Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1045582
Check title to add to marked list
Verbreding onder de loep : potenties van verbreding
Schoorlemmer, H.B. ; Munneke, F.J. ; Braker, M.J.E. - \ 2006
Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO-AGV 357) - 33
landbouw - bedrijfssystemen - diversificatie - boerderijtoerisme - alternatieve landbouw - innovaties - onderzoek - multifunctionele landbouw - agriculture - farming systems - diversification - farm tourism - alternative farming - innovations - research - multifunctional agriculture
Dit rapport is het resultaat van een verkennende studie in opdracht van het Ministerie van LNV. Hierin is aandacht besteed aan de potenties van multifunctionele landbouw met nadruk op zorglandbouw, recreatie en educatie, en productverwerking en huisverkoop
Innovatieprocessen in de praktijk : vorming van socio-technische netwerken
Buurma, J.S. ; Buck, A.J. de; Klein Swormink, B.W. ; Stokkers, R. ; Munneke, F.J. - \ 2006
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9086150772 - 51
innovaties - verspreiding van onderzoek - technologieoverdracht - innovations - diffusion of research - technology transfer
Dit rapport beschrijft de ervaringen die zijn opgedaan met de vorming van socio-technische netwerken rond geïntegreerde plaagbeheersing in chrysanten enerzijds en voorkómen van bodemverdichting in de biologische akkerbouw/groenteteelt anderzijds. Bij toetsing in de praktijk is een samenhangend geheel van concepten enprocedures voor de vorming van socio-technische netwerken ontstaan. De betreffende concepten en procedures zijn in dit rapport beschreven, samen met het procesverloop in de cases van chrysanten en vaste rijpaarden. Het rapport mondt uit in een stappenplan voor de vorming van socio-technische netwerken. De vorming van socio-technische netwerken blijkt een goede werkwijze om innovatieve oplossingen voor slepende problemen te vinden en te realiseren
Grondslagen en vergoedingen akkerranden
Spruijt, J. ; Munneke, F.J. ; Hopster, G.K. ; Visser, A.J. - \ 2005
Lelystad : PPO AGV - 44 p.
Methoden voor gezonde biologische zaden : Een perspectievenstudie
Jukema, N.J. ; Munneke, F.J. - \ 2005
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector Akkerbouw, Groene ruimte & Vollegrondsgroenten (Rapport / PPO ) - 25
vermeerderingsmateriaal - zaadbehandeling - zaadontsmettingsmiddelen - sorteermachines - sorteren - kosten-batenanalyse - economische analyse - biologische landbouw - propagation materials - seed treatment - seed dressings - sorters - sorting - cost benefit analysis - economic analysis - organic farming
Voor de biologische landbouw is het van groot belang om uitgangsmateriaal te gebruiken dat van hoge kwaliteit is. Omdat tijdens de teelt van biologische planten en gewassen het nauwelijks mogelijk is om ziekten en plagen te bestrijden is het belangrijk dat de plant een goede start kan maken en zelf maximaal bestand is tegen mogelijk schadelijke invloeden. Vandaar dat het erg belangrijk is om gebruik te maken van uitgangsmateriaal dat van zeer hoge kwaliteit is. Binnen het DLO.onderzoeksprogramma 388.I ‘Gezond en vitaal uitgangsmateriaal voor biologische. en andere vormen van duurzame landbouw’ is daarom veel energie gestoken in het verbeteren van de kwaliteit van het plantaardige uitgangsmateriaal. In dit rapport worden de economische perspectieven beschreven van twee methodes die ontwikkeld zijn binnen het DLO.onderzoeksprogramma 388.I: de zaadbehandelingsmethode met natuurlijke ontsmettingsmiddelen én de hyperspectraal sorteermethode. Uit technische analyses blijkt dat beide methoden perspectief bieden wat betreft het verbeteren van de kwaliteit van het (biologische) uitgangsmateriaal. In dit rapport wordt nader bezien of de methoden ook economische perspectieven bieden voor de biologische sector.
