Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 159

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1049667
Check title to add to marked list
Nieuwsbrief Ruwvoer & Bodem : Hogere draagkracht bodem door dichtere zode bij kurzrasen
Philipsen, A.P. ; Schoot, J.R. van der; Huiting, H.F. ; Schooten, H.A. van; Schils, R.L.M. ; Riemens, M.M. ; Schoutsen, M.A. ; Hoekstra, N.J. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2017
Wageningen University & Research - 5 p.
Bodemkwaliteit op veengrond : effecten van drie maatregelen op een rij
Eekeren, N.J.M. van; Deru, Joachim ; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 32
biologische landbouw - bodemkwaliteit - veengronden - graslandgronden - melkveehouderij - organic farming - soil quality - peat soils - grassland soils - dairy farming
Deze brochure behandelt de bodemkwaliteit van veengrond. In Hoofdstuk 2 worden de zes elementen van bodemkwaliteit besproken. Hoofdstuk 3 gaat over meten en beoordelen van bodemkwaliteit. In Hoofdstuk 4 worden drie praktijkmaatregelen in het veenweidegebied behandeld. Onderdeel van deze brochure is een checklist voor bodemkwaliteit die elke melkveehouder op veen kan doorlopen.
Woelen van blijvend grasland op een zandgrond: effecten op bodemstructuur, beworteling en grasopbrengst
Boer, H.C. de; Deru, Joachim ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR, Livestock Research (Livestock Research rapport 947) - 47
White clover content and grassland productivity in simulated grazing systems
Eekeren, N.J.M. van; Hoogsteen, M.J.J. ; Deru, J.G.C. ; Wit, J. de; Lantinga, E.A. - \ 2015
white clover content, stocking, persistence, production, high output dairy systems
Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide : Voorstudie naar de potentie van kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidevoor minder verliezen naar bodem en water en beter bedrijfsresultaat
Schipper, P.N.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Noij, I.G.A.M. ; Honkoop, W. ; Eekeren, N.J.M. van; Boekhorst, L. - \ 2015
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2684) - 29
waterkwaliteit - veenweiden - graslanden - melkveehouderij - drainage - voedingsstoffen - verliezen uit de bodem - water quality - peat grasslands - grasslands - dairy farming - drainage - nutrients - losses from soil
In dit onderzoek is verkend of en hoe kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en het bedrijfsresultaat van de melkveehouders. Dit als voorstudie op een voorgenomen vierjarig experiment om kringlooplandbouw in de polder breed te implementeren en de effecten nauwgezet te volgen. Uit de voorstudie blijkt dat een set aan kringlooplandbouwmaatregelen kan leiden tot een betere benutting van meststoffen en daarmee de nutriëntenverliezen naar de bodem en de diffuse belasting van het oppervlaktewater aanzienlijk afnemen. Onderwaterdrainage is gunstig doordat het maaivelddaling afremt, broeikasgasemissie daalt, de draagkracht voor bodembewerkingen verbeterd en grasopbrengsten goed blijven. Net als kringlooplandbouwmaatregelen biedt onderwaterdrainage ook potentie voor verbetering van de waterkwaliteit, omdat minder fosfaat en stikstof af- en uitspoelen.
Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding
Schipper, P.N.M. ; Groenendijk, P. ; Eekeren, N.J.M. van; Zanen, M. ; Rozemeijer, J. ; Jansen, G. ; Swart, B. - \ 2015
Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Rapport / STOWA 2015-19) - ISBN 9789057736889 - 72
landbouwgronden - bodemwater - drainage - bodemkwaliteit - droogte - nutriëntenuitspoeling - inventarisaties - modellen - gelderse vallei - agricultural soils - soil water - soil quality - drought - nutrient leaching - inventories - models
Een optimale bodemkwaliteit draagt bij aan de wateropgaven en een betere opbrengst van landbouwgewassen. In de praktijk zijn veel landbouwbodems in meer of mindere mate verdicht, zijn de condities voor bodemleven niet gunstig, is het organisch stofgehalte niet optimaal en de beworteling beperkt. De laatste jaren zijn daarom projecten opgezet waarin waterbeheerders en agrariërs samenwerken om bodem verbeterende maatregelen in de praktijk uit te voeren. Het is echter geheel niet bekend wat de effecten van zulke maatregelen zijn op de kwantiteit en kwaliteit van het water op lokaal (perceel) niveau en op het regionale watersysteem. Op perceelniveau zijn nu twee verschillende bodemtypen die beiden veel voorkomen in de Gelderse Vallei geschematiseerd en doorgerekend met het modelinstrumentarium SWAP-WOFOST-ANIMO voor verschillende gewassen en verschillende hydrologische omstandigheden.
