Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Knelpunten in wet- en regelgeving voor de multifunctionele landbouw
  Wielen, P. van der; Dekking, A.J.G. ; Jong, D. de - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - 2
  agrarische bedrijfsvoering - multifunctionele landbouw - wetgeving - kinderverzorging - sociale zorg - gemeenten - financieren - vergunningen - brandbestrijding - eetgelegenheden - eethuisjes - farm management - multifunctional agriculture - legislation - child care - social care - municipalities - financing - permits - fire fighting - dining facilities - cafes
  Voor agrarische ondernemers, en vooral degenen die hun agrarische activiteiten combineren met een multifunctionele tak, is wet- en regelgeving altijd een belangrijk onderwerp. In de periode dat de Task Force Multifunctionele Landbouw actief was is hieraan veel aandacht besteed en zijn een aantal prangende knelpunten aangepakt. Wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig; nieuwe wetten, verschuiving van bevoegdheden enzovoort. Het is dan ook belangrijk om constant over de meest actuele informatie te beschikken.
  Leren van beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur
  Boonstra, F.G. ; Fontein, R.J. ; Wielen, P. van der; Borgstein, M.H. - \ 2014
  Alterra, Wageningen-UR
  de zoektocht naar nieuwe rollen van de overheid bij vermaatschappelijking van het natuurbeleid en de behoefte van Team Natuurlijk!Ondernemen te leren van praktijkervaringen met beleidsintrumenten
  Leren van beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur
  Boonstra, F.G. ; Fontein, R.J. ; Wielen, N. van der; Borgstein, M.H. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 47
  natuurbeleid - recreatie - natuur - ecosysteemdiensten - financieren - governance - samenwerking - nature conservation policy - recreation - nature - ecosystem services - financing - governance - cooperation
  Deze brochure is gebaseerd op bevindingen uit het project Leren van Beleidsinstrumenten voor Ondernemen met Natuur deel uitmakend van het beleidsondersteunend onderzoek van het ministerie van EZ. Aanleiding vormde de zoektocht naar nieuwe rollen van de overheid bij de vermaatschappelijking van het natuurbeleid en de behoefte van het Team Natuurlijk! Ondernemen om daarbij te leren van praktijkervaringen met beleidsinstrumenten die het team al inzet. Voor de casestudy zijn relevante documenten geanalyseerd en betrokkenen bij de implementatie van het Revolverend Fonds van het Nationaal Groenfonds en de Green Deals Natuur en Recreatie geïnterviewd. Een uitvoeringsovereenkomst (1995) tussen rijk, provincies en Nationaal Groenfonds is de basis van het Revolverend Fond
  Energieke zoektochten naar verduurzaming in landbouw en voedsel : paradigma’s en praktijken
  Bakker, E. de; Dagevos, H. ; Mil, E.M. van; Wielen, P. van der; Terluin, I.J. ; Ham, A. van den - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 121) - 110
  landbouwproductie - voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - marktstructuur - houding van consumenten - innovaties - voedselketens - agricultural production - food production - sustainability - market structure - consumer attitudes - innovations - food chains
  In deze studie wordt aan de hand van een aantal casestudies een veelzijdig beeld geschetst van duurzame initiatieven en strategieën in de wereld van landbouw en voedsel. De veelzijdigheid van de praktijk is te plaatsen binnen enkele paradigma’s of veranderingsroutes. De hoofdboodschap is dat verduurzaming in landbouw en voedsel langs verschillende routes zal moeten verlopen. Hierin zijn vier pijlers aan te wijzen: (i) innovatieve en praktische kennis, (ii) marktervaring, (iii) betrokkenheid burgers en consumenten en (iv) ondersteunende beleidsarrangementen. De verduurzaming in landbouw en voedsel is op te vatten als een samenspel van kleinschalige en grootschalige initiatieven in combinatie met veranderingen in productie én consumptie. Veel hangt af van in hoeverre partijen en netwerken elkaar zullen weten te vinden, of ze hun energie ook in houdbare business weten om te zetten, en of innovatieve kennis haar eindgebruikers zal weten te bereiken
  Sociaaleconomisch perspectief van de PAS : Provinciale, regionale en plaatselijke effecten voor Overijssel
  Polman, N.B.P. ; Leneman, H. ; Michels, R. ; Wielen, P. van der; Oudendag, D.A. ; Reinhard, A.J. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Regionale economie & ruimtegebruik ) - 37
  natuurgebieden - natura 2000 - emissiereductie - stikstof - economische analyse - twente - salland - natural areas - natura 2000 - emission reduction - nitrogen - economic analysis - twente - salland
  De sociaaleconomische effecten van de PAS zijn voor de provincie Overijssel tot 2030 positief voor werkgelegenheid. Effecten op andere aspecten, zoals de leefbaarheid, zijn overwegend neutraal tot positief. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Daarnaast laat de analyse voor Overijssel zien dat de positieve sociaaleconomische effecten op regionaal en provinciaal niveau groter zijn dan de plaatselijke negatieve effecten, die op kunnen treden in de directe nabijheid van enkele Natura 2000-gebieden. Hiertoe zijn zes Natura 2000-gebieden in meer detail bestudeerd: Engbertsdijksvenen, Wierdense Veld, Springendal en Dal van de Mosbeek, Buurserzand en Haaksbergerveen, de Wieden en Weerribben en Boetelerveld.
