Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1017924
  Check title to add to marked list
  Borging MNP, data en indicatoren bestaand natuurbeleid (Borging MNP) 2019 : Tussenrapportage WOT-04-011-037.12
  Henkens, R.J.H.G. ; Roelofsen, H.D. ; Knegt, B. de; Wamelink, G.W.W. ; Jochem, R. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Greft-van Rossum, J.G.M. van der - \ 2019
  Verbetering MNP (Onzekerheid- en gevoeligheidsanalyse). Tussenrapportage WOT-04-011-036.94
  Jochem, R. ; Henkens, R.J.H.G. ; Broeke, G.A. Ten; Greft-van Rossum, J.G.M. van der - \ 2018
  WOT Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 234)
  Data Quality & FAIR
  Hengeveld, G.M. ; Greft-van Rossum, J.G.M. van der - \ 2018
  Workshop: What should we ask from data and models used for policy support? The
  Kwaliteitsstatus A, A+ and AA checklists
  Visie op Infrastructuur WOT-unit Natuur en Milieu : Advies over het verbeteren van - de samenhang van - de infrastructuur projecten binnen de WOT unit Natuur en Milieu
  Schmidt, A.M. ; Riviere, I.J. la; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Smidt, R.A. - \ 2017
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 206)
  Beheer van modellen en bestanden voor WOT N&M Thema’s PVN en PEN
  Greft-van Rossum, J.G.M. van der - \ 2017
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 213)
  Ontwikkeling provinciale natuurwaarde bepaling : Verkenning voor Noord-Holland en Zuid-Holland
  Sluis, T. van der; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Knegt, B. de; Frissel, J.Y. ; Jochem, R. - \ 2016
  Wageningen : WOT Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 171) - 28 p.
  Beheer van WOt-modellen en bestanden voor thema's NVK en BL : Rapportage 2014
  Greft-van Rossum, J.G.M. van der - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-interne notitie 144) - 38 p.
  Kansen voor ontwikkeling van robuuste natuur in Nederland
  Sanders, M.E. ; Henkens, R.J.H.G. ; Veraart, J.A. ; Woltjer, I. ; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Clement, J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2748) - 69
  natuurontwikkeling - natuur - natuurbeheer - ecosysteemdiensten - nederland - nature development - nature - nature management - ecosystem services - netherlands
  Het kabinet wil een robuuste en veelzijdige natuur die de invloed van de samenleving kan verdragen. Deze natuur moet passen bij het veranderende klimaat, maximaal aansluiten bij natuurlijke processen, duurzaam en betaalbaar zijn, een toekomstbestendig beheer en haalbare doelen hebben. Robuuste natuur kan dus tegen een stootje en heeft een nuttige functie. Maar wat verstaan we nu onder robuuste, toekomstbestendige, veelzijdige, zelfredzame, veerkrachtige natuur? Dit rapport heeft als doel om de bovenstaande ideeën uit de natuurvisie te concretiseren. Daarvoor zoeken we naar kansrijke locaties voor robuuste natuur met o.a. meer mogelijkheden voor natuurlijke processen en naar een combinatie van natuur met maatschappelijke opgaven.
  Verkenning indicatoren voor de beoordeling van terrestrische natuurkwaliteit op provinciaal schaalniveau
  Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Zee, F.F. van der; Knegt, B. de; Pouwels, R. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2750) - 27
  natuur - provincies - natuurbeheer - ecologische beoordeling - kwaliteit - indicatoren - nature - provinces - nature management - ecological assessment - quality - indicators
  Provincies in Nederland zijn na de decentralisatie meer verantwoordelijk voor de natuurkwaliteit in de provincies. Om de outcome van het natuurbeleid te kunnen monitoren en hierover de Provinciale Staten te kunnen informeren, hebben provincies behoefte aan indicatoren die de kwaliteit van de natuur in de provincie weergeven. De afgelopen jaren is deze kwaliteit in Nederland op verschillende wijzen beoordeeld. Ook zijn enkele provincies gestart met het ontwikkelen van provinciale indicatoren. Het is echter onbekend of alle provincies dezelfde indicatoren willen gebruiken en in hoeverre deze samenhangen met indicatoren op landelijk schaalniveau. In dit project wordt een overzicht gegeven van indicatoren voor de terrestrische natuur en op basis van enkele schema’s wordt de samenhang van de indicatoren weergegeven. Deze schema’s geven inzicht waar provinciale indicatoren mogelijk goed aansluiten bij nationale indicatoren en waar eventuele knelpunten liggen voor een uitwerking op provinciaal niveau. Aandachtspunt daarbij is optimaal gebruik van monitoringssystemen. Naast de indicatoren die momenteel gebruikt worden, is er behoefte aan indicatoren voor het agrarisch gebied en het stedelijk gebied.
