Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Optimal climate regions in Mexico for greenhouse crop production
  Kipp, J.A. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Rapporten GTB-1024) - 9
  landbouwgeografie - centraal-amerika - mexico - klimaatfactoren - kasgewassen - landbouwproductie - kassen - agricultural geography - central america - mexico - climatic factors - greenhouse crops - agricultural production - greenhouses
  Kijk in de kas : een interactieve leeromgeving over tuinbouw en energie
  Buwalda, F. ; Mark, C. van der; Swinkels, G.J. ; Zwart, H.F. de; Gastel, T. van; Burema, C. ; Kamminga, H. ; Kipp, J.A. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 247) - 64
  glastuinbouw - teeltsystemen - energiebehoud - voorlichting - internet - landbouwvoorlichting - greenhouse horticulture - cropping systems - energy conservation - extension - internet - agricultural extension
  Vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vraagt in de glastuinbouw om een omschakeling. De vertrouwde stookregels moeten daarbij grondig tegen het licht worden gehouden. Ervaringskennis die tuinders gebruiken bij het instellen van de klimaatregeling is gegroeid in een periode dat energie nog een stuk goedkoper was. Telers kunnen daarom maar heel beperkt op die kennis terugvallen. Het is dus belangrijk dat nieuwe ervaringskennis efficiënt wordt opgebouwd en gedeeld binnen de sector. De kennisinstellingen kunnen een rol spelen door ondersteunende berekeningen uit te voeren en achterliggende fysiologische en fysische principes uit te leggen. Het door LNV, PT en WUR-glastuinbouw gezamenlijk opgezette project Kijk in de Kas had tot doel om deze kennisuitwisseling via internet op een efficiënte en aansprekende manier voor de sector toegankelijk te maken. Het project is uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw in samenwerking met Reed Business, LetsGrow.com en verschillende telers, en teeltadviseurs. Uit een evaluatie na ruim een jaar ‘in de lucht’ te zijn geweest is gebleken dat bezoekers vooral waardering hadden voor de combinatie van weblogs, live grafieken en achtergrondkennis die werd aangeboden. Het project heeft telers aan het denken gezet over hun eigen klimaatregeling en heeft belangrijke ervaring opgeleverd over de mogelijkheden van kennisinteractie via internet. Bij toepassing van deze ervaring in eventuele vervolginitiatieven is een belangrijke uitdaging om de aangeboden boodschap nog beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de doelgroep
  SynErgie : eindrapportage fase I en II
  Bakker, J.C. ; Maters, H.J. ; Kipp, J.A. ; Gieling, T.H. ; Hoes, A.C. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Plant Research International 569) - 38
  tuinbouw - energie - monitoring - glastuinbouw - protocollen - energiebesparing - kastechniek - horticulture - energy - monitoring - greenhouse horticulture - protocols - energy saving - greenhouse technology
  Een versnelde realisatie en implementatie van energiezuinige kasconcepten is belangrijk om de innovatiekracht in de glastuinbouwsector te houden. Het project SynErgie zoekt naar een 'omgeving' waarin de voorlopers elkaar versterken en de gelegenheid krijgen om gedeelde problematiek ter sprake te brengen. SynErgie richt zich op het bieden van een referentiekader aan de eerste groep investeerder, de 'innovatoren', in het semi-gesloten of geconditioneerd telen. SynErgie richt zich primair op het wegnemen van de belangrijkste procesmatige en organisatorische belemmeringen. Hiervoor brengt SynErgie een proces op gang van kruisbestuiving via integratie van kennis en ervaring over de systemen bij de innovatoren en verspreiding van kennis naar de eerste navolgers. Vanuit deze kruisbestuiving wordt een door ondernemers gedreven vraagarticulatie gerealiseerd en zijn specifieke en generieke kennisleemtes geïdentificeerd (technisch, teeltkundig, economisch, juridisch en procesmatig). Deze kennisleemtes zijn zomogelijk ingevuld via discussies met onderzoekers in platform- bijeenkomsten en door initiatieven tot aanvullend onderzoek.
  Exchange of Knowledge between Research and Horticultural Practice through the Internet
  Buwalda, F. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Zwart, H.F. de; Kipp, J.A. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2008
  Acta Horticulturae 2008 (2008)801. - ISSN 0567-7572 - p. 531 - 538.