  Tussensegment voor varkens- en pluimveevlees : een krachtenveldanalyse in Duitsland en Europa
  Oosterkamp, E.B. ; Wielen, P. van der; Vogelzang, T.A. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086156412 - 53
  varkensvlees - pluimveevlees - export - markten - productie - marketing - dierenwelzijn - houding van consumenten - vleeswaren - nederland - duitsland - pigmeat - poultry meat - exports - markets - production - marketing - animal welfare - consumer attitudes - meat products - netherlands - germany
  Sinds 2011 zijn Duitse ngo's, kennisinstellingen en marktpartijen stevig in beweging gekomen om het tussensegmentvlees in de markt te zetten. Het gaat hierbij vooral om de productie en vermarkting van diervriendelijker geproduceerd vlees. Op dit moment zijn vooral varkensvlees en kippenvleesproducten in de markt geïntroduceerd. Er lijkt in Duitsland een toenemende vraag te zijn naar vleesproducten uit het tussensegment. Door een toenemend consumentenbewustzijn op het gebied van dierenwelzijn neemt de vraag naar diervriendelijker geproduceerd vlees in Duitsland toe. In potentie liggen er dus kansen voor de afzet van Nederlands tussensegmentvlees in Duitsland. Exporteurs naar de Duitse markt moeten zeker rekening houden met diergerelateerde welzijnsindicatoren. Exporteurs die elk afbreukrisico willen vermijden wordt aanbevolen aan te sluiten bij de nieuwe standaard en het label dat door de Deutscher Tierschutzbund is ontwikkeld.
  Sociaaleconomisch perspectief van de PAS : effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof
  Leneman, H. ; Michels, R. ; Veen, Mark van; Wielen, P. van der; Reinhard, A.J. ; Polman, N.B.P. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota 13-041) - 41
  natuurgebieden - natura 2000 - emissiereductie - stikstof - milieubeleid - beleidsevaluatie - intensieve veehouderij - energiegebruik - natural areas - natura 2000 - emission reduction - nitrogen - environmental policy - policy evaluation - intensive livestock farming - energy consumption
  De sociaaleconomische effecten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn tot 2030 op landelijke schaal overwegend neutraal tot positief. De PAS heeft een positief effect op de werkgelegenheid. De verdeling van de lusten en lasten geeft een divers beeld. Het energieverbruik op intensieve veebedrijven neemt als gevolg van de PAS toe. De PAS pakt neutraal uit voor de omvang van lokale en regionale voorzieningen . De PAS heeft geen invloed op de schadelijke effecten van stikstof voor de volksgezondheid; wel neemt de geurhinder af . De effecten van de PAS op het landschap en op ruimtelijke ontwikkelingen zijn tegengesteld en verschillend van aard.
  Notitie gedragen effectprotocollen voor beoordeling sectoren in het Deltaprogramma
  Polman, N.B.P. ; Reinhard, A.J. ; Oliemans, W.J. ; Wielen, P. van der; Michels, R. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI, Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - 41
  hoogwaterbeheersing - regionale planning - natuurbescherming - landbouw - strategisch management - flood control - regional planning - nature conservation - agriculture - strategic management
  In de derde fase van het Deltaprogramma worden in afzonderlijke deelprogramma's mogelijke strategieën uitgewerkt tot meest kansrijke strategieën. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van een vijftal belangrijke beslissingen in 2014, de Deltabeslissingen. Ter onderbouwing van deze Deltabeslissingen worden nu strategieën uitgewerkt. In deze strategieën is het essentieel om de opgaven voor veiligheid, zoetwatervoorziening en de rol die ruimtelijke inrichting daarbij kan spelen in samenhang te benaderen. Vraag daarbij is wat de effecten zijn op sectoren als landbouw, natuur, energie-elektriciteit, industrie en scheepvaart. Om deze effecten helder en goed in kaart te helpen brengen, zijn effectprotocollen ontwikkeld. Voor het opstellen van de protocollen hebben de auteurs deskundigen geraadpleegd in workshops en gesprekken. Deskundigen van onder andere DLG, KWR, Deltares, WUR-Alterra, LTO Noord, ZLTO, LLTB, PBL,TenneT, KEMA, Energie Nederland, VEMW, Evides Industriewater en Staatsbosbeheer hebben hun informatie willen delen ten bate van dit onderzoek. Daarnaast is prof.dr. Herman Eijsackers betrokken geweest bij de deskundigensessies modellen natuur en landbouw.
