Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Nature-based Solutions for Climate Resilient and Circular Food Systems
  Groot, A.M.E. ; Veraart, J.A. ; Keesstra, S.D. ; Sterk, M. ; Duku, C. ; Linderhof, Vincent ; Appelman, W.A.J. ; Verhagen, A. ; Vosman, B. - \ 2019
  Nederland inrichten met het principe van natuurlijke klimaatbuffers : De leerervaringen
  Veraart, J.A. ; Klostermann, J. ; Sterk, M. ; Janmaat, R. ; Oosterwegel, E. ; Buuren, M. van; Hattum, T. van - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2975) - 101
  The Netherlands is increasingly confronted with periods of drought, heat and extreme rainfall due to climate change. Nature based solutions are areas where natural processes are the basis for adaptation to climate change. Nature based solutions have great potential, but are not yet always used in spatial planning and water management. This evaluation investigated what is needed to embed nature based solutions as a standard option in spatial policy and in water and nature management.
  Klimaatbuffers combineren natuuropgaven met waterberging en vastlegging van broeikasgassen
  Veraart, J.A. ; Klostermann, J.E.M. ; Hattum, T. van; Buuren, M. van; Sterk, M. ; Bos, Boukelien ; Vertegaal, Paul ; Janmaat, Rob - \ 2019
  Water Matters : Knowledge Journal for Water Professionals september (2019). - p. 12 - 15.
  Door klimaatverandering groeit de noodzaak om met concepten zoals klimaatbufferaanpak aan de slag te gaan. Met de evaluatie van drie klimaatbufferprojecten worden de leerpunten voor toekomstige projecten in beeld gebracht.
  Case Study: De droogte van 2018 : Op zoek naar een succesvolle systeemaanpak om te reageren op droogte
  Sterk, M. ; Wamelink, G.W.W. - \ 2019
  Water Governance (2019)2. - ISSN 2211-0224 - p. 57 - 60.
  Decennia lang hebben we ons in Nederland bezig gehouden met waterveiligheid. En de angst voor overstromingen is nog steeds actueel. Wateroverlast komt altijd plotseling en snel en de gevolgen zijn direct voelbaar: een hoogwaterpiek in de rivieren, springtij, piekbuien enz. Dit verklaart waarom er vooral aandacht voor de pieken is en de aandacht voor een zich langzaam opbouwende droogte achter blijft. Droogte kan tezamen met andere drukfactoren/verstoringen echter leiden tot plotselinge omslagpunten naar andere zeer ongewenste toestanden van een systeem. Een niet meer watervoerende beek is daarvan een treffend voorbeeld.
  Een veerkrachtig Markermeer: van wat naar wat?
  Kaffener, Koen ; Sterk, M. ; Peeters, E.T.H.M. ; Backx, J. ; Lange, M.A. de - \ 2019
  H2O online (2019). - 7 p.
  In het IJsselmeergebied wordt gestreefd naar een robuust ecosysteem dat veerkrachtig genoeg is om klimaatverandering op te vangen en tegelijkertijd ruimte biedt aan economische ontwikkelingen. Met het project ‘Veerkracht Grote Wateren’ is er nu een raamwerk ontwikkeld dat het begrip veerkracht hanteerbaar maakt. Het raamwerk biedt strategieën om de veerkracht te vergroten en ondersteunt bij het monitoren van de gebiedsdoelen. Hiermee kunnen de ambities van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) worden geoperationaliseerd.
  Veerkracht als basis voor analyse en evaluatie van natuurbeleidstrategieën
  Kramer, K. ; Cormont, A. ; Heide, M. van der; Korevaar, H. ; Michels, R. ; Sterk, M. ; Ofori, Linda ; Pleijte, M. ; Polman, J.E. ; Veraart, J.A. ; Werners, S.E. - \ 2018
  WOT Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 247)
  How to conceptualize and operationalize resilience in socio-ecological systems?
  Sterk, M. ; Leemput, I.A. van de; Peeters, Edwin - \ 2017
  Current Opinion in Environmental Sustainability 28 (2017). - ISSN 1877-3435 - p. 108 - 113.
  In various scientific disciplines resilience has become a key concept for theoretical frameworks and more practical goals. The growing interest resulted in multiple definitions of resilience. This paper highlights how and why resilience has become a meaningful concept guiding multiple disciplines to understand and govern social–ecological systems. Moreover, the concept of resilience can be operationalized in complex social–ecological systems that are inherent to change and unpredictable outcomes.
  Plant trait composition as an indicator for the ecological memory of rehabilitated floodplains
  Sterk, Marjolein ; Gort, Gerrit ; Lange, Hendrika De; Ozinga, Wim ; Sanders, Marlies ; Looy, Kris Van; Teeffelen, Astrid Van - \ 2016
  Basic and Applied Ecology 17 (2016)6. - ISSN 1439-1791 - p. 479 - 488.
