Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 40

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ga de hoogte in met de windmolens ...
  Scheppingen, Ton van - \ 2016
  Starch potato cultivation: make it a contest! : Interview met o.a. Ton van Scheppingen
  Drenth, H. ; Scheppingen, A.T.J. van - \ 2011
  Potato world magazine : journal for the potato sector 2011 (2011)4. - p. 23 - 27.
  Verhoging teeltrendement centraal tijdens Zetmeeldagen in Valthermond : interview met Kees Bus en Ton van Scheppingen
  Swagemakers, Jos ; Bus, C.B. ; Scheppingen, A.T.J. van - \ 2011
  Veldpost : agrarisch blad voor Drenthe & Groningen 22 (2011)25. - ISSN 1386-1360 - p. 9 - 9.
  Wageningen UR is mondiaal een absolute topspeler
  Vries, H.W. de; Scheppingen, A.T.J. van - \ 2002
  In: Flevoland van A-Z Nijmegen : Business Publication - p. 42 - 43.
  High-techbedrijf: 2500 arbeidsuren in 1999
  Arendzen, I. ; Scheppingen, T. van; Jagtenberg, K. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)6. - ISSN 1386-8470 - p. 11 - 13.
  proefbedrijven - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - arbeidsverdeling - arbeidsproductiviteit - melkproductiekosten - pilot farms - dairy farming - farm management - division of labour - labour productivity - milk production costs
  Hoewel het high-techbedrijf nog duidelijk in opbouw is, kan toch een eerste indruk van de maximale arbeidsbehoefte en de arbeidsverdeling worden gekregen. Er bleek ongeveer 2500 uren nodig om het bedrijf te runnen.
  High-techbedrijf legt droge koe in de watten
  Arendzen, I. ; Scheppingen, T. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)6. - ISSN 1386-8470 - p. 6 - 10.
  melkveehouderij - melkvee - gustperiode - melkkoeien - proefbedrijven - melkproductie - rundveevoeding - voedingsrantsoenen - dairy farming - dairy cattle - dry period - dairy cows - pilot farms - milk production - cattle feeding - feed rations
  Goed management en juiste voeding in de droogstand zijn van wezenlijk belang om de maximale drogestofopname, goede vruchtbaarheid, goede gezondheid en een optimale melkproductie in de volgende lactatie te garanderen.
  Kostprijsontwikkeling High-techbedrijf in 1999
  Evers, A. ; Arendzen, I. ; Scheppingen, T. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 36 - 39.
  melkveehouderij - productiekosten - melkproductiekosten - melkproductie - kosten - proefbedrijven - bedrijfsvergelijking in de landbouw - flevoland - dairy farming - production costs - milk production costs - milk production - costs - pilot farms - farm comparisons - flevoland
  Melken met een dure robot, de koeien in een ruime, bijna futuristische stal en alle voederwinning in loonwerk. Veel veehouders zullen hierbij niet meteen aan kostprijsverlaging denken.
  Mineralen in balans op High-techbedrijf in 1999
  Arendzen, I. ; Hollander, C.J. ; Scheppingen, T. van; Jagtenberg, K. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 21 - 24.
  melkveehouderij - melkproductie - mineralen - boekhouding - stikstof - fosfaat - proefbedrijven - melkproductiekosten - flevoland - dairy farming - milk production - minerals - accounting - nitrogen - phosphate - pilot farms - milk production costs - flevoland
  Het high-techbedrijf mikt op een melkkostprijs van 75 cent per kg met scherpe randvoorwaarden voor diergezondheid en blijvend binnen de wettelijk toegestane mineralenverliezen. 1999 was een goed jaar wat betreft de mineralenbalans.
