Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 65

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Rekenregels schapen en geiten voor de Landbouwtelling : verantwoording van het gebruik van het Identificatie & Registratiesysteem
  Os, J. van; Jeurissen, J.L.L. ; Verkaik, J.C. - \ 2020
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 185) - 52
  Om te voldoen aan statistische verplichtingen voor veehouderij en bedrijfsstructuur en voor de registratie van emissies is informatie nodig over de schapen- en geitenhouderij in Nederland. Daartoe vraagt de Rijksoverheid bij veehouders op hoeveel van deze dieren aanwezig zijn, uitgesplitst in verschillende diergroepen; dit is een onderdeel van de jaarlijkse landbouwtelling. De Rijksoverheid streeft naar beperking van administratieve lastendruk bij ondernemers. Wageningen Environmental Research heeft op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzocht in welke mate het mogelijk is om de benodigde gegevens af te leiden uit het bestaande Identificatie & Registratiesysteem (I&R) voor Schapen en Geiten (een systeem voor identificatie en registratie van dieren voor dier- en volksgezondheid). Dat blijkt in principe goed mogelijk; het I&R-systeem voor schapen en geiten bevat iets minder onderscheid tussen diergroepen dan nodig is voor de Landbouwtelling of Emissieregistratie. Maar door bij de betreffende veehouders nog wel het productiedoel op te vragen en een enkele aanname te doen, kunnen voor de meeste bedrijven alle benodigde aantallen schapen en geiten uit I&R worden afgeleid. Deze nieuwe werkwijze leidt niet alleen tot lagere administratieve lasten, maar ook tot een kwaliteitsverbetering van de gegevens over schapen en geiten.---Information on cattle farming in the Netherlands is needed for the national statistics on sheep and goat farms and farm structure. To obtain this information the national government asks farmers to submit information on the number of sheep and goats on their farms, divided into the various animal classes, as part of the annual agricultural census. The government also wants to minimise the administrative burden on farmers. Wageningen Environmental Research has studied to what extent it would possible to derive the required information from the existing identification and registration system (I&R) for sheep and goat (a system for identifying and registering livestock for animal and human health purposes). The results show that this is largely possible: for most farms all the animal classes can be automatically derived from the I&R. For some farms it is necessary to make an additional division of animal classes by product category. This new way of working will not only reduce the administrative burden, but it will also lead to better quality data on sheep and goats.
  KWIN 2019-2020 : Kwantitatieve Informatie Veehouderij
  Blanken, Klaas ; Buisonje, Fridtjof de; Evers, Aart ; Ouweltjes, Wijbrand ; Verkaik, Jan ; Vermeij, Izak ; Wemmenhove, Harm - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Handboek / Wageningen Livestock Research 41) - 396
  Parasite control in organic cattle farming: Management and farmers' perspectives from six European countries
  Takeuchi-Storm, Nao ; Moakes, Simon ; Thüer, Susann ; Grovermann, Christian ; Verwer, Cynthia ; Verkaik, Jan ; Knubben-Schweizer, Gabriela ; Höglund, Johan ; Petkevičius, Saulius ; Thamsborg, Stig ; Werne, Steffen - \ 2019
  Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports 18 (2019). - ISSN 2405-9390
  Anthelmintic use - Cattle - Europe - Fasciola hepatica - Gastrointestinal nematodes - Organic farming

  Organic ruminant production is expanding in the EU, but parasite management remains a constant challenge. Mandatory outdoor access for all age groups can increase exposure to pasture borne parasites, whilst restrictions in the prophylactic use of anthelmintics can limit parasite control. The scientific community has been working to deliver effective parasite control strategies and alternative approaches in order to slow down the development of anthelmintic resistance (AR). However, the current parasite control practices and overall awareness with regards to AR and alternative approaches on farms are largely unknown and may be causing a knowledge gap between the scientific and farming communities. Therefore, a structured survey was conducted in six European countries (Switzerland, Germany, Denmark, Netherlands, Lithuania, Sweden) to provide basic data on practices, management and farmers' perspectives for grazing and parasite control (gastrointestinal worms and liver flukes) on organic cattle farms. Overall, 375 surveys were collected (282 dairy and 93 beef farms) in 2015–2016, and analysed descriptively. Additionally, surveys from the 228 dairy farms were assessed using a double-hurdle adoption model to identify the factors involved in the decision to drench against gastrointestinal parasites. Generally, there are prominent differences between countries, with monitoring methods differing especially, which has important implications in terms of knowledge transfer. For example, media warning was the most common method in DE, while antibody testing in bulk tank milk was the common method in NL. In other countries, clinical signs (diarrhoea, hair coat quality, and reduced weight or yield) and liver condemnation data were used frequently. In general, organic farmers from the six participating countries indicated that they would accept alternative approaches despite greater cost and labour. The likelihood of drenching were higher on farms with smaller farm areas, higher number of young stock and total livestock units and farms where faecal egg counts were used to monitor the parasites. In conclusion, it was evident that grazing and parasite management varied between the countries even though they operate under the same basic principles. Parasite management strategies must therefore be country specific and disseminated with appropriate methods.