  Disturbances - Ecological processes - GLMM - Landscape - Resilience - Spatial scales

  Maintaining ecosystem functioning under global change requires resilient ecosystems to absorb disturbances, reorganize and maintain the adaptive capacity. Maintaining resilience is therefore a common objective for ecosystem management, but how this objective may be achieved remains largely unclear. The concept of ecological memory provides a perspective on how the adaptive capacity of ecosystems can be enhanced through management. It specifies how ecological processes in space and time assist in the reorganization of communities after disturbances. We present a trait-based approach that links environmental variables at site and patch level to plant traits. With a generalized linear mixed-effects model we test how environmental variation in management and floodplain dynamics, within and between sites, relates to plant traits that are considered relevant for ecological memory. The results show different mechanisms that intervene in ecological memory. Grazing enhances recruitment opportunities, both for internal reorganization and for colonization between sites. Dense vegetation structure selects for species survival via resprouting after disturbance and competitive species. Hydrodynamics interact with seed dispersal mechanisms and seed persistence. We show that at different spatial levels, plant trait composition can act as an indicator of ecological processes contributing to the ecological memory of a floodplain ecosystem. For ecosystem management to maintain and use as much of this memory as possible it should incorporate management measures at various levels of scale to enhance ecosystem resilience.

  Operationalising resilience for ecosystem management by assessing ecosystems¿ adaptive capacity
  Sterk, M. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Rik Leemans; Paul Opdam, co-promotor(en): Astrid van Teeffelen. - Wageningen : Wageningen University - 130
  ecosystem management - nature conservation policy - resilience of nature - ecosysteembeheer - natuurbeleid - veerkracht van de natuur
  Measurement uncertainties in quantifying aeolian mass flux: evidence from wind tunnel and field site data
  Poortinga, A. ; Sterk, M. ; Visser, S.M. - \ 2014
  Wageningen UR
  erosion - Aeolian sediment transport
  This dataset contains data from two different studies on aeolian sediment transport. The first study was conducted in Dori, Burkina Faso, the second at Ameland, the Netherlands. The first dataset contains data from a degraded (deg), dune and valley site for 11 events. The second dataset contains data of 18 catchers for 6 different events.
  Succesvol herstel van zeegrasvelden : het verhaal van een natuurlijke biobrouwer
  Mark, C. van der; Sterk, M. ; Fens, J. - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)103. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 22.
  waterplanten - zostera - mariene gebieden - ecologisch herstel - natuurtechniek - kustgronden - waddenzee - proefprojecten - klimaatverandering - aquatic plants - zostera - marine areas - ecological restoration - ecological engineering - coastal soils - wadden sea - pilot projects - climatic change
  Een bijna vergeten beeld: glinsterend water met daarin de slanke groene linten van zeegras. Zacht wuivend en golvend onder het wateroppervlak bij vloed, liggend met de stroom, meewijzend als het eb wordt. Prachtig. Maar zo’n ondiepe zeebodem begroeid met een tapijt van zeegras is niet alleen fraai om te zien, het is het ook nuttig. Zeker in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Zoals helmgras langswaaiend zand kan invangen en zo duinen laat groeien, zo kan zeegras helpen de zeebodem op te hogen door zand en slibdeeltjes in te vangen. Het is een echte ‘biobouwer’. Als wadplaten hoger worden, geeft dat meer golfbreking op en vervolgens veiligheid voor de dijken. Door een virusinfectie en de aanleg van de Afsluitdijk zijn de zeegrasvelden echter bijna volledig verdwenen. Een herstelproject biedt hoop.
  Klimaatbuffers: wat bedoelen we eigenlijk?
  Vermaat, J. ; Sterk, M. ; Reisinger, M. ; Mark, C. van der - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)4. - ISSN 0169-6300 - p. 160 - 161.
  natuurgebieden - wateropslag - natuurontwikkeling - landgebruik - ecosysteemdiensten - natural areas - water storage - nature development - land use - ecosystem services
  Klimaatbuffers zijn bedoeld om stad en land te beschermen tegen klimaatverandering. Maar klimaatbuffers gaan ook over natuurlijke oplossingen en meer kansen voor natuur en landschap. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een coalitie van zeven natuurorganisaties, zag de mogelijkheden en ging samenwerken met waterbeherend Nederland om natuurwinst te realiseren bij concrete inrichtingsprojecten die ons land klimaatbestendiger moeten maken. Dit themanummer brengt voorbeeldprojecten, opinie en verdieping bij elkaar om te onderstrepen dat dit nodig is en ook werkt.
