Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 47

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Substraat voorkeur voor foerageergedrag leghennen : pilotstudie
  Neijenhuis, Francesca ; Wijhe-Kiezebrink, Maudia van; Jong, Ingrid de - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1193) - 25
  The project "Health for humans and animals through system change in poultry farming" is working on alternatives to the current litter as foraging substrate, from which manure can be removed to reduce particulate matter and ammonia emissions. In a pilot study, carried out during three weeks on one commercial laying hen farm with a wintergarden and outdoor range, 10 different possible foraging substrates were offered in 6 bins. This pilot shows that diatomaceous earth, peat, shells and buckwheat hulls meet the foraging requirements of laying hens better than wood shavings, hydro pellets, bark and lava stones. But there was no significant difference in use between diatomaceous earth, peat, shells, chopped straw, or buckwheat hulls for foraging.
  Modules voor Welfare Quality-protocol
  Niekerk, T.G.C.M. van; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van; Gunnink, H. - \ 2018
  De Pluimveehouderij (2018). - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 24.
  Aanvullend op het Welfare Quality-protocol voor leghennen zijn modules ontwikkeld om de snavelpunten en de borstbenen nauwkeuriger te monitoren. Deze modules zijn uitgetest op acht commerciële legbedrijven. Er kwamen een aantal interessante verbanden te voorschijn.
  WQ-modules getest in praktijk
  Niekerk, T.G.C.M. van; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van; Gunnink, H. - \ 2018
  De Pluimveehouderij (2018). - ISSN 0166-8250 - p. 22 - 24.
  Aanvullend op het Welfare Quality-protocol voor leghennen zijn modules ontwikkeld om de snavelpunten en de borstbenen nauwkeuriger te monitoren. Deze modules zijn uitgetest op acht commerciële legbedrijven. Er kwamen een aantal interessante verbanden te voorschijn.
  Modules for Welfare Quality® laying hen protocol
  Niekerk, T.G.C.M. van; Gunnink, H. ; Wijhe-Kiezebrink, M. ; Pickhard, M. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research report 1104) - 32
  To get more information out of the Welfare Quality assessment, three modules are developed, to get more detailed information on three aspects. These detailed scores fit on the original WQ-scores, so that the overall welfare assessment according to the WQ-methodology can be done. Two modules (keel bones and beaks) had a good repeatability and provided useful information. The module for subtle feather damage was not further developed, because this damage didn’t appear to have much relation with feather pecking and the actual causes of this damage were unclear.
  Effect van coronageluid op het gedrag van paarden : interviews paardenhouders
  Neijenhuis, F. ; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van; Plomp, M. ; Visser, E.K. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 932) - 23
  dierenwelzijn - paarden - diergedrag - geluid - elektriciteitsvoorzieningen - interviews - nederland - dierlijke productie - huisvesting, dieren - sporten met dieren - wedstrijddieren - animal welfare - horses - animal behaviour - noise - electricity supplies - interviews - netherlands - animal production - animal housing - animal sports - racing animals
  Het algemene beeld is dat de geïnterviewde paardenhouders denken dat de paarden in de weide of paddock niet reageren op het coronageluid. Een enkele paardenhouder geeft aan dat sommige paarden een korte gewenningsperiode nodig hebben in geval van coronageluid, zoals ook bij andere, nieuwe geluiden het geval kan zijn. Deze bevindingen zijn overeenkomstig met de voorafgaande literatuurstudie: “gesteld kan worden dat het niet aannemelijk is dat paarden hinder ondervinden van coronageluid tijdens het weiden in de buurt van bovengrondse hoogspanningsverbindingen” (Visser and Neijenhuis, 2015). De paardenhouders baseren hun mening op het feit dat paarden weiden en grazen onder de draden zonder ze te mijden of omhoog te kijken. Hiermee wordt door hen gesteld dat het niet aannemelijk is dat de paarden hinder ondervinden van het coronageluid in de weide of paddock in de buurt van bovengrondse hoogspanningsverbindingen.
