Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 68

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Biologisch uitgangsmateriaal
  Bulk, R.W. van den; Groot, S.P.C. ; Hospers, M. ; Jalink, H. ; Köhl, J. ; Veerman, A. ; Wenneker, M. ; Wolf, J.M. van der - \ 2008
  vermeerderingsmateriaal - plantenvermeerdering - biologische landbouw - zaden - propagation materials - propagation - organic farming - seeds
  Posterpresentatie over onderzoek aan biologisch uitgangsmateriaal
  Schaalvergroting door samenwerking : het benutten van de kracht van combineren
  Potters, J.I. ; Veerman, A. ; Jukema, N.J. ; Buurma, J.S. - \ 2008
  Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 374) - 20
  samenwerking - bedrijfssystemen - akkerbouw - economische samenwerking - netwerken - systeeminnovatie - vollegrondsteelt - cooperation - farming systems - arable farming - economic cooperation - networks - system innovation - outdoor cropping
  Deze brochure richt zich op grootschalige bedrijven uit open teelten, die door horizontale samenwerking zoeken naar schaalvoordelen.
  Toepassing van ozon bij de bewaring van pootaardappelen
  Bus, C.B. ; Veerman, A. - \ 2007
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV 32500109) - 29
  pootaardappelen - ozon - gemodificeerde atmosfeer opslag - desinfectie - plantenziekteverwekkende schimmels - erwinia - akkerbouw - seed potatoes - ozone - modified atmosphere storage - disinfection - plant pathogenic fungi - erwinia - arable farming
  In dit rapport wordt een onderzoek beschreven dat in een praktijkpootgoedbewaarplaats is uitgevoerd om te kijken naar de mogelijkheden van ontsmetting van pootgoed met ozongas. De knollen werden met een hoge concentratie ozon op de band behandeld tijdens het inschuren, met een lage concentratie continu tijdens de bewaarperiode en met een hoge concentratie in combinatie gevolgd door UV-licht tijdens het uitschuren. De werking van ozon is nagegaan op knollen die kunstmatig waren besmetting met Erwinia chrysanthemibacteriën en met Phytophthora- en zilverschurftsporen. Ook is het effect van ozon op de vitaliteit van het pootgoed nagegaan.
  Roestvlekken in aardappelknollen : theorie en verslag van een proef in potten in 2006
  Bus, C.B. ; Veerman, A. - \ 2007
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente (PPO nr. 3251049900) - 24
  plantenziekten - plantenziektebestrijding - aardappelen - solanum tuberosum - knollen - roestvlekken - afwijkingen, planten - calcium - plantenfysiologie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - proeven op proefstations - plant diseases - plant disease control - potatoes - solanum tuberosum - tubers - rusty root - plant disorders - calcium - plant physiology - cultural control - station tests
  Elk jaar zijn er diverse meldingen van problemen met bruine vlekken in het knolvlees van consumptieaardappelen die de afzet van partijen moeilijk tot onmogelijk maken. De sector schat de financiële schade op jaarlijks 4 miljoen euro. In 2005 heeft een inventarisatie van praktijkmonsters plaatsgevonden en hieruit bleek dat in een groot deel van deze monsters de vlekken niet toegeschreven konden worden aan virusaantastingen. Aangenomen wordt dat deze vlekken een fysiologische achtergrond hebben. In de praktijk worden de vlekken roestvlekken genoemd. In de Engelstalige literatuur worden de vlekken aangeduid met de term “Internal Brown Spot”. Het mechanisme van het ontstaan van roestvlekken is niet bekend. In de literatuur wordt vaak een verband gelegd met calcium. In de praktijk heeft men de indruk dat roestvlekken vooral optreden als er sprake is geweest van een tijdelijke groeistilstand ten gevolge van droogte, gevolgd door een groeiexplosie. In de literatuur wordt verondersteld dat het optreden van roestvlekken samenhangt met de snelheid van verdamping van vocht door het gewas, ook in relatie tot de drogestofproductie. Hoe dit proces precies verloopt, is niet bekend. Ook is niet bekend waarom roestvlekken na een droogteperiode soms wel en soms niet optreden. Om meer inzicht te krijgen in het optreden van roestvlekken in aardappelen, is in 2006 een eerste pottenproef uitgevoerd waarvan hier verslag wordt gedaan
  Beheersing van Erwinia's in vollegrondsgewassen en bloembollen
  Wolf, J.M. van der; Doorn, J. van; Speksnijder, A.G.C.L. ; Veerman, A. - \ 2007
  bloembollen - gewassen - erwinia - ziektebestrijding - vollegrondsteelt - ornamental bulbs - crops - erwinia - disease control - outdoor cropping
  Poster met informatie over het onderzoek naar het voorkomen van de verspreiding van Erwinia's in vollegrondsgewassen en bloembollen
  Doorwas in consumptieaardappelen in 2006 : hoe om te gaan met loofdoding, oogst en bewaring?
