Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 228

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1017202
Check title to add to marked list
Teeltbeschrijving lelie - broeierij
Geus, T. de; Kok, B.J. - \ 2013
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 7 p.
Teeltbeschrijving lelie
Geus, T. de; Kok, B.J. - \ 2013
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit
Aanvullend onderzoek naar verspreidingsroutes en mogelijkheden voor beheersing vam PIAMV
Kock, M.J.D. de; Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van; Lemmers, M.E.C. ; Lommen, S.T.E. ; Pham, K.T.K. ; Hollinger, T.C. ; Boer, F.A. de; Slootweg, G. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 49
bloembollen - lelies - virusziekten - plantago asiatica mosaic virus - plantenvirussen - plantenziektebestrijding - methodologie - ziektepreventie - technieken - tests - verspreiding - controle - ornamental bulbs - lilies - viral diseases - plant viruses - plant disease control - methodology - disease prevention - techniques - dispersal - control
Sinds 2010 kampt de leliesector met een relatief nieuw virus, Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV). Praktijkgericht onderzoek is destijds spoedig opgestart om kennis te verkrijgen over mogelijke infectie- en besmettingsroutes en om mogelijkheden voor beheersing van dit virus te onderzoeken. Vijf onderzoeksvragen stonden centraal in dit onderzoek. Naast antwoord op deze vragen, heeft het onderzoek ook aanvullende informatie over PlAMV en lelie opgeleverd. Dit rapport beschrijft onderzoek dat in de periode zomer 2011 t/m zomer 2012 is uitgevoerd
Eindrapportage Teelt de grond uit
Kool, S.A.M. de; Vreeburg, P.J.M. ; Slootweg, G. ; Kok, B.J. ; Blind, M. ; Kreuk, Frank - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF
Teelt de grond uit bloembollen : rapportage onderzoek substraatbedden PPO Lisse 2011
Vreeburg, P.J.M. ; Kok, B.J. ; Kool, S.A.M. de - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 44
bloembollen - teeltsystemen - substraten - goten - kweekmedia - hyacinthus - lelies - vergelijkend onderzoek - proeven op proefstations - economische analyse - ornamental bulbs - cropping systems - substrates - ducts - culture media - lilies - comparative research - station tests - economic analysis
De ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem biedt mogelijk een oplossing voor de bloembollenteelt om te kunnen voldoen aan de steeds strengere norm en ten aanzien van de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Naast het terugdringen van emissie naar grond- en oppervlaktewater zal het nieuwe teeltsysteem ook moeten leiden tot voordelen voor de telers, zoals een betere productkwaliteit, voorkoming van grondgebonden ziektes en plagen, een grotere arbeidsefficiëntie en nieuwe marktkansen. Uitgangspunt is dat een nieuw teeltsysteem economisch rendabel moet zijn. Dit rapport geeft de opzet en resultaten weer van het onderzoek naar substraatbedden en –goten. De belangrijkste onderzoeksvragen waren: 1. Hoe is de opbrengst en kwaliteit van hyacint en lelie geteeld in substraatbedden en -goten in vergelijking met teelt in de vollegrond (gangbare praktijksituatie). 2. Welk substraat is het meest geschikt voor de teelt van hyacint en lelie in substraatbedden 3. Wat is de minimaal benodigde teeltlaag dikte.
Teelt de grond uit bloembollen ; Rapportage onderzoek 2012
Kool, S.A.M. de; Vreeburg, P.J.M. ; Slootweg, G. ; Kok, B.J. ; Blind, M. ; Kreuk, F. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF/Proeftuin Zwaagdijk
bloembollen - teeltsystemen - substraten - hydrocultuur - cultuur zonder grond - vollegrondsteelt - vergelijkend onderzoek - economische analyse - ornamental bulbs - cropping systems - substrates - hydroponics - soilless culture - outdoor cropping - comparative research - economic analysis
Het programma Teelt de Grond uit ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw (groenten, bloembollen, boomteelt, fruit en zomerbloemen & vaste planten die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen naast een sterke emissiebeperking ook voordelen voor ondernemers opleveren ( zoals een grotere arbeids-efficiëntie, betere kwaliteit of nieuwe marktkansen) en gewaardeerd worden door de maatschappij.