  Tussenevaluatie knelpuntaandoeningen en praktische uitvoerbaarheid UDD-regeling
  Kluivers-Poodt, M. ; Binnendijk, G.P. ; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van; Neijenhuis, F. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 904) - 105
  diergezondheid - antibiotica - dierenwelzijn - dierlijke productie - kalveren - vleesvee - varkens - melkvee - animal health - antibiotics - animal welfare - animal production - calves - beef cattle - pigs - dairy cattle
  In maart 2014 is de UDD-regeling in werking getreden, waarin is bepaald dat antibiotica alleen door dierenartsen voorgeschreven en toegediend mogen worden. In het hier beschreven onderzoek is de vooruitgang in het terugdringen van de knelpuntaandoeningen die vallen onder de uitzondering op de UDD-regeling, binnen de melkvee-, vleeskalveren en varkenssector geëvalueerd. Aanvullend is de praktische uitvoerbaarheid van de UDD-regeling in zijn geheel geëvalueerd, in genoemde sectoren, aangevuld met de vleeskuikensector.
  Risicofactoren voor introductie van laag-pathogeen aviare influenza virus op legpluimveebedrijven met vrije uitloop in Nederland
  Goot, J.A. van der; Elbers, A.R.W. ; Bouwstra, R.J. ; Fabri, T. ; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van; Niekerk, T.G.C.M. van - \ 2015
  Lelystad : Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR (CVI rapport / Centraal Veterinair Instituut 15/CVI0078) - 15
  pluimvee - gevalsanalyse - pluimveeziekten - pluimveehouderij - dierenwelzijn - uitloop - huisvesting van kippen - aviaire influenzavirussen - eenden - watervogels - risicofactoren - nederland - poultry - case studies - poultry diseases - poultry farming - animal welfare - outdoor run - chicken housing - avian influenza viruses - ducks - waterfowl - risk factors - netherlands
  Door middel van een case-control studie is onderzoek gedaan naar veronderstelde risicofactoren voor introductie van laag-pathogene aviaire influenza (LPAI) virus op pluimveelegbedrijven met vrije uitloop. Onder een LPAI virus werd in dit onderzoek verstaan: een aviair influenza virus van elk subtype (H1 tm H16), met uitzondering van de hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) virussen. Veertig bedrijven met een LPAI virus introductie in het verleden (cases) zijn vergeleken met 81 bedrijven waar geen introductie heeft plaats gevonden (controls) om te onderzoeken of potentiële risicofactoren voor een besmetting met een LPAI virus geïdentificeerd kunnen worden. Vragen over aanwezigheid van potentiële risicofactoren zijn door middel van enquêtes voorgelegd aan de pluimveehouders.
  Use of different types of enrichment in slower growing broilers : a pilot study
  Jong, I.C. de; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research report 810) - 39
  vleeskuikens - vleeskuikenproductie - diergedrag - stalinrichting - omgevingsverrijking - huisvesting, dieren - toegepast onderzoek - pluimvee - pluimveehouderij - dierenwelzijn - broilers - broiler production - animal behaviour - animal housing design - environmental enrichment - animal housing - applied research - poultry - poultry farming - animal welfare
  The results of a pilot study to the use of different types of enrichment (perches, platforms, pecking object, Lucerne bales) in slower growing broilers during two subsequent cycles in a commercial broiler house are described. Based on counts of the birds using the enrichments, platforms were preferred over perches. Birds pecked more at the Lucerne bales than at the pecking objects. The most frequently observed behaviour on or under and close to all enrichments was sitting. No obvious differences were observed in behaviours in the sections of the house where the different enrichments were placed, and no obvious physical damage was observed that could be due to the enrichments. To conclude, the slower growing broilers seemed to prefer platforms over perches to rest on. Platforms can be provided in addition to the Lucerne (or straw or hay) bales that are currently used as enrichment.
  Risk factors associated with health disorders in sport and leisure horses in The Netherlands
  Visser, E.K. ; Neijenhuis, F. ; Graaf-Roelfsema, E. de; Wesselink, H.G.M. ; Boer, J. de; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van; Engel, B. ; Reenen, C.G. van - \ 2014
  Journal of Animal Science 92 (2014)2. - ISSN 0021-8812 - p. 844 - 855.