  Loon, C.D. van; Veerman, A. ; Bus, C.B. - \ 2006
  Kennisakker.nl 2006 (2006)15 sept.
  aardappelen - solanum tuberosum - bupleurum rotundifolium - gewasopbrengst - loofvernietiging - spuiten - oogsten - opslagkwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - aardappelopslagplaatsen - akkerbouw - potatoes - solanum tuberosum - bupleurum rotundifolium - crop yield - haulm destruction - spraying - harvesting - storage quality - keeping quality - potato stores - arable farming
  Doorwas is in 2006 op grote schaal opgetreden en stelt veel aardappeltelers voor lastige beslissingen. In dit artikel wordt aangegeven hoe omgegaan kan worden met aardappelpercelen met doorwas als het gaat om loofdoding, oogst en bewaring.
  Literatuuronderzoek biologische bestrijding zilverschurft
  Bus, C.B. ; Veerman, A. - \ 2006
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO - Rapport ) - 25
  biologische landbouw - aardappelen - helminthosporium solani - opslag - akkerbouw - organic farming - potatoes - helminthosporium solani - storage - arable farming
  In de biologische aardappelteelt is zilverschurft een belangrijk probleem. Er zijn, naast een goede bewaartechniek, geen methoden of antagonisten beschikbaar om hier wat tegen te doen. In een literatuuronderzoek is gekeken naar mogelijke, voor de biologische teelt acceptabele, middelen met een potentiële werking tegen zilverschurft. Middelen die op grond van het literatuuronderzoek als eerste in aanmerking komen voor verder onderzoek zijn: Het vernevelen van organische zouten en zuren bij het inschuren en het regelmatig tijdens de bewaarperiode toedienen van etherische oliën zoals tijmolie, karwijolie en knoflookolie. Daarnaast biedt ook stoom mogelijkheden, als dit technisch voldoende te regelen is. Op langere termijn kunnen ook antagonistische micro-organismen perspectiefvol zijn, hierbij is echter nog veel ontwikkelingswerk nodig.
  Onderzoek naar de relatie tussen rooibeschadiging, rassenlijstcijfers en PTR-200 waarden. (2003, 2004 en 2005)
  Wijnholds, K.H. ; Veerman, A. ; Berg, W. van den - \ 2006
  Valthermond : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 42
  akkerbouw - aardappelen - rooien - verliezen bij het oogsten - arable farming - potatoes - grubbing - harvesting losses
  Onderzoek naar de relatie tussen rooibeschadiging, rassenlijstcijfers en PTR-200 waarden
  Improvement of the quality of propagation material for organic farming system
  Groot, S.P.C. ; Jalink, H. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Köhl, J. ; Veerman, A. ; Wenneker, M. ; Wolf, J.M. van der; Bulk, R.W. van den - \ 2006
  In: Proceedings of the European Joint Organic Congress, Odense, Denmark, 30-31 May 2006. - Odense, Denmark : - p. 408 - 409.
