Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 89

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Inkuilparameters van 12 sorghumpartijen
  Kasper, G.J. - \ 2020
  V-focus 17 (2020)september. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 34.
  In Nederland is al een aantal jaren aandacht voor sorghumrassen op melkveebedrijven. Het ontbreekt echter nog aan inkuilparameters van sorghumsilage. Voor een onderzoek naar drogestofgehalte, verteerbaarheid, pH, ammoniak, melkzuur, vluchtige vetzuren, drogestofverliezen en dichtheid, is een diversiteit aan sorghumpartijen ingekuild. De resultaten van het inkuilproces worden in dit artikel besproken.
  N- en P-excretie melkvee: achtergronden en bronnen voor de berekening
  Zom, R.L.G. ; Kasper, G.J. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1191) - 51
  Vergelijking enkele sorghumrassen met snijmaïs op lössgrond : resultaten van éénjarige veldproef 2018
  Kasper, G.J. ; Kroonen-Backbier, B. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1149) - 27
  Regional water Authority “Limburg”, foundations “Boerenbond Zuid” and “Boerenbond Swentibold”, Pilot smart fertilization, DSG-Sustainable Clean Groundwater (WML), Foundation Experimental farm “Wijnandsrade” and DSV seeds the Netherlands financed comparative research of five sorghum varieties and one maize variety on loess soil at experimental farm “Wijnandsrade” in Wijnandsrade (Province Limburg). The average yield of the six varieties for the two N-levels - 70 and 110 kg N/ha - was about 16 tonnes DM/ha. Despite the dry and warm growing season, maize produced at 70 and 110 kg N/ha, 16 and 20 tons DM/ha, with a digestibility coefficient of organic matter (DCOM) of 78% and 79%, crude protein content of 58 and 59 g/kg DM and starch content of 267 and 230 g/kg DM, respectively. When fertilizing 70 kg N/ha compared to 110 kg N/ha, the average yield of all sorghum varieties was higher (15 vs 13 tonnes DM/ha), the crude protein level equal (91 g/kg DM), the starch content higher (238 vs 173 g/kg DM), the DCOM almost equal (67 vs 66%), the crude fibre level lower (206 vs 232 g/kg DM) and the lignin (ADL) level lower (25 vs 27). At 70 kg N/ha, the five sorghum varieties had an average of 37% less residual-N/ha than maize. At 110 kg N/ha, the opposite appeared: the five sorghum varieties had on average 33% more residual-N/ha than maize.
  Vergelijking enkele sorghumrassen met snijmaïs op zandgrond : resultaten van éénjarige veldproef 2018
  Kasper, G.J. ; Schilder, H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1143) - 32
  The Waterboard Vallei en Veluwe, and LaMi have financed comparative research of five sorghum crops and maize on a sandy soil in Woudenberg. The average yield of the five sorghum crops studied was low and equal to those of maize (11.5 tonnes DM/ha). The most important causes are the dry and warm climate, and the poorer soil structure. It should be noted that the maize variety was sown three to four weeks later than normal. With regard to the feed value most sorghum crops have a relatively low starch content, low DCOM (Digestibility Coefficient of the Organic Matter), a relatively high crude protein content and a relatively high ADL (Acid Detergent Fiber) content, compared to maize. It was concluded that the sorghum crop STH 16149 was not suitable as a high-quality fodder crop. The soil moisture content did not differ between varieties. In the soil layer 0-90 cm, maize had the highest residual-N: 62 kg residual-N/ha, whereas the average value of the five sorghum varieties in this layer was 48 kg residual-N/ha. No significant differences between varieties were observed in residual-N (kg/ha) per soil layer 0-30 cm, 30-60 cm and 60-90 cm.