  MetaNatuurplanner v2.0 : status A
  Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Adrichem, M.H.C. van; Knegt, B. de; Greft-van Rossum, J.G.M. van der - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen UR (WOt-technical report 64) - 102
  biodiversiteit - modellen - natuurbeleid - ecosysteembeheer - verdroging - habitatfragmentatie - milieuafbraak - klimaatverandering - wateropslag - biodiversity - models - nature conservation policy - ecosystem management - desiccation - habitat fragmentation - environmental degradation - climatic change - water storage
  Het Planbureau voor de Leefomgeving en Alterra Wageningen UR hebben de MetaNatuurplanner ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversiteit te bepalen. Het model legt relaties tussen de milieu-, water- en ruimtecondities en de duurzame instandhouding van de biodiversiteit en wordt gebruikt voor zowel signalering, beleidsevaluatie en (nationale) verkenningen. De soortresultaten en het realiseren van duurzame leefgebieden worden geaggregeerd tot indicatoren die aansluiten op het Nederlandse en Europese beleid. In deze rapportage worden alle facetten beschreven van het model die nodig zijn om de kwaliteitsstatus A voor modellen van de WOT Natuur & Milieu te verkrijgen.
  Natuurwaardegraadmeter : Tussenrapportage WOT-04-010-034.25
  Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Jochem, R. ; Frissel, J.Y. - \ 2015
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 140) - 132 p.
  DIMO, a plant dispersal model
  Wamelink, G.W.W. ; Jochem, R. ; Greft, J.G.M. van der; Franke, J. ; Malinowska, A.H. ; Geertsema, W. ; Prins, A.H. ; Ozinga, W.A. ; Hoek, D.C.J. van der; Grashof-Bokdam, C.J. - \ 2014
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu) (WOt-paper 37) - 12
  habitatverbindingszones - vegetatie - dispersie - landschapsecologie - modellen - habitat corridors - vegetation - dispersion - landscape ecology - models
  Due to human activities many natural habitats have become isolated. As a result the dispersal of many plant species is hampered. Isolated populations may become extinct and have a lower probability to become reestablished in a natural way. Moreover, plant species may be forced to migrate to new areas due to climate change. Species survival in these cases may depend on increasing the connectivity of the landscape by engineering. To investigate and to predict the effects of isolation on the dispersal abilities of plant species, to increase spatial cohesion of a habitat network, to advise policy makers and spatial planners, we developed a simple GIS based dispersal model, DIMO. The model simulates dispersal and establishment of plant populations over a period of time in heterogeneous landscapes on a yearly basis. The model includes proxies for dispersal by wind, animals, water, and self-dispersal. Species establishment is based on habitat suitability maps and simulations include the effect of seed dormancy and generation time. A sensitivity analysis and validation were carried out. The model was validated with Juncus tenuis, an introduced species in the Netherlands. On average the difference between observed and simulated dispersal distance was 9.8 km for a distance of 155 km. The model was applied for a designed corridor in the South of the Netherlands. Model runs indicate that three of the five tested species were able to use the corridor. Two species could not, both due to lack of suitable habitat and one of them also due to lack of dispersal capacity. The results suggest that DIMO is able to evaluate the effectiveness of corridors, but also made clear that besides connectivity the present and future availability of suitable habitats in a corridor is of great importance. The model could be helpful for evaluating policy plans but also for policy making. It may be used for defining and implementation of adaptation measures to climate change on regional to continental scale. Key-words: dispersal, germination, spatial-explicit modeling, climate change, landscape fragmentation, ecological networks
  Vastlegging werkzaamheden Balans 2014. Natuurkwaliteit, natuurwetgeving en landschap
  Sanders, M.E. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Nieuwenhuizen, W. ; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Knegt, B. de - \ 2014
  Wageningen : WOT Natuur en Milieu Wageningen UR (WOt-interne notitie 83)
  Biodiversiteitsgraadmeters Noord-Holland : status en trend van ecosystemen en soorten
  Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Knegt, B. de; Wamelink, G.W.W. ; Clement, J. ; Frissel, J.Y. ; Pouwels, R. ; Puijenbroek, P. van; Sanders, M.E. ; Sparrius, L.B. ; Swaay, C.A.M. van; Wegman, R.M.A. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2543) - 78
  biodiversiteit - ecosystemen - vegetatietypen - fauna - lepidoptera - natuurwaarde - inventarisaties - noord-holland - biodiversity - ecosystems - vegetation types - natural value - inventories
  Ondanks het ontbreken van kwantitatieve doelen voor natuurbehoud voor de provincie Noord-Holland kan vastgesteld worden dat het strategische doel van behoud en herstel van de biodiversiteit in de provincie momenteel niet gehaald wordt. De gemiddelde populatieomvang Rode Lijstsoorten is in de provincie Noord-Holland in 2013 gedaald tot 25% van het niveau ten opzichte van 1990. De huidige natuurkwaliteit van ecosystemen varieert tussen 30% en 55% ten opzichte van een ongestoorde situatie. De natuurkwaliteit van het agrarisch gebied, ten opzichte van 1970, bedraagt nog 40%. Deze mag niet direct worden vergeleken met de natuurkwaliteit van ecosystemen, vanwege een andere referentie. Het blijkt dat de totale voorraad biodiversiteit (als product van de oppervlakte natuur en de kwaliteit) is teruggelopen van 41% in 1900, via 26% halverwege de 20e eeuw tot 15% in de huidige situatie. Het areaal natuur neemt weer toe. De provincie Noord-Holland heeft in de beleidsagenda ‘Licht op Groen’ behoud en herstel van biodiversiteit als hoogste doel van het provinciale natuurbeleid geformuleerd. Om het beleid te kunnen monitoren en evalueren heeft Alterra een compacte set biodiversiteitsgraadmeters ontwikkeld die toestand en trend weergeven van biodiversiteit in Noord-Holland op strategisch niveau. Daarnaast worden knelpunten in ruimtelijke en milieucondities weergegeven die (mede) oorzaak zijn van het biodiversiteitsverlies.