  Horticultural production is a complex process, the efficiency of which is rarely attributable to a single factor. In addition, optima tend to vary with internal states and outside conditions. To manage their production process, growers generally rely on rules based on experience. However, much of this experience has been acquired under conditions of relatively low fuel prices. In view of increasing fuel costs and worldwide initiatives to reduce CO2 emission, horticultural producers are faced with the need to adapt their practice in order to remain economically viable. The horticultural research community can provide knowledge which may help growers to adapt to the changing conditions. In The Netherlands, internet technology is being used to facilitate efficient communication between growers and scientists. Information is collected automatically from process computers at five commercial nurseries, dynamic models are used to monitor crop and climate conditions, and nearly real-time results are published on a web portal, where it is linked with an information database and web logs by growers, advisors and researchers. The web portal (in Dutch) can be viewed at http://www.kijkindekas.nl.
  SynErgie : monitoringsprotocol voor meten in semigesloten kassen
  Kipp, J.A. ; Gieling, T.H. ; Bruins, M.A. - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 550) - 28
  kassen - monitoring - meting - luchttemperatuur - vochtigheid - wateropname (planten) - energie - glastuinbouw - protocollen - meetsystemen - kastechniek - greenhouses - monitoring - measurement - air temperature - humidity - water uptake - energy - greenhouse horticulture - protocols - measurement systems - greenhouse technology
  SynErgie : rapportage fase 1
  Kipp, J.A. ; Bakker, J.C. ; Gieling, T.H. ; Bruins, M.A. - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Plant Research International 554) - 44
  kassen - monitoring - meting - energie - glastuinbouw - protocollen - meetsystemen - kastechniek - greenhouses - monitoring - measurement - energy - greenhouse horticulture - protocols - measurement systems - greenhouse technology
  Syscope Magazine (Journal)
  Kipp, J.A. - \ 2007
  Syscope Magazine (2007).
  Geconditioneerd telen is 'hot' maar nog niet probleemloos
  Kipp, J.A. - \ 2007
  Syscope Magazine 2007 (2007)13. - p. 33 - 33.
  SynErgie: een platform van ondernemers en kennisinstellingen
  Kipp, J.A. - \ 2007
  Bio-optimaal kas
  Weel, P.A. van; Raaphorst, M.G.M. ; Kipp, J.A. - \ 2007
  groenteteelt - biologische landbouw - emissie - kassen - teelt onder bescherming - duurzaamheid (sustainability) - energiebehoud - glastuinbouw - energiebesparing - glasgroenten - vegetable growing - organic farming - emission - greenhouses - protected cultivation - sustainability - energy conservation - greenhouse horticulture - energy saving - greenhouse vegetables
  In de biologische groenteteelt moet het gasverbruik en de daaraan gerelateerde CO2 uitstoot omlaag
  Emissiereductie van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater
  Voogt, W. ; Os, E.A. van; Kipp, J.A. - \ 2007
  teelt onder bescherming - pesticiden - emissie - afvalwater - afvalwaterbehandeling - oppervlaktewater - waterverontreiniging - glastuinbouw - protected cultivation - pesticides - emission - waste water - waste water treatment - surface water - water pollution - greenhouse horticulture
  Oplossingen voor het beperken van de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen
  Potgrond mengen in de substraathoek
  Blok, C. ; Os, E.A. van; Kipp, J.A. - \ 2007
  groeimedia - potplanten - substraten - growing media - pot plants - substrates
  Hoe kan het beste geschikte potgrond worden gemengd? Met illustraties
  Exchange of knowledge between research and practice through the internet
  Buwalda, F. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Zwart, H.F. de; Kipp, J.A. ; Kempkes, F.L.K. ; Gastel, T. van; Bokhoven, H. van - \ 2007
  Energy in greenhouse horticulture:From saving to producing (information sheet)
