Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 141

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Literatuurstudie vegetatie onderzonnepanelen op dijken : project Zon op dijken
  Voort, Marcel van der; Schoot, Jan Rinze van der - \ 2020
  Lelystad : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR-846) - 15
  Als onderdeel van de energietransitie zijn dijken potentieel interessant voor het plaatsen van zonnepanelen. Uit een verkenning van STOWA blijkt een 75.000 hectare potentieel beschikbaar voor zonne-energie. De primaire functie van een dijk is waterkering en hiermee veiligheid. In de verkenning van STOWA resteert bijna 1.500 hectare dijkvlak. Dit na beoordeling van dijken en dijkvlakken die minder kritisch zijn voor de veiligheid. Het Zon op Dijken project onderzoekt onder welke omstandigheden PV-systemen kunnen worden geplaatst op dijken. Dit zonder de functie veiligheid en andere functies van de dijken in het geding te laten komen. Voor de primaire functie van grasdijken als waterkerend object is een goede bodembedekking en een goede doorworteling van de dijk essentieel. Grassen zijn belangrijke componenten voor een gesloten vegetatie en voldoende doorworteling, waarbij het beheer – waaronder maaien en weiden – mede bepalend is voor het resultaat. Een beperkt aandeel kruiden is geen probleem. Dit is vanwege de diepere beworteling en een grotere biodiversiteit zelfs gewenst. Door het plaatsen van zonnepanelen worden groeifactoren als licht, temperatuur en vocht beïnvloed. Het doel van deze verkennende literatuurstudie is om vooraf zoveel mogelijk de effecten op de grasbekleding van de dijk door plaatsing van zonnepanelen in beeld te brengen. De meeste publicaties geven aan dat onder zonnepanelen de groei verminderd, de zode opener wordt en de beworteling afneemt. Grassoorten en kruiden reageren verschillend op deze factoren, daarmee wijzigt ook de concurrentieverhouding, en zal een andere mix in de vegetatie ontstaan. In het project ‘Zon op dijken’ wordt op twee locaties het effect van een aantal PV-systemen op de vegetatie onderzocht. Het plaatsen van obstakels op een dijk wordt als een risicofactor gezien, waarbij de aanleg van de systemen zelf ook schade kan veroorzaken. In het project wordt de eventuele schade door aanleg gevolgd en vervolgens wordt de bodembedekking, samenstelling en beworteling van de vegetatie onder de panelen in vergelijking met naast de panelen een aantal jaren gevolgd. Ondersteund door metingen om de verschillen te kunnen verklaren.
  Zonder netverzwaring maximaal hernieuwbare energie produceren : Ontwerpen voor melkveehouderij en akkerbouw om meer hernieuwbare energie te produceren door energieproductie op het eigen bedrijf flexibel te benutten
  Visser, Andries ; Bos, Bram ; Gollenbeek, Luuk ; Migchels, Gerard ; Stortelder, Johan ; Veefkind, Wouter ; Voort, Marcel van der - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport WPR 842) - 46
  Ontwerp Boerderij van de Toekomst
  Visser, Chris de; Sukkel, Wijnand ; Kempenaar, Corné ; Wal, Tamme van der; Wolf, Pieter de; Visser, Andries ; Smit, Bert ; Schoorlemmer, Herman ; Schoutsen, Maureen ; Klompe, Koen ; Veldhuisen, Bram ; Selin-Noren, Isabella ; Dijk, Chris van; Hol, Stefan ; Voort, Marcel van der; Janssens, Bas - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR-823) - 45
  Elektrisch beregenen
  Voort, M.P.J. van der - \ 2019
  Lelystad : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Open Teelten (Rapport WPR 811) - 19
  In het onderzoek is beoordeeld welke bijdrage een overstap naar elektrisch beregenen kan leveren. De economische uitwerking laat zien dat elektrificatie van beregening financieel interessant is. De ecologische uitwerking laat tevens een voordeel zien voor elektrisch beregenen. De CO2-uitstoot daalt aanzienlijk, met name bij inzet van zonne-energie. In de ecologische uitwerking is tevens stikstof beoordeeld. De omschakeling naar elektriciteit vermijd stikstofemissies die samenhangen met gebruik van diesel. Tegenover deze kansen staan belemmeringen voor elektrisch beregenen. De belangrijkste belemmeringen hangen samen met de beschikbaarheid van elektriciteit en het realiseren en in stand houden van een elektriciteitsaansluiting.
  Agroforestry& Energie: Is energieproductie te verenigen met Agroforestry?
