Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1019877
  Check title to add to marked list
  Vee in de kas : samenwerking tussen (melk)veehouderij en glastuinbouw
  Galema, P. ; Vermeulen, P.C.M. ; Klop, A. ; Broeze, J. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 762)
  vee - varkens - koeien - glastuinbouw - glasgroenten - diervoedering - livestock - pigs - cows - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - animal feeding
  In opdracht van de Provincie Noord Holland is voor het Noordelijk deel van de Provincie een haalbaarheidsstudie gedaan naar de samenwerking tussen glastuinbouw en de (melk)veehouderij. Deze samenwerking richt zich op het hergebruik van reststromen. Uitgaande van 200 ha glastuinbouw is uitgerekend hoeveel varkens en koeien gevoerd kunnen worden van afgekeurde tomaten en paprika’s.
  Agro-landerij: een moderne, regionale samenwerking
  Prins, A.M. ; Galema, P. ; Beldman, A.C.G. ; Laverman, W. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR
  agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - veehouderij - gemengde landbouw - innovaties - ondernemerschap - drenthe - farm management - arable farming - livestock farming - mixed farming - innovations - entrepreneurship
  Het project regionaal gemengd bedrijf Zuidoost Drenthe is gericht op het maken van een businessplan voor een vergaande samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders in zuidoost Drenthe, gebaseerd op specialisatie in de bedrijfsvoering. Het uiteindelijk doel is het opzetten van het Nieuw Gemengd Bedrijf, waarin (lokale) ondernemers – die in verschillende takken van sport opereren – en bewoners van het gebied samenwerken. Kortom, samenwerkingsvormen op het gebied van voer, energie, mest en recreatie (beleving). Nieuwe vormen van landbouw vragen om innovatie, samenwerken en risicospreiding, om mee te kunnen gaan in de tijd en klaar te zijn voor de toekomst. De economische structuren vragen erom en de landbouw is in zuidoost Drenthe een belangrijke drager van de economie.
  Anders groeien : een ontdekkingsreis naar de groeimogelijkheden in de melkveehouderij
  Booij, A. ; Galema, P. ; Rienks, W.A. ; Braam, M. ; Broek, L. van den; Sevenster, I. - \ 2011
  Arnhem : CRV (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 400) - 125 p.
  Haalbaarheid van agroparken in Drenthe
  Smeets, P.J.A.M. ; Mansfeld, M.J.M. van; Bruinsma, J.L.M. ; Broeze, J. ; Galema, P. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2030) - 60
  regionale ontwikkeling - agro-industriële complexen - landgebruiksplanning - innovaties - haalbaarheidsstudies - drenthe - regional development - agroindustrial complexes - land use planning - innovations - feasibility studies - drenthe
  Bieden agroparken in Drenthe een haalbaar perspectief dat nadere uitwerking verdient? Conclusie is dat de perspectieven voor de ontwikkeling van agroparken in Drenthe zeer goed zijn. De ontwikkeling van agroparken past in de doelstellingen van de provincie (ontwikkeling van natuur, landschap en recreatie enerzijds, innovatie van de landbouw anderzijds). Cruciaal is het organiseren van een open innovatieproces met aandacht voor communicatie en betrokkenheid van verschillende belanghebbende partijen. De provincie is de aangewezen partij om het initiatief te nemen in dezen. Aanbevolen wordt aan te sluiten op bestaande initiatieven.
  Compostbodems voor melkvee in aantocht
  Vrolijk, M. ; Galema, P. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)5. - ISSN 1574-1575 - p. 4 - 5.
  melkveehouderij - melkvee - stallen - compost - bodem - huisvesting van rundvee - diergezondheid - dierenwelzijn - loopstallen - dairy farming - dairy cattle - stalls - composts - soil - cattle housing - animal health - animal welfare - loose housing
  De relatief harde vloeren van ligboxenstallen zijn passé, daarvoor in de plaats loopt de koe binnenkort op zachte bodems in een stal met veel bewegingsruimte. Maarten Vrolijk (projectleider Kracht van Koeien) en Paul Galama (projectleider vrijloopstallen) zoeken samen met een groep melkveehouders naar ideale bodems voor vrijloopstallen
  Kritische succesfactoren voor grootschalige melkveehouderij in Nederland = Critical success factors for large scale dairy farming in the Netherlands
  Galema, P. ; Dooren, H.J.C. van - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 7) - 55
  melkveehouderij - grote landbouwbedrijven - innovaties - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - haalbaarheidsstudies - oppervlakte (areaal) - landbouw en milieu - dairy farming - large farms - innovations - farm management - sustainability - feasibility studies - acreage - agriculture and environment
  Schaalvergroting is een continu proces in de Nederlandse melkveehouderij. Naast de weg van geleidelijkheid bestaat ook de mogelijkheid van een schaalsprong. Dit rapport richt zich op de kritische succesfactoren bij het maken van een forse schaalsprong. Het gaat daarbij om een systeemsprong ver voorbij de familiegrens waardoor kansen ontstaan om de kostprijs te verlagen en door specifieke investeringen extra inkomsten te genereren. Aanleiding en uitgangspunt voor dit rapport was het project 'Cowmunity'. Door het projectteam 'Cowmunity' zijn vier basisconcepten beschreven. Deze concepten zijn gebaseerd op twee essentiële keuzes: wel of niet beweiden enerzijds en automatisering of inzet van goedkope arbeid anderzijds. Deze concepten zijn door ASG van commentaar voorzien en beoordeeld op de duurzaamheidsaspecten economie, milieu, arbeid en dierenwelzijn. In dit rapport voor een bedrijf met 1150 stuks melkvee is economie en milieu uitgewerkt voor diverse bedrijfsvoeringen, varierend van beweiding met 100 ha tot zomervoeding met 480 ha (mais + gras)
  10 jaar diermanagement De Marke. Deel B
  Galema, P. ; Duinkerken, G. van; Smolders, E.A.A. ; Hilhorst, G.J. ; Vegte, D.Z. van der; Lam, T.J.G.M. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 37) - 18
  dierhouderij - milieubescherming - verontreiniging - diervoedering - diergezondheid - voedingsstoffenbalans - inkomsten uit het landbouwbedrijf - animal husbandry - environmental protection - pollution - animal feeding - animal health - nutrient balance - farm income
  10 jaar diermanagement De Marke. Deel A
  Galema, P. ; Duinkerken, G. van; Smolders, E.A.A. ; Hilhorst, G.J. ; Vegte, D.Z. van der; Lam, T.J.G.M. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / De Marke 31) - 119
  melkveehouderij - rundveehouderij - huisvesting van rundvee - rundveevoeding - diergezondheid - nederland - dairy farming - cattle husbandry - cattle housing - cattle feeding - animal health - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.