Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 2 / 2

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1030772
  Check title to add to marked list
  Onderzoek naar effecten van waterberging in een jong kleibos : achtergrondrapport Harderbos
  Stuijfzand, S. ; Ek, E. van; Manen, H. van; Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Pol, J. van de; Daling, J. ; Pelsma, T. ; Belien, E. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Sass, U.G.W. ; Ouden, J. den; Kuijper, M. ; Rooij, S.A.M. van; Dijk, H. ; Jaarsma, M. ; Beemster, A. ; Zijlstra, M. ; Scheer, A. van der; Hout, A. van der; Groot, L. de; Bosma, N. - \ 2008
  Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RWS Waterdienst rapport nr. 007.015) - ISBN 9789036914208 - 136
  bossen - zware kleigronden - inundatie - wateropslag - natuurbescherming - proefprojecten - flevoland - ecohydrologie - oostelijk flevoland - natuurtechniek - forests - clay soils - flooding - water storage - nature conservation - pilot projects - flevoland - ecohydrology - oostelijk flevoland - ecological engineering
  Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen enerzijds waterberging en -buffering en anderzijds natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de geselecteerde pilots ligt in het Harderbos (Provincie Flevoland). Het betreft een experimentele pilot in een jong kleibos. Dit houdt in dat er in het onderzoeksgebied een hoogwaterpiek (inundatie) gesimuleerd is. Daarbij is het gebied opgedeeld in verschillende compartimenten, die elk een verschillende behandeling hebben gekregen. Zo zijn onder semi-gecontroleerde omstandigheden de effecten van inundatietijdstip en -duur onderzocht op bodem, vegetatie en bodemfauna. Het onderzoek was erop gericht meer inzicht te bieden in de volgende vragen: - Wat zijn effecten van inundatie op natuur (jong kleibos), en in hoeverre spelen periode en duur een rol? - Kan dit type bossen worden ingezet voor de opvang (bergen of vasthouden) van water? En biedt dit ook kansen voor de natuur? - Wat zijn de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuw bos in gebieden die worden gereserveerd voor waterberging of -vasthouden? - Wat zijn gevolgen van een waterberging-natuurgebied op de omgeving? Dit rapport beschrijft de resultaten van de gehele onderzoeksperiode: medio 2004 tot medio 2007
  Viruses of potatoes and seed-potato production
  Bokx, J.A. de; Beemster, A. ; Hille Ris Lambers, R. ; Hiddema, J. ; Hoof, H.A. van; Maat, D.Z. ; Reestman, A.J. ; Rozendaal, A. ; Schepers, A. ; Slogteren, D.H.M. van; Want, J.P.H. van der; Wiersema, H.T. ; Quak, F. ; Zaag, D.E. van der - \ 1972
  Wageningen : Pudoc - 233 p.
  plant diseases - plant viruses - solanum tuberosum - potatoes
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.