Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 106

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Alternative strategies for nutrient cycling in acidic and calcareous forests in the Luxembourg cuesta landscape
  Kooijman, A.M. ; Kalbitz, K. ; Smit, A. - \ 2017
  In: The Luxembourg Gutland Landscape Springer International Publishing Switzerland - ISBN 9783319655413 - p. 131 - 151.
  In the forests of the Luxembourg cuesta landscape, nutrient cycling is affected by parent material, but in a different way than usually assumed. We challenge the 'conventional wisdom' that net N-mineralization is higher in calcareous than in acidic soils, due to higher biological activity and gross N-mineralization. In four separate laboratory incubation experiments, net N-mineralization was higher in acidic than in calcareous soil. Experiments with different tree species showed that soil type was even more important than litter quality. In acidic forests, high net N-mineralization may be due to dense organic layers, but also to differences in soil communities, which are dominated by fungi at low pH versus bacteria at high pH. Fungi have lower N-demand than bacteria, and may thus mitigate low activity and gross N-release. Model studies suggested that microbial immobilization was below 20% in acidic soil, and above 80% in calcareous soil, in both organic layer and mineral topsoil. Differences between fungi and bacteria were supported by selective inhibition. Microbial immobilization significantly decreased with the bactericide streptomycin, while respiration increased with the fungicide cycloheximide. This further supports that bacteria and fungi, and with them calcareous and acidic soils, show different strategies for N-nutrition. For P-nutrition, differences between calcareous and acidic soils are also important, as net P-mineralization mainly occurred in the organic layer, due to chemical sorption in the mineral soil. As a result, in the Luxembourg cuesta landscape, availability of both N and P may be higher in acidic than calcareous forests.
  Relationships between forest vegetation, parent material and soil development in the Luxembourg cuesta landscape
  Kooijman, A.M. ; Smit, A. - \ 2017
  In: The Luxembourg Gutland Landscape Springer International Publishing Switzerland - ISBN 9783319655413 - p. 153 - 176.

  In the cuesta landscape, the natural forest vegetation is affected by the clear gradients in parent material. Most forests belong to the alliances Fagion sylvaticae, Luzulo-Fagion and Carpinion betuli. Forest associations show a clear shift in species composition from calcareous to acidic soils. The species-rich Carici-Fagetum and Hordelymo-Fagetum occur on steep slopes on Muschelkalk, with shallow Leptosols and Leptic Regosols, and pH values around 7. Galio-Carpinetum, with many wet-tolerant species, occurs on gentle slopes in Keuper marl, with Luvic Stagnosols and Planosols, pH around 5-6, and perched water tables during part of the year. The relatively species-poor Galio odorati-Fagetum is found on acidic loamy soils, such as the marls of the upper cuesta, Pleistocene river terraces and Loess deposits. Soil types range from Colluvic Regosols to Luvic Stagnosols, with pH values around 4. The species-poor Luzulo-Fagetum is found on plateau and upper cuesta of the Luxembourg sandstone, but also on the oldest river terraces. Soil types range from (Leptic) Arenosols and Podzols to Alic Stagnosols, and pH values are around or below 4. In forests plots on Keuper and Muschelkalk with base-rich, loamy topsoils, parent material was more important to species composition than litter quality. Calcicole species predominated on Muschelkalk, and wet-tolerant species on Keuper, although diversity was lower under beech than under hornbeam. The clear decrease in plant species richness from calcareous to acidic soil is discussed in terms of toxicity, nutrient availability and tolerance to wet conditions, but also in relation to landscape history and regional species pool.