  respiratory-disease - insulin-resistance - part 1 - prevalence - management - obesity - welfare - laminitis - inference - responses
  Horses are used for a wide variety of purposes from being used for recreational purposes to competing at an international level. With these different uses, horses have to adapt to numerous challenges and changes in their environment, which can be a challenge itself in continuously safeguarding their welfare. The objective of this study was to assess the prevalence of health disorders with clinical examination and identify possible risk factors of health disorders affecting horse welfare in professional husbandry systems in the Netherlands. With the use of fixed protocols for recording health aspects in horses, 150 horse farms voluntarily participating in the study were assessed by trained assessors. On each farm, 20 horses were clinically examined, in total almost 3,000 animals. This study recorded on the basis of the clinical examinations: the respiratory system (i.e., abnormal breathing [1%], coughing [1%], nasal discharge [1.9%]), body condition (i.e., 18.8% fat body condition and 6.4% poor body condition), locomotion (14.5% exhibited irregularity of locomotion and 4.8% were lame), back palpation (a light response [22.6%] and moderate to severe response [8.4%]), mouth (i.e., irregularities on mouth corners [3.4%] and bars [3.4%]), and ocular discharge (12%). Risk factor analysis, stepwise using mixed model regression, demonstrated several risk factors for health aspects. Horses used for instruction (riding lessons) were almost two times more at risk to develop moderate to severe back pain compared to horses used for recreation (odds ratios [OR] = 0.54) or for competition (OR = 0.61). Horses used for instruction (riding school lessons), breeding, or recreation all had a higher risk for irregular locomotion or lameness compared to competition horses (OR = 0.42, OR = 0.55, OR = 2.14, respectively). Horses used for recreation were more prone to have a higher BCS compared to horses used for breeding (OR = 3.07) and instruction (OR = 2.06). The prevalence of health problems and the identified risk factors are valid for the horses in the present study in which farms voluntarily participated. Furthermore, the results may provide the basis for horse welfare and health programs on farm and horse industry levels. With the development of a valid welfare monitoring system for the horse industry, the welfare of horses can be increased through improving awareness and stimulating changes in management.
  Dierenwelzijn: een zaak van feiten en waarden : jaarrapportage 2011 BO-Dierenwelzijn: samen werken aan verbetering
  Hopster, H. ; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 73
  dierenwelzijn - dierhouderij - onderzoek - landbouwbeleid - jaarverslagen - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - animal husbandry - research - agricultural policy - annual reports - animal health - animal behaviour
  Wageningen UR Livestock Research, LEI en IMARES werken, samen met andere partijen, aan het beleidsondersteunend onderzoeksprogramma Dierenwelzijn (BO-12.02-002), dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). Deze jaarrapportage geeft een overzicht van de onderzoeksthema’s, resultaten en publicaties in 2011.
  Paardenhouderijen vergeleken: out of the box
  Neijenhuis, F. ; Westra, J. ; Verhoeven, M.T.W. ; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van; Visser, E.K. ; Hallebeek, A. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 63
  paarden - huisvesting, dieren - paardenstallen - dierenwelzijn - duurzame veehouderij - horses - animal housing - stables - animal welfare - sustainable animal husbandry
  In deze brochure worden verschillende paardenhouderijsystemen vergeleken op belangrijke duurzaamheidsaspecten. In de afgelopen jaren zijn er enkele nieuwe paardenhouderijsystemen op de markt gekomen, zoals de ‘Hit actief stal’ (bewegingsstal) en ‘Paddockparadijs’. Deze nieuwe systemen claimen duurzamer te zijn, waarbij het welzijn van de paarden voorop staat. Daarnaast zijn bij een aantal systemen een hogere arbeidsefficiëntie en lagere investeringskosten belangrijke uitgangspunten. Om de systemen te kunnen vergelijken en vast te stellen of deze systemen bijdragen aan een verduurzaming van de paardenhouderij is allereerst een beschrijving nodig van de traditionele systemen en de nieuwe systemen. In deze brochure worden de traditionele- en nieuwe paardenhouderijsystemen beschreven en vergeleken.
  De dagbesteding van een paard : dier & welzijn
  Visser, E.K. ; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van - \ 2010
  V-focus 7 (2010)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
  dierenwelzijn - paarden - paardenfokkerij - protocollen - animal welfare - horses - horse breeding - protocols
  Hoe brengen de paarden in Nederland hun dag door? Er zijn geen kengetallen die dat verraden en dus moeten we constateren dat we daar weinig van weten. De paardensector zelf en het ministerie van LNV willen hier verandering in brengen en gaven onderzoekers Kathalijne Visser-Riedstra, Maudia van Wijhe-Kiezebrink en Francesca Neijenhuis de opdracht een protocol 'Dagprogramma paard' op te stellen.
