Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 50

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1042904
Check title to add to marked list
PMR Monitoring Natuurcompensatie Voordelta - bodemdieren : Veld- en datarapport campagnes met bodemschaaf in 2016, 2017 en 2018
Craeymeersch, J.A. ; Perdon, K.J. ; Zwol, J. van; Jol, J. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Asch, M. van - \ 2019
Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C059/19) - 28
Met de aanleg van Maasvlakte 2 is de haven van Rotterdam uitgebreid. Maasvlakte 2 ligt in de Voordelta, een Natura 2000-gebied. In de Passende Beoordeling die in 2007 is uitgevoerd, is een aantal effecten van de aanwezigheid van Maasvlakte als significant negatief beoordeeld. Ter compensatie van deze effecten is binnen de Voordelta een aantal maatregelen getroffen, onder meer een bodembeschermingsgebied. In het bodembeschermingsgebied worden beperkingen opgelegd aan vormen van visserij die de zeebodem beroeren. De boomkorvisserij met wekkerkettingen door schepen met een motorvermogen groter dan 260 pk (191 kW) (Eurokotters) is niet toegestaan. Om het effect van de instelling van het bodembeschermingsgebied te kunnen evalueren, zijn in de periode 2004-2007 metingen verricht om de nulsituatie vast te leggen, en is vanaf 2009 het monitoringsprogramma voor de natuurcompensatie gestart. De resultaten van de eerste fase (2009-2013) m.b.t. de monitoring van de bodemdieren zijn gerapporteerd in Craeymeersch et al. (2015). De opzet van de monitoring had als primair doel een vergelijking van de ontwikkelingen vóór en na de instelling van het bodembeschermingsgebied. Het verschil in verandering tussen het bodembeschermingsgebied en de referentiegebieden zou inzicht geven in het effect van de compensatiemaatregelen. Omdat de boomkorvisserij ook in de referentiegebieden sterk afgenomen is, ontbreekt enig contrast tussen de referentiegebieden en bodembeschermingsgebied, is er geen duidelijk behandelingseffect, en is aan de voorwaarde voor een goede BACI-opzet niet voldaan. Omdat de BACI opzet niet heeft gewerkt, zijn een aantal aanvullende analyses uitgevoerd naar de relatie tussen trends in bodemdieren en trends in visserij (Craeymeersch et al., 2015). Zo is ondermeer gekeken naar de correlatieve verbanden tussen een aantal benthische indicatoren en visserij-intensiteit, maar deze bleken niet eenduidig. Evenmin leken trends in de dichtheid van een aantal soorten gevoelig voor bodemberoering gerelateerd aan veranderingen (afnames) in visserij-intensiteit, misschien op de populatie van Chamelea striatula na. De tweede fase van het onderzoek startte in 2016. In de tussenliggende jaren is het lopende onderzoek gedeeltelijk voortgezet. Zo is in 2015 het benthos weer bemonsterd, zij het in een aangepaste opzet (238 i.p.v. 411 stations). Vanaf 2016 is dezelfde opzet als in 2015 gevolgd. Het voorliggende rapport beschrijft de opzet van de monitoring, alsook de eerste monitoring-resultaten in de periode 2016-2018 d.m.v. een korte beschrijving van de dataset.
Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2017
Troost, K. ; Perdon, K.J. ; Zwol, J. van; Jol, J. ; Asch, M. van - \ 2017
IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) (CVO rapport 17.014) - 38
schaaldieren - visserij - natura 2000 - noordzee - ensis - spisula - visstand - biodiversiteitsbepaling - shellfish - fisheries - north sea - fish stocks - biodiversity assessment
The exploitation of wild shellfish has developed from free fisheries to a strongly regulated commercial activity, in which economic and ecological objectives are both aimed for. Within the framework of this policy an annual stock estimate is made for the economic important species: razor shell (Ensis directus) and cut-through shell (Spisula subtruncata), and other less economic species. The survey covers the entire Dutch coastal zone, and is commissioned by the Ministry of Economic Affairs. The fieldwork for the 23 th successive survey since 1995 was carried out in spring 2017. The principle objective of this survey is the assessment of the stock sizes of the economically important species Ensis directus and Spisula subtruncata in the Dutch coastal zone, including the Natura-2000 areas: “Noordzeekustzone”, “Voordelta”, “Vlakte van de Raan”, and the mouth of the Westerschelde estuary. In addition to the two most important species, we also report on the occurrence of three species of occasional economic importance: otter shell (Lutraria lutraria), striped venus clam (Chamelea striatula), and banded wedge shell (Donax vittatus). For the Dutch coastal zone the total stock size was estimated at 397.2 million kg fresh weight for razor shells, and 1,281.7 million kg fresh weight of cut-through shells. Stocks of the the other species were estimated at 18.1 million kg fresh weight for striped venus clams, 38.0 million kg fresh weight of banded wedge shells and 4,931 million individuals of otter shells. The stock of razor shells showed a sharp increase and was found to be the highest since 1995. The same can be said for the cut-through shells, where the stock of biomass increased to a level which is the highest since 1995. Also the stock of the otter shell and the banded wedge shell increased where the stock of the striped venus clam showed a slight decrease.
