Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 120

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Een uniek project, een unieke samenwerking. De governance van Marker Wadden ontleed : Rapportage MEP Adaptieve Governance Marker Wadden
  IJff, Stéphanie ; Willems, Jannes ; Berg, Niels van den; Nuesink, Nienke ; Kuindersma, Wiebren ; Veraart, Jeroen ; Duijn, Mike ; Ellen, Gerald Jan - \ 2020
  Delft : Deltares - 48
  Lerende evaluatie van het Natuurpact 2020 : Gezamenlijk de puzzel leggen voor natuur, economie en maatschappij: tweede rapportage
  Folkert, Rob ; Bouwma, Irene ; Kuindersma, Wiebren ; Hoek, Dirk-Jan van der; Gerritsen, Alwin ; Kunseler, Eva ; Buijs, Arjen ; Broekhoven, Saskia van; Knegt, Bart de; Aalbers, Carmen ; Kamphorst, Dana ; Doren, Didi van; Klaassen, Pim ; Wit-de Vries, Esther de; Roelofsen, Hans ; Agricola, Herman ; Os, Jaap van; Frissel, Joep ; Donders, Josine ; Verwoerd, Lisa ; Giesen, Paul ; Sanders, Marlies ; Goossen, Martin ; Nuesink, Nienke ; Arnouts, Rikke ; Boer, Tineke de; Dam, Rosalie van - \ 2020
  Den Haag : PBL Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie 3852) - 183
  Realisatie Natuurnetwerk door provincies : Achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact
  Kuindersma, W. ; Doren, D. ; Arnouts, R.C.M. ; Kamphorst, D.A. ; Nuesink, J.G. ; Wit-de Vries, E. de - \ 2020
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 174) - 164
  This report contains an analysis of four provincial strategies for realising the national ecological network: (1) private conservation; (2) area-based processes; (3) monitoring and enforcement; (4) buffer zone policy. The study was carried out for the Second Reflexive Evaluation of the Nature Pact by the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) and Wageningen University & Research (WUR). We investigated the expectations for and results of these strategies during the period from 2011 to 2019. Initially the provincial governments had high expectations of the private conservation strategy for the establishment of new nature by farmers and private individuals. In practice this proved to be much more difficult than anticipated, particularly for farmers. Much new nature is established in area-based processes, which are now more sectoral in approach than they were in the past. Although these processes are often based on voluntary action, the provinces are increasingly turning to full compensation and land expropriation, particularly to meet obligations under EU legislation. Monitoring and enforcement in conservation management and a policy of establishing buffer zones around the national ecological network are relatively new strategies and little practical experience has yet been gained with them.
  Meervoudig sturing in het natuurbeleid. : Tussenrapportage WOT-010-037.06.
  Gerritsen, A.L. ; Nuesink, Nienke ; Kuindersma, W. - \ 2019
  Lerende Evaluatie - NNN casus. : Tussenrapportage WOT-04-010-034.57
  Kuindersma, W. - \ 2019
  Institutionele vormgeving natuurbeleid 2019 : Tussenrapportage WOT-04-011-037.02
  Kuindersma, W. ; Pleijte, M. ; Wit-de Vries, E. de; Kamphorst, D.A. - \ 2019
  Participatieve monitoring in Lumbricus : Een brug tussen innovatie en implementatie
  Breman, B.C. ; Kuindersma, W. ; Meijerink, Sander ; Ellen, Gerald Jan ; Wassink, W. ; Brugmans, Bart ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2019
  Water Governance (2019)1. - ISSN 2211-0224 - p. 46 - 49.
  Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van het waterbeheer, dat heeft de zomer van 2018 nog maar eens extra duidelijk gemaakt. Omdat het klimaat verandert krijgen we vaker te maken met extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. Dit heeft direct consequenties voor onder andere de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. Op de hoger gelegen zandgronden in Nederland zijn deze consequenties zo mogelijk nog groter omdat hier de mogelijkheden om water tijdelijk te bergen of van elders aan te voeren vaak veel beperkter zijn.
  Analyse van provinciale natuurbeleidsstrategieën : Realiseren van het natuurnetwerk en vergroten van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur
  Wit, Esther de; Doren, Didi van; Bouwma, Irene ; Broekhoven, Saskia van; Kamphorst, Dana ; Kuindersma, Wiebren - \ 2018
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 49) - 20
  Institutionele vormgeving natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-011-037.02
  Kuindersma, W. ; Pleijte, M. ; Wit-de Vries, E. de; Kamphorst, D.A. - \ 2018
  WOT Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 243)
  Advice of the Scientific Advisory Committee on Seal Rehabilitation in the Netherlands
  Zande, A.N. van der; Alphen, J.J.M. van; Goodman, S.J. ; Meijboom, F.L.B. ; Stegeman, A.J. ; Thompson, D. ; Kuindersma, W. ; Latour, J.B. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 90 p.
  animal welfare - wild animals - seals - animal health - animal housing
  Institutionele vormgeving natuurbeleid : Tussenrapportage WOT-07-011-036.88
  Kuindersma, W. ; Kamphorst, D.A. ; Pleijte, M. - \ 2017
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 200)
  Top of flop? : Externe partners als uitvoerders van provinciaal natuurbeleid
  Kuindersma, W. ; Fontein, R.J. - \ 2017
  Landwerk 17 (2017)1. - ISSN 1567-1844 - p. 13 - 17.
