Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 180

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1018521
Check title to add to marked list
Literatuurstudie effecten van duurzame kaas op gezondheid en smaak
Vos, Claire - \ 2018
Ecosysteemdiensten Hart van Holland
Vos, Claire - \ 2018
presentatie
Ecosysteemdiensten Hart van Holland : een bonus voor diversiteit
Vos, Claire ; Meeuwsen, Henk ; Woltjer, I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2902) - 47
Ecosysteemdiensten in Zuid-Holland : ecosysteemdiensten op de kaart voor de beleidsvisie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
Hendriks, Kees ; Grashof-Bokdam, Carla ; Nijs, Ton C.M. de; Vos, Claire ; Meeuwsen, Henk ; Schouten, Thijs ; Zoest, Roland van; Schuiling, Rini ; Wegman, Ruut - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2892) - 63
Does information on the interdependence of climate adaptation measures stimulate collaboration? A case study analysis
Vos, Claire C. ; Wal, Merel M. van der; Opdam, Paul F.M. ; Coninx, Ingrid ; Dewulf, Art R.P.J. ; Steingröver, Eveliene G. ; Stremke, Sven - \ 2018
Regional Environmental Change 18 (2018)7. - ISSN 1436-3798 - p. 2033 - 2045.
Adaptation measures - Climate adaptation - Collaboration - Landscape planning - Participative planning - Stakeholders
A key issue in implementing adaptation strategies at the landscape level is that landowners take measures on their land collectively. We explored the role of information in collective decision-making in a landscape planning process in the Baakse Beek region, the Netherlands. Information was provided on (a) the degree to which measures contribute to multiple purposes, (b) whether they are beneficial to stakeholders representing different sectors of land use, and (c) the need for landscape-level implementation of adaptation measures. Our analysis suggests that the negotiation process resulted in collective decisions for more collaborative adaptation measures than could be expected from individual preferences previous to the planning session. Based on the results, it is plausible that the provided information enhanced integrative agreements by leading stakeholders to realize that they were mutually interdependent, both in acquiring individual benefits as well as in implementing the measures at the landscape level. Our findings are significant in the context of the emerging insight that targeted information provision for climate adaptation of landscapes can support collaboration between the relevant stakeholders.
Basiskwaliteit biodiversiteit kan je bereiken door samen te werken aan de kwaliteit van het landschap : Natuur als partner
Vos, C.C. ; Steingröver, E.G. - \ 2017
Wageningen : Groene Cirkels - 2
Met het inschakelen van natuur ten behoeve van duurzaamheid wordt het functioneren van natuur zoveel mogelijk benut ten behoeve van de leefomgeving. Om te zorgen dat het landschap de waarden creëert die mensen belangrijk vinden, is het vaak nodig om het landschap anders vorm te geven of anders te beheren, bijvoorbeeld door meer natuurlijke elementen (groene infrastructuur) aan te leggen.
Groene Cirkels : Resultaatrapportage
Steingröver, E.G. ; Vos, C.C. - \ 2017
Wageningen : Groene Cirkels - 15
bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - duurzame energie - indicatoren - biomassa - bioenergy - biofuels - biobased economy - sustainable energy - indicators - biomass
Met de resultaatmeting wil Groene Cirkels inzichtelijk maken wat er bereikt is ten aanzien van het bereiken van onze doelen en ambities. Met deze informatie wil Groene Cirkels effectief sturen op het behalen van de ambities en inzicht geven in de bijdragen en resultaten van de diverse thema-activiteiten en Groene Cirkels
Natuur als Partner : Basiskwaliteit biodiversiteit als verzekering voor een duurzame toekomst
Vos, C.C. ; Opdam, P.F.M. ; Biesmeijer, Koos ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Steingröver, E.G. ; Loos, F. - \ 2017
Groene Cirkels - 33
Advies Noord-Brabantse vrijstellingslijst onder de nieuwe Wet natuurbescherming : analyse in relatie tot artikel 75 Flora- en faunawet
Vos, C.C. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2736) - 69
natuurbescherming - natuurbeschermingsrecht - milieuwetgeving - soorten - noord-brabant - nature conservation - nature conservation law - environmental legislation - species - noord-brabant
Dit rapport geeft een advies over welke soorten in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling onder de nieuwe Wet natuurbescherming. In een juridische analyse is ingegaan op de beschermingsregimes en vrijstelling van soorten onder de Flora- en faunawet en onder het wetsvoorstel Wet natuurbescherming. Op basis van een ecologische analyse is voor 45 soorten een advies gegeven over de wenselijkheid om de soort op de Noord-Brabantse vrijstellingslijst te plaatsen. De analyse is gebaseerd op landelijke verspreidingsgegevens en op landelijke populatietrends. Indien aanwezig, is ook specifieke informatie over trends en voorkomen in de provincie Noord-Brabant in beschouwing genomen.