  Sorghum van Hollandse bodem: tropisch graan kan mais als veevoer vervangen
  Kasper, G.J. - \ 2018
  Efficiënter gebruik van raapzaad : Mogelijkheden van raapzaad als grondstof voor de Biobased Economy
  Kasper, Gerrit ; Rijgersberg, Hajo - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1125) - 25
  In dit onderzoek is nagegaan of er mogelijkheden zijn om door inzet van bioraffinage, raapzaad op een efficiëntere wijze te gebruiken. Bioraffinage opent mogelijkheden om componenten vrij te maken uit een grondstof. Resultaat van deze studie was dat een laag-eiwit component mogelijk gebruikt kan worden voor diervoeder, een hoog-eiwitcomponent toepasbaar is in petfood, voor jonge dieren of in de materialenindustrie en chemische sector, en glucosinolaat als derde component voor toepassing als biofumigant tegen nematoden.
  Teelt van sorghum als voedergewas lijkt perspectiefvol in Nederland
  Kasper, G.J. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 29
  More efficient use of feed materials
  Kasper, G.J. ; Duinkerken, G. van; Krimpen, M.M. van; Wagenberg, C.P.A. van; Kals, J. ; Sanders, J.P.M. ; Visser, C.L.M. de - \ 2017
  - p. 11 - 12.
  In the Netherlands, approximately 35,000 kton dry matter (DM) of feed and feed ingredients are available originating from regional production and import of feed and raw materials. About 25,000 kton DM is used in the Netherlands itself and about 10,000 kton is exported to other countries. Biorefinery enables us to extract feed components that cannot be utilized by animals. The challenge is to add value by applying these components in various value chains. In this way, raw material components can be degraded, thereby providing new raw materials for the biobased economy (BBE). This study gives an overview of the most promising opportunities to increase resource use efficiency by applying biorefinery technology on feed materials.
  Samenstelling van blad, stengel en rhizomen in relatie tot optimaal oogst-tijdstip van Miscanthus x giganteus
  Kasper, G.J. ; Kolk, J.C. van der; Putten, J.C. van der - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1022) - 27
  brandstofgewassen - biobased economy - miscanthus - grassen - oogsttijdstip - gewasopbrengst - akkerbouw - plantensamenstelling - suikergehalte - lignine - pectinen - droge stof - koolhydraten - stengels - wortelstokken - fuel crops - biobased economy - miscanthus - grasses - harvesting date - crop yield - arable farming - plant composition - sugar content - lignin - pectins - dry matter - carbohydrates - stems - rhizomes
  A plurality of components (such as sugars, lignin, pectin) of Miscanthus x giganteus has been studied in stem, leaf, and rhizomes for the harvest times July and January in view of the optimal harvest time. Additional literature search shows that the end of October is the optimum time for harvesting on the basis of the maximum above-ground dry matter yield and sugar yield, and dry matter yield in the next year. It will have to be investigated whether the optimal harvest time also applies to long-term research.
  Stro als bedding voor vrijloopstallen : een verkennende studie
  Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 950) - 29
  Terugkerende muizenplagen in Nederland : inventarisatie, sturende factoren en beheersing
  Wymenga, E. ; Latour, J. ; Beemster, N. ; Bos, D. ; Bosma, N. ; Haverkamp, J. ; Hendriks, R.F.A. ; Roerink, G.J. ; Kasper, G.J. ; Roelsma, J. ; Scholten, S. ; Wiersma, P. ; Zee, E. van der - \ 2016
  Altenburg & Wymenga (A&W-rapport 2123) - 137
  muizen - woelmuizen - plagen - schadelijke dieren - schade - graslanden - knaagdierenbestrijding - dijken - waterschappen - mice - voles - pests - noxious animals - damage - grasslands - rodent control - dykes - polder boards
  2014 en 2015 zullen de geschiedenis in gaan als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Fryslân en op beperkte schaal elders in Nederland. In de loop van de zomer van 2014 meldden agrariërs schade aan graslanden. De werkelijke omvang bleek pas in het najaar en de winter van 2014-2015 en was zonder precedent. Ook uit andere provincies kwamen dergelijke meldingen. De economische schade werd door LTO Noord berekend op 73 miljoen euro (de Boer 2015). Uit een schouw van Wetterskip Fryslân bleek dat ook veel waterkeringen te maken hadden met muizenschade. Daarnaast was het waterschap beducht op een mogelijk verhoogde uitspoeling van meststoffen vanuit polders naar het oppervlaktewater. Bovengenoemde zaken waren aanleiding voor verschillende organisaties om in samenwerking met LTO Noord en het Actiecomité een onderzoek te starten naar de achtergronden van de terugkerende muizenplagen en de mogelijke maatregelen om die te beheersen. Ook de STOWA - Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer – richtte haar vizier op de muizenplaag, om uit te zoeken in hoeverre de recente muizenplaag voor waterschappen relevant was. De overkoepelende doelstelling van beide onderzoeken was om kennis en bouwstenen te leveren voor een strategie om in de toekomst muizenplagen vroegtijdig te signaleren en de schade te beheersen.