  Letsel en schade bij vleeskuikens als gevolg van vangen, transport en handelingen aan de slachtlijn
  Gerritzen, Marien ; Verkaik, Jan ; Reimert, Henny ; Gunnink, Henk ; Hattum, Theo van; Jong, Ingrid de - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research report 1107) - 53
  Onderzoek naar leverbot deel II: Vang slak in plaats van bot: Leverbotbestrijding risico’s & kansen
  Verkaik, J.C. ; Neijenhuis, F. ; Verwer, Cynthia - \ 2017
  Ekoland 37 (2017). - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  liver flukes - fascioliasis - animal disease prevention - cattle husbandry - dairy farming - snail-borne diseases - cattle diseases - leverbot - fascioliasis - dierziektepreventie - rundveehouderij - melkveehouderij - ziekten overgebracht door slakken - rundveeziekten
  Slakken in de zomer wegfrezen uit de greppels minimaliseert de kans op leverbot. In combinatie met opstallen voor opname van besmetting kan zomerfrezen leverbot zelfs voorkomen. De kans op leverbot neemt eveneens aanzienlijk af door runderen evasief te weiden. Botten vangen (en doden) door het vee te behandelen, kan dankzij beide maatregelen achterwege blijven. De afhankelijkheid van middelen neemt af. Zeer gewenst nu resistentie alsmaar toeneemt en geregistreerde middelen voor lacterend en droogstaand vee ontbreken.
  Onderzoek naar leverbot deel 1: Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofacturen leverbotbestrijding
  Verwer, Cynthia ; Verkaik, Jan ; Neijenhuis, Francesca - \ 2017
  Ekoland 37 (2017)6. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  leverbot - fascioliasis - dierziektepreventie - rundveehouderij - melkveehouderij - ziekten overgebracht door slakken - rundveeziekten - ziektebestrijding - liver flukes - fascioliasis - animal disease prevention - cattle husbandry - dairy farming - snail-borne diseases - cattle diseases - disease control
  risico’s & kansen Een in Nederland afgekeurde lever met vergrote galgangen met aanwijzingen voor ontsteking. Leverbotbestrijding Instrument voor bedrijfsanalyse op risicofactoren risico’s & kansen
  Medicijngebruik in de schapenhouderij : Aanknopingspunten voor verdere optimalisatie
  Verkaik, J.C. ; Antonis, A.F.G. ; Ploeger, Harm W. ; Vellema, P. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2017
  Wageningen Livestock Research - 2
  Diergezondheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel van de Nederlandse schapensector. Op verzoek van sector en overheid is een inventarisatie uitgevoerd. Schapenhouders zijn via een internetenquete rechtstreeks gevraagd naar het gebruik van antibiotica en wormmiddelen op hun bedrijf in 2013. In deze brochure vindt u een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Ook worden aanknopingspunten gegeven voor verdere optimalisatie van het medicijngebruik in de schapenhouderij
  Stalkaarten Schapen: Wijs met Wormen : Bewust wel/niet Behandelen
  Bokma-Bakker, M.H. ; Antonis, A.F.G. ; Ploeger, Harm W. ; Vellema, P. ; Verkaik, J.C. - \ 2017
  Wageningen Livestock Research - 4
  livestock farming - sheep - animal health
  Overzicht behandeling en preventie van wormbesmetting bij schapen
  Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?
