Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 137

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Korte keten kan impulsen gebruiken
  Schans, Jan Willem van der - \ 2019
  Prosumptie in de polder: een verkenning van de zelf voedsel producerende consument in Almere
  Veen, Esther ; Jansma, Jan Eelco ; Dagevos, Hans ; Schans, Jan Willem van der - \ 2019
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (Rapport WPR 799) - 69
  Korte ketens in Gelderland
  Schans, J.W. van der; Wonderen, D. van - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research Nota 2019-072) - 39
  This report provides a picture of the size and distribution of short supply chains for agricultural products in the Province of Gelderland. First we define short food supply chains in the context of the Common Agricultural Policy. Then we look at the size of short food supply chains in Gelderland: which sectors and municipalities are taking the lead? Furthermore, some additional attributes of short food supply chains have been analysed: farm size, whether or not there is a successor for the farm, etc. The relations between multi-functional farming activities and short food supply chains have also been analysed. Lastly, the dynamics of farm sales have been analysed, as an example of a short food supply chain which is relatively well documented.
  Vertical Farming : teelt en keten
  Wubben, E.F.M. ; Schans, J.W. van der; Gelder, A. de; Looman, B.H.M. ; Nijman, J. - \ 2019
  Groen Kennisnet
  Dit leerboek is ontwikkeld is het resultaat van het WURKS-project Vertical Farming – teelt en keten. Het leerboek is gemaakt binnen de wiki-omgeving van Groen Kennisnet en is bedoeld voor MBO en HBO.
  WURKS “Consumer connections short food chains”
  Kortstee, Harry ; Schans, Jan Willem van der; Verstegen, Jos ; Splinter, Gerben ; Sijtsema, Siet ; Snoek, Harriëtte - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen University & Research 2018-107) - 62
  Onzekere tijden voor de vissector: Visserij in Cijfers 2017
  Molenaar, P. ; Burg, S.W.K. van den; Schans, J.W. van der - \ 2018
  Vis 35 (2018)4. - p. 10 - 11.
  Tegenstrijdige berichten vorige maand bij het jaarlijkse Visserij in Cijfers van Wageningen Economic Research in Den Haag. Na de topjaren 2016 en 2017 zijn de vooruitzichten somber. Er zit genoeg vis in zee, daar ligt het niet aan, maar externe factoren gooien roet in het eten
  Stadslandbouw: boontjes telen met de buren
  Schans, J.W. van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research
  Waar komt ons voedsel vandaan? Steeds meer mensen hebben interesse in de herkomst van hun voedsel en kiezen voor regionale producten. Appels groeien immers niet in de supermarkt. Bijna elke stad heeft inmiddels een eigen boerenstreekmarkt waar lokale producten verkocht worden zonder tussenpersoon. Boerderijwinkels bieden producten die de gewone supermarkt…
  Economische betekenis van de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland in 2016
  Vogelzang, T.A. ; Smit, A.B. ; Smit, J. ; Verhoog, A.D. ; Vader, J. ; Schans, J.W. van der - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-066) - ISBN 9789462578449 - 27
  landbouw - landgebruik - tuinbouw - landbouw bedrijven - landbouwontwikkeling - landbouwregio's - nederland - zuid-holland - agriculture - land use - horticulture - farming - agricultural development - agricultural regions - netherlands - zuid-holland
  The socio-economic future of agriculture in the Dutch province of Zuid-Holland is partly linked to the perspectives of the agrocluster, the combination of agricultural and horticultural firms, fishery, food and luxury industry and the firms that supply these sectors. The importance of this cluster for Zuid- Holland is described, with a focus on the primary sectors, and especially on the agricultural firms. The current situation of these firms is presented, including the developments in the recent decade and the perspectives for the next decade. Attention is also paid to the (economic) perspectives of short supply chains and innovation for agriculture in Zuid-Holland.