  Voort, Marcel van der - \ 2019
  Agroforestry, wat levert het financieel op? : Handreiking voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf
  Selin Norén, Isabella ; Dawson, Andrew ; Voort, M.P.J. van der; Vijn, M.P. - \ 2019
  Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Factsheet Agroforestry 4) - 8 p.
  agroforestry - landscape management - circular agriculture
  Welke mogelijkheden zijn er in Nederland om meer diervoeders te produceren? : Verkenning van de mogelijkheden tot het verhogen van de productie van diervoeders uit reststromen in Nederland op basis van beschikbare kennis en data
  Vijn, Marcel ; Dawson, Andrew ; Wolf, Pieter de; Voort, Marcel van der; Vermeij, Izak - \ 2019
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Open Teelten WPR-796) - 25
  Energie & Landbouw : modelbedrijven
  Voort, M.P.J. van der; Timmerman, M. - \ 2019
  Lelystad : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Wageningen Plant Research rapport WPR-784) - 29
  Het doel van de PPS Energie & Landbouw is om invulling te geven aan de rol van de landbouw in de energietransitie. Dit door het maximaliseren van de bijdrage van de landbouw op een wijze dat hernieuwbare energieproductie en consumptie een integraal rendabel onderdeel van het agrarische bedrijf wordt. Voor een aantal representatieve bedrijfssystemen met veel grondgebruik (akkerbouw en melkveehouderij) wordt het energieverbruik in kaart gebracht. De modelgegevens bieden partijen inzicht in het energieverbruik in regionale energienetwerken. Door regionale spreiding van bedrijfstypen geeft dit project onderdeel input voor andere onderdelen van deze PPS Energie & Landbouw.
  Naar betere benutting van bestaande elektriciteitsnetwerken : PPS Landbouw & Energie
  Voort, M.P.J. van der - \ 2019
  Lelystad : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Wageningen Plant Research rapport WPR-785) - 19
  Het doel van deze PPS Energie & Landbouw is om invulling te geven aan de rol van de landbouw in de energietransitie. Dit door het maximaliseren van de bijdrage van de landbouw op een wijze dat hernieuwbare energieproductie en consumptie een integraal rendabel onderdeel van het agrarische bedrijf wordt. De huidige infrastructuur van het elektriciteitsnet wordt voor ongeveer 18% benut. De infrastructuur is gedimensioneerd op piekvermogen op basis van gebruikersprofielen en een veiligheidsmarge. Het huidige systeem gaat altijd uit van maximale belasting maar dat betekent veelal ook maximale kosten.
  High-Tech voor de toekomst!
  Voort, M.P.J. van der - \ 2019
  Workshop Smaragd
  Schoorlemmer, H.B. ; Veldhuisen, Bram ; Voort, M.P.J. van der - \ 2019
  Lelystad : Wageningen University & Research, Open Teelten - 10 p.
  Diversiteit en mechanisatie: hoe technologie ecologie kan faciliteren
  Voort, Marcel van der - \ 2019
  Autonoom bieten rooien is complex
  Voort, M.P.J. van der; Veldhuisen, Bram - \ 2019
  Krapte op de arbeidsmarkt neemt toe 'Monoculturen verliezen populariteit in de toekomst
  Voort, M.P.J. van der - \ 2019
  Biedt High-Tech perspectief?
  Voort, M.P.J. van der - \ 2018
  Handbook of vegetable production and economics in Indonesia
  Voort, Marcel van der; Putter, Herman de; Hengsdijk, Huib ; Adiyoga, Witono - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University and Research, Wageningen Plant Research (VegIMPACT report 48) - 37
  Kostprijs stijgt jaarlijks twee tot drie procent
  Voort, M.P.J. van der - \ 2018
  Saldo's gedaald van meeste akkerbouwgewassen
  Voort, M.P.J. van der - \ 2018
  Steeds zwaardere mechanisatie belangrijke factor bij bodemverdichting
  Voort, M.P.J. van der - \ 2018
  Waterwijzer Landbouw : instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie
  Mulder, Martin ; Hack-ten Broeke, Mirjam ; Bartholomeus, Ruud ; Dam, Jos van; Heinen, Marius ; Bakel, Jan van; Walvoort, Dennis ; Kroes, Joop ; Hoving, Idse ; Holshof, Gertjan ; Schaap, Joris ; Spruijt, Joanneke ; Supit, Iwan ; Wit, Allard de; Hendriks, Rob ; Haan, Janjo de; Voort, Marcel van der; Walsum, Paul van - \ 2018
  Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2018-48) - ISBN 9789057738128 - 71
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.