  Melkproductie High-techbedrijf
  Arendzen, I. ; Scheppingen, T. van - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)5. - ISSN 1386-8470 - p. 13 - 17.
  melkveehouderij - melkproductie - melkproductiekosten - melkvee - agrarische bedrijfsvoering - productiekosten - proefbedrijven - flevoland - dairy farming - milk production - milk production costs - dairy cattle - farm management - production costs - pilot farms - flevoland
  Op het high-techbedrijf wordt de doelstelling melken met een lage kostprijs ingevuld door veel liters per man, per ha en per koe te realiseren. Dit zorgt voor lage vaste kosten per kg melk.
  High-techbedrijf: melken met oog op de toekomst
  Scheppingen, T. van; Mandersloot, F. ; Arendzen, I. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)5. - ISSN 1386-8470 - p. 2 - 5.
  melkvee - melkveehouderij - bedrijfssystemen - melkproductie - dierenwelzijn - milieubeheer - agrarische bedrijfsvoering - flevoland - dairy cattle - dairy farming - farming systems - milk production - animal welfare - environmental management - farm management - flevoland
  Op het nieuwe high-techbedrijf (met 800.000 kg melk) streven we naar goede economische resultaten door veel liters per man en per hectare, binnen de kaders van een dier- en milieuvriendelijke veehouderij.
  Perspectieven mestvergisting op Nederlandse melkveebedrijven
  Nijssen, J.M.A. ; Antuma, S.J.F. ; Scheppingen, A.T.J. van - \ 1997
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 122) - 40
  melkvee - melkveehouderij - brandstoffen - koolwaterstoffen - aardgas - biogas - methaan - dierlijke meststoffen - drijfmest - nuttig gebruik - energie - biomassa - bio-energie - energieproductie in de landbouw - biobased economy - dairy cattle - dairy farming - fuels - hydrocarbons - natural gas - biogas - methane - animal manures - slurries - utilization - energy - biomass - bioenergy - agricultural energy production - biobased economy
  Gezien de toename in bedrijfsgrootte en de verdergaande aandacht voor besparing op CO2-uitstoot in de komende jaren wordt mestvergisting in toenemende mate een interessante optie.
  Vrij- en eenrichtingsverkeer bij automatisch melken
  Jagtenberg, C.J. ; Lent, A.J.H. van; Scheppingen, A.T.J. van - \ 1997
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Publicatie / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) 121) - 29
  melkvee - melkveehouderij - robots - melkmachines - verwerking - productie - automatisering - melkstandinrichtingen - diergedrag - dairy cattle - dairy farming - robots - milking machines - processing - production - automation - milking parlours - animal behaviour
  Ondanks het stijgende aantal bezoeken aan de melkrobot nam het aantal keren dat de koeien per dag werden gemolken gedurende de proef nauwelijks toe. Uit de proef bleek nagenoeg geen verschil in het aantal melkmalen bij vrij en eenrichtingverkeer. Bij eenrichtingsverkeer is de kans dat zieke dieren toch gemolken worden iets groter dan bij vrij koeverkeer.
  Ammoniakemissie op melkveebedrijven via voeding te verminderen
  Meijer, R. ; Schreuder, R. ; Scheppingen, T. van; Monteny, G.J. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 22 - 25.
  luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - melkvee - melkveehouderij - dierlijke meststoffen - drijfmest - voer - eiwitten - stikstof - air pollution - ammonia - emission - volatilization - dairy cattle - dairy farming - animal manures - slurries - feeds - proteins - nitrogen
  In de praktijk kan een aanzienlijke reductie in ammoniakemissie worden behaald door de eiwitvoeding beter af te stemmen op de behoefte van de (individuele) dieren.
  Melkrobot economisch bekeken
  Scheppingen, T. van; Nijssen, K. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)3. - ISSN 1386-8470 - p. 14 - 15.