  Zwart, H.F. de; Kipp, J.A. - \ 2007
  Energie in de glastuinbouw: van besparen naar produceren (information sheet)
  Zwart, H.F. de; Kipp, J.A. - \ 2007
  tuinbouw - energie - energiekosten - kassen - glastuinbouw - energiebesparing - horticulture - energy - energy expenditure - greenhouses - greenhouse horticulture - energy saving
  Energiekosten vormen een steeds belangrijker aandeel in de productiekosten van de glastuinbouw. Het is complex om nieuwe succesvolle energiebesparende producten of maatregelen in te voeren. Het vraagt inzet van de juiste kennis en disciplines gedurende de ontwikkeling en marktintroductie. Wageningen UR Glastuinbouw werkt samen met tuinders om dit te verwezenlijken
  Onderzoek naar de oorzaak van gewasschade bij tuinders in de regio Aalsmeer : syntheserapport van onderzoek uitgevoerd in 2004 en 2005 door CLM, PPO, RIVM, RWS RIZA en TNO
  Kipp, J.A. - \ 2006
  Den Haag : Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 15
  tuinbouw - tuinbouwbedrijven - schade - gewassen - horticulture - market gardens - damage - crops
  Sinds begin jaren ‘90 van de vorige eeuw ondervindt een aantal glastuinders in de regio Aalsmeer (De Kwakel, Kudelstaart, Aalsmeer en Rijsenhout) schade aan hun gewassen. De oorzaak hiervan is onbekend. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij deed er onderzoek naar
  Effiziente Gewächshaussysteme
  Hemming, S. ; Bakker, J.C. ; Kipp, J.A. ; Bot, G.P.A. - \ 2006
  Deutscher Gartenbau 12 (2006). - ISSN 0341-2091 - p. 29 - 31.
  Perspectiefstudie voor (semi-)gesloten kassystemen
  Gelder, A. de; Kipp, J.A. - \ 2005
  Naaldwijk : PPO BU Glastuinbouw (Rapporten PPO BU Glasatuinbouw ) - 35
  kassen - landbouwtechniek - nederland - glastuinbouw - greenhouses - agricultural engineering - netherlands - greenhouse horticulture
  Het (semi-)gesloten kassysteem biedt forse mogelijkheden om energie te besparen en de productie te verhogen maar betekent ook een forse meerinvestering t.o.v. de traditionele kas. In het demonstratieproject bij Thermato is twee jaar ervaring opgedaan. Doel van de perspectiefstudie is om de sector te informeren over de mogelijkheden van het (semi-)gesloten kassysteem en aandacht te besteden aan de beperkingen en voorwaarden
  Innovatie als inspiratie
  Dekking, A.J.G. ; Buurma, J.S. ; Kipp, J.A. ; Wolleswinkel, A.P. - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)9. - p. 19 - 24.
  ondernemerschap - innovaties - agrarische bedrijfsvoering - organisatie van onderzoek - diversificatie - geïntegreerde bedrijfssystemen - kennismanagement - entrepreneurship - innovations - farm management - organization of research - diversification - integrated farming systems - knowledge management
  In de praktijk werken ondernemers en hun partners hard aan innovaties die bijdragen aan het verduurzamen en verbreden van de land- en tuinbouw. Wageningen UR probeert samen met deze pioniers om de innovaties te versterken en te ontsluiten voor de bredere praktijk.
  Innovatie-experimenten in de beschermde teelten
  Kipp, J.A. - \ 2005
  Syscope Magazine 2005 (2005)6. - p. 16 - 19.
  stadslandbouw - projectimplementatie - aangepaste technologie - kassen - duurzaamheid (sustainability) - biologische landbouw - systeeminnovatie - glastuinbouw - urban agriculture - project implementation - appropriate technology - greenhouses - sustainability - organic farming - system innovation - greenhouse horticulture
  In de Systeeminnovatieprogramma’s voor de geïntegreerde en biologische beschermde teelten zijn acht innovatieprojecten van start gegaan. Elk pakt een transitiepunt op om de geschetste toekomstbeelden van de beschermde teelten in het stedelijk gebied een stap dichterbij te halen. Het vertrekpunt van de innovatieprojecten voor de beschermde teelten geldt het toekomstbeeld glastuinbouw in een stedelijk gebied: Crystal Palace 2030. Hierbinnen zijn drie beelden uitgewerkt: Kas in een stedelijke structuur, Kas als stedelijk element en Stad=Kas
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.