  biologische landbouw - plantenvermeerdering - zaadproductie - vermeerderingsmateriaal - organic farming - propagation - seed production - propagation materials
  The use of organic propagation material is obligatory according to the current EU regulations for organic production. However, frequently difficulties are en-countered regarding the availability, the costs or the quality. In the Netherlands a national research program aims at developing solutions, needed for improving the production of high quality organic propagation material. The main emphasis in the pro-gram is on the model crops cabbage, onion, wheat and potato. Individual projects within the program include epidemiological studies of seed borne dis-eases to develop disease prevention strategies, meth-ods to improve resistance of seeds and seedlings towards pathogens and methods to control silver scurf in seed potatoes, development of multi-spectral analysis and sorting techniques and methods for analysis and improvement of seed vigour. Active involvement of producers and users of the seeds or seed potatoes ensures that the results will be imple-mented in practice. The program also aims at strengthening the international collaboration, amongst others through involvement in international research projects.
  Rassenkeuze voor beheersing AM: nog steeds lastig?!
  Veerman, A. - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 feb.
  aardappelen - solanum tuberosum - nematoda - heteroderidae - plantenziektebestrijding - plantenziekteverwekkende bacteriën - rassen (planten) - gewasbescherming - akkerbouw - nematodenbestrijding - fabrieksaardappelen - rassenkeuze (gewassen) - potatoes - solanum tuberosum - nematoda - heteroderidae - plant disease control - plant pathogenic bacteria - varieties - plant protection - arable farming - nematode control - starch potatoes - choice of varieties
  Binnen Agrobiokon (een samenwerkingsverband van HPA, AVEBE, SNN, EZ/Kompas, het Min. van LNV, uitvoerende partijen PPO, DLV, HLB, SCRI en TNO) is er aandacht geschonken aan aaltjes d.m.v. een inventarisatie op basis van TBM-gegevens (2000 t/m 2003). Uit deze inventarisatie blijkt dat vooral aardappelmoeheid de nodige aandacht verdient. Ongeveer 90% van de percelen is besmet met aardappelcystenaaltjes en op veel percelen zodanig dat er schade kan ontstaan. Hiermee is het aardappelcystenaaltje het meest voorkomende en nog steeds een zeer belangrijke aaltje in het zetmeelaardappelgebied. De beheersing ervan is een speerpunt binnen Agrobiokon.
  Haalbaarheidsstudie voor de voorspelling van kiemrust en groeikracht van aardappelpootgoed
  Veerman, A. ; Struik, P.C. ; Evenhuis, A. ; Bus, C.B. ; Bos, D. - \ 2005
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 29
  aardappelen - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - gezondheid - plantenfysiologie - potatoes - plant protection - plant disease control - health - plant physiology
  De fysiologische vitaliteit van een willekeurige partij pootaardappelen – het onderwerp van dit rapport – wordt gevormd door de fysiologische eigenschappen en prestaties zonder dat deze door de aanwezigheid van ziekten en plagen worden beïnvloed. In de mate waarin een partij als vitaal is aan te merken speelt het begrip groeikracht de hoofdrol. De groeikracht bepaalt in hoge mate het productievermogen van een gewas aardappelen in termen van zowel verse als droge opbrengst. Daarnaast is het aantal kiemen (= potentieel aantal te produceren stengels een belangrijke eigenschap met grote invloed op de knolgrootteverdeling van de nateelt. Groeikracht en het aantal kiemen worden in de eerste plaats sterk beïnvloed door de genetische eigenschappen, dat wil zeggen dat zij tussen rassen sterk kunnen verschillen. Daarnaast zijn groeikracht en aantal kiemen sterk gerelateerd aan de grootte en de ontwikkeling van de fysiologische leeftijd van de knollen. Zo kan tijdens de fase van kiemrust de aanwezige groeikracht nog niet tot expressie komen. De ontwikkeling van de fysiologische leeftijd wordt op haar beurt sterk beïnvloed door genetische eigenschappen en door de groei- en bewaaromstandigheden waaraan de knollen worden blootgesteld
  Sturen van de sortering van aardappelen
  Bus, C.B. ; Struik, P. ; Veerman, A. - \ 2004
  Kennisakker.nl 2004 (2004)15 dec..
