Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vergroten zelfvoorzienendheid watervoorziening glastuinbouw : watervraag glastuinbouw Haaglanden : deelrapport A
  Appelman, W. ; Koeman-Stein, N. ; Creusen, R. ; Paalman, M. ; Raterman, B. ; Voogt, W. - \ 2014
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat (Kvk rapport nummer KvK105/2013A) - 96
  glastuinbouw - watervoorziening - neerslag - zoet water - waterbehoefte - zuid-holland - westland - greenhouse horticulture - water supply - precipitation - fresh water - water requirements - zuid-holland - westland
  De watervoorziening van de glastuinbouw in Haaglanden staat onder druk door toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering (langere perioden van droogte en toename verzilting), veranderingen in het beheer van het hoofdwatersysteem en verschuivingen in de zoet-zout grens (uitvoering kierbesluit en planvorming voor een zout water Volkerak-Zoommeer) en de discussie rondom het infiltreren van brijn in de ondergrond. Dit heeft zowel betrekking op de beschikbaarheid van regenwater als ook van voldoende en geschikt oppervlaktewater.
  Eindrapport 20 juni 2014 : deelrapport B: wateraanbod glastuinbouw Haaglanden
  Koeman-Stein, N. ; Appelman, W. ; Creusen, R. ; Paalman, M. ; Raterman, B. ; Voogt, W. - \ 2014
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat (Kvk rapport nummer KvK105/2013B) - 48
  glastuinbouw - watervoorziening - neerslag - zoet water - watergebruik - zuid-holland - westland - greenhouse horticulture - water supply - precipitation - fresh water - water use - zuid-holland - westland
  In de regio Haaglanden is veel glastuinbouw. Op dit moment wordt hemelwater als primaire gietwaterbron gebruikt voor de substraatteelt, wat 88% van het glastuinbouw areaal in deze regio beslaat. Bedrijven zijn verplicht een hemel-waterberging te hebben van minimaal 500 m3/ha. Dit is echter niet genoeg voor de meeste bedrijven. Doordat water tijdens piekbuien onvoldoende kan worden opgevangen, en het meeste water nodig is in een periode met weinig regenval, ontstaat een watertekort. Om het huidige tekort op te lossen wordt een alternatieve bron ingezet als aanvullend gietwater. Een veelbelovende alternatieve gietwaterbron lijkt water van de afvalwaterzui-vering Harnaschpolder. Behalve het inzetten van een alternatieve waterbron, of het vergroten van de bergingscapaciteit, kan ook gezocht worden naar manieren om de watervraag te verminderen.
  Toetsing en planning van natuurdoelen in de provincie Zuid-Holland
  Raterman, B. ; Witte, J.P.M. - \ 2005
  Nieuwegein : Kiwa N.V. (KWR 05.014) - 32 p.
  Waterkansenkaart natuur - Voorstel voor een methode
  Witte, J.P.M. ; Raterman, B. - \ 2004
  Nieuwegein : Kiwa (KWR 04.079) - 66 p.
  Eco-hydrology and biodiversity
  Witte, J.P.M. ; Meuleman, A.F.M. ; Schaaf, S. van der; Raterman, B. - \ 2004
  In: Unsaturated-zone modeling / Feddes, R.A., de Rooij, G.H., van Dam, J.C., Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (Wageningen UR Frontis Series 6) - ISBN 9781402029189 - p. 301 - 329.
  veengronden - vegetatie - hydrologie - modellen - ecohydrologie - peat soils - vegetation - hydrology - models - ecohydrology
  In this chapter we will discus the problems encountered by researchers who study the demands that plant species make on their environment. We shall argue why ecohydrologists often use indicator values of plant species for site factors related to water management (e.g. moisture regime, nutrient richness, acidity) and demonstrate how these indicator values can be applied successfully to the eco-hydrological modeling of biodiversity
  ArcGIS tools for the prediction and evaluation of terrestrial ecosystems
  Raterman, B. ; Grijpstra, J. ; Witte, J.P.M. - \ 2004
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.