  Graadmeter Natuurkwaliteit van het Agrarisch Gebeid. Handleiding en technische documentatie
  Greft, J.G.M. van der; Frissel, J.Y. ; Knegt, B. de - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 45)
  Graadmeter Natuurwaarde 2,0. Handleiding en technische documentatie
  Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Frissel, J.Y. ; Knegt, B. de - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 40)
  Aanzet tot een graadmeter van natuurbeleving. Een benadering vanuit het LMF en de HSM
  Greft, J.G.M. van der; Knegt, B. de - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 38)
  Graadmeter Natuurwaarde2.0, Handleiding en technische documentatie
  Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Frissel, J.Y. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT), Alterra, Wageningen UR. (WOt-interne notitie 40) - 120 p.
  Water-, milieu- en ruimtecondities vaatplanten : implementatie in Model for Nature Policy - MNP 2.0
  Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Reijnen, M.J.S.M. ; Ozinga, W.A. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Bruijn, A.M.G. de; Kuipers, H. ; Hennekens, S.M. ; Malinowska, A.H. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 337) - 66
  natuurbeleid - beleidsevaluatie - modellen - ecologische hoofdstructuur - vegetatietypen - beschermde soorten - nature conservation policy - policy evaluation - models - ecological network - vegetation types - protected species
  Model for Nature Policy (MNP) is ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de status van de biodiversiteit te beoordelen. MNP is al geparameteriseerd voor dagvlinders en broedvogels; dit werkdocument bespreekt de toevoeging van vaatplanten. Hiervoor zijn optimale en suboptimale ruimte-, milieu- en watercondities voor plantendoelsoorten bepaald op basis van SynBioSys, neergeschaalde natuurdoeltypenkaart, kritische waarden voor stikstofdepositie en GVGinformatie uit Waternood. We concluderen dat het modelleren van plantensoorten met MNP moeilijker blijkt dan voor de soortgroepen vlinders en vogels; voor 40% van de plantensoorten kon een bruikbaar model gemaakt worden. De huidige analyses laten zien dat voor slechts een beperkt aantal plantensoorten ruimte de beperkende factor is voor duurzaam voorkomen. Milieu- en watercondities doen er meer toe, wat in lijn is met de huidige wetenschappelijke aanpak in veel modellen.
  Trends van zeldzame plantensoorten voorspeld
  Knegt, B. de; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Hennekens, S.M. ; Heuvelink, G.B.M. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 341) - 32
  plantengemeenschappen - flora - soortendiversiteit - voorspellen - meetnetten - modellen - databanken - natura 2000 - zuid-holland - plant communities - species diversity - forecasting - monitoring networks - models - databases
  Dit werkdocument beschrijft een nieuw ontwikkelde methode om aan de hand van vegetatiekundige karakteristieken van vegetatieopnamen de frequentie van zeldzame plantensoorten te voorspellen. De trefkans van zeldzame plantensoorten, zoals doelsoorten, Rode Lijstsoorten of typische Natura 2000-soorten, is laag in het Landelijk Meetnet Flora (LMF). Daardoor is het niet mogelijk om direct vanuit de waarnemingen statistisch betrouwbare trends te bepalen. Het blijkt echter mogelijk om de trefkans van zeldzame soorten bij te schatten aan de hand van het door het computerprogramma ASSOCIA bepaalde vegetatietype en de incompleetheid van de vegetatieopname. Deze nieuwe bijschattingsmethode maakt het mogelijk om jaarlijkse trends van zeldzame plantensoorten te berekenen. Tevens kan de significantie van de trend worden berekend. De methode is geoperationaliseerd en als module ingebouwd in het informatiesysteem SynBioSys. De uitkomsten van de voorspelde frequenties van individuele plantensoorten is gevalideerd op het landelijke niveau per natuurtype voor de soortselectie van planten van de Natuurwaarde 2.0 en voor plantensoorten in de provincie Zuid-Holland. Er blijkt een hoge correlatie te zijn tussen de voorspelde kans op voorkomen en het daadwerkelijk aantreffen van zeldzame soorten
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.