  pootaardappelen - aardappelen - sorteren - verwerking - resorptie - knollen - gewasopbrengst - akkerbouw - seed potatoes - potatoes - sorting - processing - resorption - tubers - crop yield - arable farming
  In opdracht van het HPA heeft praktijkonderzoek Plant & Omgeving een literatuurstudie uitgevoerd naar de sturing van de knolsortering, met de nadruk op resorptie van aangelegde knollen. In dit artikel worden de resultaten van deze studie kort weergegeven. Een voorspelling van het aantal knollen die aan een aardappelplant zullen komen is, ruim voor de aanleg van deze knollen, onmogelijk
  Chemische loofdoding : een knelpunt bij geïntegreerde aardappelteelt
  Bus, C.B. ; Veerman, A. ; Kempenaar, C. ; Weide, R.Y. van der - \ 2004
  Kennisakker.nl 2004 (2004)15 nov.
  aardappelen - loofvernietiging - geïntegreerde systemen - chemische behandeling - akkerbouw - potatoes - haulm destruction - integrated systems - chemical treatment - arable farming
  In een rapport ten behoeve van het ministerie van LNV worden de verschillende systemen van loofdoding van aardappelen besproken, waarbij de nadruk ligt op mogelijkheden om het gebruik van chemische loofdodingsmiddelen te beperken. Aan de orde komen onder andere: alternatieven zoals enkel loofklappen, looftrekken, loofbranden en groenrooien/onderdekken; beperking van het gebruik van de hoeveelheid chemische middelen door omschakeling van bijvoorbeeld Reglone naar Spotligtht 24 EC; in de toekomst beperking van het middelengebruik met behulp van de combinatie Crop scan en MLHD; de milieutechnische voor- en nadelen van de verschillende methoden, en de factoren die van invloed zijn op de acceptatie van alternatieven van chemische loofdoding
  AGROBIOKON-winterbijeenkomsten 2004: rassenkeuze, poten en rugopbouw
  Arends, S. ; Veerman, A. ; Wolfs, A. - \ 2004
  Kennisakker.nl 2004 (2004)15 maart.
  informatieverspreiding - technologieoverdracht - onderzoeksimplementatie - zetmeelgewassen - rassen (planten) - soorten - landbouwtechniek - kennisoverdracht - fabrieksaardappelen - rassenkeuze (gewassen) - akkerbouw - diffusion of information - technology transfer - implementation of research - starch crops - varieties - species - agricultural engineering - knowledge transfer - starch potatoes - choice of varieties - arable farming
  Uit de Agrobiokon-wenseninventarisatie bij telers (Klein Swormink, 2002) bleek dat telers problemen ervaren bij de rassenkeuze. Naar aanleiding hiervan is een rassenadviessysteem ontwikkeld: OPTIRas. Tijdens de Landbouwwerktuigenbeurs in Zuidlaren in december 2003 is OPTIRas bij de zetmeelaardappeltelers geïntroduceerd. Om extra aandacht te geven aan rassenkeuze zijn er in het vroege voorjaar van 2004 acht bijeenkomsten georganiseerd, waarin rassenkeuze en poten+rugopbouw zijn behandeld, gepresenteerd en gedemonstreerd. In de acht bijeenkomsten zijn er ruim 180 telers bereikt. Gezien de reactie van de telers en de evaluatie was men positief over de presentatie van OPTIRas. Ook over de presentatie over grondbewerking, poten en rugopbouw was men positief
  PPO en WU: knolsortering nog moeilijk te sturen
  Bus, C.B. ; Struik, P.C. ; Veerman, A. - \ 2004
  Aardappelwereld 58 (2004)12. - ISSN 0169-653X - p. 29 - 33.