  Operationalisering van het begrip 'veerkracht van ecosystemen' : een empirische verkenning voor planten en dagvlinders
  Vos, C.C. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Lemaris, T. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Ozinga, W.A. ; Sterk, M. ; Wallis de Vries, M.F. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 338) - 80
  landschapsecologie - soortensamenstelling - ecologisch herstel - vegetatietypen - landschap - veerkracht van de natuur - natuurwaarde - landscape ecology - species composition - ecological restoration - vegetation types - landscape - resilience of nature - natural value
  Voor het natuurbeleid is het van belang inzicht te krijgen in de meerwaarde van het begrip ecologische veerkracht, mede in het licht van de toename van verstoringen door de klimaatverandering. Er is een analyse uitgevoerd naar de relatie tussen heterogeniteit van het landschap en het voorkomen van eigenschappen van dagvlinders en planten. De heterogeniteit van het landschap is in buffers van 500 m tot 10.000 m beschreven met de Shannon-index, de Contagion-index, slootlengte, lengte bomenrijen en oppervlakte moeras of bos. De eigenschappen van planten en dagvlinders hangen samen met resistentie voor verstoringen, herstelvermogen en tolerantie voor variatie in milieufactoren. Een RLQ-analyse laat zien dat in heterogene gebieden vaker eigenschapswaarden voorkomen, die samenhangen met een groot herstelvermogen na een verstoring of een zekere weerstand tegen verstoringen. Dit zijn eigenschappen die de veerkracht van het ecosysteem bij een toenemende kans op weersextremen ten goede zullen komen
  Assess ecosystem resilience: Linking response and effect traits to environmental variability
  Sterk, M. ; Gort, G. ; Klimkowska, A. ; Ruijven, J. van; Teeffelen, A.J.A. van; Wamelink, G.W.W. - \ 2013
  Ecological Indicators 30 (2013). - ISSN 1470-160X - p. 21 - 27.
  plant functional traits - european flora - species traits - climate-change - biodiversity - diversity - database - conservation - landscape - services
  Disturbances, nature as well as human, are putting constant pressure on ecosystems. These include small scale disturbances like a falling tree, but also large scale disturbances like eutrophication and climate change. Resilience is a useful indicator to assess whether an ecosystem has the capacity to maintain functioning with environmental variability. In this study we tested whether plant functional traits can be distinguished to develop a response-and-effect framework for general predictions concerning resilience. We defined response traits to assess the system's resistance to disturbance, and effect traits to assess its recovery after disturbance. We used a dataset with 932 vegetation plots containing 104 species from a selected wetland area in The Netherlands. The environmental variability was related to response traits and the response traits to effect traits with RLQ analysis, fourth-corner analysis and Spearman's rank correlation. As a result, combinations of traits that specify effects of environmental change on ecosystem resilience were found. A strong resistance to environmental variability was shown, and consequently, a positive effect on resilience. Due to correlations between response and effect traits, combinations of traits were identified having a variable effect on the resilience of the system. In this way this study argues to further develop a response-and-effect framework to understand and assess ecosystem resilience. The selection of traits is system-specific, and therefore, one should only select those response and effect traits that differentiate between response to environmental variability and effects on ecosystem functioning.
  Operationalisering van het begrip ‘veerkracht’; een empirische verkenning voor dagvlinders en planten; Tussenrapportage 2011
  Vos, C.C. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Lemaris, T. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Ozinga, W.A. ; Sterk, M. ; Wallis de Vries, M.F. - \ 2012
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 18)
  Population dynamics under increasing environmental variability: implications of climate change for ecological network design criteria
  Verboom, J. ; Schippers, P. ; Cormont, A. ; Sterk, M. ; Vos, C.C. ; Opdam, P.F.M. - \ 2010
  Landscape Ecology 25 (2010). - ISSN 0921-2973 - p. 1289 - 1298.
  klimaatverandering - biodiversiteit - habitatverbindingszones - vogels - climatic change - biodiversity - habitat corridors - birds - key-patch approach - habitat fragmentation - landscape - metapopulation - conservation - fluctuations - persistence - ranges
  There is growing evidence that climate change causes an increase in variation in conditions for plant and animal populations. This increase in variation, e.g. amplified inter-annual variability in temperature and rainfall has population dynamical consequences because it raises the variation in vital demographic rates (survival, reproduction) in these populations. In turn, this amplified environmental variability enlarges population extinction risk. This paper demonstrates that currently used nature conservation policies, principles, and generic and specific design criteria have to be adapted to these new insights. A simulation shows that an increase in variation in vital demographic rates can be compensated for by increasing patch size. A small, short-lived bird species like a warbler that is highly sensitive to environmental fluctuations needs more area for compensation than a large, long-lived bird species like a Bittern. We explore the conservation problems that would arise if patches or reserve sizes would need to be increased, e.g. doubled, in order to compensate for increase in environmental variability. This issue has serious consequences for nature policy when targets are not met, and asks for new design criteria.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.