  Ruimtelijke verdiencapaciteiten Greenport Westland-Oostland
  Schans, J.W. van der; Vader, J. ; Ruijs, M.N.A. ; Bergen, Jago van; Kolpa, Evert ; Aaftink, Rutger ; Janssen, Bernadette ; Boddeke, Jorick - \ 2016
  Van Bergen Kolpa Architecten - 59
  Greenport Westland Oostland, tuinbouw, handelingsperspectief - zuid-holland - westland - beleidsondersteuning - tuinbouw - glastuinbouw - gebiedsontwikkeling - marketingbeleid - zuid-holland - westland - policy support - horticulture - greenhouse horticulture - area development - marketing policy
  Dit ruimtelijk perspectief voor nieuwe verdiencapaciteiten geeft aan welke ontwikkelingen in de Greenport Westland-Oostland als structurerend kunnen worden gezien en leidend zijn voor het handelen van de overheden in de Greenport Westland-Oostland. Dit perspectief geeft input aan het strategisch handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland, zoals dit door Provincie en betrokken andere overheden ontwikkeld wordt.
  SUPURBFOOD Towards sustainable modes of urban and peri-urban food provisioning : Overview report Rotterdam City region
  Schans, J.W. van der - \ 2015
  LEI Wageningen UR - 48 p.
  SMEs and Sustainable Urban Food Provisioning : Practitioner Brief
  Dubbeling, Marielle ; Schans, J.W. van der; Renting, Henk ; Wiskerke, J.S.C. - \ 2015
  SUPURBFOOD - 4 p.
  Kansen in de keten : naar een weerbare plantaardige sector in Noord-Holland
  Schans, J.W. van der; Vader, J. ; Kuhlman, J.W. ; Splinter, G.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Janssens, S.R.M. ; Venema, G.S. - \ 2015
  The Hague : LEI Wageningen UR - 20
  tuinbouw - akkerbouw - regionale economie - noord-holland - provincies - landbouwindustrie - voedselproductie - economische ontwikkeling - glastuinbouw - sierteelt - vollegrondsgroenten - agro-industriële ketens - horticulture - arable farming - regional economics - noord-holland - provinces - agribusiness - food production - economic development - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - field vegetables - agro-industrial chains
  In deze publicatie wordt ingegaan op de huidige positie van de primaire sector en andere relevante schakels in de keten in Nederland en Noord-Holland. De belangrijke trends worden bekeken en nagegaan wordt waar deze kansen bieden en welke handelingsperspectieven er zijn voor de sector. Vervolgens wordt ingegaan op de potentiële rol van de provincie daarbij. De auteurs beperken zich, op verzoek van de provincie, tot de plantaardige sectoren in Noord-Holland, namelijk de glastuinbouw, sierteelt, akkerbouw en vollegronds groenten. De publicatie is gebaseerd op expert judgement van de betrokken onderzoekers en niet op nieuw uitgevoerd onderzoek.
  Stedelingen en regionaal voedsel
  Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. ; Schans, J.W. van der - \ 2015
  stadslandbouw - regionale voedselketens - voedselproductie - stedelijke samenleving - bewonersparticipatie - stedelijke gebieden - urban agriculture - regional food chains - food production - urban society - community participation - urban areas
  Stadslandbouw trekt steeds meer stedelingen. Wageningen UR onderzocht de rollen en interacties die stedelingen hebben bij stadslandbouwinitiatieven en identificeerde er drie: de interactie tussen stedeling en stedeling, stedeling en voedselproducent, en stedeling en gemeentelijke overheid.
  Developing the Rotterdam City Region Food System: acting and thinking at the same time
  Schans, J.W. van der - \ 2015
  Urban Agriculture Magazine (2015)29. - ISSN 1571-6244 - p. 14 - 17.
  regional food chains - food supply - urban development - rotterdam - urban agriculture - supply chain management - food policy - regionale voedselketens - voedselvoorziening - stadsontwikkeling - rotterdam - stadslandbouw - ketenmanagement - beleid inzake voedsel
  The city region of Rotterdam is located in the western part of the Netherlands, bordering the North Sea. It contains the municipality of Rotterdam and several neighbouring municipalities, with about 1.2 million inhabitants. Rotterdam hosts Europe’s largest sea port as well as a large (inland-oriented) river port. Shipped through the ports into Europe (by barge, rail or lorry) are goods including food (e.g., exotic fruits and vegetables, juices, rapeseed and palm oil) and feed products (soybeans, grains, tapioca).