  Melkveehouders vragen zich af of de melkrobot wel uit kan. Die vraag is niet voor elk bedrijf op de zelfde manier te beantwoorden. De melkproductie van de koeien kan bij meermaals per dag melken omhoog. Bij een productiestijging wordt het quotum met minder koeien vol gemolken. Kan de stal bij een aanpassing kleiner zijn, of valt hier niks te halen? Hogere melkproductie per koe leidt ook tot een betere mineralenefficiëntie. Dit is bij toepassing van de MINAS-wetgeving van belang voor het inkomen. Automatisch melken kan leiden tot een besparing op arbeidskosten, maar geldt dat ook voor eenmansbedrijven? Of kan de veehouder nu juist meer quotum aan? Het antwoord op dit soort vragen bepaalt voor een belangrijk deel het rendement van de melkrobot.
  Verkenning effect eiwitvoeding op ammoniakemissie bij melkvee
  Meijer, R.G.M. ; Schreuder, R. ; Scheppingen, A.T.J. van; Monteny, G.J. - \ 1997
  Unknown Publisher
  Ammoniakuitstoot via voer te lijf
  Meijer, R. ; Monteny, G.J. ; Scheppingen, T. van; Schreuder, R. - \ 1997
  Veeteelt 14 (1997). - ISSN 0168-7565 - p. 988 - 990.
  luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - melkvee - melkveehouderij - mineralen - boekhouding - voer - eiwitten - air pollution - ammonia - emission - volatilization - dairy cattle - dairy farming - minerals - accounting - feeds - proteins
  Voor bestudering van de mogelijkheden tot terugdringing van de ammoniakemissie via de voeding zijn met modelberekeningen verschillende rantsoentypen doorgerekend op N-opname, N-uitscheiding in de urine en ammoniakemissie
  Inkomen vraagt om aandacht
  Mandersloot, F. ; Scheppingen, A.T.J. van - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)5. - ISSN 1386-8470 - p. 9 - 14.
  kosten - melkvee - melkveehouderij - zuivelindustrie - bedrijfsresultaten in de landbouw - melkproducten - prijsvorming - prijzen - rentabiliteit - costs - dairy cattle - dairy farming - dairy industry - farm results - milk products - price formation - prices - profitability
  Per bedrijf verschillen de mogelijkheden om kosten te beperken. Maar ook de mate waarin kosten verlaagd moeten worden kan van bedrijf tot bedrijf verschillen.
  Stikstof en fosfaatoverschot op melkveebedrijven bij een landbouwkundig goede bedrijfsvoering = Nitrogen and phosphate surplus on dairy farms of proper farm management
  Schreuder, R. ; Mandersloot, F. ; Scheppingen, A.T.J. van - \ 1995
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 160) - 89
  mineralen - boekhouding - melkvee - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - nederland - minerals - accounting - dairy cattle - dairy farming - farm management - farm planning - netherlands
  Verkaveling in de melkveehouderij
  Nijssen, J.M.A. ; Scheppingen, A.T.J. van - \ 1995
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 107) - 53
  bedrijfsresultaten in de landbouw - melkveehouderij - nederland - velden - verkaveling - farm results - dairy farming - netherlands - fields - land parcelling
  In deze publicatie is een verkenning uitgevoerd van de bandbreedte waarbinnen de effecten van verbetering van de verkaveling in de melkveehouderij zich afspelen.
  Veenweidekaas, bedrijfseconomische modelstudie van een streekeigen produkt
  Antuma, S.J.F. ; Scheppingen, A.T.J. van - \ 1995
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Publikatie / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij 102) - 42
  kazen - direct marketing - nederland - veengronden - handel - streekgebonden producten - veenweiden - cheeses - direct marketing - netherlands - peat soils - trade - regional specialty products - peat grasslands
  Door het maken van Veenweidekaas zou het mogelijk moeten zijn om de druk op de bedrijfseconomische resultaten van de melkveehouderij in het gebied te verminderen. Of dit inderdaad het geval is moet de praktijk uitwijzen. In deze modelstudie is berekend wat de bedrijfseconomische gevolgen zijn van het maken van Veenweidekaas op een melkveebedrijf.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.