  Neijenhuis, Francesca ; Verwer, Cynthia ; Verkaik, Jan - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1029) - 65
  leverbot - fascioliasis - melkvee - melkveehouderij - parasitosen - infectieziekten - dierlijke productie - dierenwelzijn - diergezondheid - biologische landbouw - liver flukes - fascioliasis - dairy cattle - dairy farming - parasitoses - infectious diseases - animal production - animal welfare - animal health - organic farming
  Infecties met leverbot zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van grazende (of vers gras gevoerde) herkauwers. Leverbotinfectie leidt tot ziekte met economische gevolgen en voor melkgevende dieren zijn geen anthelmintica vrij beschikbaar. In dit project is het leverbotinstrument ontwikkeld met als doel om veehouders inzicht en handelingsperspectief te geven ten aanzien van de leverbotsituatie op hun bedrijf. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van het leverbotinstrument en een drietal preventieve maatregelen die zijn uitgeprobeerd.
  KWIN 2016-2017 : KWIN 2.0, Handboek 31
  Blanken, K. ; Buisonjé, F.E. de; Evers, A.G. ; Ouweltjes, W. ; Schooten, H.A. van; Verkaik, J.C. ; Vermeij, I. ; Wemmenhove, H. - \ 2016
  Wageningen : Livestock Research, Wageningen UR
  Perceptions and actions of Dutch sheep farmers concerning worm infections
  Ploeger, H.W. ; Antonis, A.F.G. ; Verkaik, J.C. ; Vellema, P. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2016
  Veterinary Parasitology 229 (2016). - ISSN 0304-4017 - p. 150 - 158.
  Gastrointestinal (GI) nematode infections are considered among one of the toughest challenges sheep farmers face worldwide. Control still is largely based on the use of anthelmintics, but anthelmintic resistance is becoming rampant. To facilitate implementation of alternative nematode control strategies and to reduce anthelmintic usage, the purpose of this study was twofold: (i) to gain insight in common practices, knowledge gaps and perceptions of farmers regarding nematode control, and (ii) to provide foci of attention for improving parasite control practices and transfer of knowledge within the sheep husbandry. An internet-based questionnaire was made available to all sheep farmers pertaining to the year 2013, resulting in 450 entered questionnaires for analysis. The two most important nematodes mentioned, were Haemonchus contortus and, to a lesser extent, Nematodirus battus. Of all respondents, 25.6% said they did not have any worm problems. Of these, almost a third did notice clinical signs that can be related to worm infections and about three quarters did use anthelmintics. Overall, clinical symptoms mentioned by farmers matched the worm species they identified as the cause of problems. Ewes and lambs were treated up to 6 times in 2013. On average, ewes were treated 1.53 and lambs 2.05 times. Farmers who treated their ewes more often, also treated their lambs more often (P < 0.001). Both ewes and lambs were frequently treated based on fixed moments such as around lambing, at weaning and before mating, rather than based on faecal egg counts. Treatments based on faecal egg counts were practiced, but on a minority of the farms (32.7%). The majority of the farms (75.6%) did not leave 2–5% of the sheep within a flock untreated. About 74% of farmers keep newly purchased animals quarantined for at least 10 days, but some (13.4%) leave quarantined animals untreated nor check faecal egg counts. Of farmers who do treat their quarantined animals, just 12.6% check the efficacy of the treatment. Slightly over 40% of the respondents said they did not experience bottlenecks in parasite control. Yet, over half of these said having problems with worm infections, over half did see clinical signs related to worm infections and over three quarters used anthelmintics. Within the group of farmers experiencing difficulties in parasite control, the most often mentioned bottleneck concerned pasture management (75.8%). When asking farmers for solutions, 90% of all respondents indicated they are willing to adjust their pasture management. Farmers are also interested in other methods to reduce the risk of worm infections, such as possibilities to enhance the immune system of sheep in general (71%), to increase specific genetic resistance to worms and to apply anti-parasite forages, both about 40%. Results of this study gave the following potential foci of attention: (1) making complex scientific knowledge more accessible to farmers through simple tools and applicable in the daily farming process; (2) changing the mindset of farmers about their current worm control practices, i.e. breaking long-standing habits such as treating ewes and lambs at fixed moments rather than based on actual worm infection monitoring data; (3) demonstrating effective pasture rotation schemes on specific farms and using these in extension work; (4) making farmers more aware that checking anthelmintic efficacy is important; (5) improving quarantine procedures; (6) creating a wider array of applicable alternative control measures from which individual farmers can choose what fits them most; and finally, (7) improving mutual understanding among farmers, veterinary practitioners and parasitologists alike.
