Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1016977
  Check title to add to marked list
  Answering user and capacity building requirements through use cases on crops, livestock and forests
  Tote, C. ; Boogaard, H.L. ; Ceccarelli, T. ; Trebossen, H. ; Notenbaert, A. ; Djaby, B. ; Mathieu, R. ; Jacobs, T. ; Bydekerke, L. - \ 2013
  The AGRICAB project: Developing increased Earth Observation capacity for better agriculture and forestry management in Africa.
  Tote, C. ; Bydekerke, L. ; Jacobs, T. ; Gilliams, S. ; Herrero, M. ; Tychon, B. ; Korme, T. ; Maathuis, B. ; Domingos, P. ; Alfari, I. ; Ceccarelli, T. ; Boogaard, H.L. ; Diop, M. ; Situma, C. - \ 2012
  Geo Observateur 2012 (2012)20. - p. 9 - 10.
  Developing increased Earth Observation capacity for better agriculture and forestry management in Africa – How the AGRICAB project can benefit from Sentinel-2
  Tote, C. ; Bydekerke, L. ; Jacobs, T. ; Gilliams, S. ; Herrero, M. ; Tychon, B. ; Korme, T. ; Maathuis, B. ; Domingos, P. ; Alfari, I. ; Ceccarelli, T. ; Boogaard, H.L. ; Diop, M. - \ 2012
  Monitoring crop production systems using remote sensing: the AGRICAB project
  Tote, C. ; Ceccarelli, T. ; Boogaard, H.L. ; Bydekerke, L. ; Jacobs, T. - \ 2012
  The AGRICAB project: Developing increased Earth Observation capacity for better agriculture and forestry management in Africa
  Tote, C. ; Bydekerke, L. ; Jacobs, T. ; Gilliams, S. ; Herrero, M. ; Tychon, B. ; Korme, T. ; Maathuis, B. ; Domingos, P. ; Alfari, I. ; Ceccarelli, T. ; Boogaard, H.L. ; Diop, M. ; Situma, C. - \ 2012
  EARSeL newsletter / European Association of Remote Sensing Laboratories 2012 (2012)89. - ISSN 0257-0521 - p. 13 - 13.
  Goene investeringskaarten
  Dessing, E.G.M. ; Bulens, J.D. ; Hermans, C.M.L. ; Jacobs, T. ; Riviere, I.J. La; Vanmeulebrouk, B. - \ 2010
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 9 p.
  Ecologische risico's van doorvergiftiging door cadmium in het Dommeldal : ruimtelijke modellering voor de steenuil en grote grazers met het BERISP-model
  Lahr, J. ; Jacobs, T. ; Heidema, A.H. ; Winter, W.P. de; Brink, N.W. van den - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2019)
  bodemverontreiniging - cadmium - overstromingen - strigidae - uilen - voedselketens - ecotoxicologie - beekdalen - bodemecologie - grote grazers - noord-brabant - soil pollution - floods - owls - food chains - ecotoxicology - brook valleys - soil ecology - large herbivores
  In het overstromingsgebied van de Dommel ten zuiden van Eindhoven is in het verleden vastgesteld dat er een doorvergiftigingsrisico van cadmium via de voedselketen van de steenuil bestaat. Om een indruk te krijgen van deze problematiek op gebiedsniveau is een studie uitgevoerd naar de ruimtelijke risico’s van doorvergiftiging voor steenuilen en groter grazers aan de hand van het model BERISP. De modelberekeningen wijzen uit dat de huidige risico’s voor steenuilen in het gebied (situatie 2003) groot zijn. De risico’s treden vooral op in habitats waar de uilen veel op gecontamineerde wormen foerageren, zowel in het overstromingsgebied als op bouwland en weilanden hierbuiten. Realisatie van het Natuurgebiedsplan (NGP 2006) zal vooral binnen het overstromingsgebied zelf leiden tot een afname van de risico’s doordat men habitats laat ontstaan waar uilen op minder verontreinigde woelmuizen foerageren, met name door verruiging.
  Inventarisatie ruimteclaims in rivierengebied ten behoeve van Natura2000 en de Ecologische HoofdStructuur
  Weeda, E.J. ; Schuiling, C. ; Jacobs, T. ; Willemen, J.P.M. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1638) - 59
  natuurbescherming - habitats - herstel - oeverbossen - nederland - natura 2000 - ecologische hoofdstructuur - ecologisch herstel - uiterwaarden - nature conservation - rehabilitation - riparian forests - netherlands - ecological network - ecological restoration - river forelands
  Natura2000 en de Ecologische Hoofdstructuur brengen voor het rivierengebied belangrijke behoud- en herstelopgaven met zich mee. Dit rapport en het bijbehorende GIS-systeem behandelen het actuele voorkomen (de huidige ‘kerngebieden’) van kenmerkende habitattypen, de mogelijkheden hun oppervlakte te vergroten, en de verbindingen tussen binnen- en buitendijkse gebieden. Als belangrijkste opgave wordt het behoud en herstel van reliëfrijke uiterwaarden aangemerkt. Ook behoud van ooibossen staat hoog genoteerd. Verder worden suggesties gedaan voor herstel van verbindingen tussen buiten- en binnendijks terrein
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.