PMR Monitoring Natuurcompensatie Voordelta-bodemdieren : datarapport campagne bodemschaaf 2015-multivariate analyse 2004-2013
Craeymeersch, J.A. ; Perdon, J. ; Jol, J. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Asch, M. van - \ 2017
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C073.16) - 37
voordelta - bodemarthropoden - bodeminvertebraten - monitoring - gegevensanalyse - zeevisserij - soil arthropods - soil invertebrates - data analysis - marine fisheries
Het voorliggende rapport beschrijft de gewijzigde opzet van de monitoring, alsook de eerste monitoring-resultaten d.m.v. een korte beschrijving van de dataset verkregen met de bodemschaaf (omdat de monsters met de box-corer uit 2015 niet tijdig verwerkt waren om in dit rapport opgenomen te worden). Verder wordt de aanvullende studie nader besproken, qua opzet en resultaten van de multivariate analyses.
TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2016
Kotterman, M. ; Jol, J. ; Barneveld, E. van - \ 2016
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C110/16) - 35
gastropoda - organo-tinverbindingen - bemonsteren - kustgebieden - toxicologie - nederland - organotin compounds - sampling - coastal areas - toxicology - netherlands
WOT schelpdiermonitoring in de Nederlandse kustzone in 2016
Perdon, K.J. ; Troost, K. ; Asch, M. van; Jol, J. - \ 2016
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C093/16) - 34
shellfish - shellfish fisheries - coastal areas - netherlands - schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - kustgebieden - nederland
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij, uitgevoerd door Wageningen Marine Research (IMARES). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken: programma Wettelijke Onderzoekstaken, BAS code: WOT-05-001-018-IMARES-3. De inventarisatie is uitgevoerd in het voorjaar van 2016 en is daarmee de 22ste opeenvolgende gebiedsdekkende survey die op deze manier sinds 1995 wordt uitgevoerd.
Handboek bestandsopnames schelpdieren WOT Versie 2, mei 2016
Troost, K. ; Asch, M. van; Brummelhuis, E.B.M. ; Ende, D. van den; Jol, J.G. ; Perdon, K.J. ; Zweeden, C. van - \ 2016
Centrum voor Visserijonderzoek (Rapport / Centrum voor Visserijonderzoek CVO 16.005) - 78 p.
TBT - gehalten en effecten bij de gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2015
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G. ; Kaag, N.H.B.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C147/15) - 33
littorina littorea - littorina - organo-tinverbindingen - genitaliën - afwijkingen - verontreiniging - zeeland - organotin compounds - genitalia - abnormalities - pollution
Bestanden van mesheften, halfgeknotte stranschelpen en andere schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2015
Troost, K. ; Perdon, K.J. ; Jol, J.G. ; Asch, M. van; Ende, D. van den - \ 2015
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C143/15) - 37
schaal- en schelpdierenvisserij - visserij - schaaldieren - kustwateren - ensis - spisula - nederland - shellfish fisheries - fisheries - shellfish - coastal water - netherlands
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij uitgevoerd.
TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2014
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G. ; Kaag, N.H.B.M. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C148/14) - 25
littorina littorea - aquatische ecologie - ecotoxicologie - mariene gebieden - organo-tinverbindingen - kustgebieden - aquatic ecology - ecotoxicology - marine areas - organotin compounds - coastal areas
Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen, specifiek tributyltinverbindingen (TBT), vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn algengrazers en in vergelijking met andere gastropoden vrij ongevoelig voor TBT.
TBT-gehalten en effecten bij de Geowne Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlansdse kust in 2013
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G. ; Kaag, N.H.B.M. - \ 2013
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C176/13) - 25
ecotoxicologie - biologische monitoring - waterverontreiniging - organo-tinverbindingen - mariene ecologie - littorina littorea - ecotoxicology - biomonitoring - water pollution - organotin compounds - marine ecology
Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn in vergelijking met andere gastropoden echter vrij ongevoelig voor TBT. In overleg met de opdrachtgever zijn in 2013 wederom naast de Gewone Alikruiken ook Gevlochten Fuikhoorns (Nassarius reticulatus) en Purperslakken (Nucella lapillus) verzameld.
