Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1017524
  Check title to add to marked list
  Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen : Versie 2009
  Born, G.J. van den; Luesink, H.H. ; Verkerk, H.A.C. ; Mulder, H.J. ; Bosma, J.N. ; Bode, M.J.C. de; Oenema, O. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR (WOt-werkdocument 166) - 52
  mest - dierlijke meststoffen - distributie - mestoverschotten - kwaliteitsnormen - mestbeleid - manures - animal manures - distribution - manure surpluses - quality standards - manure policy
  Dit document beschrijft het protocol voor de monitoring van de landelijke mestmarkt onder het stelsel van gebruiksnormen. De doelen van het protocol zijn (i) het ontwikkelen van een gezamenlijke taal over de mestmarkt en (ii) het ontwikkelen van een gezamenlijke analyse van de mestmarkt. Omdat de mestdistributie in de mestmarkt een sleutelrol vervult, ligt de nadruk op de monitoring van de mestdistributie. De mestdistributie wordt via een analyse van de ‘Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen’ (VDM’s) in kaart gebracht en vergeleken met resultaten van modelberekeningen. De VDM’s geven een beeld van de totale hoeveelheid mest die per jaar wordt geredistribueerd tussen bedrijven en tussen regio’s. Het model berekent de totale mestproductie, de hoeveelheid mest die op het bedrijf waar de mest is geproduceerd, kan worden geplaatst (bedrijfseigen mest) en de totale hoeveelheid mest die moet worden afgevoerd (bedrijfsvreemde mest). Confrontatie van deze verschillende ‘meststromen’ geeft een kwantitatief beeld van de mestproductie en mestplaatsing per regio en aldus van het evenwicht op de mestmarkt. Toepassing van het protocol garandeert dat de monitoring steeds op een uniforme wijze wordt uitgevoerd en dat een kwantitatief beeld wordt geschetst van de druk op de mestmarkt.
  Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen
  Luesink, H.H. ; Bode, M.J.C. de; Groot Koerkamp, P.W.G. ; Klinker, H. ; Verkerk, H.A.C. ; Oenema, O. - \ 2006
  Wageningen : Wageningen UR (WOt-werkdocument 37) - 52
  mest - overheidsbeleid - beleid - monitoring - milieu - nederland - manures - government policy - policy - monitoring - environment - netherlands
  Door de uitspraak van het Europese Hof van justitie in oktober 2003 is er in Nederland in 2006 een nieuw mestbeleid van kracht geworden met een stelsel van gebruiksnormen. Het stelsel van gebruiksnormen en de daarbij behorende normen grijpen naar verwachting fors in op de mestmarkt. Om na te kunnen gaan in welke mate er met de invoering van het stelsel van gebruiksnormen er een verantwoord evenwicht op de mestmarkt ontstaat, is een monitoringsprogramma noodzakelijk. Dit rapport beschrijft het protocol voor de monitoring van de landelijke mestmarkt onder het stelsel van gebruiksnormen. De doelen van het protocol zijn: • het ontwikkelen van een gezamenlijke taal over de mestmarkt en; • het ontwikkelen van een gezamenlijke analyse van de mestmarkt. Omdat tijdens de uitvoering van het protocol (halverwege het lopende jaar) nog niet alle gegevens beschikbaar zijn, worden in het protocol modelberekeningen gecombineerd met gemeten waarnemingen in vier stappen. Omdat de mestdistributie in de mestmarkt een sleutelrol vervult, ligt de nadruk van de monitoring op de mestdistributie. In de eerste stap worden gemeten waarnemingen van het voorgaande jaar met een modelberekening vertaald naar het lopende jaar. In de tweede stap worden de meststromen van de eerste vijf maanden van het lopende jaar van Dienst Regelingen gemonitord. De derde stap is gebaseerd op waarnemingen van actoren in het veld van de mestmarkt (enquêtes onder mestdistributeurs en AID, artikelen over de mestmarkt en mestprijzen). De vierde stap is de definitieve raming van de meststromen. Deze zal plaatsvinden na afloop van het jaar wanneer alle statistische gegevens van het betreffende jaar bekend zijn. Met de uitvoering van het protocol is er een set aan gegevens beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor het oplossen van knelpunten op de mestmarkt.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.