Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 124

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1018129
Check title to add to marked list
Herinneringen aan Wim Wolff
Dankers, Norbert ; Reijnders, Peter ; Smit, Cor ; Veen, Jan - \ 2019
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport 19.004) - 28
Distribution of wintering Common Eider Somateria mollissima in the Dutch Wadden Sea in relation to available food stocks
Cervencl, Anja ; Troost, Karin ; Dijkman, Elze ; Jong, Martin de; Smit, Cor J. ; Leopold, Mardik F. ; Ens, Bruno J. - \ 2015
Marine Biology 162 (2015)1. - ISSN 0025-3162 - p. 153 - 168.

The number of Eiders Somateria mollissima wintering in the Dutch Wadden Sea has declined rapidly during the last two decades. Changes in the available food stocks are assumed to be an important cause of this trend. In order to extend the knowledge of the importance of particular food sources to wintering Eiders, data on distribution of Eiders obtained from aerial counts were spatially related to routinely collected monitoring data of shellfish. Based on previous diet studies, we hypothesized that the distribution of Eiders in the Dutch Wadden Sea is related to the presence of Mytilus edulis stocks and that M. edulis from the sublittoral areas, especially the ones from mussel culture plots will have the strongest effect on Eider distribution. Boosted regression tree models were applied to quantify the relative importance of different potential prey items on the distribution of wintering Eiders. Indeed, Eiders were found to prefer sites with high densities of medium- and large-sized M. edulis, especially from mussel culture plots. Other bivalve species seemed to serve as alternative prey, since sites with a relatively high abundance of these species increased in importance, when less M. edulis was available on culture plots. The contribution of cultured M. edulis to the diet of Eiders decreased during the course of the winter seasons, indicating that harvesting of M. edulis from the culture plots might reduce this high-quality food source at the end of the winter, forcing the Eiders to switch to less profitable prey.

Effecten van militaire en civiele helikopters op vogels op het Kooijhoekschor
Smit, C.J. ; Schermer, D.S. - \ 2015
Den Burg : IMARES (Rapport C156/15) - 111
vogels - helikopters - militaire activiteiten - diergedrag - invloeden - menselijke invloed - noord-holland - birds - helicopters - military activities - animal behaviour - influences - human impact
Het Maritiem Vliegkamp De Kooy en de civiele medegebruiker van het vliegveld, Den Helder Airport, zijn gelegen op korte afstand van de Waddenzee. Bij de nadering of bij het vertrek van het vliegveld moet, afhankelijk van de windrichting, in de helft van de gevallen op relatief geringe hoogte over de Waddenzee worden gevlogen. Het vliegveld wordt vooral gebruikt ten behoeve van helikopterverkeer. Den Helder Airport gebruikt het vliegveld vooral voor het vervoer van offshore-arbeiders van en naar olie- en gasplatforms op het Nederlands Continentaal Plat. De groep Maritieme Helikopters is de belangrijkste gebruiker vanuit het Ministerie van Defensie. De 12 hier gestationeerde NH90 helikopters hebben De Kooy als thuisbasis. Ook het onderhoud aan deze helikopters vindt hier plaats. Het vliegkamp wordt vooral gebruikt voor trainingsvluchten. De effecten van de uitbreiding van civiel helikopterverkeer op vogels zijn de afgelopen jaren gemonitord. Tijdens deze onderzoeken zijn ook steeds de effecten van militair vliegverkeer meegenomen. Er is na 2006 echter vrijwel geen onderzoek uitgevoerd op de minder intensief gebruikte aan- en afvliegroute via het Kooijhoekschor. Doel van het in deze rapportage beschreven deelonderzoek was de effecten van militair vliegverkeer op deze route nauwkeuriger in kaart te brengen en te actualiseren. Primaire doel van het in deze rapportage beschreven onderzoek was het bepalen van het effect van vliegbewegingen met militaire helikopters op wad- en watervogels op de locatie Kooijhoekschor, gelegen aan de rand van het Balgzand, ten zuidoosten van het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Daarbij is vooral gekeken of overvliegende helikopters vogels doen opvliegen, hoe vaak dit gebeurt en beoordeeld of dit wellicht negatieve effecten voor vogels kan hebben.
