Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 71

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Storymap Bodemdaling Flevoland; De BRO als basis voor ruimtelijke inrichting Flevoland
  Tol-Leenders, Dorothee van; Gerritsen, Paul ; Okx, Joop ; Massop, Harry ; Kramer, Henk ; Heidema, Nanny - \ 2020

  Kramer, Henk

  Ede klimaatbestendig maken met behulp van de Basisregistratie Ondergrond (BRO)
  Tol-Leenders, Dorothee van; Maas, Gilbert ; Gerritsen, Paul ; Okx, Joop ; Kramer, Henk - \ 2020
  Storymap Veenweide Friesland; De BRO als grondlegger voor een duurzaam Fries veenweidegebied
  Houtkamp, Joske ; Gerritsen, Paul ; Tol-Leenders, Dorothee van; Kramer, Henk ; Okx, Joop ; Heidema, Nanny - \ 2019
  De BRO als grondlegger voor een duurzaam Fries veenweidegebied
  Tol-Leenders, T.P. van; Gerritsen, Paul ; Houtkamp, J.M. ; Okx, J.P. ; Kramer, H. - \ 2019
  Wageningen UR, GeoDesk
  In het Friese veenweidegebied verdwijnt het veen langzaam en daardoor daalt de bodem. Dit heeft gevolgen voor de natuur, landbouw en bebouwing. Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en andere belanghebbenden hebben samen de veenweidevisie opgesteld. De visie schetst een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor het veenweidegebied. Deze Storymap laat zien hoe gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) hebben bijgedragen tot begrip van de veendaling en het ontwikkelen van effectieve maatregelen.
  Koolstofvoorraad in de bodem van Nederland (1998-2018) : CC-NL
  Tol-Leender, Dorothée van; Knotters, Martin ; Groot, Willy de; Gerritsen, Paul ; Reijneveld, Arjan ; Egmond, Fenny van; Wösten, Henk ; Kuikman, Peter - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2974) - 83
  De 1392 locaties van de Landelijke Steekproef Kaarteenheden werden na circa 20 jaar opnieuw bezocht om onder meer het gehalte aan organische stof en de dichtheid te bepalen. Het gehalte aan organische stof in de laag van 0 tot 30 cm blijkt tussen circa 1998 en 2018 significant te zijn afgenomen: van 6,85 naar 6,43%. In de laag van 30 tot 100 cm werd een significante afname gevonden van 7,82 naar 5,11%. Ook de koolstofvoorraden in de Nederlandse bodem bleken in de periode tussen circa 1998 en 2018 significant te zijn afgenomen. Binnen 24 deelgebieden naar bodem en landgebruik kon in bijna alle gevallen geen significante verandering worden aangetoond. Voor het deel van Nederland dat op de bodemkaart als minerale grond is gekarteerd, kon ook geen significante verandering in het gehalte aan organische stof worden aangetoond. De resultaten geven aan dat een verklaring voor afname van het landelijk gemiddelde gehalte aan organische stof ligt in oxidatie van veen en moerig materiaal. Met de ervaringen van de meetcampagne in 2018 kan de toekomstige monitoring voor post-2020 LULUCF-rapportages ter hand worden genomen, waarbij aandacht nodig is voor de effecten van veranderend landgebruik, de effecten van diepe grondbewerking, veranderingen in bodemdichtheid en de hoogte van de koolstofratio (verhouding koolstof-organische stof). Bovendien geven de resultaten aan in welke gebieden een extra meetinspanning nodig is om nauwkeurige schattingen van koolstofvoorraden en veranderingen daarin te verkrijgen.