  Innoveerkracht 2014: Jan Willem van der Schans, Wageningen UR
  Schans, J.W. van der - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  stadslandbouw - voedselproductie - voedselketens - innovaties - duurzaamheid (durability) - voedselvoorziening - urban agriculture - food production - food chains - innovations - durability - food supply
  Jan-Willem van der Schans geeft een presentatie over het voedselvraagstuk en wat we hier aan kunnen doen? Elk jaar verliest de wereld bijna een derde van haar voedsel. Zijn voedselsystemen te ontwikkelen die effectiever en efficiënter zijn? Welke maatregelen kunnen waar in de keten (van landbouw en oogst, tot verwerking, distributie en consumptie) worden genomen? Jan Willem van de Schans zijn kijk op het voedselvraagstuk en gaat met het publiek in discussie.
  Verdienmodellen stadslandbouw
  Schans, J.W. van der; Jansma, J.E. ; Vijn, M.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  Innovations in urban agriculture
  Schans, J.W. van der; Renting, Henk ; Veenhuizen, René Van - \ 2014
  Urban Agriculture Magazine (2014)28. - ISSN 1571-6244 - p. 3 - 12.
  urban agriculture - innovations - urban areas - food security - environmental management - urban environment - regional food chains - stadslandbouw - innovaties - stedelijke gebieden - voedselzekerheid - milieubeheer - stadsomgeving - regionale voedselketens
  This issuehighlights innovations in urban agriculture. Innovation and the various forms of innovations are of particular importance because urban agriculture is adapted to specific urban challenges and opportunities. Innovation is taking place continuously, exploring the multiple fundions of urban agriculture, including food security, income generation and environmental management.
  Vijf strategieën voor verdienmodellen voor stadslandbouw
  Schans, J.W. van der - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  Een wijde blik verruimt het denken : duurzaam voedsel produceren en consumeren in een breed kader
  Dagevos, H. ; Schans, J.W. van der; Kortstee, H.J.M. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Burg, S.W.K. van den; Smits, M.J.W. ; Broek, E.M.F. van den - \ 2014
  LEI Wageningen UR - 75
  voedsel - beleid inzake voedsel - voedselproductie - leerplan - didactiek - leren - lerarenopleiding - food - food policy - food production - curriculum - didactics - learning - teacher training
  Het uitgangspunt voor dit document is de doelgroep docenten, die deze materie wil introduceren aan met name derdejaars studenten van alle deelopleidingen (dierlijk, plantaardig, food en landschap). Het overkoepelende leerdoel is om de door studenten zelf ontwikkelde verwachtingen en denkkaders op te rekken en te verruimen. De opleidingen willen, gezien de complexiteit en dynamiek van het voedselsysteem, studenten uitdagen hun denkkaders te verbreden, kennis te nemen van alternatieve zienswijzen, zonder die meteen aan de kant te zetten of te veroordelen. Het doel is niet de spanningen tussen de verschillende denkkaders te onderschatten of weg te redeneren, maar veeleer die spanningen te zien als uitdaging, als bron van creativiteit.
  Regionaal voedsel in Arnhem : naar meer regionaal voedsel in Arnhem
  Schans, J.W. van der; Klein Gebbink, S.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 303) - ISBN 9789461738745 - 62
  voedselvoorziening - regionale voedselketens - beleid inzake voedsel - voedselproductie - gelderland - streekgebonden producten - stedelijke gebieden - food supply - regional food chains - food policy - food production - gelderland - regional specialty products - urban areas
  In dit rapport staat de vraag centraal hoe de voedselvoorziening van Arnhem en omgeving momenteel georganiseerd is en hoe het aandeel regionaal voedsel kan worden vergroot. Wat is het huidige gebruik van regionaal voedsel, hoe kunnen we dat veranderen en waarom eigenlijk?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.