Onderdrukking symptoomvorming PIAMV tijdens broei van lelies
Kock, M.J.D. de; Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van; Lans, A.M. van der; Lemmers, M.E.C. ; Slootweg, G. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 51
lilium - forceren van planten - plantenvirussen - symptomen - plantago asiatica mosaic virus - plantenziektebestrijding - cultuurmethoden - ziektepreventie - landbouwkundig onderzoek - forcing - plant viruses - symptoms - plant disease control - cultural methods - disease prevention - agricultural research
De leliesector is in het van voorjaar 2010 geconfronteerd met de aanwezigheid van een nieuw virus in lelie (Plantago asiatica mosaic virus, PlAMV). De omvang van de aanwezigheid van dit virus, en de schade die het virus voornamelijk tijdens de broeierij veroorzaakt, heeft de sector verrast. Een goede onderlinge samenwerking en communicatie tussen teelt, handel en broeierij, keuringsdienst, aangevuld met praktijkgericht onderzoek en toetswerkzaamheden heeft in een korte tijd veel informatie opgeleverd over de herkomst van het virus, de mogelijke verspreidingswijzen van het virus en details omtrent symptoomontwikkeling bij lelies. Op basis van beschikbare kennis wordt in de loop van 2011 door de Productgroep Lelie een plan van aanpak opgesteld om de besmettingsgraad van lelies met PlAMV in enkele jaren drastisch te verminderen. In dit project worden de volgende twee doelstellingen bestudeerd:Praktijkonderzoek naar teeltomstandigheden die effect hebben op symptoomvorming en onderzoek naar middelen waarmee virussymptomen kunnen worden onderdrukt.
Wondheling lelie : snel drogen verhoogt de kans op ziekten
Slootweg, G. ; Kok, B.J. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)257. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
lelies - behandeling na de oogst - wonden - ziektepreventie - papaya mosaic virus - ziektedistributie - cultuurmethoden - bloembollen - lilies - postharvest treatment - wounds - disease prevention - disease distribution - cultural methods - ornamental bulbs
Een goede wondheling na een beschadiging is van belang om verspreiding van ziekten later in de bewaring te voorkomen. Beschadiging ontstaat tijdens het rooien en verwerken van de bollen en bij het schubben. Vanwege de verspreiding van PlAMV via beschadigde bollen en schubben is wondheling nu weer actueel. Een goede wondheling kan de verspreiding van het virus verminderen.
Het nieuwe telen in lelie : 2e praktijkproef energiezuinig klimaat in de broei van lelie
Slootweg, G. ; Kok, B.J. - \ 2012
Lisse : PPO BBF - 28
liliales
Op een praktijkbedrijf is onderzoek uitgevoerd naar het toepassen van Het Nieuwe Telen (HNT). Bij deze teeltmethode wordt opgewarmde buitenlucht tussen het gewas geblazen om de luchtvochtigheid te beheersen. Er zijn twee teelten van lelies uitgevoerd in het najaar en winter van 2011/2012. Het microklimaat in de HNT behandeling verschilde slechts weinig van het klimaat in de controle. In de twee teelten zijn geen kwaliteitsproblemen gezien, die verband houden met een (te) laag vochtdeficiet. Bij de hogere plantdichtheden kwamen echter wel veel slappe takken voor. Er is berekend dat er slechts weinig lucht kan worden ingeblazen zonder dat het energieverbruik stijgt tot boven dat van een reguliere teelt van lelie. Deze hoeveelheid zal dan vaak onvoldoende zijn om het vochtdeficiet op een acceptabel niveau te houden. Het Nieuwe Telen lijkt in lelie niet geschikt om energie te besparen,of om de productie te verhogen bij gelijkblijvende kwaliteit.
Teelt de grond uit bloembollen : rapportage onderzoek 2011
Kool, S.A.M. de; Vreeburg, P.J.M. ; Kok, B.J. ; Kreuk, Frank ; Blind, M. - \ 2012
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 100 p.
