Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1047884
Check title to add to marked list
Omschakelen naar geïntegreerde of biologische teelt - motieven en randvoorwaarden
Lauwere, C.C. de; Buck, A.J. de; Smit, A.L. ; Buurma, J.S. ; Drost, H. ; Prins, H. ; Theuws, L.W. - \ 2008
conversie - biologische landbouw - bedrijfsvoering - motivatie - geïntegreerde bedrijfssystemen - conversion - organic farming - management - motivation - integrated farming systems
Posterpresentatie. Onderzoek naar het omschakelen naar geïntegreerde of biologische teelt
Nieuw zicht op verlichting in melkveestallen
Drost, H. ; Biewenga, G. - \ 2005
V-focus 2 (2005)4. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
melkveehouderij - huisvesting van koeien - stallen - verlichting - kunstmatige verlichting - kwaliteitscontroles - kwaliteitsnormen - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - cow housing - stalls - lighting - artificial lighting - quality controls - quality standards - farm management
Nieuwe inzichten in de verlichting van melkveestallen spoort adviseurs en veehouders ertoe aan de belichting in de stal kritisch te bekijken. De verlichting dient te worden afgestemd op de adviesnormen voor zowel de veehouder als zijn dieren. De NEN normen kunnen hierbij een leidraad zijn
Innovatieprocessen in de praktijk : grondslagen voor een eigentijds innovatiedrieluik
Buurma, J.S. ; Buck, A.J. de; Klein Swormink, B.W. ; Drost, H. - \ 2003
Den Haag : LEI (Rapport : Domein 6, Beleid 6.03.12) - ISBN 9789052428406 - 86
innovaties - innovatie adoptie - duurzaamheid (sustainability) - teelt - ondernemerschap - ketenmanagement - maatschappelijk verantwoord ondernemen - innovations - innovation adoption - sustainability - cultivation - entrepreneurship - supply chain management - corporate social responsibility
Dit rapport beschrijft een nieuw denkkader voor de aansturing van het innovatieproces naar duurzame plantaardige productie. Het denkkader omvat allereerst een waardendriehoek, waarin de positie van primaire producenten, handelaars/verwerkers en kennisleveran-ciers/adviseurs in het krachtenveld van mens, markt en maatschappij wordt weergegeven. Het denkkader omvat daarnaast een assenstelsel met vier kwadranten, waarin vier streef-beelden voor duurzame plantaardige productie worden neergezet. Redenerend vanuit het denkkader wordt aangetoond dat de actoren die de primaire producent omringen meer bij innovatie en transitie moeten worden ingeschakeld. Daarnaast wordt aannemelijk gemaakt dat er verschillende wegen zijn die naar duurzame plantaardige productie leiden. Om goed te kunnen opereren in het krachtenveld van mens, markt en maatschappij wordt de werk-vorm van socio-technische netwerken aangeraden.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.