  Kansenkaart Natuurambitie Grote Wateren : inventarisatie van kansrijke uitvoeringsprojecten in de periode 2016-2021die kunnen bijdragen aan de Natuurambitie Grote Wateren
  Hattum, T. van; Timmerman, J.G. ; Buuren, M. van; Lange, H.J. de; Veraart, J.A. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2690) - 57
  water - nederlandse wateren - natuur - klimaat - ecosysteemdiensten - hoogwaterbeheersing - nederland - water - dutch waters - nature - climate - ecosystem services - flood control - netherlands
  In het kader van het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gaan de komende jaren veel projecten in uitvoering. Dat biedt veel kansen om wateropgaven en natuurdoelen te combineren. Voor EZ is het waardevol om beter inzicht te hebben in regionale projecten en initiatieven die in de periode 2015 – 2021 in uitvoering gaan en die kunnen bijdragen aan de NAGW. Daarvoor is behoefte aan een kansenkaart met projecten die relevant zijn voor NAGW en inzicht geven in hoe EZ bij die projecten kan bijdragen aan het concretiseren van het gedachtegoed van NAGW. Op basis daarvan kan EZ beoordelen hoe en bij welke projecten/processen EZ om strategische redenen betrokken wil zijn. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, heeft in opdracht van EZ deze kansrijke projecten in beeld gebracht.
  Natuurambitie Grote Wateren en de uitvoering van het Deltaprogramma : inventarisatie van bestuurlijke en organisatorische aanknopingspunten
  Veraart, J.A. ; Fontein, R.J. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2691) - 81
  waterbeheer - nederlandse wateren - binnenwateren - deltawerken - natuurbeheer - nederland - hoogwaterbeheersing - water management - dutch waters - inland waters - delta works - nature management - netherlands - flood control
  Dit rapport beschrijft de inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische overeenkomsten en verschillen tussen
  het Deltaprogramma (DP) en de Natuurambitie grote wateren (NAGW). Het doel van deze analyse was
  daarbij om kansrijke aanknopingspunten te identificeren die nuttig zijn voor het ministerie van Economische
  Zaken om het gedachtegoed uit de NAGW in te bedden bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Daarnaast
  is gekeken in welke beleids- en uitvoeringstrajecten het relevant is om vanuit EZ deel te nemen met
  menskracht, kennisontwikkeling of cofinanciering. De analyse is gedaan voor het Rivierengebied, de
  Zuidwestelijke Delta (inclusief Rijnmond-Drechtsteden) en het IJsselmeergebied. De inhoudelijke samenhang
  is het grootst tussen DP en NAGW binnen rivierverruimingsprojecten, projecten die gedeeltelijk herstel van
  estuariene dynamiek beogen en projecten in het IJsselmeergebied die uitgaan van de ‘Building with Nature’-
  benadering. De MIRT en KRW Uitvoerings- en financieringsprogramma’s van het ministerie van IenM bieden
  meer aanknopingspunten dan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor de NAGW. Ook programma’s
  zoals LIFE en EFRO, die vaak worden gecoördineerd vanuit EZ, bieden kansen voor interdepartementale
  kennisontwikkeling samen met de regio’s.
  Natuurambitie Grote Wateren en Deltaprogramma : Inventarisatie van aanknopingspunten
  Veraart, J.A. ; Fontein, R.J. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2015
  Wageningen : Alterra-WUR - p. 1 - 33.
  Deltaprogramma
  ‘Wageningse aanpak’ wateropgaven: Altijd combinatie van natuur, economie en ruimtelijke context
  Tol-Leenders, Dorothee van - \ 2015
  Water quality status and trends in agriculture-dominated headwaters; a national monitoring network for assessing the effectiveness of national and European manure legislation in The Netherlands
  Rozemeijer, J.C. ; Klein, J. ; Broers, H.P. ; Tol-Leenders, T.P. van; Grift, B. van der - \ 2014
  Environmental Monitoring and Assessment 186 (2014)12. - ISSN 0167-6369 - p. 8981 - 8995.
