Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1022852
  Check title to add to marked list
  Leidt bevloeiing van schraallanden tot eutrofiëring? [thema restauratie van natte schraallanden]
  Kemmers, R.H. ; Grootjans, A.P. ; Bakker, M. ; Baaijens, G.J. ; Nijp, J. ; Dijk, G. van - \ 2007
  De Levende Natuur 108 (2007)3. - ISSN 0024-1520 - p. 127 - 131.
  graslanden - ecologisch herstel - inundatie - hooiland - vegetatie - beekdalen - waterkwaliteit - ecohydrologie - overijssel - drenthe - grasslands - ecological restoration - flooding - meadows - vegetation - brook valleys - water quality - ecohydrology - overijssel - drenthe
  In het kader van obn onderzoek is in het Reestdal een experiment uitgevoerd om na te gaan of de oude praktijk van bevloeiing in aanmerking kon komen als effectgerichte maatregel tegen verdroging en verzuring van dotterbloemhooilanden. Bevloeiing zou de functie van kwel met de aanvoer van bufferende stoffen (kalium, calcium, ijzer) kunnen overnemen.
  Continuering experimenteel bevloeiingsonderzoek langs de Reest; eindrapport 2006
  Kemmers, R.H. ; Grootjans, A.P. ; Nijp, J. ; Delft, S.P.J. van; Dijk, G. van - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Rapport DK 2007/080-O) - 48
  vegetatie - plantengemeenschappen - bevloeiing door onderwaterzetting - inundatie - herstel - waterkwaliteit - slib - ecohydrologie - natuurgebieden - overijssel - natura 2000 - vegetation - plant communities - flood irrigation - flooding - rehabilitation - water quality - sludges - ecohydrology - natural areas - overijssel - natura 2000
  Doel van het project is het bevloeiingsexperiment te continueren en kennis te genereren over de effecten van bevloeiing op de lange termijn en de effectiviteit van bevloeiing als praktijkgerichte maatregel voor herstel van verdroogde en verzuurde Dotterbloemgraslanden. De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor en beoordeling van de geschiktheid van deze maatregel als proefmaatregel ter bestrijding van verdroging en verzuring van Dotterbloemgraslanden in beekdalen. Hoewel advisering over mogelijkheden en onmogelijkheden voor waterberging geen expliciete projectdoelstelling is, kunnen de verkregen inzichten over effecten van bevloeiing tevens een bijdrage leveren aan de discussie over effecten van waterberging in natuurgebieden (Commissie Waterbeheer 21ste eeuw). Het volgende is onderzocht: slibaanvoer; bemestingsexperimenten; en ontwikkelingen in vegetatieparameters. Vegetatieontwikkeling in het Reestdal. Rapport in het kader van overlevingsplan bos+natuur (obn)
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.