Verdichting voorkomen is cruciaal : de bodem onder een vruchtbare kringloop
Eekeren, N.J.M. van; Rietberg, P.I. ; Gerner, L. ; Leeuwen, M.W.J. van - \ 2015
V-focus 12 (2015)2. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
graslandbeheer - bodembiologie - bodemkwaliteit - bodemdichtheid - kringlopen - organische stof - waterschappen - achterhoek - liemers - grassland management - soil biology - soil quality - soil density - cycling - organic matter - polder boards
In het project Vruchtbare Kringloop werken - naast een samenwerking van LTO Noord, ForFarmers Hendrix, Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Rabobank en Vitens - 250 agrariërs in de Achterhoek en Liemers middels de KringloopWijzer aan optimalisatie van hun bedrijfsvoering. Het doel is voorop te lopen met kringlooplandbouw, meststoffen optimaal te benutten en de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Bodemkwaliteit is een belangrijk aspect in de KringloopWijzer: verhoging van de bodembenutting van N met 20 procent leidt tot een stijging van de bedrijfsbenutting van N van 10 procent. Dit artikel gaat in op de belangrijkste knelpunten in bodemkwaliteit op grasland aan de hand van de resultaten van de BodemConditieScore.
Voederbomen in trek
Eekeren, N.J.M. van; Luske, B.L. ; Vonk, M. ; Anssems, E. - \ 2015
V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
melkveehouderij - geitenhouderij - schapenhouderij - melkveevoeding - geitenvoeding - schapenvoeding - bomen als veevoer - herkauwersvoeding - mineralenopname - sporenelementen - dairy farming - goat keeping - sheep farming - dairy cattle nutrition - goat feeding - sheep feeding - fodder trees - ruminant feeding - mineral uptake - trace elements
Bladeren en twijgen van bomen en struiken hebben potentie in het rantsoen van koeien, geiten en schapen, omdat ze een aanvullende bron zijn van eiwit, mineralen en sporenelementen. Daarnaast bevatten veel bomen secundaire plantenstoffen die een positief effect kunnen hebben op de vertering en de gezondheid van herkauwers. In het Praktijknetwerk Voederbomen en Functioneel Landgebruik (www.voederbomen.nl) is de inpasbaarheid van voederbomen op melkveebedrijven getest.
Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem : life support functions revisited
Rutgers, M. ; Schouten, T. ; Bloem, J. ; Dimmers, W.J. ; Eekeren, N.J.M. van; Goede, R.G.M. de; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Keidel, H. ; Korthals, G.W. ; Mulder, C. ; Wattel-Koekkoek, E.J.W. - \ 2014
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2014-0145) - 126
bodemecologie - ecosysteemdiensten - landbouwgronden - bodemkwaliteit - biodiversiteit - monitoring - soil ecology - ecosystem services - agricultural soils - soil quality - biodiversity
Om ecosysteemdiensten te beoordelen zijn ook fysische en systeemgerichte indicatoren nodig. Dit rapport is de uitkomst van een multicriteria-analyse waarin de bruikbaarheid van indicatoren voor toepassing in een meetnet werd geschat door twaalf deskundigen in de bodemkunde, de bodemecologie en het agrarische bodemadvies. De indicatoren zijn ook bruikbaar voor metingen van het Natuurlijk Kapitaal van de bodem en om praktische instrumenten te ontwerpen waarmee het lokale bodembeheer en de gebiedsinrichting ondersteund kunnen worden.
Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit
Engen, H. van; Anssems, E. ; Maas, M. ; Eekeren, N.J.M. van; Römkens, P.F.A.M. ; Nijs, P. de - \ 2014
Journaal Bodem (2014)1. - ISSN 1570-1697 - p. 3 - 5.
bodemkwaliteit - stadslandbouw - bodemchemie - bodemverontreiniging - soil quality - urban agriculture - soil chemistry - soil pollution
Wat weten we eigenlijk over de bodemkwaliteit in de stedelijke omgeving? Als we de stedelijke bodem ook willen gebruiken voor (tijdelijke) groene inrichting en mogelijk zelfs agrarische exploitatie, moeten we weten wat de kwaliteit is en wat we ermee kunnen. Wat is de echte relatie tussen stedelijke bodemgesteldheid, verontreiniging en de kansen voor agrarisch beheer, stadslandbouw of natuurontwikkeling? In dit artikel worden de hoofdlijnen toegelicht, met als doel koudwatervrees voor agrarisch beheer in de stad of stadslandbouw weg te nemen.