  Groen & economie: kans voor een Limburgse relance : basisdocument ter ondersteuning van het ontwikkelen van het strategisch programma iGreen
  Blaeij, Ariane de; Coninx, Ingrid ; Grashof-Bokdam, Carla ; Paulissen, Maurice ; Polman, Nico ; Post, Meike ; Smit, Annemieke ; Heide, Martijn van de; Steenwegen, Bart ; Rompuy, Stien van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2762) - 99
  De maatschappelijke en economische veranderingen in Limburg na de sluiting van de Fordfabriek in Genk vormen een belangrijke aanleiding om het strategisch programma iGreen te ontwikkelen. Dit strategische programma zou erop gericht moeten zijn om met natuur, ook groene infrastructuur genoemd, nieuwe jobs en welvaart voor Limburg te creëren. Deze studie brengt informatie bij elkaar als basis voor het opzetten van dit strategisch programma. Eerst wordt de Limburgse groene infrastructuur beschreven en bestudeerd. Die is divers en regionaal gevarieerd. Vervolgens wordt iGreen gepositioneerd ten aanzien van internationale, Europese en Vlaamse ontwikkelingen. Daarna worden de maatschappelijke en economische waarde van de groene infrastructuur berekend en in kaart gebracht. Ook is er gekeken naar de mate waarin groene infrastructuur momenteel al banen creëert, en in welke sectoren. Via die informatie is het mogelijk om 5 ontwikkelthema’s voor het iGreen programma te benoemen: watercirculaire economie, centrum van de Vlaamse biobased economie, rustig ademhalen, ontspanning en zorg, grondstof zekere economie. Tot slot zijn alvast een aantal pilotprojecten geïndentificeerd en is er gekeken naar mogelijke financieringsmechanismen---imburg has been confronted with an economic decline, consequently to the closure of the car company Ford Genk. Given the large amount of nature, also named green infrastructure, it was aimed to develop a strategic regional programme to exploit the potential of nature in a sustainable way, to provide jobs and create prosperity. This study aimed to gather information in order to develop this strategic programme. First, the green infrastructure of Limburg has been described and studied. This green infrastructure is diverse and is characterised by a large regional variety. Next, the iGreen strategic programme is positioned related to international, European and Flemish developments in green economic growth. Then, the societal and economic value of the green infrastructure has been mapped and assessed. The study also identified to what extent the green infrastructure has contributed to job development. Based on all this information, the study concluded by the identification of 5 themes that could be developed within the iGreen strategic programme: watercircularity, biobased economy, relaxed breathing, leisure and care, resource secure economy. A few relevant pilotprojects have been described as well as potential financing mechanisms.
  Laat het ons nou doen! : Voorlopige ervaringen met nieuwe vormen van beheer in de Pilot Natuurbeheer Krimpenerwaard : onderzoek ten bate van de tussenevaluatie
  Westerink, J. ; Smit, A. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2694) - 35
  natuurbescherming - boeren - bewoning - krimpenerwaard - zuid-holland - nature conservation - farmers - tenancy - krimpenerwaard - zuid-holland
  De pilot Natuurbeheer Krimpenerwaard is nu halverwege de looptijd van zes jaar. In deze pilot wordt geëxperimenteerd met beheer van natuur in het NNN (Nationaal Natuur Netwerk, voorheen EHS) door een collectief van boeren: de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard (NCK). NCK pacht grond van de provincie Zuid-Holland en verpacht dit aan leden via een proces van selectie en toedeling. De pachters worden intensief begeleid door een lokale deskundige van bureau Bui-tegewoon. In de pilot wordt de aanpak van NCK vergeleken met die van Zuid-Hollands Landschap (ZHL), de grootste terreinbeherende organisatie in de Krimpenerwaard. De meeste grond van ZHL wordt normaal ook al verpacht aan boeren. In het kader van de pilot pacht ZHL echter ook grond van de provincie en verpacht dit aan boeren in de Krimpenerwaard (zie Figuur 1). De pachters worden bij beide organisaties begeleid door dezelfde deskundige. Door middel van het bestuderen van beschikbare documenten (zoals de pachtcontracten) en interviews met diverse betrokkenen, hebben wij geprobeerd inzicht te krijgen in de tussenresultaten van de pilot, om aanbevelingen te kunnen doen voor de tweede helft en vooruit te kijken naar de periode na de pilot.