Het meetbaar maken van natuurinclusieve economie
Reinhard, Stijn ; Verburg, René ; Steingröver, Eveliene ; Linderhof, Vincent ; Vos, Claire ; Grashof-Bokdam, Carla ; Michels, Rolf - \ 2016
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2016-077) - ISBN 9789463430333 - 57
Natte en droge dooradering : 10 vuistregels voor de ontwikkeling van natte en droge dooradering in het agrarisch gebied
Vos, C.C. ; Jochem, R. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 6
Kan ecologische informatie sociale samenhang creëren in een gebied?
Vos, C.C. ; Opdam, P.F.M. ; Coninx, I. ; Wal, M.M. van der; Dewulf, A.R.P.J. ; Steingröver, E.G. - \ 2016
In: Organiseren van duurzaamheid in de informatiesamenleving / Potters, Jorieke, Termeer, Katrien, Opdam, Paul, Wageningen : Wageningen University - p. 14 - 15.
Kennissysteem agrarisch natuurbeheer : ondersteuning voor lerend beheer in het agrarisch natuurbeheer
Melman, T.C.P. ; Buij, R. ; Schotman, A.G.M. ; Vos, C.C. ; Verdonschot, R.C.M. ; Sierdsema, H. ; Vanmeulebrouk, B. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2702) - 109
agrarisch natuurbeheer - kennissystemen - weidevogels - vogels - ecologie - biodiversiteit - agri-environment schemes - knowledge systems - grassland birds - birds - ecology - biodiversity
In het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer (ANLb-2016) heeft het collectief dat een beheeraanvraag indient een verantwoordelijkheid voor het realiseren van de natuurresultaten. Kennis over vóórkomen en ecologische vereisten van de soorten krijgen daarin een steeds belangrijker plek. Kennisontsluiting is daarvoor nodig. Voor alle 67 soorten waarvoor ANLb-2016 doelstellingen heeft, zijn al eerder opgestelde fiches aangevuld, met name wat betreft dispersieafstanden en minimumareaal. Er is een format ontwikkeld om deze informatie op handzame wijze te ontsluiten en op een aantrekkelijke manier te presenteren: het kennissysteem ANB. Om er met het beheer gemakkelijker grip op te krijgen, is per leefgebiedtype een poging gedaan de soorten in enkele clusters te groeperen. Het kennissysteem ANB is een topografisch gestuurde, web-based ontsluiting van deze kennis. Voorkomen, ecologische randvoorwaarden en beheer worden daarin opgenomen en zijn interactief benaderbaar. Voor weidevogels is het in voorgaande jaren opgebouwde systeem verder ontwikkeld en kan nu in de praktijk worden beproefd. Voor akkervogels, droge dooradering en natte dooradering is voor enkele voorbeeldsoorten het concept van kennisontsluiting ontwikkeld. Voor elk leefgebiedtype is een Prezipresentatie gemaakt die de gebruiker inleidt in het concept van het kennissysteem. Deze is bedoeld om gebruikers te ondersteunen bij verdere wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kennissysteem.
Does information on landscape benefits influence collective action in landscape governance?