  solanum tuberosum - aardappelen - knollen - plantenontwikkeling - relatie tussen groei en oogst - uitlopen van knollen - cultuurmethoden - wetenschappelijk onderzoek - potatoes - tubers - plant development - growth yield relationship - tuber sprouting - cultural methods - scientific research
  Een voorspelling voor de aanleg, over het aantal knollen dat aan een aardappelplant zal komen, is onmogelijk. Dit concluderen Kees Bus, Paul Struik en Arjan Veerman van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Wageningen Universiteit na een uitgebreide literatuurstudie. Vermeende stuurbare factoren als de stikstofhoeveelheid, de temperatuur, de lichthoeveelheid en de daglengte blijken onder normale omstandigheden de zetting maar weinig te beïnvloeden
  Aardappeldemodag 2003 : 'Knolzetting is net een flipperkast'
  Veerman, A. - \ 2003
  potatoes - seed potatoes - tubers - cultural methods - plant nutrition - plant physiology - seed dormancy - growth - varieties - haulm destruction - demonstrations
  Teelt van zetmeelaardappelen
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec.
  solanum tuberosum - aardappelen - teelt - landbouwplantenteelt - gewasteelt - gewasbescherming - teeltsystemen - nederland - fabrieksaardappelen - teelthandleidingen - akkerbouw - solanum tuberosum - potatoes - cultivation - crop husbandry - crop management - plant protection - cropping systems - netherlands - starch potatoes - cultivation manuals - arable farming
  In de teelthandleiding zetmeelaardappelen is informatie over de teelt van zetmeelaardappelen te vinden.
  Teelthandleiding zetmeelaardappelen : beregening
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec.
  aardappelen - droge gronden - oogstverliezen - beregening - beregening met sproeiers - gewaskwaliteit - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - arid soils - yield losses - overhead irrigation - sprinkler irrigation - crop quality - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
  De aardappel is gevoelig voor droogte. Dit komt ondermeer door het relatief zwakke wortelstelsel. Dit kan op droogtegevoelige gronden tot aanzienlijke opbrengstverliezen leiden. De vochtvoorziening van het gewas is bovendien medebepalend voor knolgrootte en knolkwaliteit (owg). Het optreden van gewone schurft, knolmisvorming en holheid is afhankelijk van de vochtvoorziening van het gewas. Beregening van zetmeelaardappelen wordt (nog) slechts op beperkte schaal toegepast. Uit een recente studie van PPO is gebleken, dat op bedrijven met een Veenkoloniaal bouwplan beregening op zandgrond rendabel is. Het bedrijfsresultaat wordt op venige (dal)grond door beregening echter niet verbeterd.
  Teelthandleiding zetmeelaardappelen: loofvernietiging
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 dec.
  aardappelen - loofvernietiging - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - landbouwtechniek - mechanische bestrijding - vollegrondsteelt - fabrieksaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - potatoes - haulm destruction - plant disease control - plant protection - agricultural engineering - mechanical control - outdoor cropping - starch potatoes - arable farming - cultivation manuals
  In dit artikel wordt aangegeven dat uitsluitend loofklappen een volwaardige methode is om het loof van zetmeelaardappelen te vernietigen, maar dat er wel een aantal technische eisen zijn waaraan moet worden voldaan zoals de rugvorm en het soort loofklapper. Daarnaast zijn de omstandigheden doorslaggevend voor een goed resultaat. Omstandigheden zoals nat weer, een natte grond en Phytophthora in het loof beperken de mogelijkheden van uitsluitend loofklappen. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden om het loof van het pootgoed voor de zetmeelaardappelteelt te vernietigen.
  Teelthandleiding consumptieaardappelen : standdichtheid
  Veerman, A. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 sept.
  solanum tuberosum - aardappelen - plantdichtheid - opbrengst - sorteren - consumptieaardappelen - akkerbouw - teelthandleidingen - solanum tuberosum - potatoes - plant density - outturn - sorting - table potatoes - arable farming - cultivation manuals
  De standdichtheid van een gewas kan beter worden uitgedrukt in het aantal hoofdstengels dan in het aantal planten per m2. Het maakt immers nogal wat uit of men planten heeft met gemiddeld zes hoofdstengels of planten met slechts drie hoofdstengels. Hoofdstengels zijn stengels die knollen dragen. Daarnaast kunnen we soms boven- en ondergrondse zijstengels onderscheiden. De standdichtheid van een gewas is in tweeërlei opzicht belangrijk. Ze is medebepalend voor zowel de opbrengst als de knolkwaliteit, in het bijzonder van de knolgrootte.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.