Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 56

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Making a mark with eels
  Hammen, Tessa van der; Griffioen, Ben - \ 2020
  Bestandsoverzicht van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem en de evaluatie van potentiële oogstregels voor snoekbaars en baars : In het IJssel-/Markermeer 2020
  Tien, N. ; Mosqueira Sanchez, I. ; Brunel, T. ; Hammen, T. van der; Molla Gazi, K. ; Donk, S. van; Foekema, E. ; Leeuw, J. de - \ 2020
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C041/20) - 105
  Het beheer van de visserij op snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer is in visseizoen 2014/2015 aangepast als eerste stap richting verduurzaming van deze visserij. De aanpassing bestond toen hoofdzakelijk uit verminderde toegestane inspanning in de visserij met staande netten en zegens, om verdere achteruitgang in de bestanden een halt toe te roepen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een verdere verduurzaming van de visserij op deze bestanden. In 2019 is in het Bestuurlijk Overleg een drietal beheerdoelstellingen opgesteld, die gehaald dienen te worden in 2027: (1) de hoogst mogelijke commerciële vangsten die duurzaam opgevist kunnen worden, waarbij wel (2) meer grote vis in het bestand aanwezig moet zijn, zoals gevraagd vanuit de Kaderrichtlijn Water en (3) voedselreservering moet plaatsvinden voor het potentieel aan vogels, zoals omschreven in de Natura2000-doelstellingen. Voor deze beheerdoelstellingen zijn oogstregels ontwikkeld voor snoekbaars en baars. Ook worden de ontwikkelingen in de vier bestanden gepresenteerd, met als belangrijkste vraag: zijn sinds het aangepaste beheer in visseizoen 2014/2015 verbeteringen in het bestand te zien, in zowel de bestandsgrootte als de bestandsopbouw?
  Recreatieve staandwantsurvey 2018 -2019
  Hammen, T. van der; Bruijn, P. de - \ 2020
  IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 20.007) - 13
  De Europese Data Collectie Verordening (Data Collection Framework, DCF) verplicht lidstaten tot het verzamelen van data met betrekking tot de omvang van de recreatieve visserij op aal, kabeljauw, zeebaars, zalm, pollak, haaien en roggen in het zoute water en op aal en zalm in de binnenwateren. Nederland is daardoor verplicht te rapporteren over (gevangen en vrijgelaten) vangsten van voornoemde soorten. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV)is in 2009 het project recreatieve visserij gestart in het kader van de wettelijke onderzoekstaken (WOT). Dit programma wordt beheerd en uitgevoerd door Wageningen Marine Research (WMR) en bestaat uit 4 surveys:(1) screening survey, (2) logboek survey, (3) onsite survey en (4) staandwantsurvey. Dit rapport betreft de uitkomsten van de staandwant survey. De overige surveys worden in een andererapportage gepubliceerd. Van maart2018 tot en met februari2019is voor de derde maaleen recreatieve staandwantsurvey uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de vangstsamenstelling en omvang van de recreatieve staandwantvisserij in het zoute water.Dit rapport beschrijft de resultaten uit de laatste survey.Aan de survey deden 69 staand want vissers mee. Uiteindelijk hebben 39 vissers minimaal één keer de gegevens van hun logboek doorgegeven, waarvan 21 vissers ook hebben aangegeven daadwerkelijk te hebben gevist met het staandwant. Als maat voor hettotaal aantal recreatieve staandwantvissers is de hoeveelheid uitgegeven nummers door de gemeente in 2018 genomen (412). Op basis van aantal werden, zeebaars (44%), bot (11%) en schol-schar (samen 10%) het meest gevangen.Het aandeel kabeljauw bedroeg 5% van de vangst.De soorten die onder de EU rapportageverplichting (Council Regulation EU 1004/2017 en deCommission Decision EU 1251/2016) voor recreatieve visserij vallenworden apart geanalyseerd: zeebaars, kabeljauw en zalm.Dit is niet het geval voor aal, pollak, haaien en roggen; van deze soorten zijn geen vangsten gemeld.
  Participation rate and demographic profile in recreational angling in The Netherlands between 2009 and 2017
  Hammen, Tessa van der; Chen, Chun - \ 2020
  Fisheries Research 229 (2020). - ISSN 0165-7836
  Angling - Demographics - Online panel - Recreational fishing - Screening survey - Survey design

  Since 2009 the Netherlands has conducted extensive online screening surveys to establish the number, trends and demographic profile of recreational anglers, resulting in a large dataset of almost 500.000 data records between 2009 and 2017. Participation in both marine and fresh water recreational angling were analysed using general linear models (GLM). Results showed a steady decline in the participation rate in fresh water angling. The participation rate in marine angling was smaller, and declined from 2009 to 2011, but remained similar afterwards. Analysis of demographics (age, gender, education and region) showed that males were overall much more likely to participate in recreational angling than females. Additionally, the age distribution differed for marine and fresh water. In marine water young adult males (age group (25,45]) had the highest participation rate, whereas in fresh water the youngest age group, (5,15], had the highest participation rate, closely followed by young adult males (age group (25,45]). Additionally, lower educated persons were more likely to participate in recreational angling than higher educated persons. This study provides more insight in the culture of Dutch recreational angling. Furthermore, the participation model can be used to predict future angling participation.