  Monitoring van het helingsproces van de navelstrengen van geitenlammeren
  Verkaik, Jan ; Dixhoorn, Ingrid van; Gunnink, Henk ; Hattum, Theo van; Ouweltjes, Wijbrand - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 992) - 21
  dierenwelzijn - dierlijke productie - geiten - diergezondheid - transport - animal welfare - animal production - goats - animal health - transport
  Risicoanalyse dierenwelzijn zuivelketen : Deskstudie en expert opinie
  Visser, Kathalijne ; Rommers, Jorine ; Ipema, Bert ; Verkaik, Jan ; Gerritzen, Marien ; Reenen, Kees van - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 869) - 76
  Een verdiepend onderzoek naar het medicijngebruik in de Nederlandse schapenhouderij : aanknopingspunten voor verdere optimalisatie
  Verkaik, J.C. ; Antonis, A.F.G. ; Ploeger, H. ; Vellema, P. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 933) - 46
  Leverbot in kaart gebracht
  Verkaik, J.C. ; Verwer, C. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)3. - ISSN 1574-1575 - p. 27 - 29.
  melkveehouderij - leverbot - diergeneeskunde - diergezondheid - dierziektepreventie - besmetting - ziektebestrijding - dairy farming - liver flukes - veterinary science - animal health - animal disease prevention - contamination - disease control
  Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt bij melkgevende koeien die weiden of vers gras op stal gevoerd krijgen. Leverbotinfecties brengen verliezen met zich mee die onderschat worden, zoals verminderde groei van jongvee, verminderde weerstand, verminderde melkproductie en afkeuring van levers van geslachte dieren.
  Leverbot in kaart gebracht : leverbotinfecties herkennen, genezen en voorkomen
  Neijenhuis, F. ; Verkaik, J.C. ; Wagenaar, J.P. ; Verwer, C. - \ 2015
  Ekoland (2015)3. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
  leverbot - melkveehouderij - dierziektepreventie - melkproductie - rundveeziekten - liver flukes - dairy farming - animal disease prevention - milk production - cattle diseases
  Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt bij melkgevende koeien die weiden of vers gras op stal gevoerd krijgen. De verliezen ten gevolge van leverbotinfecties worden onderschat. Een onderzoeksproject heeft een instrument ontwikkeld dat de gevolgen op bedrijfsniveau in kaart kan brengen en handelingsperspectief geeft.