  Training gilts to use a feeder station
  Vermeer, H.M. ; Kiezebrink, M.C. ; Werf, J.T.N. van der; Spoolder, H.A.M. - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 9
  dierenwelzijn - varkens - zeugen - varkenshouderij - varkensstallen - varkensvoeding - voedersystemen - diergedrag - dierlijke productie - animal welfare - pigs - sows - pig farming - pig housing - pig feeding - feeding systems - animal behaviour - animal production
  Group housing of dry sows is compulsory in Europe from 2013 onwards. Many pig farmers who still have to convert to group housing fear the resulting demand on their ability to interact with individual animals. An example of such interaction is the training of gilts to use economically attractive but complicated feeding systems such as electronic sow feeding stations (ESF). Electronic Sow Feeding is a more complex husbandry system, which requires training from both animal and human. Pig farmers use a wide variety of training methods, ranging from a total free situation where the animals have the possibility to learn the feeding station without human interaction to systems in which the animal is confronted with thorough human interventions. The first method incorporates the risk that some animals do not consume any feed in several days. The second method is more time consuming and sometimes stressful for the animals. If a calm and relaxed training method proves to be an efficient way to train animals, this could also be used in other on farm situations. Wechsler and Lea (2007) concluded that there is a lack of studies focusing on the initial phase after the introduction of farm animals into a new housing system and a lack of studies on the way they learn to use new housing equipment. An assessment of training systems on Danish pig farms (Hansen and Vinther, 2004) has resulted in the advice not to interact too soon and let the animals discover the skills themselves. The way the animals experience the human intervention can be assessed by measuring heart rate variability (HRV) (Von Borell et al., 2007). They state that “HRV is a promising approach for evaluating stress and emotional states in animals”. The results of this project can be used in the knowledge transfer about human animal relationships within the Welfare Quality programme.
  Preliminary evaluation of a prototype welfare monitoring system for sows and piglets (Welfare Quality (R) project)
  Scott, K. ; Binnendijk, G.P. ; Edwards, S.A. ; Gu, J.H. ; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van; Vermeer, H.M. - \ 2009
  Animal Welfare 18 (2009)4. - ISSN 0962-7286 - p. 441 - 449.
  humans - cattle - pigs
  The Welfare Quality(R) project aims to develop a European on-form welfare assessment standard for pigs, amongst other species. A prototype monitoring system was developed for sows and piglets using predominantly animal-based measures of behaviour, health and physiology to assess welfare. The prototype monitoring system was evaluated on a total of 82 forms in the UK and The Netherlands, encompassing a wide variety of forming systems. Preliminary analysis of the data indicates that the incidence of clinical welfare problems were low, with 1.2, 0.8, 1.1 and 0.1%, respectively of pregnant and lactating sows recorded as having substantial skin lesions, bursitis and vulval lesions, and extremely poor body condition. Some clinical problems were more prevalent in certain types of feeding system than others, particularly the severity of vulval lesions with electronic sow feeding (ESF) systems. Fear of humans, assessed by the extent of withdrawal behaviour from an unknown human, was low, and median scores were similar for sows housed in groups indoors, outdoors and in stalls. Some form of stereotyped behaviour was observed on almost 7.5% of forms visited, with sham chewing the most commonly recorded stereotyped behaviour. System design affected the practicality of some measures, particularly on outdoor forms. Full investigation of the complete data set will enable a refined, final, on-farm monitoring system to be developed and benchmark standards established.
  Effect van kennisoverdracht op bewustwording varkenshouder en bedrijfsresultaat
  Mul, M.F. ; Riel, J.W. van; Meulen, J. van der; Kiezebrink, M.C. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij 57) - 24
  varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - bewustwording - weerstand - diergezondheid - lymfocyten - pig farming - farm management - conscientization - resistance - animal health - lymphocytes
  Een studie is uitgevoerd bij 36 varkenshouders met als doel om bewustwording te stimuleren van varkenshouders met betrekking tot hun eigen invloed op weerstand van hun varkens. Kennisoverdracht via studiegroepbijeenkomsten heeft bij de varkenshouders geleid tot een betere bewustwording van hun eigen invloed op de weerstand van varkens. De varkenshouders die hebben deelgenomen aan deze vorm van kennisoverdracht hebben aantoonbaar meer managementveranderingen doorgevoerd
  Uitwerking van een welzijnskoop bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte : notitie 1: volgorde van opkoop
  Enting, J. ; Bosma, A.J.J. ; Eijck, I.A.J.M. ; Kiezebrink, M.C. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group - 17
