Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 56

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Schelpdieren in het Veerse meer en Grevelingenmeer in 2019
  Pool, J. van der; Troost, K. ; Asch, M. van; Zweeden, C. van; Zwol, J. van; Ende, D. van den - \ 2020
  IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 19.023) - 34
  Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen van de Nederlandse zoute getijdenwateren in 2019 : Bestand en arealen
  Ende, D. van den; Troost, K. ; Asch, M. van; Perdon, J. ; Zweeden, C. van - \ 2020
  IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 19.022) - 42
  Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2019
  Asch, M. van; Ende, D. van den; Pool, J. van der; Brummelhuis, E.B.M. ; Zweeden, C. van; Es, Y. van; Troost, K. - \ 2019
  IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO report 19.009) - 28
  Verkenning van de aanwezigheid van rifvormende schelpdierbanken op locaties voor nieuwe mosselpercelen : helpdeskvraag 2b in het kader van mosseltransitie (KD-2019-028)
  Jansen, Henrice ; Perdon, Jack ; Zweeden, Carola - \ 2019
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C037/19) - 28
  In het kader van de mosseltransitie is er een serie kennisvragen geformuleerd gerelateerd aan (1) mosselzaadvisserij in relatie tot beschermde gebieden en (2) vragen gerelateerd aan de kweek van mosselen en de interacties tussen mosselkweek en natuurwaarden. Deze vragen zijn via de Helpdesk LNV uitgezet.De huidige memo beschrijft kennisvraag 2b: Zijn de gebieden waar nieuwe percelen komen te liggen plekken waar van nature veel (rifvormende) schelpdieren voorkomen? In 2018 is er een T0 bemonstering met een box-corer uitgevoerd in de nieuwe kweekgebieden om de bodemdiergemeenschap vóór er percelen aangelegd zullen worden te beschrijven kweek. Omdat deze gegevens pas later dit jaar beschikbaar zullen komen (KOMPRO programma), geven we in deze korte rapportage een korte schets van het voorkomen van schelpdieren en geassocieerde soorten op locaties die in 2014 bemonsterd zijn met een mosselkor. In 2014 is er een verkennende studie uitgevoerd door de werkgroep ‘Nieuwe percelen’ bestaande uit afgevaardigden van het Ministerie van LNV, de mosselsector, de garnalen sector en bureau MarinX. Deze survey had als doel het identificeren van locaties die potentieel geschikt zijn voor mosselkweek. Tijdens deze survey zijn ook gegevens opgeschreven over het voorkomen van schelpdieren. Deze gegevens zijn nu verder opgewerkt en worden in de huidige rapportage beschreven.Uit deze survey blijkt dat in de meeste gebieden mosselen (halfwas/consumptie) aangetroffen zijn. Ook oesters en zeesterren zijn in meer dan de helft van de gebieden waargenomen, terwijl sponzen en slangsterren slechts sporadisch werden gezien. Omdat de aangetroffen hoeveelheden mosselen en oesters onvoldoende zijn om als schelpdierbank geclassificeerd te kunnen worden, kan geconcludeerd worden dat er in de zoekgebieden voor nieuwe percelen zoals die in 2014 bemonsterd zijn geen grote hoeveelheden rifvormende schelpdieren aanwezig waren. Ook op het echolood werden geen aanwijzingen gezien dat er schelpdierriffen aanwezig waren in de zoekgebieden voor nieuwe percelen. In de periode 2014-2018 zijn de discussies over potentiele nieuwe kweekgebieden voortgezet, wat geresulteerd heeft in aanvullende locaties ten opzichte van de gebieden die geïnventariseerd zijn in de survey in 2014. Op basis van de huidige kennis kan geconcludeerd worden dat er waarschijnlijk geen rifvormende schelpdieren voorkomen op de locaties die in 2014 geïnventariseerd zijn. Gedetailleerdere natuurtypering van de nieuwe kweekgebieden kan echter pas plaats vinden na analyse van de T0 bemonstering uit het KOMPRO programma.
  Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2018: bestand en arealen
  Ende, D. van den; Troost, K. ; Asch, M. van; Perdon, J. ; Zweeden, C. van - \ 2018
  IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO report 18.023) - 42
  Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2018
  Asch, M. van; Brummelhuis, E.B.M. ; Ende, D. van den; Troost, K. ; Zweeden, C. van - \ 2018
  IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO report 18.011) - 29
  Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2017: bestand en arealen
  Ende, D. van den; Troost, K. ; Asch, M. van; Brummelhuis, E. ; Perdon, J. ; Zweeden, C. van - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen UR, Stichting DLO, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 17.022) - 48
  Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2017
  Troost, K. ; Asch, M. van; Brummelhuis, E.B.M. ; Ende, D. van den; Zweeden, C. van - \ 2017
  Yerseke : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport / Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) 17.013) - 29
  Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2016: bestand en arealen
  Ende, D. van den; Troost, K. ; Asch, M. van; Brummelhuis, E. ; Zweeden, C. van - \ 2016
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C109/16) - 42
  mytilus edulis - mossels - crassostrea gigas - oesters - kustwateren - monitoring - nederland - mytilus edulis - mussels - crassostrea gigas - oysters - coastal water - monitoring - netherlands
  Als onderdeel van het onderzoeksprogramma WOT (Wettelijke Onderzoeks Taken) worden jaarlijks door Wageningen Marine Research (WMR, voorheen IMARES) de mossel- en oesterbestanden in de Nederlandse kustwateren geïnventariseerd. Voorliggend rapport omvat de resultaten van de inventarisatie van het areaal en bestand aan mosselen (Mytilus edulis) en Japanse oesters (Crassostrea gigas) op de droogvallende platen van de Waddenzee, Oosterschelde en de Westerschelde. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en is één van de schelpdierinventarisaties die jaarlijks door WMR wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie. De uitkomsten zijn van belang voor het beleid voor de schelpdiervisserij en vormen daarbij een bron van informatie voor verdere ecosysteem- en effectstudies.
  Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2016
  Asch, M. van; Troost, K. ; Blanco Garcia, A. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Ende, D. van den; Zweeden, C. van - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C080/16) - 35
  Handboek bestandsopnames schelpdieren WOT Versie 2, mei 2016
  Troost, K. ; Asch, M. van; Brummelhuis, E.B.M. ; Ende, D. van den; Jol, J.G. ; Perdon, K.J. ; Zweeden, C. van - \ 2016
  Centrum voor Visserijonderzoek (Rapport / Centrum voor Visserijonderzoek CVO 16.005) - 78 p.
  Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2015: bestand en arealen
  Ende, D. van den; Brummelhuis, E.B.M. ; Zweeden, C. van; Asch, M. van; Troost, K. - \ 2016
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C168/15) - 45
  mossels - oesters - kustwateren - biomassa - inventarisaties - aquatische ecosystemen - nederland - mussels - oysters - coastal water - biomass - inventories - aquatic ecosystems - netherlands
  IMARES carried out mussel (Mytilus edulis) and oyster (Crassostrea gigas) stock assessments in the littoral areas of the Dutch Wadden Sea, Oosterschelde bay and Westerschelde estuary in 2015. Both surface bed area as well as total biomass stock were assessed. These surveys are part of the annual shellfish inventories, as commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs (EZ) and carried out by IMARES, in collaboration with both the fisheries industry and the ministry of EZ. These surveys are conducted to aid policy makers with regard to the shellfish industry, and are an important source of information for further ecosystem studies.
  Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2015
  Asch, M. van; Ende, D. van den; Brummelhuis, E.B.M. ; Zweeden, C. van; Troost, K. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C111/15) - 44
  kokkels - kustwateren - zeevisserij - visserijbeheer - visbestand - visstand - inventarisaties - nederland - natura 2000 - oosterschelde - westerschelde - waddenzee - clams - coastal water - marine fisheries - fishery management - fishery resources - fish stocks - inventories - netherlands - natura 2000 - eastern scheldt - western scheldt - wadden sea
  Onderzoeksinstituut IMARES heeft in opdracht van het ministerie van EZ in het voorjaar van 2015 het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd om te kunnen bepalen hoeveel er gevist mag worden en is daarnaast ook van belang voor evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van Natura 2000 en de natuurbeschermingswet. De kokkelbestandsopname wordt sinds 1990 uitgevoerd in de Oosterschelde en de Waddenzee, sinds 1992 in de Westerschelde en sinds 1993 in de Voordelta (als onderdeel van de bestandsopnamen van mesheften en halfgeknotte strandschelpen in de Nederlandse kustzone). Doel van deze inventarisaties ten behoeve van de visserij is het bepalen van de voorjaarsbestanden in deze gebieden, op basis waarvan een schatting wordt gemaakt van de oogstbare bestanden in september.