Het bestand aan commercieel belangrijke schelpdiersoorten in de Nederlandse kustwateren in 2013
Goudswaard, P.C. ; Perdon, K.J. ; Jol, J.G. ; Asch, M. van; Troost, K. - \ 2013
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C133/13) - 38
schaal- en schelpdierenvisserij - vervangbare hulpbronnen - aquatische ecologie - natura 2000 - noordzee - westerschelde - shellfish fisheries - renewable resources - aquatic ecology - north sea - western scheldt
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij uitgevoerd. Het primaire doel van deze inventarisatie is een schatting te maken van de bestanden van de economische belangrijke soorten in de Nederlandse kustwateren en in het bijzonder in de gebieden die vallen onder Natura 2000: Noordzeekustzone, Voordelta, Vlakte van de Raan en de monding van de Westerschelde.
TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2012
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G. ; Kaag, N.H.B.M. - \ 2013
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C112/12) - 26
littorina littorea - schaaldieren - organo-tinverbindingen - bemonsteren - geslacht (sex) - shellfish - organotin compounds - sampling - sex
Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn in vergelijking met andere gastropoden echter vrij ongevoelig voor TBT. In overleg met de opdrachtgever zijn in 2012 naast de Gewone Alikruiken ook Gevlochten Fuikhoorns (Nassarius reticulatus) en Purperslakken (Nucella lapillus) verzameld. De Gevlochten Fuikhoorns zijn verzameld tijdens de schelpdierbemonsteringen die IMARES in opdracht van het Ministerie van EL&I uitvoert. Voor de Purperslakken is een aparte bemonstering, speciaal voor dit onderzoek, uitgevoerd. Bij de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak resulteert TBT in imposex verschijnselen, een gevoeligere parameter dan intersex.
Handboek bestandsopnames schelpdieren WOT
Troost, K. ; Asch, M. van; Brummelhuis, E.B.M. ; Ende, D. van den; Goudswaard, P.C. ; Hartog, E. ; Jol, J.G. ; Kesteloo, J.J. ; Perdon, K.J. ; Zweeden, C. van - \ 2012
Yerseke : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO rapport 12.007) - 102 p.
Bepaling bestand op de mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2011
Wijsman, J.W.M. ; Jol, J.G. - \ 2012
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C060/12) - 36
mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - visbestand - monitoring - waddenzee - mussels - shellfish fisheries - fishery resources - wadden sea
Het totale mosselbestand op de percelen in de westelijke Waddenzee in het najaar van 2011 bedroeg bijna 22 miljoen kg (netto versgewicht). Van het totale bestand was 8.9 miljoen kg zaad, 1.3 miljoen kg halfwas en 11.8 miljoen kg consumptie-mosselen. Dit is aanzienlijk minder dan het bestand in voorgaande jaren: 2009 was het totale bestand op de percelen ongeveer 47 miljoen kg en in 2010 was het bestand 47.5 miljoen kg. Een belangrijke reden voor het lage bestand is het uitblijven van broedval op de bodem gedurende twee achtereenvolgende jaren. Het aangetroffen zaad op de percelen is afkomstig van de Mosselzaad Invang (MZI’s). De meeste mosselen lagen in 2011 in de perceelgebieden Botslenk, Gat van Twaalf en Balgen Noord). Het Zaad ligt voornamelijk op de percelen Gat van Twaalf, Westkom en Botslenk. Consumptiemosselen liggen voornamelijk op de percelen van Botslenk, Balgen Noord, Kabelgat en Wolfshoek.
TBT-gehalten en effecten bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) en de Gevlochten Fuikhoorn (Nassarius reticulatus) langs de Nederlandse kust in 2010
Kaag, N.H.B.M. ; Jol, J.G. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2012
Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C130/10A) - 24
visserij - schaal- en schelpdierenvisserij - organo-tinverbindingen - toxiciteit - vergiftiging - littorina littorea - ecotoxicologie - fisheries - shellfish fisheries - organotin compounds - toxicity - poisoning - ecotoxicology
Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruik (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn in vergelijking met andere gastropoden echter vrij ongevoelig voor TBT. In overleg met de opdrachtgever worden vanaf 2009 naast de Gewone Alikruiken ook Gevlochten Fuikhoorns (Nassarius reticulatus) verzameld. Dit wordt gedaan tijdens de schelpdierbemonsteringen die IMARES in opdfracht van het Ministerie van LNV uitvoert. Bij de Gevlochten Fuikhoorn resulteert TBT in imposex verschijnselen, een gevoeligere parameter dan inetersex.