Biodiversiteit in de melkveehouderij : investeren in veerkracht en reduceren van risico's
Erisman, J.W. ; Eekeren, N.J.M. van; Cuijpers, W.J.M. ; Wit, J. de - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 55 p.
melkveehouderij - veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - omgevingsverrijking - plattelandsomgeving - dierenwelzijn - landbouw en milieu - bedrijfsvoering - dairy farming - livestock farming - sustainability - environmental enrichment - rural environment - animal welfare - agriculture and environment - management
Bij de beoordeling van biodiversiteit wordt meestal naar natuurwaarden gekeken, zoals de aanwezigheid van zeldzame en rode lijst soorten, de achteruitgang in aantallen weidevogels en de stand van bijen, vlinders, etc. Onvoldoende realiseren we ons dat deze belangrijke soorten alleen kunnen voorkomen of overleven als er op het agrarische bedrijf aan een bepaald basisniveau van biodiversiteit is voldaan. Deze ‘basisbiodiversiteit’ is gebaseerd op gezonde bodems, gewassen en dieren op het bedrijf, en is functioneel: deze zorgt ervoor dat zogenoemde ‘drukfactoren’ (stress voor het systeem, zoals ziekten, emissies e.d.) minder schade toebrengen. Dit is een zichzelf versterkend proces. Daarnaast levert biodiversiteit ‘natuurwaarden’ op zoals de aanwezigheid van specifieke soorten die kenmerkend zijn voor landbouwgebieden en een aantrekkelijk cultuurlandschap. De laatste decennia perken ondernemers risico´s vooral in door externe middelen in te zetten (bijv. extra bemesting, beregening, antibiotica). Hiermee worden variaties in het systeem ingeperkt maar daarmee blijft ook de functionele agrobiodiversiteit op het bedrijf onbenut. Dit is uitgaan van een ‘controlemodel’. De focus ligt op zo hoog mogelijke productieniveaus tegen zo laag mogelijke kosten. De overheid probeert hierin excessen te voorkomen met generiek beleid. Het controlemodel heeft enerzijds geleid tot een zeer hoge efficiëntie en opbrengsten per hectare, maar anderzijds zijn de bijbehorende intensivering en schaalvergroting belangrijke veroorzakers van het voortgaande verlies aan biodiversiteit in het agrarisch gebied – bijvoorbeeld wat betreft weidevogels en het stagnerend herstel van de natuurkwaliteit in heel Nederland. Hiertegenover staat het ‘adaptatiemodel’ waarin de draagkracht van het natuurlijk systeem – als gevolg van goed management van bodemkwaliteit en functionele agrobiodiversiteit, in plaats van externe inputs ‐ de productie bepaalt en tegelijkertijd het risico op milieu‐, klimaat‐ en productieschade beperkt. Vanuit de draagkracht van het systeem geredeneerd draagt het optimaliseren van natuurlijke processen (bodem, water, gewas, dier, bedrijf) bij aan het beperken van externe risico’s zoals de gevolgen van klimaatfluctuaties, ziekten en plagen. In een dergelijk veerkrachtig systeem wordt actief gebruik gemaakt van de diverse biologische processen in het systeem zelf, de functionele (agro‐) biodiversiteit.
Bodemkwaliteit en graslandproductie : checklist voor het veenweidegebied
Eekeren, N.J.M. van; Philipsen, A.P. - \ 2014
V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - 11
rundveehouderij - bodembeheer - graslandbeheer - bodemonderzoek - bodemkwaliteit - veenweiden - cattle husbandry - soil management - grassland management - soil testing - soil quality - peat grasslands
Veehouders in het veenweidegebied wilden meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en -beheer op graslandproductie. Doel van veehouders was een soort checklist te ontwikkelen om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen uit te proberen om de bodemkwaliteit te verbeteren. In het Praktijknetwek Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter is dit opgepakt met veehouders, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies, Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut.
De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem - leidt biologische landbouw tot een gezondere bodem?