Opdam, Paul ; Coninx, Ingrid ; Dewulf, Art ; Steingröver, Eveliene ; Vos, Claire ; Wal, Merel van der - \ 2016
Current Opinion in Environmental Sustainability 18 (2016). - ISSN 1877-3435 - p. 107 - 114.

There is general understanding that collaboration is a key element in the governance for a sustainable environment. In this context knowledge utilization has become a popular research topic. However, the role of information content in enhancing collaboration has been rarely addressed. We consider two types of information on mutual dependencies between actors that result from ecological interdependencies in the landscape: information on landscape sites providing multiple benefits to a range of stakeholders, and information on how these benefits depend on coordinated landscape-level management. Our survey of recent literature indicates that although there is a sound theoretical basis for the assumption that such information would enhance collaboration, the issue has been the subject of little empirical research thus far. We found some supporting studies demonstrating social network building and collective action, but none of them separated the effect of the information content from the effect of the organized social learning process. To increase understanding of the potential for informational governance of landscapes resources, we argue there is a need to integrate recent advances in the analysis of social network building in environmental management with emerging insights in knowledge utilization and spatial interdependencies of landscape benefits.

RETRACTED ARTICLE : The effectiveness of green infrastructure as a climate adaptation strategy for intensively-used landscapes: an example of the great crested newt
Teeffelen, A.J.A. van; Vos, C.C. ; Jochem, Rene ; Baveco, Hans ; Meeuwsen, Henk ; Hilbers, J.P. - \ 2016
Landscape Ecology 31 (2016)2. - ISSN 0921-2973 - p. 467 - 467.
Beoordeling provinciale vrijstellingslijst
Vos, C.C. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Buij, R. ; Jansman, H.A.H. ; Lammertsma, D.R. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Schotman, A.G.M. ; Zee, F.F. van der - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2699) - 55
vogels - schade - natuurbescherming - soorten - milieubescherming - birds - damage - nature conservation - species - environmental protection
Dit rapport geeft een evaluatie van de provinciale vrijstellingslijst, waarbij de schade en overlast van de soorten van de provinciale vrijstellingslijst en zeven extra soorten in beeld zijn gebracht. Per soort is informatie opgenomen over de staat van instandhouding van de soort, de landelijke verspreiding, de aard van de schade of overlast, een inschatting of de schade of overlast in het gehele land optreedt en een overzicht van andere preventieve maatregelen om schade of overlast te voorkomen. Deze informatie helpt het rijk en de provincies bij het besluit om soorten op de vrijstellingslijsten te handhaven, toe te voegen dan wel van de lijst te verwijderen.
Biodiversity and Ecosystem services: does species diversity enhance effectiveness and reliability?
Grashof-Bokdam, C.J. ; Vos, C.C. ; Opdam, P.F.M. - \ 2015
Is green infrastructure an effective climate adaption strategy for conserving biodiversity? A case study with the great crested newt
Teeffelen, A.J.A. van; Vos, C.C. ; Jochem, R. ; Baveco, J.M. ; Meeuwsen, H. ; Hilbers, J.P. - \ 2015
Landscape Ecology 30 (2015)5. - ISSN 0921-2973 - p. 937 - 954.
population viability analysis - triturus-cristatus - amphibian populations - extinction risk - habitat - conservation - landscapes - management - dynamics - patterns
Context Increasing the amount of green infrastructure, defined as small-scale natural landscape elements, has been named as a climate adaptation measure for biodiversity. While green infrastructure strengthened ecological networks in some studies, it is not known whether this effect also holds under climate change, and how it compares to other landscape adaptation options. Objectives We assessed landscape adaptation options under scenarios of climate change for a dispersal-limited and climate-sensitive species: great crested newt, Triturus cristatus. Methods A spatially-explicit modelling framework was used to simulate newt metapopulation dynamics in a case study area in the Netherlands, under alternative spatial configurations of 500 ha to-be-restored habitat. The framework incorporated weather-related effects on newt recruitment, following current and changing climate conditions. Results Mild climate change resulted in slightly higher metapopulation viability, while more severe climate change (i.e. more frequent mild winters and summer droughts) had detrimental effects on metapopulation viability. The modelling framework revealed interactions between climate and landscape configuration on newt viability. Restoration of ponds and terrestrial habitat may reduce the negative effects of climate change, but only when certain spatial requirements (habitat density, connectivity) as well as abiotic requirements (high ground water level) are met. Conclusions Landscape scenarios where habitat was added in the form of green infrastructure were not able to meet these multiple conditions, as was the case for a scenario that enlarged core areas. The approach allowed a deduction of landscape design rules that incorporated both spatial and abiotic requirements resulting in more effective climate adaptation options.