Voordelen Het Nieuwe Telen wegen nog onvoldoende op tegen investeringen: Meer kwaliteitsverbetering nodig en minder slappe stelen (interview met Hans Kok)
Stijger, H. ; Kok, B.J. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)3. - p. 62 - 63.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - klimaatregeling - gewaskwaliteit - besluitvorming - doelstellingen - agrarische bedrijfsvoering - proeven - vocht - lelies - snijbloemen - greenhouse horticulture - protected cultivation - cultural methods - air conditioning - crop quality - decision making - objectives - farm management - trials - moisture - lilies - cut flowers
Bij Imanse Quality Lillies liep deze winter de tweede proef met Het Nieuwe Telen Lelie. Aanleiding voor deze proeven zijn de vochtproblemen in de winter, die tot gebreksverschijnselen kunnen leiden. Uitgangspunt van het onderzoek is om zonder kwaliteitsverlies een hogere plantdichtheid aan te kunnen houden.
Voortrekken lelie onder LED belichting
Kok, B.J. - \ 2012
lilium - bloembollen - forceren van planten - belichting - glastuinbouw - lichtgevende dioden - led lampen - ornamental bulbs - forcing - illumination - greenhouse horticulture - light emitting diodes - led lamps
Landbouwkundig onderzoek naar de economishce haalbaarheid van het voortrekken van lelies onder LED.
Teelt de grond uit : Resultaten lelieteelt uit de grond 2011
Kok, B.J. ; Kreuk, F. ; Kool, S.A.M. de - \ 2012
teeltsystemen - cultuur zonder grond - bloembollen - lelies - cropping systems - soilless culture - ornamental bulbs - lilies
Poster met onderzoeksinformatie over substraatteelt van lelies.
Teelt de grond uit bloembollen : tussentijdse rapportage onderzoek PPO Lisse 2010
Vreeburg, P.J.M. ; Kok, B.J. ; Kool, S.A.M. de - \ 2011
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 36
tuinbouw - bloembollen - hyacinthus - tulpen - fritillaria - cultuur zonder grond - substraten - proeven op proefstations - lilium - horticulture - ornamental bulbs - tulips - soilless culture - substrates - station tests
Het doel van het onderzoeksproject “Teelt de grond uit” in de bloembollensector voor 2010 was het krijgen van een eerste indruk van de mogelijkheden van bloembollenteelt los van de grond. Daartoe zijn bij PPO in Lisse proeven uitgevoerd met teelt van hyacint, tulp, Fritillaria en lelie in klein volume (bakken) met diverse substraten en waterteelt. Daarnaast zijn lelies geteeld op de locatie Oostwaardhoeve (Bollenmeer), waar de ondergrond is afgedekt met een laag folie en twee teeltlaagdiktes zijn getest: 40 cm en 80 cm. In dit onderzoeksverslag worden de opzet en resultaten beschreven van het onderzoek dat is uitgevoerd bij PPO in Lisse in klein volume.
Het nieuwe telen in lelie : praktijkproef energiezuinig klimaat in de broei van lelie
Kok, B.J. - \ 2011
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 34
lelies - snijbloemen - teeltsystemen - energiebesparing - luchtstroming - milieubeheersing - microklimaat - optimalisatiemethoden - bloembollen - lilies - cut flowers - cropping systems - energy saving - air flow - environmental control - microclimate - optimization methods - ornamental bulbs
Veel leliekwekers hebben in het najaar, winter en voorjaar blad- en kwaliteitsproblemen en slappe stelen in lelies. De kwaliteitsproblemen bestaan uit grote slappe bladeren die gevoelig zijn voor bladverbranding tijdens de teelt en papierblad na de oogst. Deze problemen worden veroorzaakt door een te hoge RV in het dichte leliegewas en daardoor een slecht microklimaat tijdens de teelt in de kas. Het doel van dit project was om het microklimaat in een leliegewas in najaar, winter en voorjaar te verbeteren door opgewarmde buitenlucht met behulp van luchtslangen in het gewas te blazen. Daarnaast werd onderzocht of hiermee energie is te besparen. Deze teeltwijze wordt “het nieuwe telen genoemd”. “Het nieuwe telen”, hierna te noemen HNT, is een verzamelnaam voor een nieuwe manier van telen om energie te besparen in de glastuinbouw. Het inblazen van droge opgewarmde buitenlucht is hierbij een van de belangrijkste maatregelen. Ook het onderdoor water geven in plaats van beregenen is een manier om de warmtevraag te verminderen. Het inblazen van opgewarmde buitenlucht maakt het mogelijk om het schermdoek ’s nachts gesloten te houden. Een minimum buis in het gewas kan vervangen worden door het inblazen van opgewarmde droge buitenlucht waardoor het microklimaat in het gewas verbetert.