  flow route contributions - long-term change - surface-water - nutrient concentrations - temporal variability - groundwater quality - catchment discharge - fresh-water - land-use - phosphorus
  Large nutrient losses to groundwater and surface waters are a major drawback of the highly productive agricultural sector in The Netherlands. The resulting high nutrient concentrations in water resources threaten their ecological, industrial, and recreational functions. To mitigate eutrophication problems, legislation on nutrient application in agriculture was enforced in 1986 in The Netherlands. The objective of this study was to evaluate this manure policy by assessing the water quality status and trends in agriculture-dominated headwaters. We used datasets from 5 agricultural test catchments and from 167 existing monitoring locations in agricultural headwaters. Trend analysis for these locations showed a fast reduction of nutrient concentrations after the enforcement of the manure legislation (median slopes of -0.55 mg/l per decade for total nitrogen (N-tot) and -0.020 mg/l per decade for total phosphorus (P-tot)). Still, up to 76 % of the selected locations currently do not comply with either the environmental quality standards (EQSs) for nitrogen (N-tot) or phosphorus (P-tot). This indicates that further improvement of agricultural water quality is needed. We observed that weather-related variations in nutrient concentrations strongly influence the compliance testing results, both for individual locations and for the aggregated results at the national scale. Another important finding is that testing compliance for nutrients based on summer average concentrations may underestimate the agricultural impact on ecosystem health. The focus on summer concentrations does not account for the environmental impact of high winter loads from agricultural headwaters towards downstream water bodies.
  Water en natuur: een mooi koppel! : onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water- en natuuropgaven
  Hattum, T. van; Kwakernaak, C. ; Tol-Leenders, T.P. van; Roelsma, J. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Schmidt, A.M. ; Hartgers, E.M. ; Nysingh, S.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2533) - 69
  waterbeleid - veiligheid - natuurbeleid - watervoorziening - wateropslag - natura 2000 - klimaatverandering - gebiedsontwikkeling - regionale planning - water policy - safety - nature conservation policy - water supply - water storage - natura 2000 - climatic change - area development - regional planning
  Nederland staat de komende jaren voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en natuur. Daarbij is het belangrijk bij deze investeringen ambities te laten ‘meekoppelen’ om zo meer maatschappelijk rendement te halen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Alterra een onderzoek uitgevoerd naar de succesfactoren en belemmeringen van het mee-koppelen van water- en natuuropgaven. Op basis van interviews met diverse vertegenwoordigers van rijksoverheid, provincies, waterschappen, bedrijfsleven en natuurorganisaties zijn de belangrijkste succesfactoren en belemmeringen in beeld gebracht, die zijn vertaald naar aanbevelingen om het meekoppelen van water- en natuuropgaven te stimuleren.
  Gerichtere sturing van de oppervlaktewaterkwaliteit
  Roelsma, J. ; Tol - Leenders, T.P. van; Dries, A. ; Dongen, M. van - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)10. - ISSN 0166-8439 - p. 31 - 34.
  oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - fosfor - mestbeleid - eutrofiëring - interacties - grondwater - bodemwater - bodemkwaliteit - hydrologie van stroomgebieden - drenthe - surface water - surface water quality - phosphorus - manure policy - eutrophication - interactions - groundwater - soil water - soil quality - catchment hydrology - drenthe
  De fosforconcentraties in het oppervlaktewater stijgen in de door landbouw gedomineerde delen van de Drentsche Aa ondanks de flinke afname van het gebruik van meststoffen door het aangescherpte mestbeleid. In het project Monitoring Stroomgebieden is in detail gekeken naar de relatie tussen het mestbeleid en de oppervlaktewaterkwaliteit. De stijgende trend in delen van het stroomgebied van de Drentsche Aa kan worden verklaard door de toegenomen fosfaatverzadiging van de landbouwbodems in combinatie met toename van neerslag en hogere grondwaterstanden. Door bij de interpretatie van de oppervlaktewatermetingen beter gebruik te maken van de informatie uit het bodemkwaliteitsmeetnet kan zeer gericht worden gestuurd op een goede oppervlaktewaterkwaliteit.