  Economisch perspectief van de PAS. Baten en kosten van de Programmatische Aanpak Stikstof in Natura 2000-gebieden
  Leneman, H. ; Michels, R. ; Wielen, P. van der; Oudendag, D.A. ; Helming, J.F.M. ; Deursen, W. van; Reinhard, A.J. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale economie & ruimtegebruik ) - 51
  natuurbescherming - natura 2000 - natuurgebieden - stikstof - depositie - intensieve veehouderij - ammoniakemissie - kosten-batenanalyse - milieubeheer - economische analyse - nature conservation - natura 2000 - natural areas - nitrogen - deposition - intensive livestock farming - ammonia emission - cost benefit analysis - environmental management - economic analysis
  De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), onderdeel van Natura 2000, is economisch voordelig voor ons land. Van 2013 tot 2020 zijn de economische baten zo'n 100-200 mln. euro/jaar hoger dan de kosten. De baten van de PAS voor de sectoren landbouw, industrie en verkeer en vervoer bedragen in die periode naar schatting 200 tot 300 mln. euro/jaar, terwijl de economische kosten op een kleine 100 mln. euro/jaar worden geschat. De PAS leidt tot duidelijkheid voor ondernemers. Die duidelijkheid levert economisch voordeel op. De veehouderij bij de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kan zich blijven ontwikkelen, wat met name gunstig is voor de rundveehouderij. De PAS is daarnaast voor ondernemers gunstig, omdat ze minder on-derzoekskosten voor het verkrijgen van een Natuurbeschermingswetvergunning hoeven te maken. Andere baten van de PAS, die ontstaan bij de aanleg van wegen en in de industrie, blijken moeilijk te kwantificeren vanwege het ontbreken van voldoende gegevens.
  Hippisch onderwijs in 2028 : een wenkend perspectief
  Roest, A.E. ; Wielen, P. van der - \ 2012
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-publicatie 12-068) - 15
  paarden - agrarisch onderwijs - onderwijsprogramma's - dierenwelzijn - diergezondheid - paardenfokkerij - ondernemerschap - tendensen - horses - agricultural education - education programmes - animal welfare - animal health - horse breeding - entrepreneurship - trends
  Voor de hippische sector belangrijke thema's relateren de auteurs aan te verwachten maatschappelijke trends tot 2028. Zij beschrijven de betekenis van deze trends voor de ontwikkeling van de hippische sector tot 2028. Het wen- kend perspectief is een goede aansluiting tussen de hippische sector en het hippisch onderwijs in het jaar 2028. Vervolgens geeft deze brochure een aantal suggesties voor het hippisch onderwijs om toekomstige arbeidskrachten op te leiden die, gezien de maatschappelijke trends, de relevante kennis en vaardigheden bezitten.
  Burgerparticipatie in provinciaal landschapsbeleid: Een beknopte inventarisatie naar de wijze waarop provincies burgers betrekken
  Wielen, P. van der; Vader, J. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Regionale economie & ruimtegebruik ) - 30
  landschapsbeheer - landschapsbescherming - overheidsbeleid - participatie - governance - provincies - landscape management - landscape conservation - government policy - participation - governance - provinces
  In de Agenda Landschap (2008) speelt het motto 'meedenken, meedoen en meebetalen' een belangrijke rol. Deze notitie geeft de wijze weer waarop provincies burgers betrekken en inzetten bij het landschapsbeleid
  Faciliteren van innovaties op het snijvlak van topsectoren : bouwstenen voor innovatie en beleid
  Dessing, E.G.M. ; Bosch, F.J.P. van den; Luttik, J. ; Kersten, P.H. ; Wielen, P. van der - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2330) - 138
  economische ontwikkeling - regionale ontwikkeling - innovaties - governance - projecten - overheidssector - particuliere sector - dierenwelzijn - dierlijke productie - economic development - regional development - innovations - governance - projects - public sector - private sector - animal welfare - animal production
  Dit onderzoek is gericht op de vraag hoe het ministerie van EL&I en in het bijzonder de directie Regio en Ruimtelijke Economie (RRE) innovaties kunnen faciliteren op het snijvlak van topsectoren. Dit rapport beschrijft oude en nieuwe theorieën over innovatie, die in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt. Aan de hand van de theorie zijn vijf innovatieprojecten beschreven en geanalyseerd. Informatie is verkregen uit de literatuur, van internet en van sleutelpersonen van de cases. Verder behandelt dit rapport het generieke innovatiebeleid en het topsectorenbeleid, waaronder de organisatie voor innovatie bij het ministerie van EL&I. Dit rapport beschrijft tenslotte conclusies en aanbevelingen over denkbare rollen van RRE en andere actoren (1) en bouwstenen voor een systematische aanpak van innovatieprojecten (2).