  Green circles : World Class sustainability
  Opdam, P.F.M. ; Steingröver, E.G. ; Fresco, L.O. ; Slingerland, C.T. ; Smit, A. - \ 2015
  Green Circles - 17 p.
  Groendaken in Tiel : een onderzoek naar de betekenis van groendaken op Ziekenhuis Rivierenland Tiel en R.K. basisschool De Achtbaan in Tiel
  Smit, A. ; Vries, E.A. de; Lammertsma, D.R. ; Boer, T.A. de; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2662) - 29
  groene daken - stedelijke gebieden - energiebesparing - belevingswaarde - insecten - vogels - flora - fauna - betuwe - green roofs - urban areas - energy saving - experiential value - insects - birds - flora - fauna - betuwe
  In opdracht van de gemeente Tiel is een monitoring verricht aan biodiversiteit en beleving op twee groendaken en is een quickscan naar de effecten op energieverbruik gedaan. Het dak van het Ziekenhuis Rivierenland biedt meer mogelijkheden voor insecten dan het sedum-gedomineerde dak van de R.K. basisschool De Achtbaan. Vooral grote soorten bijen profiteren, terwijl de daken minder geschikt zijn voor kleine soorten. Gezien de uniforme structuur van de vegetatie, vooral op het groendak van De Achtbaan, valt er overigens nog wel het een en ander te winnen met aanpassingen in beheer. Groendaken een grotere bijdrage leveren aan de biodiversiteit dan traditionele platte daken, is evident. De waardering van het groendak is hoog, omdat een groendak mooier en levendiger is dan een gewoon dak. De respondenten beleven plezier aan het uitzicht, de kleuren van bloemen, vogels en bijen, hoewel ze in de winter kleur in het groendak missen. De belevingswaarde in de zomer zou nog verhoogd kunnen worden door de bijenkasten dichter bij de ramen te plaatsen. Op beide locaties was het niet mogelijk om de effecten op het energieverbruik te meten..
  Communicatie over Faunabeheer en Schadebestrijding, Een inventarisatie van communicatiestrategieën in de praktijk van FBE's
  Smit, A. ; Hoon, C. ; Lanters, R. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2611) - 29
  wildbeheer - jachtdieren - burgers - opinies - emoties - beleidsprocessen - provincies - nederland - wildlife management - game animals - citizens - opinions - emotions - policy processes - provinces - netherlands
  Het Faunafonds vraagt zich af hoe op dit moment de communicatie over Faunabeheer is geregeld, hoe dat in de praktijk uitpakt en of de weerstand in het veld of via de politiek de uitvoering van het Faunabeheerplan belemmert. Hiertoe is literatuuronderzoek gedaan en zijn de secretarissen van de FBE’s in alle provincies telefonisch geïnterviewd. De door het Faunafonds verwachte vertraging in de uitvoering van Faunabeheerplannen door publieke en politieke weerstand wordt door FBE’s niet herkend en onderschreven. Er is wel weerstand, maar deze is volgens de FBE’s hanteerbaar en lijkt de laatste jaren af te nemen. De FBE’s geven bovendien aan dat de vertraging vooral in juridische trajecten zit. Ze zien daar geen rol voor communicatie. De FBE’s geven aan wel behoefte te hebben aan ondersteuning in de communicatie, hoewel die behoefte zeer divers is.
  Gezond zand: met een verbeterde bodemkwaliteit naar een betere waterkwaliteit Haarloseveld en Olden Eibergen
  Smit, Annemieke ; Groten, Jos ; Kuikman, Peter - \ 2014

  Hoofdstuk 2 Deskundigen aan het woord:

  Agro-energiebeleid bij provincies
  Smit, Annemieke - \ 2014
  Agro-energiebeleid bij provincies
  Agro-energie in de regio
  Smit, Annemieke - \ 2014
  Een digitaal ruimtelijk overzicht van de kennisinfrastructuur in de NW-vleugel
  Smit, A. ; Vries, E.A. de; Franke, G.J. - \ 2014
  Verslag workshop duurzame energielandschappen - een gat in Neeltje Jans!
