waterkwaliteit - dierenwelzijn - viskwekerijen - clarias gariepinus - tong (vis) - visteelt - water quality - animal welfare - fish farms - clarias gariepinus - dover soles - fish culture
  Het doel van deze literatuurstudie is het beschrijven van de mogelijke knelpunten in de relatie tussen het welzijn van vissen en de waterkwaliteit in recirculatiesystemen (RAS), gespecificeerd op de Afrikaanse meerval (Clarias gariepinus) en tong (Solea solea). Hiernaast is bij een tongkwekerij en bij twee meervalkwekerijen een studie uitgevoerd naar de waterkwaliteit. De resultaten tonen aan dat de temperatuur, pH en zuurstofconcentratie van het water constant zijn. Het TAN-niveau (Total Ammonia Nitrogen) laat een variabel beeld zien bij de meervalkwekerijen, bij de tongkwekerij is het TAN-niveau constant laag.
  Proefsuppletie Galgenplaat Oosterschelde. Monitoring effect op productiviteit van mosselpercelen
  Mesel, I.G. de; Craeymeersch, J.A.M. ; Gool, A.C.M. van; Wijsman, J.W.M. - \ 2009
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C025/09) - 23
  mosselteelt - mossels - kwaliteit - mariene sedimenten - baggeren - stort - werkzaamheden - oosterschelde - sedimentkwaliteit - mussel culture - mussels - quality - marine sediments - dredging - spoil - manipulations - eastern scheldt - sediment quality
  Sinds de aanleg van de stormvloedkering en de compartimenteringsdammen wordt het ecosysteem van de Oosterschelde aangetast door een fenomeen dat ‘zandhonger’ wordt genoemd. Doordat er minder water wordt getransporteerd zijn de geulen overgedimensioneerd. Door de verminderde stroomsnelheden in de geulen sedimenteert daar zand. Dit zand is afkomstig van de omliggende slikken en platen, waardoor deze afkalven. De slikken en platen komen hierdoor steeds lager te liggen. In dit kader is Rijkwaterstaat overgegaan tot een zandsuppletieproef op de Galgenplaat. De bagger- en stortwerkzaamheden hebben geleid tot tijdelijke en plaatselijke verhoogde concentratie aan zwevend stof in de waterkolom, het geen een effect kan hebben op de voedselbeschikbaarheid, en bijgevolg het rendement van mosselen op omringende percelen. In deze studie is onderzocht hoe de werkzaamheden de groei en kwaliteit van mosselen in de omgeving hebben beïnvloed.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.