Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vollegrondsgroente: beheersing van trips :Dossier Biokennis
  Broek, R.C.F.M. van den; Hamont, J. van - \ 2013
  Biokennis
  thrips - biologische landbouw - biologische bestrijding - vollegrondsgroenten - bevordering van natuurlijke vijanden - insectenplagen - thrips - organic farming - biological control - field vegetables - encouragement - insect pests
  Tripsschade komt in veel gewassen voor. In de biologische teelt zijn maar weinig middelen tegen trips opgewassen. Schade is op verschillende manieren in de hand te houden, al blijkt het in de praktijk nauwelijks mogelijk om een gewas volledig te vrijwaren. Dit dossier geeft informatie over de leefwijze van trips en de mogelijke maatregelen om schade te beperken.
  Kennisinventarisatie Sclerotinia problematiek : inventarisatie bestaande kennis m.b.t. Sclerotinia in het bouwplan
  Wander, J.G.N. ; Russchen, H.J. ; Schepers, H.T.A.M. ; Lamers, J.G. ; Eldering, P. ; Hamont, J. van; Naber, R. ; Remijn, J. ; Rongen, J. ; Velde, A. van der - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 62
  aardappelen - akkerbouw - gewasbescherming - schimmelziekten - sclerotinia - bodemschimmels - nederland - belgië - literatuuroverzichten - potatoes - arable farming - plant protection - fungal diseases - sclerotinia - soil fungi - netherlands - belgium - literature reviews
  In veel gewassen is het voorkomen of bestrijden van een aantasting door de bodemgebonden schimmelziekte Sclerotinia een toenemend probleem. Door DLV Plant en PPO AGV Lelystad is een deskstudie uitgevoerd in opdracht van de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw om de problematiek verder in beeld te brengen en kennis omtrent oplossingsrichtingen te inventariseren. De jaarlijkse schadepost voor telers wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Er zijn in potentie veel maatregelen die de ziekte beheersbaar kunnen maken, zoals bijvoorbeeld het mechanisch bestrijden van de Sclerotinia. Bij het kiezen van de juiste aanpak is het voor een teler van belang om te weten of besmetting vooral uit het eigen perceel komt of dat sporen die aan komen waaien een grote infectiedruk leveren.
  Inzet van de beetle eater succesvol
  Hamont, J. van; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
  Ekoland 32 (2011)10. - ISSN 0926-9142 - p. 8 - 8.
  plagenbestrijding - plantenplagen - insectenplagen - mechanische bestrijding - coleoptera - asparagus - stengelgroenten - vollegrondsgroenten - landbouwtechniek - machines - pest control - plant pests - insect pests - mechanical control - coleoptera - asparagus - stem vegetables - field vegetables - agricultural engineering - machines
  In de aspergeteelt is de asperge kever Crioceris asparagi een bekend insect, en dan niet in positieve zin. Een omgebouwde machine maakt korte metten met hem.
  Aardbeien
  Hamont, J. van - \ 2011
  S.n.
  aardbeien - kleinfruit - biologische landbouw - fruitteelt - strawberries - small fruits - organic farming - fruit growing
  Biologische aardbeien worden nog maar weinig geteeld. De voornaamste reden hiervoor is dat de teelt niet zo gemakkelijk is en er nogal wat kan misgaan. Ook vraagt de aardbeienteelt een aanzienlijke hoeveelheid arbeid, waardoor het relatief duur is. Het aanbod biologische aardbeien is dus gering. Ook zijn de groothandelsbedrijven voorzichtig met inkopen, hetgeen potentiële telers verder afremt. Een continu aanbod ontbreekt dus: hoog tijd om de cirkel te doorbreken en de continuïteit te verbeteren.
  Aardbeien: uitdaging voor de biologische teler
  Hamont, J. van - \ 2011
  BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2010 (2011)35. - 4 p.
  biologische landbouw - akkerbouw - aardbeien - cultuurmethoden - teelt - teelthandleidingen - organic farming - arable farming - strawberries - cultural methods - cultivation - cultivation manuals
  Biologische aardbeien worden nog maar weinig geteeld. De voornaamste reden hiervoor is dat de teelt niet zo gemakkelijk is en er nogal wat kan misgaan. Ook vraagt de aardbeienteelt een aanzienlijke hoeveelheid arbeid, waardoor het relatief duur is. Het aanbod biologische aardbeien is dus gering. Ook zijn de groothandelsbedrijven voorzichtig met inkopen, hetgeen potentiële telers verder afremt. Een continu aanbod ontbreekt dus: hoog tijd om de cirkel te doorbreken en de continuïteit te verbeteren. In dit BioKennisbericht meer over de biologische teelt van aardbeien.
