Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1030684
  Check title to add to marked list
  Herkomst en migratie van Nederlandse edelherten en wilde zwijnen : een basiskaart van de genetische patronen in Nederland en omgeving
  Groot, G.A. de; Spek, G.J. ; Bovenschen, J. ; Laros, I. ; Meel, Tom van; Jansman, H.A.H. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2724) - 71
  cervus elaphus - sus scrofa - migration - genetic variation - wildlife conservation - netherlands - cervus elaphus - sus scrofa - migratie - genetische variatie - wildbescherming - nederland
  De laatste jaren worden in toenemende mate incidentele waarnemingen van edelherten en wilde zwijnen buiten de toegewezen leefgebieden gedaan. De vraag is vervolgens of dit om natuurlijke immigratie vanuit (niet-omrasterde) leefgebieden in binnen- of buitenland gaat en waar ze dan vandaan zijn gekomen, of dat het een ontsnapt of losgelaten dier betreft. Om deze vraag in de toekomst in voorkomende gevallen effectief te kunnen beantwoorden, stelde Alterra in opdracht van BIJ12 – Faunafonds en Vereniging Het Edelhert een landelijke genetische referentiedatabase op van de zwijnen- en edelhertenpopulaties in Nederland en nabijgelegen populaties in België en Duitsland. In dit rapport worden de mogelijkheden van deze databases voor herkomstbepalingen nader onderzocht. Tevens geeft dit onderzoek, op basis van de verkregen databases, een overzicht van de genetische vitaliteit van de Nederlandse populaties van beide soorten met betrekking tot diversiteit, inteeltrisico’s en uitwisselingsmogelijkheden.
  Vijf tot zes miljoen kilo eikels en beukennootjes op de Veluwe
  Vliet, A.J.H. van; Bron, W.A. ; Spek, G.J. - \ 2013
  Wageningen : Nature Today
  Mast bepaalt voortplanting wilde zwijnen
  Mulder, S. ; Spek, G.J. - \ 2013
  Wageningen : Nature Today
  Mogelijke gevolgen van nieuwe leefgebieden voor wilde zwijnen in Limburg
  Lammertsma, D.R. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Spek, G.J. ; Oord, J.G. - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)3. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  habitats - wilde varkens - midden-limburg - nationale parken - habitats - wild pigs - midden-limburg - national parks
  In Limburg wordt het wild zwijn formeel alleen getolereerd in Nationaal Park De Meinweg. Sinds 2000 komen er echter ook elders in de provincie Limburg wilde zwijnen voor. Alterra deed in opdracht van de Faunabeheereenheid Limburg onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de uitbreiding van leefgebieden. En berekende de scores van de potentiële sleutelleefgebieden voor het wild zwijn in Limburg voor een antal eigenschappen. Hoe hoger de score, hoe geschikter het gebied in relatie tot de betreffende eigenschap
  Aanrijdingen met wilde hoefdieren in een boslandschap: de Veluwe
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Spek, G.J. - \ 2012
  De Levende Natuur 113 (2012)1. - ISSN 0024-1520 - p. 11 - 16.
  wilde varkens - capreolus capreolus - edelherten - verkeersongevallen - hoefdieren - wildbeheer - veluwe - wild pigs - red deer - traffic accidents - ungulates - wildlife management
  Sinds 1993 is er op de Veluwe sprake van een stijgende lijn in het aantal aanrijdingen met Reeën en Wilde zwijnen. In middels bedraagt het aantal aanrijdingen met hoefdieren meer dan 1000 per jaar. Het onderzoek naar de samenhang tussen de aanrijdingen per soort en bepaalde karakteristieken van het verkeer, de biotische en abiotische omgeving en de invloed van jacht leidt tot enkele aanbevelingen.
  Wilde zwijnen in Limburg : wat zijn de consequenties van meer leefgebieden voor wilde zwijnen in Limburg?
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Spek, G.J. ; Oord, J.G. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 2207) - 114
  sus scrofa - habitats - habitatgeschiktheid - inventarisaties - natuurgebieden - limburg - habitat suitability - inventories - natural areas
  In opdracht van de Faunabeheereenheid Limburg onderzocht Alterra de mogelijkheid van nieuw leefgebied voor Willde zwijnen in Limburg. Daarbij zijn aspecten aan de orde als natuurlijke geschiktheid, effecten op de natuur, risico's voor de landbouw en verkeersveiligheid, veterinaire aspecten, beheerbaarheid van populaties en gevolgen voor de recreatiesector. Voor al deze facetten wordt aan een aantal potentiële leefgebieden een score toegekend. Het is aan de politiek om de totaalscore te wegen voor de maatschappelijke belangen.
  Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Goedhart, P.W. ; Buist, W.G. ; Wegman, R.M.A. ; Spek, G.J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2026) - 42
  jachtdieren - cervidae - wilde varkens - sus scrofa - schade - verkeer - inventarisaties - veluwe - game animals - cervidae - wild pigs - sus scrofa - damage - traffic - inventories - veluwe
  De trend van de aantallen wilde hoefdieren op de Veluwe is de laatste jaren positief voor edelhert en wild zwijn en stabiel voor ree. Het aantal aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe neemt toe, het duidelijkst met ree en wild zwijn. Om onderzoek te doen naar factoren die een rol spelen bij deze aanrijdingen, werd de dataset van de Vereniging Wildbeheer Veluwe geanalyseerd. Het blijkt dat de aanrijdingen een weerspiegeling zijn van de dichtheid aan hoefdieren, hun seizoen- en dagritmen en de daarmee samenhangende voedseltochten. Het geslacht en de leeftijd van de dieren kunnen daarbij een rol spelen, maar ook het aanbod aan mast. Ook hangt het risico van een aanrijding samen met de aanwezigheid van het habitattype ‘bos’ in de nabijheid van de weg, met de breedte van de weg en met het verkeersvolume. Een verband met de verkeerssnelheid en de jachtdruk kon niet worden aangetoond. In het slothoofdstuk worden aanbevelingen voor het beheer gedaan.
  Geschiktheid van de Palmerswaard (gemeente Rhenen) als migratieroute voor het Edelhert
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Griffioen, A.J. ; Spek, G.J. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1641) - 25
  cervus elaphus - regionale planning - habitats - migratie - zoögeografie - nederland - ecologische hoofdstructuur - veluwe - utrecht - utrechtse heuvelrug - natuurgebieden - cervus elaphus - regional planning - habitats - migration - zoogeography - netherlands - ecological network - veluwe - utrecht - utrechtse heuvelrug - natural areas
  Onderzocht is de haalbaarheid van een robuuste verbinding met doelsoort edelhert tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug via het Renkums Beekdal, de Bovenste Polder onder Wageningen, de Blauwe Kamer, Grebbeberg en de Palmerswaard. Naar verwachting is deze migratiezone voor edelherten te realiseren. Bestaande functies van de uiterwaarden ter hoogte van de Veerwei zijn agrarisch, natuur en recreatie. Belangrijke voorwaarde is, dat verstoringen in de winterperiode beperkt blijven tot het daggedeelte. Het aanbrengen van struiken is een gewenste aanpassing
  Robuuste verbindingen en wilde hoefdieren; verwachte aantallen hoefdieren en mogelijke overlast voor de landbouw, het verkeer en de diergezondheid
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Vos, C.J. de; Lammertsma, D.R. ; Spek, G.J. ; Pouwels, R. ; Griffioen, A.J. ; Gies, T.J.A. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1506) - 146
  edelherten - herten - hoefdieren - landbouw - verkeer - diergezondheid - verkeersveiligheid - migratie - ecologische hoofdstructuur - habitatfragmentatie - natuur - red deer - deer - ungulates - agriculture - traffic - animal health - traffic safety - migration - ecological network - habitat fragmentation - nature
  In dit rapport worden verwachtingen uitgesproken over het toekomstig functioneren van een aantal robuuste verbindingen die geschikt worden gemaakt voor het edelhert. Ook is onderzocht hoe het gebruik zou kunnen zijn door het wilde zwijn. Er wordt ingegaan op de verwachte aantallen wilde hoefdieren in de robuuste verbindingen en hun mogelijk effect op de landbouw, de verkeersveiligheid en de diergezondheid. Jaarlijks zal naar verwachting 10-20% van de bronpopulatie naar de verbindingszones migreren. Die zogenaamde `starters¿ krijgen vervolgens te maken met de weerstand van het landschap, waardoor hun aantal afneemt, in sommige gevallen tot 0. Edelherten berokkenen per individu gemiddeld per jaar schade aan 0,03 ha landbouwgrond en wilde zwijnen aan 0,05 ha. In een willekeurig gebied kan de procentuele samenstelling van die 0,03 en 0,05 ha in gewastypen worden berekend, door de oppervlaktepercentages van de gewastypen te vermenigvuldigen met gewas- en diersoortspecifieke correctiefactoren. Jaarlijks zal ca. 3% van het aantal dieren in de verbinding sterven in het verkeer (0,2 ¿ 2 dieren/jr). Voor de beoordeling van het veterinaire risico van de robuuste verbindingen is gekeken naar: klassieke varkenspest (KVP), mond- en klauwzeer (MKZ), de ziekte van Aujeszky (ZvA), koeiengriep (IBR) en blauwtong (BT). Bij de kans op besmetting speelt een rol: het aantal dieren dat in de verbindingen wordt verwacht, de prevalentie van de ziekte onder die dieren, de bedrijfs- en dierdichtheid in en rondom de verbindingen en de mogelijkheden voor contact tussen vrijlevende en gehouden dieren. In een aantal opzichten kunnen beheerders of de sector preventieve maatregelen nemen. Als er geen wilde zwijnen toegelaten worden in de robuuste verbindingen, wordt het veterinaire risico sterk gereduceerd.