  Verzandvoort, S.J.E. ; Smit, A. - \ 2014
  Schouwen-Duiveland : s.n.
  Green Business Benefits, Vam los projectje naar dagelijkse praktijk
  Smit, A. ; Coninx, I. ; Nysingh, S.A.J.G. ; Vries, E.A. de; Steingröver, E.G. ; Knoppersen, S. ; Tusveld, M.A.H. ; Luttik, J. ; Visser, S.M. ; Rooij, S.A.M. van; Holz Amorim de Sena, N.H. ; Rots, G.J.A.W. - \ 2014
  Alterra, Wageningen-UR
  ondernemerschap - conferenties - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - maatschappelijk verantwoord ondernemen - entrepreneurship - conferences - sustainability - biobased economy - corporate social responsibility
  Een goede groene business case neerzetten is voor veel ondernemers nog altijd een uitdaging. Want hoe neem je minder zichtbare of kwantificeerbare waarden mee in je berekeningen? En hoe voorkom je dat op opeenvolgende initiatieven voor kennisuitwisseling steeds weer op nul beginnen? Daarover ging het Green Business Benefits Buffet, georganiseerd door Alterra Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
  Video-impressie van het Green Business Benefits Buffet in het Dokkaffee, Rotterdam
  Smit, A. ; Coninx, I. ; Nysingh, S.A.J.G. ; Vries, E.A. de; Steingröver, E.G. ; Knoppersen, S. ; Tusveld, M.A.H. ; Luttik, J. ; Visser, S.M. ; Rooij, S.A.M. van; Holz Amorim de Sena, N.H. ; Rots, G.J.A.W. - \ 2014
  Alterra, Wageningen-UR
  ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - economische samenwerking - entrepreneurship - farm management - sustainability - economic cooperation
  Video-impressie van het Green Business Benefits Buffet in het Dokkaffee, Rotterdam. Groen ondernemen, we willen het, we zijn op zoek naar een goede vorm.
  Duurzame energielandschappen en ecosysteemdiensten voor Schouwen-Duiveland (DEESD), Stap 3: Relevante ontwikkelingen op de (middel-)lange termijn
  Verzandvoort, S.J.E. ; Hendriks, C.M.A. ; Stremke, S. ; Smit, A. - \ 2014
  Alterra - 39 p.
  Duurzame energie en ecosystemen op Schouwen-Duiveland: een kwestie van balans
  Smit, Annemieke - \ 2014
  energy requirements - bioenergy - ecosystem services - economic evaluation - zeeuwse eilanden - regional development - biobased economy - sustainable energy
  Groen loont, De meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving
  Smit, Annemieke - \ 2014
  management - working conditions - health - occupational health - business economics - returns - sustainable development - cost benefit analysis
  Beeldverslag workshop natuurinclusief bouwen op zee
  Smit, A. ; Lelieveld, C.M.J.L. ; Slijkerman, D.M.E. ; Smith, S.R. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 44 p.
  Hoe voelt uw groen?
  Kleis, R. ; Smit, A. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)3. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
  stedelijke gebieden - openbare parken - bomen - gemeenten - monitoring - urban areas - public parks - trees - municipalities - monitoring
  Groen is goed. Vooral in de grote stad ontpopt groen zich steeds meer tot Haarlemmer olie. Goed voor alle stedelijke kwaaltjes. Hoe groen zijn onze steden? En hoe beleven inwoners hun groen? De Wageningse campagne Groen in de Stad gaat op zoek en zet en passant de eigen expertise in de etalage. CBS-data over bodemgebruik zijn voor de ranglijst gebruikt. Bij de cijfers past wel een flinke kanttekening, blijkt uit de toelichting van Peter Visschedijk (Alterra). Particuliere tuinen zijn niet meeberekend, ook straatgroen niet.
  Agro-energie in de regio. Beleid en instrumenten bij decentrale overheden
  Smit, Annemieke - \ 2013
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.