Survey van watervogels in het Malzwin, 2013 - 2014
Smit, C.J. ; Meijboom, A. - \ 2015
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C101/15) - 47
watervogels - vogels - karteringen - waddenzee - militaire gebieden - waterfowl - birds - surveys - wadden sea - military areas
Het Ministerie van Defensie streeft ernaar dat militaire activiteiten in het Waddengebied een zo gering mogelijk effect op natuurwaarden hebben. Dit geldt ook voor oefeningen met militaire helikopters in de omgeving van Marinevliegkamp De Kooy. Door het Ministerie wordt dan ook gezocht naar mogelijkheden om de noodzakelijk geachte activiteiten te concentreren in een relatief beschut gelegen gebied waar effecten op natuurwaarden zo klein mogelijk zijn. Eén van deze gebieden is een locatie in het Malzwin, ten noorden van het Balgzand. In deze rapportage wordt aan de hand van een reeks maandelijkse tellingen aangegeven welke vogelsoorten in welke aantallen in dit gebied aanwezig zijn.
Meerjarige effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westelijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta: samenvattend eindrapport
Kamermans, P. ; Smit, C.J. ; Wijsman, J.W.M. ; Smaal, A.C. - \ 2014
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C191/13) - 93
mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - natura 2000 - bodembescherming - waddenzee - oosterschelde - voordelta - mussels - shellfish fisheries - soil conservation - wadden sea - eastern scheldt
In het kader van het duurzaam beheer van de Nederlandse kustwateren is besloten tot de transitie van bodemberoerende mosselvisserij naar het gebruik van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Deze omschakeling was nodig omdat deze economische activiteit plaatsvindt in de Natura-2000 gebieden Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta. Het hier gepresenteerde onderzoek richt zich op het wegnemen van onzekerheden en kennislacunes die gepaard gaan met de reeds uitgevoerde plaatsing en de opschaling van zaadinvang met MZI-systemen.
Kwelderontwikkeling van de Karhoek in de Mokbaai op Texel
Baptist, M.J. ; Smit, C.J. ; Duin, W.E. van; Treffers, S.E.A. - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C168/13) - 35
kweldergronden - vegetatietypen - natuurgebieden - nationale parken - herstel - nederlandse waddeneilanden - noord-holland - inventarisaties - salt marsh soils - vegetation types - natural areas - national parks - rehabilitation - dutch wadden islands - inventories
De kwelder De Karhoek in de Mokbaai op Texel maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Duinen van Texel. De Werkgroep Onderzoek van het Nationaal Park vermoedt dat het kwelderoppervlak de afgelopen decennia aanzienlijk is afgenomen en vreest dat de kwelder in de toekomst nog kleiner zal worden. Een ander punt van zorg is de voortgaande rietvorming aan de zuidrand van de Mokbaai. De rietvegetatie verdringt op grote schaal de typische kweldervegetatie
Effecten van MZI's op de aanwezigheid en het gedrag van specifieke vogelsoorten en zeehonden
Smit, C.J. ; Jong, M.L. de; Witte, R.H. - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C063/13) - 78
mosselteelt - schaal- en schelpdierenvisserij - watervogels - zeehonden - fauna - foerageren - diergedrag - zeeland - mussel culture - shellfish fisheries - waterfowl - seals - foraging - animal behaviour
In dit rapport worden de resultaten beschreven van onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van de in de Passende Beoordeling gesignaleerde kennislacunes en om na te gaan of opschaling van MZI-activiteiten op deze locaties tot significante effecten zou kunnen leiden. Het meeste onderzoek is uitgevoerd in 2010-2012 in de Schaar van Renesse. De belangrijkste vraag voor dit gebied was in hoeverre de in het Brouwershavensche Gat aanwezige concentratie Roodkeelduikers negatieve effecten ondervindt van de aanwezigheid van MZI’s en van werkzaamheden aan MZI’s. Bovendien zijn gedragswaarnemingen en tellingen uitgevoerd van Gewone zeehonden, Eiders en Bergeenden in de Zuidmeep en enkele tellingen vanuit de lucht om de ligging van de ruigebieden van Eiders en Bergeenden in de Waddenzee in kaart te brengen.
Broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee in mineur
Koffijberg, K. ; Smit, C.J. - \ 2013
Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-paper 25) - 8
watervogels - habitats - broedvogels - waddenzee - kweldergronden - monitoring - waterfowl - breeding birds - wadden sea - salt marsh soils
De Nederlandse Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied in ons land en vormt, samen met het Waddengebied in Duitsland en Denemarken, één van de belangrijkste natuurgebieden in Europa. Het gehele gebied is recent toegevoegd aan de lijst van werelderfgoedgebieden van UNESCO. Het Waddengebied vervult een zeer belangrijke functie als pleisterplaats en overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen watervogels en is tegelijk een belangrijk broedgebied voor ongeveer 35 soorten watervogels, waarvan verschillende soorten bij voorkeur in het gebied broeden. Het reilen en zeilen van deze vogels wordt sinds 1991 gevolgd met twee monitorprogramma’s. Deze paper gaat in op het langjarige onderzoek naar het broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee.
Aantallen en verspreiding van Eiders en Toppers in de Waddenzee in december 2012
Smit, C.J. ; Jong, M.L. de; Dijkstra, A. - \ 2013
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C152/13) - 24
watervogels - eenden - monitoring - winter - waddenzee - waterfowl - ducks - wadden sea
Tellingen van duikeenden in de Waddenzee worden in principe één maal per jaar in het winterseizoen uitgevoerd. Tevens zijn door Alterra/IMARES in de jaren 2008 t/m 2010 aanvullende tellingen uitgevoerd in november, december en februari. Het blijkt niet altijd mogelijk om tellingen in januari te realiseren. Vanwege de onzekerheid om in alle jaren in januari een telling van duikeenden in de Waddenzee te kunnen uitvoeren, is in verschillende rapportages geadviseerd om in de winter een tweede telling uit te voeren, naast de reguliere januari-telling. Deze zouden bij voorkeur moeten worden uitgevoerd in december omdat in deze maand de in de Waddenzee aanwezige aantallen het meest overeenkomen met die in januari.
Passende Beoordeling Sail & Marinedagen Den Helder 2013
Baptist, M.J. ; Smit, C.J. - \ 2013
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C019/13) - 122
publieksevenementen - festivals - fauna - nadelige gevolgen - monitoring - natura 2000 - kop van noord-holland - waddenzee - spectator events - adverse effects - wadden sea
Het evenemententerrein van Sail & Marinedagen Den Helder ligt in het Natura 2000 gebied Waddenzee. De kans op significante gevolgen zijn niet bij voorbaat uit te sluiten. In deze Passende Beoordeling wordt vastgesteld of er kans is op significante gevolgen op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied Waddenzee en nabije Natura 2000-gebieden. Hierbij wordt gelet op de relevante aspecten van de instandhoudingsdoelstellingen en de mate van zekerheid over het optreden van het effect (aard, grootte) in relatie tot het natuurlijke functioneren van habitattypen, leefgebieden en soorten (met hun natuurlijke fluctuaties en eventuele trends)
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010
Kleunen, A. van; Koffijberg, K. ; Oosterbeek, K. ; Nienhuis, J. ; Jong, M.L. de; Smit, C.J. ; Roomen, M. ; Boer, P. - \ 2012
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 346) - 55
broedvogels - broeden - monitoring - waddenzee - kustgebieden - noord-nederland - breeding birds - incubation - wadden sea - coastal areas - north netherlands