  Wildschade
  Hamont, J. van - \ 2011
  Biokennis
  gewasbescherming - akkerbouw - vollegrondsteelt - oogstschade - plagenbestrijding - vogelbestrijding - knaagdierenbestrijding - wild - plant protection - arable farming - outdoor cropping - crop damage - pest control - bird control - rodent control - wildlife
  Wildschade is niet specifiek iets dat voorkomt in de biologische landbouw. Alle boeren en tuinders hebben hiermee te maken. Wild kan voor fikse problemen zorgen. Daarom is het belangrijk om preventieve maatregelen te treffen om schade te voorkomen of in ieder geval te beperken.
  Beheersing bonenvlieg in asperges met Bio 1020
  Hamont, J. van - \ 2010
  BioKennis nieuws 2010 (2010)12-10-2010.
  Beheersing van Sclerotinia
  Janmaat, L. ; Hamont, J. van; Lamers, J.G. - \ 2010
  BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2010 (2010)32. - 4
  akkerbouw - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektepreventie - sclerotinia - biologische bestrijding - vollegrondsgroenten - bodempathogenen - arable farming - plant pathogenic fungi - disease prevention - sclerotinia - biological control - field vegetables - soilborne pathogens
  Sclerotinia (rattenkeutelziekte) wordt veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum. Deze komt voor op zeer veel gewassen en overleeft lang in de bodem. Onder veelal vochtige omstandigheden na droogte ontstaan vruchtlichamen (paddestoelen) van waaruit sporen zich verspreiden. Ze infecteren de plant via beschadigd weefsel. Als natuurlijke bestrijder is er de schimmel Coniothyrium minitans beschikbaar, deze parasiteert op de sclerotiën. Maar om Sclerotinia goed te beheersen is vooral preventie een must.
  Aaltjes in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroetenteelt
  Hamont, J. van - \ 2010
  [S.l.] : Biokennis
  plantenparasitaire nematoden - akkerbouw - waardplanten - gewasbescherming - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - nematoda - vollegrondsteelt - biologische grondontsmetting - plant parasitic nematodes - arable farming - host plants - plant protection - cultural control - nematoda - outdoor cropping - biological soil sterilization
  Dossier van bioKennis over aaltjes in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroententeelt. In de bodem leven vele soorten aaltjes. De schadelijke plantparasitaire aaltjes kunnen op verschillende gewassen of waardplanten overleven. Ook op biologische percelen ontstaat soms schade door hoge populaties aaltjes. Er zijn diverse maatregelen om schade door aaltjes te beperken. Ruime vruchtwisseling is één van de preventieve methoden om schade door aaltjes en andere bodemgebonden plagen te voorkomen.
  Faunaschade
  Hamont, J. van; Wijk, C.A.P. van - \ 2010
  DLV/WUR-PPO
  Aaltjes in de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
  Hamont, J. van; Janmaat, L. - \ 2010
  BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 2010 (2010)29. - 8 p.
  akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - gewasbescherming - grondbewerking - groenbemesters - vollegrondsteelt - arable farming - plant parasitic nematodes - plant protection - tillage - green manures - outdoor cropping
  In de bodem leven vele soorten aaltjes. De schadelijke plantparasitaire aaltjes kunnen op verschillende gewassen of waardplanten overleven. Ook op biologische percelen ontstaat soms schade door hoge populaties aaltjes. In dit BioKennisbericht een overzicht van de meest voorkomende schadelijke aaltjes en maatregelen die schade kunnen beperken. Ruime vruchtwisseling is één van de preventieve methoden om schade door aaltjes en andere bodemgebonden plagen te voorkomen.
  Ontwikkeling BOS bij asperge
  Rovers, J.A.J.M. ; Hamont, J. van - \ 2008
  Wildschade
  Hamont, J. van; Iperen, C. van; Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR (BioKennis bericht : Akkerbouw en vollegrondsgroente ) - 4
  wildbeheer - beweidingsschade - natuurbescherming - konijnen - duiven - vogelafweermiddelen - dassen (zoogdieren) - herten - jagen - geluid - natuurlijke vijanden - akkerbouw - vollegrondsteelt - wildlife management - browsing damage - nature conservation - rabbits - pigeons - bird repellents - badgers - deer - hunting - noise - natural enemies - arable farming - outdoor cropping
  Wildschade is niet specifiek iets dat voorkomt in de biologische landbouw. Alle boeren en tuinders hebben hiermee te maken. Wild kan voor fikse problemen zorgen. Daarom is het belangrijk om preventieve maatregelen te treffen om schade te voorkomen of in ieder geval te beperken.
  Gezocht: biologische ondernemers in de akkerbouw en groenteteelt
  Bernaerts, S. ; Hamont, J. van; Balen, D.J.M. van; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2007
  BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 10 (2007). - 4
  akkerbouw - groenteteelt - ondernemerschap - conversie - biologische landbouw - vollegrondsgroenten - arable farming - vegetable growing - entrepreneurship - conversion - organic farming - field vegetables
  Brochure met informatie voor ondernemers die denken over omschakelen van gangbare naar biologische landbouw.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.