  Damherten en verkeersveiligheid rond de Amsterdamse Waterleidingduinen; evaluatie van de telmethoden en adviezen voor toekomstig beheer
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Spek, G.J. ; Schooten, P.C.H. van; Wamelink, G.W.W. ; Lammertsma, D.R. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1070) - 94
  damherten - natuurbescherming - verkeersveiligheid - tellen - methodologie - nederland - fallow deer - nature conservation - traffic safety - counting - methodology - netherlands
  In 1997 besloot het gemeentebestuur van Amsterdam om de beheersjacht op reeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) te beëindigen. Deze verandering in het beheer is begeleid door onderzoek naar de aantalontwikkeling, de populatiedynamiek en de effecten op het ecosysteem en de omgeving, zoals schade aan gewassen en verkeersveiligheid (Van Breukelen en Schoon). De belangrijkste conclusie luidde dat het aantal reeën ongeveer gelijk is gebleven en dat de aantallen damherten toenemen. Het gemeentebestuur heeft op 26 mei 2004 besloten de populatie damherten niet door middel van beheersjacht te beperken, maar wil problemen van overlast wel voorkomen. Het rapport gaat in op de wijze waarop de hoefdieren worden geteld en doet aanbevelingen over maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid. Een aantal beheerscenario’s wordt geschetst met de (juridische) gevolgen voor het Waterleidingbedrijf Gemeente Amsterdam
  De relatie tussen bosontwikkeling op de Zuidoost Veluwe en de aantallen edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen, runderen en paarden.
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Bijlsma, R.J. ; Ouden, J. den; Berg, C.A. van den; Griffioen, A.J. ; Jorritsma, I.T.M. ; Kluiver, R. ; Kramer, K. ; Kuiters, A.T. ; Lammertsma, D.R. ; Prins, H.H.T. ; Spek, G.J. ; Wieren, S.E. van - \ 2004
  Wageningen : Alterra - Centrum Ecosystemen (Alterra-document 2) - 129
  bosbedrijfsvoering - natuurbescherming - wildbeheer - hoefdieren - begrazing - bosecologie - vegetatie - herten - sus scrofa - modellen - veluwe - gelderland - forest management - nature conservation - wildlife management - ungulates - grazing - forest ecology - vegetation - deer - sus scrofa - models - veluwe - gelderland
  De eigenaren van de Zuidoost Veluwe verschillen in hun doelstelling t.a.v. het beheer van bos en natuur. Daarmee verschilt ook hun houding t.a.v. de aantallen paarden, runderen, damherten, wilde zwijnen en edelherten. Het rapport biedt inzicht in de effecten van deze grote grazers op de bosontwikkeling. Er wordt een relatie gelegd met hoofddoelstelling van de terreinbeheerder (natuur voor Natuurmonumenten; houtproductie voor Stichting Twickel en Landgoed Middachten). Een dynamisch bosontwikkelingsmodel (FORSPACE) werd gehanteerd in relatie tot hoefdieren en bosontwikkeling
  Edelherten in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug; overzicht van maatregelen
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Spek, G.J. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 836) - 76
  cervus elaphus - edelherten - introductie - nationale parken - ecologie - wildbeheer - wildpassages - utrecht - utrechtse heuvelrug - cervus elaphus - red deer - introduction - national parks - ecology - wildlife management - wildlife passages - utrecht - utrechtse heuvelrug
  In opdracht van de Stichting Het Utrechts Landschap wordt ingegaan op de wenselijkheid en de mogelijkheid om edelherten te introduceren in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Er wordt veel aandacht besteed aan de ecologie van het edelhert en aan ervaringen uit de beheerspraktijk. Van belang zijn de relatie met de landbouw, bosbouw, natuur(waarden), recreatie en verkeer. Op basis daarvan wordt een bepaalde verwachting uitgesproken over wat er zal gebeuren bij introductie in het Nationaal Park. Er wordt een groot aantal voorstellen gedaan met betrekking tot toekomstig beheer en inrichting van het gebied, rekening houdend met de aanwezigheid van het edelhert. Achtereenvolgens met als invalshoek het edelhert, de huidige gebruikers van het gebied, de introductie en een overzicht van de te nemen maatregelen. De belangrijkste conclusie luidt dat het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, inclusief de uiterwaarden, voldoende voedsel levert voor een populatie edelherten. Aanbevolen wordt om, middels een ecoduct over de A12, het gedeelte Heuvelrug-Midden tussen de A12 en de A28, aan dit leefgebied toe te voegen. Alvorens tot introductie over te gaan moet het gebied 'geschikt' worden gemaakt. Hiertoe zijn een groot aantal maatregelen vereist. Om de discussie te vergemakkelijken biedt het rapport een overzicht van de te nemen maatregelen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.