Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 134

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1048209
Check title to add to marked list
Welke mogelijkheden zijn er in Nederland om meer diervoeders te produceren? : Verkenning van de mogelijkheden tot het verhogen van de productie van diervoeders uit reststromen in Nederland op basis van beschikbare kennis en data
Vijn, Marcel ; Dawson, Andrew ; Wolf, Pieter de; Voort, Marcel van der; Vermeij, Izak - \ 2019
Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Open Teelten WPR-796) - 25
Energie & Landbouw : modelbedrijven
Voort, M.P.J. van der; Timmerman, M. - \ 2019
Lelystad : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Wageningen Plant Research rapport WPR-784) - 29
Het doel van de PPS Energie & Landbouw is om invulling te geven aan de rol van de landbouw in de energietransitie. Dit door het maximaliseren van de bijdrage van de landbouw op een wijze dat hernieuwbare energieproductie en consumptie een integraal rendabel onderdeel van het agrarische bedrijf wordt. Voor een aantal representatieve bedrijfssystemen met veel grondgebruik (akkerbouw en melkveehouderij) wordt het energieverbruik in kaart gebracht. De modelgegevens bieden partijen inzicht in het energieverbruik in regionale energienetwerken. Door regionale spreiding van bedrijfstypen geeft dit project onderdeel input voor andere onderdelen van deze PPS Energie & Landbouw.
Naar betere benutting van bestaande elektriciteitsnetwerken : PPS Landbouw & Energie
Voort, M.P.J. van der - \ 2019
Lelystad : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Wageningen Plant Research rapport WPR-785) - 19
Het doel van deze PPS Energie & Landbouw is om invulling te geven aan de rol van de landbouw in de energietransitie. Dit door het maximaliseren van de bijdrage van de landbouw op een wijze dat hernieuwbare energieproductie en consumptie een integraal rendabel onderdeel van het agrarische bedrijf wordt. De huidige infrastructuur van het elektriciteitsnet wordt voor ongeveer 18% benut. De infrastructuur is gedimensioneerd op piekvermogen op basis van gebruikersprofielen en een veiligheidsmarge. Het huidige systeem gaat altijd uit van maximale belasting maar dat betekent veelal ook maximale kosten.
High-Tech voor de toekomst!
Voort, M.P.J. van der - \ 2019
Workshop Smaragd
Schoorlemmer, H.B. ; Veldhuisen, Bram ; Voort, M.P.J. van der - \ 2019
Lelystad : Wageningen University & Research, Open Teelten - 10 p.
Diversiteit en mechanisatie: hoe technologie ecologie kan faciliteren
Voort, Marcel van der - \ 2019
Autonoom bieten rooien is complex
Voort, Marcel van der; Veldhuisen, Bram - \ 2019
Krapte op de arbeidsmarkt neemt toe 'Monoculturen verliezen populariteit in de toekomst
Voort, Marcel van der - \ 2019
Biedt High-Tech perspectief?
Voort, M.P.J. van der - \ 2018
Handbook of vegetable production and economics in Indonesia
Voort, Marcel van der; Putter, Herman de; Hengsdijk, Huib ; Adiyoga, Witono - \ 2018
Wageningen : Wageningen University and Research, Wageningen Plant Research (VegIMPACT report 48) - 37
Kostprijs stijgt jaarlijks twee tot drie procent
Voort, Marcel van der - \ 2018
Saldo's gedaald van meeste akkerbouwgewassen
Voort, Marcel van der - \ 2018
Steeds zwaardere mechanisatie belangrijke factor bij bodemverdichting
Voort, Marcel van der - \ 2018
Waterwijzer Landbouw : instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie
Mulder, Martin ; Hack-ten Broeke, Mirjam ; Bartholomeus, Ruud ; Dam, Jos van; Heinen, Marius ; Bakel, Jan van; Walvoort, Dennis ; Kroes, Joop ; Hoving, Idse ; Holshof, Gertjan ; Schaap, Joris ; Spruijt, Joanneke ; Supit, Iwan ; Wit, Allard de; Hendriks, Rob ; Haan, Janjo de; Voort, Marcel van der; Walsum, Paul van - \ 2018
Amersfoort : Stowa (Stowa rapport 2018-48) - ISBN 9789057738128 - 71
Smaragd demonstreert ploeg voor rijpadensysteem : Bedrijfsleven, telers en WUR-onderzoekers werken samen aan technologische ontwikkelingen
Voort, M.P.J. van der - \ 2018
Ekoland 38 (2018)5. - ISSN 0926-9142 - p. 25 - 25.
Workshop Smaragd : Dinsdagmiddag 14 november 2017 te Lelystad
Schoorlemmer, H.B. ; Voort, M.P.J. van der; Kamp, J.A.L.M. ; Booij, J.A. ; Balen, D.J.M. van - \ 2017
Lelystad : Wageningen University & Research, Open Teelten - 7 p.
Final report: Environmental assessment of algae-based PUFA production
Keller, H. ; Reinhardt, G. ; Rettenmaier, N. ; Schorb, A. ; Dittrich, M. ; Wolf, P.L. de; Voort, M.P.J. van der; Spruijt, J. ; Potters, J.I. ; Elissen, H.J.H. - \ 2017
Heidelberg : PUFAChain - 94 p.
algae - biofuels - bioenergy - biobased economy - biomass - omega-3 fatty acids - plant oils - biobased chemistry - fermentation
Socio-economic assessment of Algae-based PUFA production : The value chain from microalgae to PUFA ('PUFACHAIN')
Voort, M.P.J. van der; Spruijt, J. ; Potters, J.I. ; Elissen, H.J.H. - \ 2017
Göttingen : PUFAChain - 84 p.
biobased economy - biomass - bioenergy - biofuels - algae - plant oils - omega-3 fatty acids - economic analysis
Socio-economic assessment of Algae-based PUFA production
Voort, Marcel van der; Spruijt, Joanneke ; Potters, Jorieke ; Wolf, Pieter de; Elissen, Hellen - \ 2017
Göttingen : PUFAChain - 84
bioenergy - biobased economy - biofuels - biomass - algae - fatty acids - bio-energie - biobrandstoffen - biomassa - algen - vetzuren
Nadenken over slimme teeltsystemen
Voort, Marcel van der - \ 2017
cropping systems - mechanization - controlled traffic farming - strip cropping - arable farming - organic farming - robots
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.