  Ruimtelijke verspreiding van mosselen en Japanse oesters in de Waddenzee in de periode 1992 - 2013
  Troost, K. ; Stralen, M.R. van; Zweeden, C. van; Brinkman, A.G. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C062/15) - 35
  mossels - oesters - schaal- en schelpdierenteelt - waddenzee - habitats - visserijbeleid - kaarten - ecosystemen - monitoring - mussels - oysters - shellfish culture - wadden sea - habitats - fishery policy - maps - ecosystems - monitoring
  Het doel van dit rapport is om de tot op heden verzamelde gegevens met betrekking tot het voorkomen van mosselbanken en oesterbanken in de Nederlandse Waddenzee samen te voegen en toegankelijk te maken voor een breed publiek. In dit rapport wordt ruimtelijke informatie gepresenteerd, zonder in te gaan op achterliggende factoren en oorzaken. Voor dat laatste wordt verwezen naar de literatuurverwijzingen zoals opgenomen. De verzamelde gegevens zijn geaggregeerd tot kaarten waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar en in welke frequentie mosselbanken aanwezig zijn geweest. Het is daarbij goed mogelijk dat er nu ter plaatste geen mosselen liggen. De kaarten laten evenwel zien waar ze hebben gelegen en de omstandigheden klaarblijkelijk dus geschikt zijn om ze te laten ontstaan. De gebieden waar frequent mosselbanken hebben gelegen worden daarom aangeduid als ‘mosselgebieden’.
  Interreg Safeguard - Food safety mapping of mussels and oysters (Crassostrea gigas) in the Dutch Wadden Sea
  Glorius, S.T. ; Poelman, M. ; Zweeden, C. van; Gool, A.C.M. van - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C0104/14) - 71
  waddenzee - oesters - crassostrea gigas - besmetting - pathogenen - verontreiniging - voedselveiligheid - mossels - voedselbesmetting - wadden sea - oysters - crassostrea gigas - contamination - pathogens - pollution - food safety - mussels - food contamination
  The areal coverage and biomass of the invasive Pacific oyster has increased in both the Dutch and German part of the Wadden Sea area since its introduction in the late seventies. In the Dutch part of the Wadden Sea oyster beds have increased in areal coverage in the period 2003 –2008. The Pacific oyster has relevance for commercial exploitation since 2009. This arises special interest for food safety aspects. A joint monitor program named ‘Interreg Safeguard’ has been set up with German partners to firstly identify oyster bed location and subsequently obtain insight in the temporal and areal variation in both the level of chemical contamination as well as contamination with pathogens. Measured levels were compared with legislation standards currently in force and it was also researched what the relation of pollution levels found in oysters were with those found in mussels collected in the near vicinity. This report describes the results of the work carried within the Dutch part of the Wadden Sea and include; results of the mapping effort of oyster beds, concentrations of chemical and microbiological parameters in oyster and mussel tissue and the comparison of the contaminant levels found in oyster with those found in mussels.
