Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1030352
  Check title to add to marked list
  Aandacht voor veiligheid
  Aerts, J. ; Sprong, T. ; Bannink, B. ; Bessembinder, J. ; Koomen, E. ; Jacobs, Ch ; Hoeven, N. van der; Huitema, D. ; Klooster, S. van 't; Veraart, J.A. ; Walraven, A. ; Jonkman, S.N. ; Maaskant, B. ; Bouwer, L.M. ; Bruijn, K. de; Oosterveld, E. ; Schuurman, H. ; Peters, K. ; Ottevanger, W. ; Immerzeel, W. ; Droogers, P. ; Kwadijk, J. ; Kind, J. ; Voogt, L. ; Klis, H. van der; Dellink, R. ; Affolter, F. ; Bubeck, Ph. ; Meulen, M. van der; Lange, G. de; Bregman, B. ; Brink, H. van den; Buiteveld, H. ; Drijfhout, S. ; Feijt, A. ; Hazeleger, W. ; Hurk, B.J.J.M. van den; Katsman, C. ; Kattenberg, A. ; Lenderink, G. ; Meijgaard, E. van; Siegmund, P. ; Wit, M. de; Naples, M. - \ 2008
  rotterdam : AVV (Rapport / Leven met Water 009/2008) - ISBN 9789088150043 - 196
  waterbeheer - klimaatverandering - veiligheid - kustgebieden - inundatie - infrastructuur - beleid - nederland - water management - climatic change - safety - coastal areas - flooding - infrastructure - policy - netherlands
  De komende decennia worden er tussen de 500.000 en 1.500.000 woningen gebouwd waarvan een groot deel in laag Nederland. Deze studie laat zien dat door deze woningen overstromingsbestendig te bouwen schadereductie mogelijk is. Het schaderisico wordt dan nog eens een factor 2 minder als naast een Business as Usual variant nieuwbouwwoningen worden opgehoogd tot +5 m NAP. De kosten van opgehoogde nieuwbouwhuizen zijn hoger en variëren tussen de 0,4 en 1.7 miljard euro/jaar, hetgeen overeenkomt met 0,1-0,5% van het BNP. Dijkversterking levert de hoogste reductie op in het schaderisico bij de gehanteerde scenario’s. Gevolgbeperkende maatregelen in de ruimtelijk ordening als additionele oplossingsrichting zijn echter goed mogelijk als er ook een economische perspectief is bijvoorbeeld door middel van multifunctioneel ruimtegebruik.
  Integrated scenarios of socio-economic and climate change : a framework for the 'Climate changes Spatial Planning' programma
  Riedijk, A. ; Bouwman, A. ; Wilgenburg, R. van; Koomen, E. ; Borsboom-van Beurden, J. ; Hoeven, N. van der; Veraart, J.A. - \ 2007
  Amsterdam [etc.] : Vrije Universiteit Amsterdam [etc.] - 49
  klimaatverandering - ruimtelijke ordening - landgebruik - gebruik van ruimte - economische sociologie - klimaatadaptatie - modellen - nederland - mitigatie - scenario planning - climatic change - physical planning - land use - space utilization - economic sociology - climate adaptation - models - netherlands - mitigation - scenario planning
  Dit rapport is een werkdocument binnen het kennisprogramma ‘Ruimte voor Klimaat’. In dit programma heeft het project LANDS (LAND uSe and climate change) tot doel de door klimaatverandering gedreven veranderingen en aanpassingen in landgebruik te identificeren en daarmee bij te dragen aan nationale beleidsvisies en regionale oplossingsrichtingen
  De akoestiek van sociaal leren : handreikingen voor de inrichting van sociale leerprocessen die bijdragen aan een duurzame wereld
  Hoeven, N. van der; Wals, A.E.J. ; Blanken, H. - \ 2007
  Utrecht : Programmabureau Leren voor Duurzame Ontwikkeling (Reeks duurzame ontwikkelingen 4) - ISBN 9789088320040 - 41
  onderwijs - leren - duurzaamheid (sustainability) - kennis - vaardigheden - dagelijkse vaardigheden - onderwijsprogramma's - leerervaringen - duurzame ontwikkeling - maatschappelijke vorming - education - learning - sustainability - knowledge - skills - daily living skills - education programmes - learning experiences - sustainable development - social education
  Deze brochure verschaft inzicht in de betekenis en de rol van sociaal leren bij het realiseren van een samenleving die duurzamer is dan de huidige. In deze brochure gaat het om sociaal leren als een, voor zo ver mogelijk, expliciet georganiseerde activiteit en het creëren van een inspirerende en veilige omgeving waarin sociaal leren kansrijk is. Hoewel er ook informele vormen van sociaal leren bestaan, die meer spontaan ontstaan wanneer mensen elkaar ontmoeten, valt dit buiten het kader van deze brochure. De brochure biedt houvast bij het benutten van sociaal leren ingegeven door de prikkel van duurzame ontwikkeling
  Het Globe Programma: Module Bodem
  Hulst, L. van; Speijers, C. ; Goede, R.G.M. de; Delft, B. van; Dirven, L. van; Hartemink, A. ; Meijberg, W. ; Hoeven, N. van der; Hoen, J. 't; Haan, I. de - \ 2007
  Utrecht : Globe Nederland - 204 p.
  Leren met toekomst : versterken van de samenwerking tussen onderzoek en groen onderwijs
  Potters, J.I. ; Hoeven, N. van der; Gielen, P.M. - \ 2006
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO publicatie nr. 353) - 29
  landbouwkundig onderzoek - agrarisch onderwijs - landbouwvoorlichting - kennisoverdracht - kennissystemen - agricultural research - agricultural education - agricultural extension - knowledge transfer - knowledge systems
  Deze brochure is het resultaat van een zoektocht waarin samen met partijen uit het onderwijs en onderzoek gezocht is naar nieuwe arrangementen met meerwaarde voor zowel het onderwijs als de onderzoeksomgeving.
  Houd ons buiten in de stad!
  Hoeven, N. van der; Stobbelaar, D.J. ; Pfeiffer, C. ; Slager, I. - \ 2006
  De tuinliefhebber: vakblad voor hobbytuinders 2 (2006)19. - p. 3 - 4.
  Balancing statistics and ecology: on the lumping of experimental data for model selection
  Hoeven, N. van der; Hemerik, L. ; Jansen, P.A. - \ 2005
  In: Current Themes in Theoretical Biology: A Dutch Perspective / Reydon, T.A.C., Hemerik, L., Dordrecht : Springer - ISBN 9781402029011 - p. 233 - 265.
  Egg distributions of solitary parasitoids revisited
  Hemerik, L. ; Hoeven, N. van der - \ 2003
  Entomologia Experimentalis et Applicata 107 (2003). - ISSN 0013-8703 - p. 81 - 86.
  host discrimination - insect parasitoids - superparasitism - models - cynip - hym - ess
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.