Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 762

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Nieuw fosfaatadvies
  Haan, Janjo de; Geel, Willem van - \ 2021
  Publiek-Private Samenwerking Beter BodemBeheer 2017-2020
  Haan, Janjo de; Postma, Joeke - \ 2020
  Nutriënten in balans: meer dan bodem en bemesting
  Haan, Janjo de - \ 2020
  Bijeenkomst bedrijvennetwerk bodemmetingen
  Haan, Janjo de; Rombouts, Sjoerd - \ 2020
  Bijeenkomst bedrijvennetwerk bodemmetingen
  Slim Landgebruik. Hoe realiseren we 0,5 Mton koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems?
  Haan, Janjo de; Verstand, Daan ; Specken, Johan - \ 2020
  Integraal meten van bodemkwaliteit
  Haan, Janjo de - \ 2020
  Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN), a set of indicators to measure soil quality of agricultural soils in NL
  Haan, Janjo de; Hanegraaf, Marjoleine - \ 2020
  NKG op kleigrond : Beter BodemBeheer Hoe voer je niet-kerende grondbewerking uit op zwarte kleigrond?
  Haan, J.J. de; Balen, D.J.M. van - \ 2020
  Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Businessunit WUR Open Teelten
  Effecten bemesting K, Mg, Ca, N, Cl en hun interacties op de gewasopbrengst en -kwaliteit
  Bussink, Wim ; Specken, J.W. ; Haan, J.J. de - \ 2020
  Wageningen : NMI (Rapport NMI 1763.N.19) - 43 p.
  Deze studie gaat in op interacties tussen elementen als K, Mg, Ca, N, Cl en in hoeverre deze van invloed zijn op de opbrengst en kwaliteit van akkerbouwgewassen. De werkingsmechanismen worden toegelicht. Voor belangrijke akkerbouwgewassen als aardappel en suikerbieten wordt nagegaan hoe deze onder Nederlandse omstandigheden kunnen uitwerken en of dit gevolgen dient te hebben voor de bemestingsadvisering. De gangbare bemestingsadvisering is gebaseerd op het uitgangspunt dat er een minimum hoeveelheid van een nutriënt beschikbaar moet zijn in de bodem voor een goede opbrengst. Daarnaast is er een alternatieve benadering waarbij nutriënten als K, Mg, Ca in een vaste verhouding in de bodem aanwezig moeten zijn. Hier wordt nader op ingegaan.
  Organische stofbeheer in de bodem : Beter bodembeheer
  Haan, J.J. de; Hanegraaf, M.C. - \ 2020
  Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Businessunit WUR Open Teelten
  Organische stofbeheer op zandgronden : Beter Bodembeheer
  Hanegraaf, M.C. ; Haan, J.J. de - \ 2020
  Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Businessunit WUR Open Teelten
  Hoe voer je goed organische stofbeheer uit op zandgrond?
  Niet kerende grondbewerking over niet kerende : Beter bodembeheer
  Haan, J.J. de; Balen, D.J.M. van - \ 2020
  Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Businessunit WUR Open Teelten
  Voordelen van niet-kerende grondbewerking
  EJP-Soil Agricultural Soils Under Climate Change
  Haan, Janjo de; Vervuurt, Wieke - \ 2020
  Beter Bodembeheer Magazine 2e editie : Kennis en inspiratie voor beter bodembeheer in de landbouw
  Haan, J.J. de; Bakker, P.C.C. - \ 2020
  Wageningen University and Research
  Webinar CBAV 2020 Bemesting Akkerbouw
  Haan, Janjo de - \ 2020
  Webinar PPS Bodem
  Haan, Janjo de; Verstand, Daan - \ 2020
  Kennisdag Beter Bodembeheer
  Haan, Janjo de; Schoutsen, Maureen - \ 2020
  Effecten bemesting K, Mg, Ca, N, Cl en hun interacties op de gewasopbrengst en -kwaliteit
  Bussink, Wim ; Specken, Johan ; Haan, Janjo de - \ 2020
  Wageningen : Nutriënten Management Instituut NMI (Rapport / Nutriënten Management Instituut 1763.N.19) - 44
  Deze studie gaat in op interacties tussen elementen als K, Mg, Ca, N, Cl en in hoeverre deze van invloed zijn op de opbrengst en kwaliteit van akkerbouwgewassen. De werkingsmechanismen worden toegelicht. Voor belangrijke akkerbouwgewassen als aardappel en suikerbieten wordt nagegaan hoe deze onder Nederlandse omstandigheden kunnen uitwerken en of dit gevolgen dient te hebben voor de bemestingsadvisering. De gangbare bemestingsadvisering is gebaseerd op het uitgangspunt dat er een minimum hoeveelheid van een nutriënt beschikbaar moet zijn in de bodem voor een goede opbrengst. Daarnaast is er een alternatieve benadering waarbij nutriënten als K, Mg, Ca in een vaste verhouding in de bodem aanwezig moeten zijn. Hier wordt nader op ingegaan.
  Meten bodemkwaliteit verschuift naar breder dan gewasproductie
  Haan, Janjo de - \ 2020
  De staat van de Nederlandse landbouwbodems in 2018 : Op basis van beschikbare landsdekkende dataset (CC-NL) en bodem-indicatorenlijst (BLN)
  Elsen, Erik van den; Tol-Leenders, Dorothee van; Teuling, Kees ; Römkens, Paul ; Haan, Janjo de; Korthals, Gerard ; Reijneveld, Arjan - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 3048) - 99
  Op basis van de in 2018 uitgebreid gemeten dataset (CC-NL) van meer dan duizend locaties over heel Nederland is de staat van de Nederlandse landbouwbodems weergegeven, een zogenaamde nulmeting bodemkwaliteit. Voor de bepaling van de kwaliteit van landbouwbodems in Nederland is de huidige lijst ‘Bodemindicatoren voor Landbouwbodems in Nederland (BLN) leidend. Het rapport beschrijft de wetenschappelijk verantwoording van de landelijke kaartbeelden en statistische verdelingen van de gemeten indicatoren voor bodemkwaliteit. Het geeft hiermee de staat van de Nederlandse landbouwbodems in 2018 weer zonder kwaliteitsoordeel. Voor ontbrekende indicatoren is een meetplan opgesteld. De resultaten geven een goede basis voor de landsdekkende monitoring van de bodemkwaliteit in landbouwgronden met bodemkwaliteitsindicatoren.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.