  Growth, maturation, sex-ration, length and age of European eel (Anguilla anguilla) in the Netherlands
  Hammen, T. van der; Wolfshaar, K.E. van de; Graaf, M. de; Leeuw, Joep de - \ 2019
  In: Eels biology, monitoring, management, culture and exploitation / Coulson, Paul, Don, Andy, 5m Publishing - ISBN 9781789180695 - p. 111 - 118.
  Loodverlies en het gebruik van loodvervangers in de sportvisserij (2018-2019)
  Hammen, T. van der - \ 2019
  IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 19.016A) - 13
  Spieringvisserij IJsselmeer en Waddenzee : Voorstudie ecologische risicoanalyse ten behoeve van afwegingskader spieringvisseri
  Leeuw, Joep J. de; Hammen, Tessa van der; Schadeberg, Amanda ; Kwakman-Schilder, Karen - \ 2019
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C060/19A) - 36
  Spiering is een sleutelsoort in het voedselweb van het IJsselmeer en Markermeer. Spieringen zijn klein en veruit de meeste planten zich al voort na een jaar, terwijl ze nog geen 10 cm zijn, terwijl daarnaast ook oudere spiering voorkomt. Spiering is belangrijk voedsel voor baars en snoekbaars en belangrijk voor beschermde visetende watervogels als zaagbekken, futen en sterns. Daarnaast is spiering een aantrekkelijke bron van inkomsten voor de vissers, omdat spiering efficiënt gevangen kan worden wanneer spiering in de paaiperiode in het vroege voorjaar naar de oever trekt en daar concentraties vormt. De laatste jaren is de spieringvisserij met fuiken in het IJsselmeer en Markermeer echter niet opengesteld geweest door de lage spieringstand en door het belang van spiering voor visetende vogels. Internationaal erkende visserijmodellen werken niet goed voor kortlevende soorten als spiering om te bepalen of spieringvisserij duurzaam en doelmatig kan worden bedreven binnen de beleidsdoelstellingen voor visserij en natuurbescherming. Daarom moeten alternatieve afwegingskaders worden geformuleerd om tot een verantwoord beheer te komen. In deze voorstudie wordt onderzocht in hoeverre ecologische risicoanalyses (ERA) op basis van bestaande informatie, expert judgement en stakeholder-consultatie gebruikt kunnen worden voor een dergelijk afwegingskader en welke kennisbehoefte kan worden afgeleid uit de gemaakte (voorlopige) risicobeoordelingen. Belangrijke aspecten die in deze voorstudie naar voren komen zijn de verslechtering van de spieringstand en daarmee gepaard gaande toenemende risico’s van spieringvisserij voor instandhouding van de spieringpopulaties in IJsselmeer, Markermeer en Waddenzee en de effecten daarvan op voedselbeschikbaarheid voor roofvis en vogels.
  Recreational fisheries in the Netherlands : analyses of the 2017 screening survey and the 2016 – 2017 logbook survey
  Hammen, T. van der - \ 2019
  IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centre for Fisheries Research (CVO) (CVO report 18.025) - 33
  Bestandsoverzicht van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/ Markermeer : 2019
  Tien, Nicola ; Hammen, Tessa van der - \ 2019
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C023/19) - 65
  Glasaal blijkt smokkelwaar
  Hammen, T. van der - \ 2019
  Vergelijking van dag- en nachttrekken met de boomkor in de Nederrijn
  Hammen, T. van der; Chen, C. ; Keeken, O. - \ 2018
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C096/18) - 29
  Nog altijd weinig paling
  Hammen, T. van der - \ 2018
  Still not enough eels
  Hammen, T. van der - \ 2018
  Evaluation of glass eel and ongrown eel restocking practices in The Netherlands
  Hammen, T. van der - \ 2018
  IJmuiden : Wageningen Marine Research - 11 p.
  Overzicht aal marktbemonstering 2011-2017
  Keeken, O.A. van; Groot, P. ; Bakker, A. ; Hoek, R. ; Hoppe, M. van; Huijer, T. ; Koelemij, E. ; Hammen, T. van der; Wolfshaar, K. van de - \ 2018
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C079/18) - 21
  Europese Unie een Aalherstelplan aangenomen. In de nationale beheersplannen moet hiervoor worden aangegeven welke maatregelen voor herstel van het aalbestand worden ingevoerd en welke effecten die maatregelen op het aalbestand zullen hebben. Voor het aalherstelplan wordt Nederland verplicht de vangsten van beroepsvissers te registreren. Hiervoor moeten zowel de totale gevangen hoeveelheid aal als de samenstelling van de vangsten geregistreerd worden. Dit houdt in dat vangsten bij vissers door het hele land bemonsterd moeten worden. Dit datarapport geeft een samenvatting van de gegevens die verzameld zijn van aal bij beroepsvissers gedurende 2011-2017 voor lengtemetingen en 2009-2017 voor biologische gegevens. De gegevens worden gebruikt in de modellen die ten grondslag liggen aan het advies over de voortgang van het nationale aalbeheerplan voor Nederland. In deze rapportage worden lengtegegevens en biologische gegevens gepresenteerd uit de marktbemonstering aal. Voor de biologische gegevens worden lengte-gewicht relatie, aandeel mannetje vrouwtje, aandeel schieraal, aandeel zwemblaasparasiet en bepaling leeftijden van aal gepresenteerd. Deze gegevens worden gebruikt in de modellen om de effectiviteit van maatregelen in relatie tot beheerdoelen opgesteld door de Raad van de Europese Unie te evalueren. Deze modellen worden kort besproken.