  Efficiënter gebruik van voedermiddelen en (geïmporteerde) diervoedergrondstoffen : mogelijkheden als grondstoffenbron voor de Biobased Economy
  Kasper, G.J. ; Duinkerken, G. van; Krimpen, M.M. van; Wagenberg, C.P.A. van; Kals, J. ; Sanders, J.P.M. ; Visser, C.L.M. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 946) - 63
  voedertechnologie - voedermiddelbewerking - voer - biomassa - biomassa cascadering - bioraffinage - biobased economy - nederland - haalbaarheidsstudies - gevalsanalyse - feed technology - feed processing - feeds - biomass - biomass cascading - biorefinery - biobased economy - netherlands - feasibility studies - case studies
  In this study it was estimated that 6.4 out of 35.0 million tons (dry matter) of animal feeds and raw feed materials that are annually available in the Netherlands, can be used as a resource for application in the biobased economy. Biorefinery enables us to extract feed components that cannot be utilized by animals. The challenge is to add value by applying these components in various value chains (cascading).
  Technische evaluatie van potentiële bodemmaterialen voor vrijloopstallen : technisch rapport
  Szanto, G.L. ; Kasper, G.J. ; Wilde, V. de; Galama, P.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 890)
  Bodembeoordelaar : Indicatie geschiktheid bodemmaterialen vrijloopstallen
  Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 71
  dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - diergezondheid - huisvesting, dieren - loopstallen - animal welfare - animal production - dairy cattle - animal health - animal housing - loose housing
  Vrijloopstallen Utrecht
  Galama, P.J. ; Boer, H.C. de; Dooren, H.J.C. van; Kasper, G.J. - \ 2015
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 45
  melkvee - loopstallen - vloeren - ligstro - organische stof - houtspaanders - bagger - ammoniakemissie - utrecht - dierenwelzijn - dairy cattle - loose housing - floors - litter - organic matter - wood chips - dredgings - ammonia emission - utrecht - animal welfare
  De afgelopen jaren heeft de huisvesting van melkvee een grote ontwikkeling doorgemaakt. In de jaren 60 van de vorige eeuw werd de ligboxenstal geïntroduceerd als vervanger van de grupstal. Het belangrijkste doel hiervan was het verbeteren van de arbeidsefficiëntie waardoor boeren meer koeien konden houden. Met de ligboxenstal veranderde ook de mestopslag van een gescheiden systeem voor gier en vaste mest in een systeem voor drijfmest. Ook kregen de koeien meer bewegingsruimte. De afgelopen jaren namen de eisen ten aanzien van welzijn en milieu steeds verder toe, wat geleid heeft tot aanpassing van afmetingen, vloeren, mestopslagsystemen en ventilatie in ligboxenstallen. Toch hebben sommige melkveehouders behoefte aan een stal die enerzijds de koeien nog meer bewegingsruimte geeft dan een ligboxenstal en anderzijds mest oplevert met een hoger organische stof gehalte dan drijfmest. De Provincie Utrecht stimuleert innovatieve stallenbouw.
  Notitie over de geschiktheid van stalveen als bodemmateriaal bij droge koeien in een vrijloopstal : vrijloopstal Hoogland
  Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 900)
  loopstallen - stalinrichting - huisvesting van koeien - veengronden - turf - rundveehouderij - melkveehouderij - utrecht - vloerbedekking - dierenwelzijn - loose housing - animal housing design - cow housing - peat soils - peat - cattle husbandry - dairy farming - utrecht - floor coverings - animal welfare
  Dit is een rapport over een oriënterende proef met stalveen als bodemmateriaal. Een proef in opdracht van de provincie Utrecht, uitgevoerd in een vrijloopstal voor koeien van bedrijf Hoogland.