Schouten, A.J. ; Goede, R.G.M. de; Eekeren, N.J.M. van; Rutgers, M. - \ 2014
Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 14 - 15.
bodemkwaliteit - bodemecologie - bodemchemie - bodemwater - fosfaten - hydrologie - ecosysteemdiensten - graslanden - biologische landbouw - melkveehouderij - soil quality - soil ecology - soil chemistry - soil water - phosphates - hydrology - ecosystem services - grasslands - organic farming - dairy farming
Grondgebonden landbouw is afhankelijk van de ecosysteemdiensten die het natuurlijk kapitaal van de bodem levert. Een gezonde bodem maakt voedingsstoffen vrij, geeft water door, heeft een goede bodemstructuur en het vermogen om ziekten en plagen te onderdrukken. Door gebruik te maken van deze diensten kunnen boeren een aanzienlijke agrarische productie realiseren van een goede kwaliteit. Het bodemleven vormt hierbij een belangrijke spil. We hebben gegevens van 137 melkveehouderijbedrijven onderzocht op de vraag hoe het is gesteld met de bodemgezondheid onder verschillende typen bedrijven.
Zwavelvoorziening op biologische veebedrijven
Beeckman, A. ; Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W. ; Smolders, E.A.A. - \ 2014
BioKennis bericht Zuivel & rundvlees (2014)30.
zwavel - mineraaltekorten - biologische landbouw - eiwit - zwavelmeststoffen - melkveehouderij - vleesvee - schapen - geiten - diergezondheid - sulfur - mineral deficiencies - organic farming - protein - sulfur fertilizers - dairy farming - beef cattle - sheep - goats - animal health
Door luchtverontreiniging kwam zwavel jarenlang gratis uit de lucht. Nu dit milieu­-probleem is opgelost krijgt de landbouw steeds meer te maken met zwaveltekorten. Zwavel is een essentieel element voor de vorming van verschillende aminozuren (o.a. methionine en cysteine) en daarmee van eiwit. Eiwitvorming is zowel belangrijk voor gewas als dierproductie dus zwaveltekorten komen bij beide voor.
Goed bodembeheer op veen boert beter : maatregelen voor duurzaam bodembeheer voor melkveehouders op veen
Eekeren, N.J.M. van; Philipsen, A.P. - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 17
veehouderij - veengebieden - graslandbeheer - bodemkwaliteit - bemesting - bodemfumigatie - controlelijsten - livestock farming - peatlands - grassland management - soil quality - fertilizer application - soil fumigation - checklists
Deze brochure is een product van het praktijknetwerk Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter. Veehouders in het veenweidegebied hadden het gevoel, dat er ten opzichte van zand en klei te weinig aandacht is voor onderzoek naar de bodemkwaliteit op veen. De aanleiding van dit netwerk was om de kennis over bodemkwaliteit in het algemeen en specifiek over veenbodems te ontsluiten. Veehouders wilden in het netwerk meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en –beheer op grasproductie. Gewerkt is aan een soort checklist om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen te formuleren vanuit 6 elementen: organische stof, bodemchemie, bodemleven, bodemstructuur, waterhuishouding en beworteling.
Genetic differences in root mass of Lolium perenne varieties under field conditions
Deru, J.G.C. ; Schilder, H. ; Schoot, J.R. van der; Eekeren, N.J.M. van - \ 2014
Euphytica 199 (2014)1-2. - ISSN 0014-2336 - p. 223 - 232.
grazing systems - soil - ryegrass - growth - architecture - defoliation - elongation - management - patterns - capture
Although grasses have dense rooting systems, nutrient uptake and productivity can be increased, and N-leaching reduced, if rooting is further improved. The variation in root mass of 16 varieties of Lolium perenne was studied under field conditions in two experiments on sandy soil in The Netherlands. The chosen varieties differed in genetic and aboveground characteristics such as ploidy, productivity and grass cover. Root dry matter (RDM) was measured in the 0–8, 8–16 and 16–24 cm soil layers. In summary, we found that RDM of perennial ryegrass differed significantly between varieties under field conditions. These differences were not linked to grass yield, which indicates that it is possible to select perennial ryegrass varieties that combine high aboveground productivityIn this experiment, total RDM was not influenced by ploidy but by grass cover type: high grass cover types had higher RDM. Differences in management between the two experiments possibly explain the differences in RDM and in the influence of chosen characteristics on RDM. Considering challenges in the areas of climate change, water availability, pollution and soil degradation, grass varieties with improved root systems could significantly contribute to a more efficient use of nutrients and water, erosion control, soil improvement and carbon sequestration. with high RDM. In the first experiment, which was managed by cutting, diploid varieties had higher RDM than tetraploid varieties. Grand mean RDM in the second experiment, which was managed by cutting as well as grazing, was lower than in the first experiment.
Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden
Deru, J.G.C. ; Lenssinck, F.A.J. ; Hoving, I.E. ; Akker, J.J.H. van den; Bloem, J. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2014
V-focus 11 (2014)3. - ISSN 1574-1575 - p. 27 - 29.
bodemdaling - grondwaterstand - drainagesystemen - veenweiden - peilbeheer - infiltratie - subsidence - groundwater level - drainage systems - peat grasslands - water level management - infiltration
Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik van onderwaterdrains kan bodemdaling verminderen door een verhoogde infiltratie van water uit de sloot naar de veenweidebodem, waardoor grondwaterstanden
Amazing Grazing deelproject: De Weidewasser 2013 : innovatievraag: Hogere opbrengst en lagere verliezen van grasland? : opgave: Negatief effect van mestflatten omzetten in positief effect
Schooten, H.A. van; Houwelingen, K.M. van; Philipsen, A.P. ; Eekeren, N.J.M. van; Lenssinck, F.A.J. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 19
rundveehouderij - excretie - dierlijke meststoffen - graslanden - begrazing - graslandbeheer - bevochtigingsapparatuur - spuitapparaten - innovaties - cattle husbandry - excretion - animal manures - grasslands - grazing - grassland management - humidifiers - sprayers - innovations
Mestflatten in de wei als gevolg van beweiding geven veel beweidingsverliezen en een slechte benutting van de mest. De mestflatten goed verspreiden en vervolgens naspoelen met water is mogelijk een oplossing. Op basis van deze gedachte is vanuit Amazing Grazing op proefbedrijf Zegveld de zogenaamde weidewasser ontwikkeld. Met deze weidewasser en een aantal andere machines, waarmee mestflatten kunnen worden verspreid, is een oriënterende proef opgezet. Het doel hiervan was om meer inzicht te krijgen in afbraak van mestflatten en benutting van gras bij verspreiding van mestflatten met de weidewasser ten opzichte van verspreiding van mestflatten met een aantal bestaande machines. Dit onderzoeksverslag beschrijft de uitvoering en ervaringen van het eerste oriëntatie jaar 2013 met de weidewasser en met een aantal verschillende sleeptechnieken.
Regenwormen op het melkveebedrijf : handreiking voor herkennen, benutten en managen
Eekeren, N.J.M. van; Bokhorst, J. ; Deru, J. ; Wit, J. de - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Louis Bolk Instituut 2014-004 LbD) - 37 p.
aardwormen - bodemkwaliteit - bodemvruchtbaarheid - bodemvruchtbaarheidsbeheer - melkveehouderij - bodembiologie - graslanden - bouwland - graslandbeheer - earthworms - soil quality - soil fertility - soil fertility management - dairy farming - soil biology - grasslands - arable land - grassland management
In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk, waarbij zowel strooiselbewonende, bodembewonende en pendelende regenwormen aan bod komen.
Koester de regenworm
Eekeren, N.J.M. van; Deru, J.G.C. ; Poot, N. - \ 2014
V-focus 11 (2014)2. - ISSN 1574-1575 - p. 40 - 41.
melkveehouderij - aardwormen - grondbewerking - voedingsbehoeften - nadelige gevolgen - strooisel - bodemstructuur - bodemfauna - dairy farming - earthworms - tillage - feed requirements - adverse effects - litter (plant) - soil structure - soil fauna
Regenwormen zijn belangrijk op een melkveebedrijf voor de afbraak van organische stof, het beschikbaar maken van nutriënten, behoud van bodemstructuur, waterinfiltratie, beworteling en uiteindelijk gewasopbrengst. Vooral pendelende wormen hebben unieke functies, maar zijn heel gevoelig voor een intensieve en/of kerende grondbewerking door hun levenswijze, in permanente gangen, en hun behoefte aan strooisel als voedsel. Als de melkveehouderij beter gebruikt wil maken van de pendelaars is de vraag wat het belangrijkste knelpunt is: grondbewerking of een gebrek aan voedsel en bescherming. Resultaten van een proef naar het effect op regenwormen wordt besproken.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.