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het reproductiemeetnet Waddenzee wordt uitgevoerd als een ‘early warning systeem’ om het reproducerend vermogen van de vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen en de achterliggende processen van populatieveranderingen te doorgronden en fungeert als een wezenlijke aanvulling op de monitoring van aantallen en aantalsveranderingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van trilaterale afspraken met Duitsland en Denemarken (TMAP). De resultaten uit 2009 en 2010 laten zien dat veel soorten kustbroedvogels op dit moment een relatief laag broedsucces hebben. Vooral voor Eider, Scholekster, Kluut, Visdief en Noordse Stern geldt dat er te weinig jongen vliegvlug worden om de populatie op peil te houden. De slechte broedresultaten worden veroorzaakt door verschillende factoren. Eén daarvan is overstromingen als gevolg van hoog water gedurende het broedseizoen. Ook worden in de nestfase veel broedvogels slachtoffer van predatie van legsels, met name door Vos en Bruine Rat. Daarnaast speelt een te geringe voedselbeschikbaarheid een rol
Aantallen en verspreiding van Eiders en Toppers in de Waddenzee in het voorjaar van 2012
Smit, C.J. ; Jong, M.L. de - \ 2012
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C167/12) - 25
natura 2000 - mariene gebieden - natuurwaarde - schaal- en schelpdierenvisserij - duurzaamheid (sustainability) - watervogels - waddenzee - marine areas - natural value - shellfish fisheries - sustainability - waterfowl - wadden sea
De Nederlandse kustwateren herbergen belangrijke natuurwaarden en grote delen zijn daarom aangewezen als natuurgebied in het kader van Natura 2000. Dat verplicht Nederland om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze wateren in stand blijven en sommige ervan verbeterd worden. In dezelfde gebieden vindt schelpdiervisserij plaats en vanuit het visserijbeleid wordt invulling gegeven aan een verduurzamingsopgave voor de schelpdiervisserij. Eén van de recent ingevoerde wijzigingen betreft de invang van mosselzaad op zogenaamde mosselzaadinvang-installaties (MZI’s). Deze installaties worden in maart opgebouwd en in oktober weer verwijderd. In de jaren 2010-2011 bleek dat er mogelijk een verandering was opgetreden die niet was meegenomen in de in 2009 uitgevoerde Passende Beoordeling. Deze bestond uit een vervroeging van de plaatsing van MZI’s in het voorjaar, waardoor in de afgelopen jaren al in de loop van maart tot plaatsing werd overgegaan. Uit een vergelijking van de resultaten van de vliegtuigtellingen van 11 februari en 11 maart 2011 bleek dat er aanzienlijke verschillen aanwezig waren in de aantallen aanwezige Eiders die in de omgeving van de MZI’s waren waargenomen.
Classification of Mussel Beds in Dutch Wadden Sea using high resolution WorldView-2 satellite data
Davaasuren, N. ; Dankers, N.M.J.A. ; Stapel, J. ; Smit, C.J. ; Jansen, J.M. ; Baptist, M.J. - \ 2012
Monitoring van effecten van vliegbewegingen bij Den Helder Airport in 2011. Met aanvullende waarnemingen in een vergelijkbare situatie op Borkum
Smit, C.J. - \ 2012
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C109/12) - 41
vogels - helikopters - luchttransport - milieueffect - natura 2000 - waddenzee - noord-holland - birds - helicopters - air transport - environmental impact - wadden sea
Naar aanleiding van verzoeken tot uitbreiding van het aantal vliegbewegingen met civiele helikopters van en naar Den Helder Airport is in 2003 en 2004 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van deze vliegbewegingen. Dit onderzoek was nodig omdat een deel van de vliegbewegingen, bij de nadering of bij het vertrek van vliegveld De Kooy, op vrij geringe hoogte wordt uitgevoerd boven het Natura 2000 gebied Waddenzee. De uitgevoerde waarnemingen in 2011 concentreerden zich op de omgeving van het Kuitje, het deel van het Balgzand waar de meeste vliegbewegingen plaatsvinden en waar ook het vaakst effecten van vliegbewegingen zijn waargenomen.
Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in de Waddenzee, uitgewerkt voor een casus Afsluitdijk
Baptist, M.J. ; Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van; Smit, C.J. - \ 2012
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C084/12) - 27
habitats - natuurontwikkeling - wetlands - wadden - afsluitdijk - natura 2000 - oppervlakte (areaal) - nature development - tidal flats - acreage
In de afgelopen jaren zijn verscheidene plannen voor natuurontwikkeling in de Waddenzee ontwikkeld. In essentie leiden deze plannen tot een aanpassing van de reeds aanwezige natuurlijke habitats. Dit gebeurt meestal met een intentie om de natuur te herstellen of te verbeteren, maar het leidt naar de letter van de wet tot een conflict met de Nederlandse natuurwetgeving volgend uit Natura 2000 waarbij behoud van areaal van een bepaald habitattype vaak het instandhoudingsdoel is. In dit rapport wordt uitgelegd onder welke condities en randvoorwaarden toch invulling gegeven kan worden aan natuurontwikkeling. Dit wordt nader uitgewerkt voor een hypothetische casus van kwelderontwikkeling langs de Afsluitdijk.
The use of Remote sensing as a monitoring tool for coastal defence issues in the Wadden Sea
Davaasuren, N. ; Stapel, J. ; Smit, C.J. ; Dankers, N.M.J.A. - \ 2012
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C057/12) - 45
geologische sedimentatie - kustgebieden - remote sensing - toepassingen - inventarisaties - wadden - geological sedimentation - coastal areas - applications - inventories - tidal flats
Remote sensing kan een bruikbare en relatief goedkope methode zijn om specifieke karakteristieken van droogvallende platen waar te nemen. De vereiste resolutie, ofwel het oplossend vermogen, om sedimentkarakteristieken en kenmerken van droogvallende schelpdierbanken te kunnen bepalen moet beter zijn dan 30 meter. Mogelijke toekomstige toepassingen voor het monitoren van veranderingen en toepassingen voor beleids- en beheersondersteunende modellen wordt besproken
Growing with sea level rise - Deltaprogram Wadden progress Report inventroy mussel beds 2011: cluster 3 Sediment
Fey-Hofstede, F.E. ; Rippen, A.D. ; Dankers, N.M.J.A. ; Smit, C.J. - \ 2012
Den Burg : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C025/12) - 32
schaal- en schelpdierenvisserij - habitats - zeespiegelschommelingen - mariene sedimenten - wadden - shellfish fisheries - sea level fluctuations - marine sediments - tidal flats
Mussel beds are important bio-stabilizers that can shape marine ecosystems. Nowadays mussel beds often consist of blue mussels (Mytilus edulis) and Pacific oysters (Crassostrea gigas). Both blue mussels and Pacific oysters filter particles from the water column and deposit those underneath and near the mussel bed, thereby elevating the sediment underneath the mussel bed and the mud flat surrounding the bed. As a result these bivalve beds form conspicuous structures that can influence tidal flow and wave action and, in doing so, modify patterns of sediment deposition, consolidation, and stabilization. For the Deltaprogram Wadden they offer promising possibilities for sustainable coastal protection combined with high natural values.