Concurrentieanalyse biologisch uitgangsmateriaal
Wolf, P.L. de; Voort, M.P.J. van der; Woerden, S.C. van; Munneke, F.J. - \ 2005
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente (PPO 530127) - 38
biologische landbouw - zaadproductie - vermeerderingsmateriaal - certificering - zaadkeuring - organic farming - seed production - propagation materials - certification - seed certification
Binnen dit onderzoek is een concurrentieanalyse van de biologische sector uitgevoerd. Dit is specifiek gericht op het in kaart brengen van de invloed die het verplicht stellen van biologisch uitgangsmateriaal heeft op de concurrentiepositie van Nederlandse biologische sector. Dit is gedaan aan de hand van vier gewassen, te weten consumptieaardappelen, winterpeen, zaaiuien en trostomaten. Deze gewassen worden voor een groot deel geëxporteerd naar met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.De productie en de productkwaliteit van de gewassen blijft gelijk indien biologisch in plaats van gangbaar, niet ontsmet uitgangsmateriaal wordt gebruikt. Voor alle gewassen geldt dat de prijs van het biologische uitgangsmateriaal hoger is. Dit vertaalt zich in een hogere kostprijs voor deze gewassen indien biologisch uitgangsmateriaal wordt gebruikt. Voor aardappelen worden weinig problemen verwacht, doordat de sector hiervoor zelf initiatieven heeft genomen.De verwachting van de sector is dat bij verplicht gebruik van biologisch peen- en uienzaad in Nederland de concurrentiepositie op korte en langere termijn verslechtert.
Van regels naar ondernemersverantwoordelijkheid : belemmeringen door wet- en regelgeving voor de plantaardige sectoren
Geers, F.A.M. ; Schreuder, R. ; Munneke, F.J. ; Paassen, R.A.F. van; Meulen, H.A.B. van der; Kranendonk, R.P. - \ 2005
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO publicatie nr. 718) - 48
overheidsbeleid - regelingen - deregulering - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - nederland - government policy - regulations - deregulation - farm management - entrepreneurship - netherlands
Dit rapport over belemmeringen door wet- en regelgeving voor de plantaardige sectoren is gebaseerd op een onderzoek bij ongeveer 850 ondernemers. Uit het rapport van blijkt dat deze ondernemers nog veel knelpunten ervaren in de vorm van belemmerende regelgeving. Die variëren van algemene klachten over de veelheid aan regels tot specifieke onderdelen van de mestregels, regels voor gewasbescherming, arbo-wetgeving en bestemmingsplannen. Het onderzoek vormt in die zin een bevestiging van signalen die ik ook langs andere weg ontvang. De waarde van het rapport zit vooral in het feit dat belemmeringen en aanbevelingen in de breedte in kaart zijn gebracht.
Ervaringen van melkveehouders bij vestiging in de Veenkolonien
Rijk, P.J. ; Munneke, F.J. - \ 2004
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9052429251 - 49
agrarische economie - melkveehouderij - boeren - vestigingsplaats van de productie - karteringen - nederland - veenkolonien - agricultural economics - dairy farming - farmers - location of production - surveys - netherlands
Dit rapport geeft inzicht in de motieven waarom melkveehouders van elders zich gevestigd hebben in Noord-Nederland met het accent op vestiging in De Veenkoloniën. Enkele tientallen recent gevestigde melkveehouders zijn bezocht of telefonisch geinterviewd. Ook enkele gebiedsmakelaars zijn geïnterviewd. Ingegaan is onder meer op de redenen van vestiging, de omvang van de bedrijven, de afstand tot het vertrekgebied en de gezinssituatie. Ook is ingegaan op de mate van tevredenheid, voor- en nadelen, tekortkomingen en verbeterpunten bij hervestiging
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.