  Soorteninventarisatie oesterputcomplexen en schelpdierverwerkende bedrijven
  Foekema, E.M. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Cuperus, J. ; Weide, B.E. van der; Zweeden, C. van; Sneekes, A.C. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C015/14) - 51
  oesterschelpen - oesterteelt - invasieve exoten - actief transport - nadelige gevolgen - havens - zeeuwse eilanden - inventarisaties - oyster shells - oyster culture - invasive alien species - active transport - adverse effects - harbours - zeeuwse eilanden - inventories
  Schelpdiertransport vormt een van de potentiele routes waarlangs mariene invasieve soorten de Oosterschelde en de Waddenzee kunnen bereiken. In opdracht van de afdeling Team Invasieve Exoten van Bureau onderzoeksprogrammering en risicobeoordeling (BuRo) heeft IMARES een inventarisatie uitgevoerd van mariene soorten bij schelpdier gerelateerde bedrijven in Yerseke, met als doel inzicht te krijgen in het voorkomen van exoten. De soorteninventarisatie is uitgevoerd in de maanden september en oktober 2013, in de binnendijkse oesterputten en rond de buitendijkse uitlaten van de oesterputten en de schelpdier verwerkingsbedrijven aan de Korringaweg. Binnen- en buitendijks werden 20 macrofauna soorten aangetroffen die als exoot worden beschouwd.
  Japanse oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren in 2013: bestand en arealen
  Brummelhuis, E.B.M. ; Asch, M. van; Ende, D. van den; Troost, K. ; Zweeden, C. van - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C210/13) - 39
  oesters - habitats - monitoring - oppervlakte (areaal) - biomassa - waddenzee - oosterschelde - westerschelde - oysters - habitats - monitoring - acreage - biomass - wadden sea - eastern scheldt - western scheldt
  In 2013 heeft IMARES, onderdeel van Wageningen-UR, onderzoek uitgevoerd naar het areaal en bestand aan Japanse oesters (Crassostrea gigas) op de droogvallende platen van de Waddenzee, de Oosterschelde en de Westerschelde. Aanvullend is in 2013 een inschatting gemaakt van de bedekking door Japanse oesters op de dijkglooiingen rond de Oosterschelde. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en is één van de schelpdierinventarisaties die jaarlijks door IMARES wordt uitgevoerd in samenwerking met de visserijsector en het ministerie. De surveys zijn opgezet ter onderbouwing van het beleid voor de schelpdiervisserij en vormen daarbij een belangrijke bron van informatie voor verdere ecosysteem- en effectstudies.
  Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen van de Waddenzee in het voorjaar van 2013
  Ende, D. van den; Troost, K. ; Zweeden, C. van; Asch, M. van - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C167/13) - 24
  mossels - mosselteelt - zoögeografie - oppervlakte (areaal) - waddenzee - mussels - mussel culture - zoogeography - acreage - wadden sea
  Onderzoek naar het areaal en bestand aan litorale mosselbanken in de Waddenzee. Doel is: Het maken van een biomassa-schatting van het mosselbestand op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee in het voorjaar van 2013. Voor de kartering van het areaal aan mosselbanken worden bij laag water in de beschikbare tijd zo veel mogelijk banken te voet bezocht. Met behulp van GPS-apparatuur worden de positie en omtrek van de banken bepaald. Bij het bepalen van het totale areaal mosselbanken wordt voor de niet bezochte banken uitgegaan van gegevens in eerdere jaren, na middels een vliegtuig inspectie de aanwezigheid van deze banken vastgesteld te hebben.
  Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2013
  Zweeden, C. van; Asch, M. van; Ende, D. van den; Troost, K. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C115/13) - 46
  visserij - visbestand - schaal- en schelpdierenvisserij - kokkels - waddenzee - voordelta - oosterschelde - westerschelde - natura 2000 - fisheries - fishery resources - shellfish fisheries - clams - wadden sea - voordelta - eastern scheldt - western scheldt - natura 2000
  De kokkelbestandsopname wordt sinds 1990 uitgevoerd in de Oosterschelde en de Waddenzee, sinds 1992 in de Westerschelde en sinds 1993 in de Voordelta. Doel van deze inventarisaties ten behoeve van de visserij is het bepalen van de voorjaarsbestanden in deze gebieden, op basis waarvan er een schatting wordt gemaakt van de bestanden in september.
  Handboek bestandsopnames schelpdieren WOT
  Troost, K. ; Asch, M. van; Brummelhuis, E.B.M. ; Ende, D. van den; Goudswaard, P.C. ; Hartog, E. ; Jol, J.G. ; Kesteloo, J.J. ; Perdon, K.J. ; Zweeden, C. van - \ 2012
  Yerseke : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 12.007) - 102 p.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.