  Vaststellen nul-situatie onverdoofd slachten van runderen en kleine herkauwers in Nederland in 2014
  Gerritzen, M.A. ; Verkaik, J.C. ; Reimert, H.G.M. ; Hindle, V.A. - \ 2014
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 395) - 25
  dierenwelzijn - dierlijke productie - rundvee - geiten - schapen - diergezondheid - slacht - animal welfare - animal production - cattle - goats - sheep - animal health - slaughter
  Integrale diergezondheid : beheersing van leverbot
  Neijenhuis, F. ; Verkaik, J.C. ; Verwer, C.M. ; Smolders, E.A.A. ; Wagenaar, J.P. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 807) - 32
  rundveeziekten - fascioliasis - diergezondheid - melkvee - melkveehouderij - herkauwers - risicofactoren - dierziektepreventie - biologische landbouw - ziektebestrijding - risicoanalyse - dierenwelzijn - cattle diseases - fascioliasis - animal health - dairy cattle - dairy farming - ruminants - risk factors - animal disease prevention - organic farming - disease control - risk analysis - animal welfare
  Leverbotinfecties zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van melkvee en andere herkauwers. Bestrijding en/of behandeling van leverbot kent de volgende beperkingen: de besmettingscyclus is complex, beschikbare geneesmiddelen zijn in Nederland nagenoeg niet inzetbaar bij dieren die melk produceren voor menselijke consumptie en indien inzetbaar bij andere diercategorieën, is er in toenemende mate sprake van resistentie tegen geneesmiddelen. Bovendien neemt de oppervlakte leverbotgevoelig grasland toe. Het gevolg is meer geïnfecteerde dieren die afhankelijk van de mate van besmetting, negatieve effecten ondervinden op hun gezondheid, met mogelijk productiederving als gevolg. Dit rapport beschrijft het project ‘Integrale diergezondheid: beheersing van leverbot’. Dit project heeft een concept instrument ontwikkeld om de leverbotstatus op het bedrijf te beoordelen, de risicofactoren in kaart te brengen en mogelijke preventieve maatregelen aan te geven.
  Jaarrapportage onderzoek Animal Welfare Check Points 2013
  Visser, E.K. ; Ouweltjes, W. ; Neijenhuis, F. ; Lourens, A. ; Werf, J.T.N. van der; Gunnink, H. ; Hindle, V.A. ; Verkaik, J.C. ; Binnendijk, G.P. ; Gerritzen, M.A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 753) - 89
  dierenwelzijn - transport - slacht - varkens - vleeskuikens - hennen - rundvee - schapen - geiten - diergezondheid - doden van dieren - dierlijke productie - protocollen - veevervoer - animal welfare - transport - slaughter - pigs - broilers - hens - cattle - sheep - goats - animal health - killing of animals - animal production - protocols - transport of animals
  Het project “Animal Welfare Check Points” heeft als doel het ontwikkelen van protocollen voor het beoordelen van het welzijn van slachtdieren tijdens het selecteren en voorbereiden op het primaire bedrijf, tijdens transport en op de slachterij. In de tweede fase van het onderzoek (2013) zijn gegevens verzameld om een idee te krijgen van de gemiddelden en spreiding van de welzijnsparameters in de praktijk. Daarnaast zijn ervaringen opgedaan met de toepassing van de protocollen in de praktijk, en waar nodig zijn protocollen verder aangescherpt.
  Actuele ontwikkelingen in de preventie en bestrijding van maagdarmwormen bij schapen : Kernpunten uit een literatuurstudie
  Bokma-Bakker, M.H. ; Antonis, A.F.G. ; Ploeger, H. ; Vellema, P. ; Verkaik, J.C. - \ 2014
  Wageningen UR/Universiteit Utrecht
  schapenhouderij - maagdarmziekten - wormen - dierparasitaire nematoden - nematodirus battus - haemonchus contortus - teladorsagia circumcincta - schapenziekten - gastheer parasiet relaties - graslandbeheer - ziektebestrijding - dierveredeling - selectief fokken - voedersupplementen - schapenvoeding - sheep farming - gastrointestinal diseases - helminths - animal parasitic nematodes - nematodirus battus - haemonchus contortus - teladorsagia circumcincta - sheep diseases - host parasite relationships - grassland management - disease control - animal breeding - selective breeding - feed supplements - sheep feeding
  De schapensector gaat de parasitaire resistentie-ontwikkeling terugdringen. Ze wil dat doen door verbetering van de preventie en de bestrijding van maagdarmwormen. Experts hebben in 2013 een literatuurstudie uitgevoerd. Hierin zijn de belangrijkste binnen- en buitenlandse innovatieve ontwikkelingen voor verlaging van de infectiedruk opgenomen en vertaald naar toepasbaarheid onder de Nederlandse omstandigheden. Bekeken zijn de gebieden fokkerij, voeding, vaccinatie, beweiding, inzet van natuurlijke middelen en diagnostiek. In deze brochure zijn de belangrijkste bevindingen samengevat.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.