  Notitie over de geschiktheid van veenbagger en andere diepstrooiselmaterialen in een ligboxenstal voor melkvee : vrijloopstal De Groot
  Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 899)
  dierenwelzijn - strooisel - melkveehouderij - ligboxen - bagger - melkvee - dierlijke productie - animal welfare - litter (plant) - dairy farming - cubicles - dredgings - dairy cattle - animal production
  Een oriënterende proef met verschillende diepstrooiselmaterialen in een ligboxenstal is in opdracht van de provincie Utrecht uitgevoerd op het bedrijf van melkveehouder De Groot. In dit experiment is inzicht verkregen in het proces om bagger uit sloten geschikt te maken voor een ligbed van koeien en of er risico’s zijn uit oogpunt van uiergezondheid, melkkwaliteit en zware metalen. In een ligboxenstal is getoetst of de melkkoeien voorkeur hebben voor gedroogde bagger of ander diepstrooiselmateriaal. Dit is moeilijk te testen in een vrijloopstal, maar geeft wel een indicatie of het geschikt is als ligbed voor melkkoeien.
  Mestvergisting Fermtech systems en Ecobag
  Kasper, G.J. ; Kemperman, A.J.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 874) - 45
  mestvergisting - melkveehouderij - biogas - voedingsstoffen - dierlijke meststoffen - systeeminnovatie - bioraffinage - duurzaamheid (sustainability) - fermentatie - biobased economy - manure fermentation - dairy farming - biogas - nutrients - animal manures - system innovation - biorefinery - sustainability - fermentation - biobased economy
  Een deel van de veehouders wil de energetische waarde van mest benutten om in hun energieverbruik te voorzien. Vergisting is een methode om energie uit mest te halen. Doel is het vergisten van alle soorten dierlijke mest met systemen die een rendabele business case realiseren in de keten ‘(verse) mest tot en met verwaarden van digestaat of mineralenterugwinning m.b.v. mestraffinage’. Hiertoe zijn twee innovatieve technieken van vergisten onderzocht, die op pilotschaal zijn getest. Daarna zal bij opschaling het innovatieve vergistingsproces van grote betekenis kunnen zijn voor het mede oplossen van het Nederlandse mestprobleem. Het doel van dit project in engere zin beperkt zich tot het monitoren van alleen de innovatieve vergistingstechnieken van twee systemen met melkveemest op boerderijschaal.
  Star+ : monovergisting mest van vleesvarkens
  Kasper, G.J. ; Verdoes, N. ; Classens, P.J.A.M. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
  varkenshouderij - vleesvee - vleesproductie - varkensstallen - innovaties - varkensmest - mestverwerking - scheiding - mestvergisting - biogas - beoordeling - pig farming - beef cattle - meat production - pig housing - innovations - pig manure - manure treatment - separation - manure fermentation - biogas - assessment
  De versgeproduceerde mest en de vermorste snijmais uit de innovatieve Star+- stal zijn onderzocht op samenstelling en gaspotentie. Daarbij lag de nadruk op de werking van de mestbanden, het optimale drogestofgehalte van de ingevoerde mest, de kwaliteit en kwantiteit van het biogas en de stabiliteit van het vergistingsproces.
  EnerVatiestal: energiebesparende en - opwekkende technieken : bijdrage aan een energieneutrale stal voor de varkenshouderij
  Kasper, G.J. ; Ellen, H.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 775) - 35
  energiebesparing - opwekking van elektriciteit - varkensstallen - varkenshouderij - energiegebruik - energiekosten - duurzame veehouderij - duurzame energie - energy saving - electricity generation - pig housing - pig farming - energy consumption - energy expenditure - sustainable animal husbandry - sustainable energy
  Quantifying the effect of energy saving and sustainable energy-generating techniques on energy use and energy cost in breeding and fattening pigs.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.