Onderzoek Het Nieuwe Telen lelie afgerond
Kok, B.J. - \ 2011
Onderzoek naar herkomst en verspreidingsroutes voor Plantago asiatica-mozaïekvirus (PLAMV)
Kock, M. de; Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van; Lemmers, M.E.C. ; Pham, K.T.K. - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 61 p.
Vliegenpoepjesziekte in lelies : voortgezet diagnostisch onderzoek 2011
Vink, P. ; Pham, K.T.K. ; Kok, B.J. - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 25
schimmelziekten - lilium - lelies - forceren van planten - polymerase-kettingreactie - diagnose - fungiciden - glastuinbouw - plantenziektebestrijding - bloembollen - snijbloemen - nederland - fungal diseases - lilies - forcing - polymerase chain reaction - diagnosis - fungicides - greenhouse horticulture - plant disease control - ornamental bulbs - cut flowers - netherlands
Bij de bloementeelt van lelies is in de herfst en wintermaanden soms sprake van veel economische schade doordat de waslaag van lelieplanten wordt aangetast door de schimmel Zygophiala. Daardoor ontstaan ongewenste stengelvlekken en een afwijkende bloemknopafrijping. In een consultancyproject is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd over genoemde schimmel. Daarbij is vastgesteld dat de schimmel Zygophiala metname bij de teelt van appels in de USA en China het zogenaamde “flyspeck”kan veroorzaken. Ook andere gewassen met een duidelijke waslaag zoals anjers kunnen last hebben van een aantasting door deze schimmel. Uit zieke lelieplanten afkomstig uit Nederland zijn isolaties gemaakt en is met een geïsoleerde Zygophiala-schimmel een DNA-toets ontwikkeld. Daarmee is vanaf nu een snelle PCR-toets mogelijk om deze schimmel op en in lelieplanten aan te tonen. Ook is nagegaan wat de remmende werking is van een groot aantal, in Nederland gebruikte fungiciden op de schimmel Zygophiala . Het is gebleken dat een groot aantal van deze fungiciden zoals Allure, Ortiva, Mirage Plus, Kenbyo fl., Collis en Flint in vitro een goede remmende werking hebben tegen genoemde schimmel. Telers van lelies moeten daarmee in staat zijn om een aantasting door Zygophiala effectief te kunnen onderdrukken. Uit eerdere studies is gebleken dat het kasklimaat meestal een allesbepalende rol speelt bij problemen met Zygophiala. Daarom is het tevens van belang dat telers van lelies ook door middel van sturing van het kasklimaat proberen om een aantasting door deze schimmel te voorkomen.
Effect zetmeelgehalte leliebol op takkwaliteit
Kok, B.J. - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 28
lilium - lelies - bollen - plantmateriaal - groei - schubben - bloembollen - teelt - lilies - bulbs - planting stock - growth - scales - ornamental bulbs - cultivation
Het beperken van de bolgroei in de laatste fase van de lelieteelt door het leliegewas vroegtijdig af te maaien leidt tot de oogst van lichtere bollen met lagere zetmeelgehaltes in de schubben. De lagere zetmeelgehaltes hebben echter geen negatieve effecten op de takkwaliteit in de broeierij.
N gebruiksnorm toereikend voor lelie en gladiool?
Belder, P. ; Kok, B.J. ; Slootweg, G. - \ 2011
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.