  Werken aan aal: evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan
  Hammen, T. van der; Tien, N.S.H. ; Wolfshaar, K.E. van de; Winter, Hendrik V. ; Griffioen, A.B. - \ 2018
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 12 (2018)49. - ISSN 1569-7533 - p. 15 - 18.
  Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2018 : status of the eel population in 2005-2016
  Wolfshaar, K.E. van de; Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. ; Tien, N.S.H. ; Gerla, D. ; Keeken, O. van; Hammen, T. van der - \ 2018
  Yerseke : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO report 18.009) - 83
  Gebruik van alternatieven voor loodgewichten in de recreatieve visserij in 2017
  Hammen, T. van der - \ 2018
  IJmuiden : Stichting Wageningen Research Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 18.006) - 6
  Bestandsoverzicht van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer
  Tien, Nicola ; Hammen, Tessa van der; Steenbergen, Josien - \ 2018
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C018/18) - 63
  Recreational sea fishing in Europe in a global context-Participation rates, fishing effort, expenditure, and implications for monitoring and assessment
  Hyder, Kieran ; Weltersbach, Marc Simon ; Armstrong, Mike ; Ferter, Keno ; Townhill, Bryony ; Ahvonen, Anssi ; Arlinghaus, Robert ; Baikov, Andrei ; Bellanger, Manuel ; Birzaks, Janis ; Borch, Trude ; Cambie, Giulia ; Graaf, Martin De; Diogo, Hugo M.C. ; Dziemian, Łukasz ; Gordoa, Ana ; Grzebielec, Ryszard ; Hartill, Bruce ; Kagervall, Anders ; Kapiris, Kostas ; Karlsson, Martin ; Kleiven, Alf Ring ; Lejk, Adam M. ; Levrel, Harold ; Lovell, Sabrina ; Lyle, Jeremy ; Moilanen, Pentti ; Monkman, Graham ; Morales-Nin, Beatriz ; Mugerza, Estanis ; Martinez, Roi ; O'Reilly, Paul ; Olesen, Hans Jakob ; Papadopoulos, Anastasios ; Pita, Pablo ; Radford, Zachary ; Radtke, Krzysztof ; Roche, William ; Rocklin, Delphine ; Ruiz, Jon ; Scougal, Callum ; Silvestri, Roberto ; Skov, Christian ; Steinback, Scott ; Sundelöf, Andreas ; Svagzdys, Arvydas ; Turnbull, David ; Hammen, Tessa van der; Voorhees, David Van; Winsen, Frankwin Van; Verleye, Thomas ; Veiga, Pedro ; Vølstad, Jon-Helge ; Zarauz, Lucia ; Zolubas, Tomas ; Strehlow, Harry V. - \ 2018
  Fish and Fisheries 19 (2018)2. - ISSN 1467-2960 - p. 225 - 243.
  European marine recreational fisheries - fisheries assessment and management - fishing effort and expenditure - participation - surveys and monitoring of marine recreational fisheries
  Marine recreational fishing (MRF) is a high-participation activity with large economic value and social benefits globally, and it impacts on some fish stocks. Although reporting MRF catches is a European Union legislative requirement, estimates are only available for some countries. Here, data on numbers of fishers, participation rates, days fished, expenditures, and catches of two widely targeted species were synthesized to provide European estimates of MRF and placed in the global context. Uncertainty assessment was not possible due to incomplete knowledge of error distributions; instead, a semi-quantitative bias assessment was made. There were an estimated 8.7 million European recreational sea fishers corresponding to a participation rate of 1.6%. An estimated 77.6 million days were fished, and expenditure was €5.9 billion annually. There were higher participation, numbers of fishers, days fished and expenditure in the Atlantic than the Mediterranean, but the Mediterranean estimates were generally less robust. Comparisons with other regions showed that European MRF participation rates and expenditure were in the mid-range, with higher participation in Oceania and the United States, higher expenditure in the United States, and lower participation and expenditure in South America and Africa. For both northern European sea bass (Dicentrarchus labrax, Moronidae) and western Baltic cod (Gadus morhua, Gadidae) stocks, MRF represented 27% of the total removals. This study highlights the importance of MRF and the need for bespoke, regular and statistically sound data collection to underpin European fisheries management. Solutions are proposed for future MRF data collection in Europe and other regions to support sustainable fisheries management.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.