  Toets herijking EHS Gelderland
  Grift, E.A. van der; Pouwels, R. ; Knegt, B. de; Wamelink, G.W.W. ; Eupen, M. van; Ottburg, F.G.W.A. ; Griffioen, A.J. ; Wegman, R.M.A. ; Keizer-Vlek, H.E. ; Tol-Leenders, T.P. van; Boekel, E.M.P.M. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2332)
  ecologische hoofdstructuur - habitatrichtlijn - natuurbeleid - beleidsevaluatie - gelderland - ecological network - habitats directive - nature conservation policy - policy evaluation - gelderland
  De provincie Gelderland heeft samen met gemeenten en Manifestpartners een herijkte provinciale EHS uitgewerkt. De herijkte EHS is getoetst op de internationale doelen in het kader van (1) de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR), (2) de Kaderrichtlijn Water (KRW), en (3) de ambities die voortvloeien uit het Gelders Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland. Uit de analyses blijkt dat de herijkte EHS een verbetering oplevert ten opzichte van de huidige EHS. Voor het behalen van deze verbetering is het noodzakelijk dat de plannen van Gelderland en de Manifestpartners in zijn geheel worden uitgevoerd. Met de oorspronkelijke EHS zouden verdere verbeteringen kunnen worden gerealiseerd, maar ook hiervoor geldt dat zonder meer oppervlak voor natuur de doelstellingen van de VHR niet volledig gerealiseerd kunnen worden.
  Ontwikkeling van de bodem- en waterkwaliteit : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-post
  Bolt, F.J.E. van der; Schoumans, O.F. ; Boekel, E.M.P.M. van; Bogaart, P.W. ; Broers, H.P. ; Grift, B. ; Daatselaar, C.H.G. ; Dijk, W. van; Groenendijk, P. ; Ham, A. van den; Hooijboer, A.E.J. ; Klijne, A. de; Schils, R.L.M. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2318) - 116
  bodemkwaliteit - waterkwaliteit - bodemchemie - nitraatuitspoeling - fosfaatuitspoeling - mestbeleid - beleidsevaluatie - soil quality - water quality - soil chemistry - nitrate leaching - phosphate leaching - manure policy - policy evaluation
  In opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovaties (EL&I) in nagegaan wat de ontwikkeling is van de milieutoestand van de bodem en het grond- en oppervlaktewater in relatie tot de mestwetgeving. Het betreft hier de vruchtbaarheidstoestand van de bodem in termen van fosfaattoestand en organische stof-toestand, de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in landbouwgebieden en de nutriëntenconcentraties van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater. Zowel de trend in de afgelopen decennia als de huidige toestand is vastgesteld. Daarnaast zijn de emissies naar het oppervlaktewater aangegeven en is de herkomst van de vrachten door uit- en afspoeling afgeleid. De milieukwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater is de afgelopen decennia verbeterd. Vooral in het Zuidelijke zandgebied wordt gemiddeld de nitraatdoelstelling nog niet gehaald. In het zoete oppervlaktewater voldoet 30% van de meetpunten aan zowel de stikstof en fosfordoelstellingen die door de waterschappen zijn gesteld in het kader van de Kaderrichtlijn Water. De diffuse belasting van het oppervlaktewater is voor een substantieel deel afkomstig uit de landbouw. Nationaal bezien worden er geen grote negatieve gevolgen van het mestbeleid voor de bodemvruchtbaarheid, organische stofgehalte en gewasopbrengsten waargenomen.
  Quarles van Ufford, een rivierkleipolder in Monitoring Stroomgebieden : Monitoring van nutrienten in stroomgebieden en polders
  Siderius, C. ; Rozemeijer, J. ; Pomarius, H. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2011
  Tussenstand Monitoring Stroomgebieden
  Tol-Leenders, T.P. van - \ 2011
  Alterra : Deltares
  Monitoring stroomgebieden
  Tol-Leenders, T.P. van - \ 2011
  Alterra : Deltares
  Monitoring nutrients cycles at catchment scale
  Tol-Leenders, T.P. van; Grift, B. van der - \ 2011
  Schuitenbeek, hoog nutrientenbelast zandgebied in Monitoring Stroomgebieden : Monitoring van nutrienten in stroomgebieden en polders
  Roelsma, J. ; Grift, B. van der; Swenne, A. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2011
  Drentse Aa, een laag nutrientenbelast zandgebied in Monitoring Stroomgebieden : Monitoring van nutrienten in stroomgebieden en polders
  Roelsma, J. ; Grift, B. ; Dongen, M. van; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2011
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.