  Artikel in themanummer Natuurpact: decentralisatie van het natuurbeleid
  De praktijk van vernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid : Achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact
  Kuindersma, W. ; Fontein, R.J. ; Duinhoven, G. van; Gerritsen, A.L. ; Kamphorst, D.A. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2017
  Den Haag : PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) (PBL publicatie 2768) - 125
  In dit rapport doen we verslag van een onderzoek naar beleidsvernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid. Het is een achtergrondrapport bij de eerste rapportage van de lerende evaluatie van het Natuurpact (PBL 2017). Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het onderzoek voor deze lerende evaluatie samen met Wageningen University & Research (WUR) uitgevoerd.
  Provinciale sturing op verbinding Natuur en Economie : Tussenrapportage WOT-04-010-036.78
  Fontein, R.J. ; Kuindersma, W. ; Heide, C.M. van der - \ 2016
  Wageningen : WOT Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 173) - 44 p.
  Monitoring beleidsvernieuwing natuur : Tussenrapportage WOT-04-010-036.50
  Kuindersma, W. ; Fontein, R.J. ; Doorn, A.M. van; Duinhoven, G. van; Kamphorst, D.A. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2015
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 133) - 94 p.
  Natuur in provinciale coalitieakkoorden
  Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Kamphorst, D.A. - \ 2015
  WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-paper 43) - 8
  Op 3 juli 2015 werd in Middelburg de laatste van de coalitieakkoorden van de twaalf nieuwe Colleges van Gedeputeerde Staten gepresenteerd. Geen gebeurtenis die de voorpagina van de krant haalde. Toch was het voor de natuur in Nederland wel een belangrijk moment. De provincies zijn met het Onderhandelingsakkoord natuur van 2011/2012 en later het Natuurpact in 2013 immers de belangrijkste bestuurslaag om het natuurbeleid te formuleren en uit te voeren. Hiermee is ook de
  invloed van de provinciale politiek op de Nederlandse natuur toegenomen. Het is de vraag wat dat betekent voor de ambities van het natuurbeleid en de ingezette strategieën en middelen: Zien we nieuwe accenten? Nemen de verschillen tussen provincies toe? Wat zou dit kunnen betekenen voor de natuur?
  Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact
  Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Arnouts, R. ; Folkert, R. ; Fontein, R.J. ; Hinsberg, A. van; Kamphorst, D.A. - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 35)
  natuurbeleid - beleidsevaluatie - provincies - decentralisatie - ecologische hoofdstructuur - natura 2000 - natuurontwikkeling - agrarisch natuurbeheer - nature conservation policy - policy evaluation - provinces - decentralization - ecological network - natura 2000 - nature development - agri-environment schemes
  In dit rapport staat het provinciaal natuurbeleid van na de decentralisatie van 2011/2011 centraal. Het natuurbeleid van de twaalf provincies is vergeleken aan de hand van vijf thema’s: (1) Natuurnetwerk Nederland; (2) agrarisch natuurbeheer; (3) soortenbeleid; (4) natuur en economie en (5) maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in het natuurbeleid van deze provincies in beeld gebracht. Ook zijn de belangrijkste vernieuwingen in dit beleid geïnventariseerd. Dit zijn: (1) de stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer; (2) procesbeheer natuur; (3) natuur op uitnodiging; (4) nieuwe uitvoeringsarrangementen en (5) natuur-inclusieve landbouw. In de evaluatie van het Natuurpact in 2016 zullen deze vernieuwingen nader worden geanalyseerd
  Evaluatie van het Natuurpact : een voorstel voor een evaluatiekader
  Folkert, R. ; Arnouts, R.C.M. ; Boonstra, F.G. ; Hinsberg, A. van; Kuindersma, W. - \ 2015
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatienummer 1633) - 17
  natuurbeleid - monitoring - decentralisatie - provincies - beleidsevaluatie - methodologie - nature conservation policy - monitoring - decentralization - provinces - policy evaluation - methodology
  In de afgelopen jaren is het natuurbeleid gedecentraliseerd. Het Rijk en de provincies hebben hierover afspraken vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011) en het Natuurpact (2013). Het PBL evalueert eens in de drie jaar of het gevoerde natuurbeleid leidt tot het halen van de in het Natuurpact afgesproken doelen en of dit op een efficiënte wijze gebeurt. Om te bepalen waar de evaluatie over moet gaan, heeft het PBL samen met het Rijk en de provincies dit voorstel voor een evaluatiekader op hoofdlijnen ontwikkeld.
  Adaptive governance in practice: A learning approach based on action research designed for the implementation of climate adaptation measures
  Ellen, G.J. ; Leeuwen, C. van; Kuindersma, W. ; Breman, B.C. ; Lamoen, F. van - \ 2015
  In: Action Research for Climate Change Adaptation: Developing and applying knowledge for governance / van Buuren, A., Eshuis, J., van Vliet, M., London, UK : Routledge - ISBN 9781138017603 - p. 112 - 129.
  Evaluatie decentralisatie natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-036.30
  Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Arnouts, R.C.M. ; Folkert, R. ; Fontein, R.J. ; Hinsberg, A. van; Kamphorst, D.A. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 89)
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.