  Cost-effectiveness and cost-benefit analysis for the MSFD
  Reinhard, A.J. ; Blaeij, A.T. de; Bogaardt, M.J. ; Gaaff, A. ; Leopold, M.F. ; Scholl, M.M. ; Slijkerman, D.M.E. ; Strietman, W.J. ; Wielen, P. van der - \ 2012
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Report / LEI, Wageningen UR : Research area Regional economy & land use ) - ISBN 9789086155651 - 143
  mariene gebieden - afvalverwijdering - kunststoffen - waterverontreiniging - kostenanalyse - kosten-batenanalyse - marine areas - waste disposal - plastics - water pollution - cost analysis - cost benefit analysis
  Binnen de maatregelen die in dit rapport worden overwogen, zijn de grootste baten van de kaderrichtlijn mariene strategie gerelateerd aan zwerfafval op zee. De grootste financiële voordelen zijn gerelateerd aan het reduceren van grotere stukken zwerfafval op zee. Het doel dat is gesteld om een goede milieustatus te bereiken voor biota, zal echter pas worden bereikt als de hoeveelheid kleine plastic deeltjes in de zee wordt verminderd, aangezien dit de grootste drukfactor is. Maatregelen om het aantal verloren netten en delen van netten tot een minimum te beperken, zijn potentieel kosteneffectief. Mensen bewust maken van hun eigen bijdrage aan het zwerfafval probleem op zee zal een belangrijke rol spelen bij het beperken van zwerfafval, zowel van toeristen op het strand als van zeevaarders en vissers op zee.
  Inzichten in het kennismakelaarschap
  Wielen, P. van der; Stuiver, M. ; Borgstein, M.H. ; Klostermann, J.E.M. ; Turnhout, E. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - 2 p.
  Prrrr ...ta lie loe : de roep om natuurspeelruimte in de stad
  Bosch, F.J.P. van den; Donders, J.L.M. ; Jong, S. de; Wielen, P. van der; Roest, A. ; Schutte, D. ; Mulkens, J. ; Gemert, N. van; Grashoff, T. ; Koen, L. ; Lourens, J. ; Sahtoe, R. ; Crielaard, R. ; Gout, R. ; Waterman, M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2163)
  speelterreinen - openluchtrecreatie - ontwerp - kinderen - natuur - openbaar groen - stadsomgeving - recreatie in de stad - playgrounds - outdoor recreation - design - children - nature - public green areas - urban environment - urban recreation
  Natuurlijke speelruimte dicht bij huis in de stad draagt door zijn aantrekkingskracht bij aan de sociale binding in de wijk. Obstakels zijn de regels rond veiligheid, zorgen en wensen van ouders, het gebrek aan en de blijvende druk op ruimte in de wijk en de kosten van de financiering. In dit rapport staan ideeën die kunnen helpen bij het realiseren van een natuurspeelruimte dicht bij huis.