Effects of cumulative stress on fish health near freshwater outlet sluices into the sea: A case study (1988-2005) with evidence fora contributing role of chemical contaminants
Vethaak, A.D. ; Jol, J.G. ; Martinez-Gomez, C. - \ 2011
Integrated Environmental Assessment and Management 7 (2011)3. - ISSN 1551-3793 - p. 445 - 458.
Epizootic skin diseases in euryhaline flounder (Platichthys flesus) in the Dutch Wadden Sea were first reported in 1988. Particularly high prevalences of skin ulcers (up to one-third of individual fish being affected) were encountered in the vicinity of sluices draining freshwater from IJsselmeer Lake, in contrast with much lower levels in the freshwater bodies behind the sluices and open sea areas (
Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren Bestandsopname 2011
Goudswaard, P.C. ; Perdon, K.J. ; Jol, J.G. ; Kesteloo, J.J. ; Zweeden, C. van; Troost, K. - \ 2011
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C094/11) - 78
schaal- en schelpdierenvisserij - ensis - spisula - mytilus - inventarisaties - kustgebieden - monitoring - visstand - shellfish fisheries - inventories - coastal areas - fish stocks
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich in de laatste decennia ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij uitgevoerd. Deze inventarisatie is uitgevoerd in het voorjaar van 2011 en is daarmee de zeventiende opeenvolgende survey die op deze manier sinds 1995 wordt uitgevoerd.
Onderzoeksproject Duurzame schelpdiervisserij (PRODUS) : deelproject 1A: bepaling bestand op de mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2010
Mesel, I.G. de; Wijsman, J.W.M. ; Jol, J.G. ; Perdon, K.J. - \ 2011
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C127/11) - 35
schaal- en schelpdierenvisserij - duurzaamheid (sustainability) - mossels - voorraden - waddenzee - shellfish fisheries - sustainability - mussels - stocks - wadden sea
Het totale mosselbestand op de percelen in de westelijke Waddenzee in het najaar van 2010 bedroeg bijna 47.5 miljoen kg (netto versgewicht). Van het totale bestand was 7.6 miljoen kg zaad, 11.0 miljoen kg halfwas en 28.8 miljoen kg consumptie-mosselen. In 2009 was het totale bestand op de percelen ongeveer 47 miljoen kg. De meeste mosselen lagen in 2010 de perceelgebieden Botslenk, Kabelgat, Gat van Twaalf, Wolfshoek en Balgen (Zuid-Oost-Noord). Op Westkom, Slenk en Gat van Twaalf bestaat een aanzienlijk deel van het bestand uit mosselzaad terwijl in Kabelgat, Wolfshoek, Botslenk en Balgen voornamelijk consumptiemosselen liggen.
TBT - gehalten en effecten bij de Gewone alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G. - \ 2011
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C120/11) - 24
littorina littorea - interseksualiteit - biologische monitoring - waterverontreiniging - tributyltinoxide - mariene ecologie - intersexuality - biomonitoring - water pollution - tributyltin oxide - marine ecology
Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen. Tevens zijn bemonsterd de Gevlochten Fuikhoors (Nassarius reticulatus) en Purperslakken (Nucella lapillus).
Bepaling bestand op de mosselpercelen in de Waddenzee najaar 2009. Onderzoeksproject Duurzame schelpdiervisserij (PRODUS). Deelproject 1A
Wijsman, J.W.M. ; Jol, J.G. ; Perdon, K.J. - \ 2010
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C050/10) - 50
schaal- en schelpdierenvisserij - mossels - inventarisaties - waddenzee - shellfish fisheries - mussels - inventories - wadden sea
Het totale mosselbestand op de percelen in de westelijke Waddenzee in het najaar van 2009 bedroeg bijna 47 miljoen kg (netto versgewicht). Van het totale bestand was 15 miljoen kg zaad en 28 miljoen kg consumptiemosselen. In 2008 was het totale bestand op de percelen ongeveer 30 miljoen kg. De meeste mosselen lagen in 2009 onder Terschelling in de perceelgebieden Oosterom, Balgen, Meep en Kabelgat en op de locaties Vlieter en Wolfshoek. Op Meep, Balgen en Vlieter ligt voornamelijk mosselzaad terwijl in Kabelgat en Wolfshoek voornamelijk consumptiemosselen liggen. In Oosterom bevindt zich een combinatie van zaadmosselen en consumptiemosselen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.