  dierziekten - varkensziekten - varkenshouderij - nadelige gevolgen - agrarische bedrijfsvoering - veehouderijbedrijven - animal diseases - swine diseases - pig farming - adverse effects - farm management - livestock enterprises
  Aan de Animal Sciences Group is gevraagd om voor de welzijnsopkoop objectieve criteria op te stellen waarmee bij uitbraken van besmettelijke dierziekten de volgorde van welzijnsopkoop op transparante en eerlijke wijze kan geschieden. Het gaat er om wie wanneer in aanmerking komt voor welzijnsopkoop. De opdracht is in 2 activiteiten uitgewerkt. Enerzijds is een zo breed mogelijk beeld verkregen over de beleving van de welzijnsopkoop in de praktijk. Anderzijds is via modelberekeningen nagegaan wanneer voor welk type bedrijf een opkoopregeling theoretisch gezien noodzakelijk wordt. In deze notitie komt ondermeer aan de orde de periode die een bedrijf kan overbruggen zonder afvoer van varkens en noodoplossingen en knelpunten in diezelfde periode
  Ruwvoeropname bij biologisch gehouden drachtige zeugen = Roughage intake in organic housed gestating sows
  Krimpen, M.M. van; Plagge, J.G. ; Kiezebrink, M.C. ; Binnendijk, G.P. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij : Varkens ) - 16
  biologische landbouw - varkenshouderij - varkensvoeding - mengvoer - ruwvoer (roughage) - zeugenvoeding - zeugen - organic farming - pig farming - pig feeding - compound feeds - roughage - sow feeding - sows
  Three experiments were conducted to determine the individual intake and digestibility of a number of roughages and some qualities fresh grass in organic housed pregnant sows. Roughage supply is obligated for the European organic pig husbandry. Although access to pasture is not compulsory for organic housed pregnant sows, the meat processing industry has put it as a condition for maintaining price guarantees of organic meat. Sows are using pasture as both walking and feed source area. As roughage and fresh grass intake of pregnant sows and the nutritional value of these products are not known, it was not possible to calculate the amount of concentrate that could safely be replaced by roughages.
  Gunstige eerst indruk ondanks tegenslag: proef met kalkoenen met overdekte uitloop
  Veldkamp, T. ; Kiezebrink, M.C. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)29. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  pluimveehouderij - kalkoenen - huisvesting van kippen - landbouwkundig onderzoek - proefbedrijven - dierziektepreventie - poultry farming - turkeys - chicken housing - agricultural research - pilot farms - animal disease prevention
  Is een overdekte uitloop voor kalkoenen een goed idee? Het Praktijkonderzoek ASG in Lelystad deed een proef
  Ruwvoer of stro voor drachtige zeugen = Silage or straw for pregnant sows
  Mheen, H. van der; Spoolder, H.A.M. ; Kiezebrink, M.C. - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Varkens ) - 17
  zeugen - kuilvoer - stro - ruwvoer (roughage) - agressief gedrag - diergedrag - dierenwelzijn - zwangerschap - groepshuisvesting - sows - silage - straw - roughage - aggressive behaviour - animal behaviour - animal welfare - pregnancy - group housing
  Varkenshouders dienen agressie tussen varkens te minimaliseren. In groepen zeugen treedt agressie echter regelmatig op, en in wisselgroepen vaker dan in stabiele groepen. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van ruwvoer of stro de agressie en stress kan verminderen. Er is echter ook onderzoek gedaan waaruit bleek dat door stro of ruwvoer zeugen actiever worden, met meer kans op confrontaties tussen de dieren. Het doel van dit onderzoek was de effecten te bepalen van ruwvoer of stro op het welzijn, gemeten aan huidbeschadigingen en eetgedrag, bij zeugen in wisselgroepen
  Straw or silage provision influences feeding behaviour of pregnant sows in dynamic groups
  Mheen, H. van der; Spoolder, H.A.M. ; Kiezebrink, M.C. - \ 2004
  In: Proceedings of the annual meeting of the International Society for Applied Ethology, Helsinki, Finland, 2004 Helsinki, Finland : - p. 81 - 81.
  Aggressive interactions in dynamic groups of sows occur predominantly on introduction of new animals to the group or when fi ghting for access to feed. The aim of this study was reduction of aggression through provision of additional straw or silage. Three dynamic groups of 47 sows were subjected to a Latin square design involving three treatments: daily provision of 50g straw per animal in the lying area (S), daily provision of 500g per sow of grass silage in racks above the slatted fl oor (G) and a control group (C). Straw and silage were provided at the start of the feeder cycle (7:30h). The Latin square was replicated twice. Each group stayed within one treatment for a period of six weeks. Every week four new sows entered each dynamic group. Sows were fed individually from an automated Fit-mix feeder system, which does not protect sows during feeding. Daily feed intake did not differ between treatments, but C sows had more feeding visits to the stations (57, 45 and 49 visits per sow per day for C, G and S sows respectively; P
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.