Het toegenomen belang van de nederlandse Waddenzee voor ruiende Bergeenden
Kleefstra, R. ; Smit, C.J. ; Kraan, C. ; Aarts, G.M. ; Dijk, J. van; Jong, M.L. de - \ 2011
Limosa 84 (2011). - ISSN 0024-3620 - p. 145 - 154.
eenden - ruien - natuurgebieden - diergedrag - waddenzee - ducks - moulting - natural areas - animal behaviour - wadden sea
Bergeenden kunnen tijdens hun ruiperiode bijna een maand niet vliegen. Ze zijn dan erg kwetsbaar voor menselijke verstoring en zoeken rustige gebieden in de Waddenzee op. Van oudsher ruien vrijwel alle West-Europese Bergeenden in het waddengebied van Sleeswijk-Holstein in Duitsland. Rond de eeuwwisseling ruiden daar ruim 200 000 Bergeenden. Sindsdien namen de aantalen er gestaag af en vormden zich steeds grotere ruiconcentraties in de Nederlandse Waddenzee. De vraag is wat het Nederlandse Wad zo aantrekkelijk maakt voor ruiende Bergeenden.
Aantallen en verspreiding van Eiders, Toppers en zee-eenden in de winter van 2010 - 2011
Smit, C.J. ; Jong, M.L. de - \ 2011
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C196/11) - 30
eenden - zoögeografie - monitoring - luchtkarteringen - waddenzee - ducks - zoogeography - aerial surveys - wadden sea
Dit rapport beschrijft de resultaten van de vliegtuigtellingen van november en december 2010 en februari 2011, die zijn uitgevoerd om de aantallen en verspreiding vast te stellen van overwinterende Eiders Somateria mollissima, Zwarte Zee-eenden Melanitta nigra, Grote Zee-eenden Melanitta fusca en Toppers Aythya marila in de Waddenzee en de aangrenzende Noordzeekustzone. In november 2010 werden 63.717 Eiders, 4209 Zwarte Zee-eenden en 10.960 Toppers geteld. In december 2010 waren de aantallen Eiders en Zwarte Zee-eenden lager en van de Toppers hoger: 53.662 Eiders, 1857 Zwarte Zee-eenden en 29.235 Toppers. In februari 2011 waren de aantallen Zwarte Zee-eenden vergelijkbaar met november 2010, maar waren de aantallen Eiders sterk afgenomen. In deze maand werden geen Toppers meer gezien maar wel 38.074 Eiders en 4167 Zwarte Zee-eenden. Tijdens alle drie tellingen zijn er geen Grote Zee-eenden waargenomen.
Aantallen en verspreiding van Eiders in de Waddenzee in het voorjaar van 2011 en van ruiende Bergeenden in augustus 2010 en 2011
Smit, C.J. ; Jong, M.L. de - \ 2011
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C197/11) - 35
eenden - kustgebieden - noordzee - natura 2000 - natuurwaarde - schaal- en schelpdierenteelt - nadelige gevolgen - ducks - coastal areas - north sea - natural value - shellfish culture - adverse effects
De Nederlandse kustwateren herbergen belangrijke natuurwaarden en grote delen zijn daarom aangewezen als natuurgebied in het kader van Natura 2000. Dat verplicht Nederland om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze wateren in stand blijven en dat sommige ervan verbeterd worden. In dezelfde gebieden vindt schelpdiervisserij plaats en vanuit het visserijbeleid wordt invulling gegeven aan een verduurzamingsopgave voor de schelpdiervisserij. Opschaling of andere wijzigingen in de schelpdiervisserij zouden van invloed kunnen zijn op de draagkracht van de Waddenzee voor Eiders, Toppers en zee-eenden. De plaatsing van deze MZI’s en de werkzaamheden die verband houden met onderhoud en oogst van Mosselen zouden een verstorend effect kunnen hebben op vogels en zeehonden die in de omgeving aanwezig zijn, vooral daar waar MZI’s zijn geïnstalleerd op plaatsen waar concentratiegebieden van vogels en zeehonden aanwezig zijn. Van de vogels kunnen vooral ruiende Bergeenden en Eiders als gevolg van deze werkzaamheden negatieve effecten ondervinden omdat ze in de ruitijd enkele weken niet kunnen vliegen en daardoor relatief kwetsbaar zijn.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.