Framing ecosystem services: Affecting behaviour of actors in collaborative landscape planning?
Opdam, P. ; Coninx, I. ; Dewulf, A.R.P.J. ; Steingrover, E.G. ; Vos, C.C. ; Wal, M.M. van der - \ 2015
Land Use Policy 46 (2015). - ISSN 0264-8377 - p. 223 - 231.
biodiversity - perception - governance - management - frames
The concept of ecosystem services shifts the human–nature relationship from a conservation-orientedinto a utility-oriented one. Advocates of the concept assume that it can alter the attitude and behaviour ofhuman actors with respect to nature. The ecosystem services concept has so far received little attentionin scientific literature about collaborative landscape planning. Consequently the potential of informationabout ecosystem services to influence landscape planning processes is unknown. In this paper we addressthe impact of different storylines about ecosystem services on actor behaviour. In these storylines, wedistinguish three frames on ecosystem services: a social–cultural frame (emphasizing social–culturalservices), an economic frame (emphasizing production services) and a sustainability frame (highlightingregulation services). We propose a conceptual framework in which we connect the concept of framingto attitudinal, sender–receiver and contextual factors. The framework is illustrated by a spatial planningexperiment with academic students and by a case of collaborative landscape planning. The student exper-iment illustrates how attitudinal factors may intervene in the impact frames on actor behaviour. The caseanalysis shows how researchers who facilitated collaborative landscape planning used various framesas they attempted to build up the actor network to create collaborative relations in different phases ofthe planning process. The significance of our paper is that we provide an approach to investigate howinformation on ecosystem service benefits is processed by multiple actors in collaborative landscapeplanning processes. Our exploration implies that planners who facilitate a collaborative planning pro-cess have to be aware that purposively using ecosystem service frames stimulates engagement of actorswith diverging backgrounds.
Landscape diversity enhances the resilience of populations, ecosystems and local economy in rural areas
Schippers, P. ; Heide, C.M. van der; Koelewijn, H.P. ; Schouten, M.A.H. ; Smulders, M.J.M. ; Cobben, M.M.P. ; Sterk, M. ; Vos, C.C. ; Verboom, J. - \ 2015
Landscape Ecology 30 (2015)2. - ISSN 0921-2973 - p. 193 - 202.
climate-change - genetic diversity - patch size - habitat fragmentation - ecological resilience - response diversity - biodiversity - conservation - reserves - services
Context In today’s world, rapid environmental and economic developments and changes pose major threats to ecosystems and economic systems. Objective In this context we explore if resilience can be increased by the spatial configuration of the rural landscape in an integrated ecological-genetic-economic way. Methods We study the concept of landscape diversity from genetic, ecological and economic perspectives. Results We show that small-scale landscapes are potentially more resilient than large-scale landscapes, provided that ecosystem patch sizes are sufficiently large to support genetic diversity and ecosystem and economic functions. The basic premise underlying this finding is that more variation in a landscape generally leads to greater genetic and species diversity. This, in turn, stabilizes populations and strengthens the different ecosystem elements in the landscape. Greater variation in ecosystem elements provides for more varied ecosystem services, which may enhance the resilience of the local economy. Conclusion We conclude that a resilient landscape is shaped within the context of economic and ecological possibilities and constraints, and is determined by landscape diversity and spatial organisation.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.