  De ID-stal als graadmeter voor een zorgvuldige veehouderij
  Wielen, P. van der; Borgstein, M.H. ; Bos, E.J. - \ 2010
  In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 258 - 267.
  dierenwelzijn - stallen - ontwerp - duurzaamheid (sustainability) - systemen - veterinaire praktijk - dierlijke productie - huisvesting, dieren - animal welfare - stalls - design - sustainability - systems - veterinary practice - animal production - animal housing
  Wageningen UR vervult een belangrijke rol in de ontwikkeling van Integraal-Duurzame stalsystemen (ID-stallen) door het ontwerpen van innovatieve stalsystemen, technologisch onderzoek en scenariostudies. Het blijft uitdagend voor Wageningen UR om te werken aan nieuwe ontwerpen en praktijkimplementatie zodat stalsystemen in de praktijk ontstaan die op meer duurzaamheidthema’s duidelijk beter scoren dan de bestaande stalsystemen
  Monitoring Integraal duurzame stallen. Achtergronddocument bij ‘Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw’
  Wielen, P. van der - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 201) - 72
  landbouwbedrijfsgebouwen - huisvesting, dieren - duurzaamheid (sustainability) - perceptie - monitoring - bedrijfssystemen - systeeminnovatie - duurzame veehouderij - duurzame landbouw - farm buildings - animal housing - sustainability - perception - monitoring - farming systems - system innovation - sustainable animal husbandry - sustainable agriculture
  Dit onderzoek richt zich op de percepties over de ontwikkeling van de systeeminnovatie Integraal duurzame stallen (ID-stallen) als één van de graadmeters voor de verduurzaming van de veehouderij. Hiertoe zijn interviews gehouden met respondenten uit beleid, onderzoek en ketens. Uit de interviews komt naar voren dat de ontwikkeling van integraal-duurzame stallen in de voorontwikkelingsfase zit.
  Verantwoording van de methodiek 'Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaaming landbouw'
  Groot, A.M.E. ; Gerritsen, A.L. ; Borgstein, M.H. ; Bos, E.J. ; Wielen, P. van der - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 198) - 72
  landbouwsector - duurzaamheid (sustainability) - monitoring - methodologie - indicatoren - kringlopen - voedingsstoffen - mest - kwalitatieve analyse - systeeminnovatie - agrobiodiversiteit - duurzame veehouderij - agricultural sector - sustainability - monitoring - methodology - indicators - cycling - nutrients - manures - qualitative analysis - system innovation - agro-biodiversity - sustainable animal husbandry
  Dit werkdocument geeft een beschrijving van een kwalitatieve monitoringsmethodiek die gebruikt is binnen het project ‘Monitor systeeminnovaties verduurzaming landbouw’. In dit project zijn drie systeeminnovaties gericht op een verduurzaming van de landbouw gemonitord namelijk: integraal duurzame stallen, gesloten voer-mest kringlopen en functionele agrobiodiversiteit. Het project is onderdeel van een omvangrijker project ‘Monitoring verduurzaming landbouw’ dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder regie van het Planbureau voor de Leefomgeving is uitgevoerd.
  Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw : percepties over voortgang, knelpunten en handelingsopties voor functionele agrobiodiversiteit, gesloten voer-mest kringlopen en integraal duurzame stallen
  Borgstein, M.H. ; Groot, A.M.E. ; Bos, E.J. ; Gerritsen, A.L. ; Wielen, P. van der; Kolk, J.W.H. van der - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 106) - 68
  landbouwsector - duurzaamheid (sustainability) - monitoring - bedrijfssystemen - kringlopen - voedingsstoffen - mest - systeeminnovatie - duurzame landbouw - toekomst - duurzame veehouderij - agrobiodiversiteit - agricultural sector - sustainability - monitoring - farming systems - cycling - nutrients - manures - system innovation - sustainable agriculture - future - sustainable animal husbandry - agro-biodiversity
  Om inzicht te krijgen in de verduurzaming van de landbouw, is het nodig om, naast cijfers, een beeld te hebben van bewegingen binnen de sector. In dit rapport zijn percepties rondom duurzaamheid, voortgang, knelpunten en handelingsopties beschreven aan de hand van drie systeeminnovaties op basis van interviews met diverse kennisdragers. De drie onderzochte systeeminnovaties staan nog in de voorontwikkelingsfase, maar zullen in de toekomst als het voldoende van de grond komt wel dege-lijk bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw. Het uiteindelijk vermarkten van duurzaam ge-produceerde producten tegen een meerprijs lijkt volgens de respondenten een belangrijke uitdaging om de innovatie daadwerkelijk van de grond te krijgen. Trefwoorden: kwalitatieve monitor, systeeminnovatie, duurzaamheid, landbouw
  Landelijk gebied
  Kuhlman, T. ; Blaeij, A.T. de; Jongeneel, R.A. ; Knijff, A. van der; Leneman, H. ; Michels, R. ; Overbeek, G. ; Polman, N.B.P. ; Roest, A.E. ; Slangen, L.H.G. ; Vader, J. ; Wielen, P. van der - \ 2009
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2009 / Berkhout, P., van Bruchem, C., Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport 2009-047) - p. 92 - 114.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.