Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mestvergisting als onderdeel van duurzame kringlopen
  Nienhuis, Ciska ; Melse, Roland ; Heesmans, Hanneke ; Verdoes, Nico ; Hanegraaf, Marjoleine ; Vermeij, Izak ; Evers, Aarts - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR 840) - 54
  Het ministerie van LNV wil duidelijk hebben of mestvergisting bij kan dragen aan de klimaatdoelstellingen waar de landbouw aan moet voldoen. De vraag is of mestvergisting kan bijdragen aan de reductie van broeikasgas- en ammoniakemissie, wat het (lange termijn) effect is op de organische stofopbouw en of het toevoegen van extra organisch materiaal aan de mest in de mestvergister hierop van invloed is. In deze studie is gekeken naar verschillende scenario’s: rundveedrijfmest, varkensdrijfmest, beide mest typen 100% vergist en beide mest typen met covergist met organisch materiaal. Uit de literatuur komt naar voren dat er nog weinig (veld)onderzoek gedaan is naar het verschil in effect dat mestvergisting heeft op de emissies en opbouw van organische stof in de bodem. Toedieningstechniek, (weers)omstandigheden, viscositeit van de mest en bodemcondities bepalen of mestvergisten wel of niet bijdraagt aan emissiereductie. Het wel of niet meteen afvoeren van de mest naar de vergister blijkt volgens het gebruikte vergistingsmodel het meest te bepalen of vergisting bijdraagt aan de reductie van broeikasgas- en ammoniakemissie. Monovergisting met rundveedrijfmest blijk volgens het organische stof model substantieel meer bij de dragen aan de organische stof opbouw in de bodem dan de overige meststypen.
  Ontwikkeling praktijktool voor bodem C
  Lesschen, Jan Peter ; Hendriks, Chantal ; Linden, Annelotte van de; Timmermans, Bart ; Keuskamp, Joost ; Keuper, Dirk ; Hanegraaf, Marjoleine ; Conijn, Sjaak ; Slier, Thalisa - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2990) - 49
  In het Klimaatakkoord is voor landbouwbodems een doelstelling van 0,5 Mton CO2-vastlegging per jaar in 2030 voorgesteld. Om dit te realiseren, is er behoefte aan een praktijktool die op perceel- en bedrijfsniveau veranderingen in bodem C-voorraad kan berekenen en het effect van bodem C- maatregelen kan kwantificeren. Uit een inventarisatie van mogelijke bodem C-modellen zijn er drie geselecteerd: CCB, NDICEA en RothC. De databehoefte van de modellen is in kaart gebracht en demodellen zijn getest aan de hand van twee langetermijndatasets, de ‘Mest als Kans’- proef en een langetermijnexperiment van proefboerderij Vredepeel. De keuze voor welk model te gebruiken als praktijktool hangt af van de beoogde toepassing. Wanneer de tool alleen voor monitoring van bodem C geschikt moet zijn, zou RothC een logische keuze zijn vanwege de minimale data-invoer en de mogelijkheid om makkelijk grote datasets (veel percelen) door te rekenen. Als het doel gericht is op advisering van boeren zou NDICEA geschikter zijn, omdat het meer indicatoren berekent en interacties met stikstof- (en fosfaat)bemesting meeneemt. CCB zit hier qua gebruikersgemak en databehoefte tussenin.
  Doorontwikkeling classificatieschema organische reststoffen
  Geel, Willem van; Haan, Janjo de; Hanegraaf, Marjoleine ; Postma, Romke - \ 2020
  Deskstudie in opdracht van BVOR / VA
  Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof : Resulaten uit Lange Termijn Experimenten (LTE's)
  Koopmans, Chris ; Timmermans, Bart ; Wagenaar, Jan Paul ; Hull, Jordy van 't; Hanegraaf, M.C. ; Haan, J.J. de - \ 2019
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 54 p.
  Systematiek voor meten bodemkwaliteit
  Haan, Janjo de; Hanegraaf, Marjoleine ; Rombout, Sjoerd - \ 2019
  Development of a conceptual framework to evaluate organic fertilisers : assessment on soil quality and agronomic, environmental and economics aspects
  Schoumans, Oscar ; Ehlert, P.A.I. ; Hanegraaf, M.C. ; Römkens, P.F.A.M. ; Pustjens, A.M. ; Koeijer, T.J. de; Boer, H.C. de; Nienhuis, C. ; Kortstee, H. ; Smit, A.B. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report report 2964) - ISBN 9789463951630 - 95
  Een mijlpaal voor de bodem: de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN) zijn vastgesteld!
  Visser, S.M. ; Haan, J.J. de; Elsen, H.G.M. van den; Hanegraaf, M.C. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research
  Basis voor het meten van bodemkwaliteit : Integrale benadering door doelgerichte indicatoren en kosteneffectieve meetmethoden
  Haan, J.J. de; Hanegraaf, M.C. ; Elsen, H.G.M. van den; Visser, S.M. - \ 2019
  Bodem (2019)4. - ISSN 0925-1650 - p. 13 - 15.
  Bodemkwaliteitsbeoordeling van landbouwgronden in Nederland - indicatorset en systematiek, versie 1.0
  Hanegraaf, Marjoleine ; Elsen, Erik van den; Haan, Janjo de; Visser, Saskia - \ 2019
  Wageningen : Stichting Wageningen Research (WR) (Rapport WPR 795) - 18
  Meer organische stof betekent meer vocht
  Hanegraaf, M.C. ; Haan, J.J. de - \ 2019
  Verduurzaming samenwerking akkerbouw-veehouderij in Drenthe : Expertbeoordeling en advies
  Wolf, Pieter de; Klompe, Koen ; Hanegraaf, Marjoleine ; Molendijk, Leendert ; Vellinga, Theun - \ 2018
  Lelystad : Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten WPR-773) - 32
  Samenwerking tussen akkerbouw- en melkveebedrijven komt veel voor in Drenthe, met name in de vorm van grondruil. De provincie heeft Wageningen UR gevraagd om een expertbeoordeling voor de volgende vraag: is deze huidige vorm van samenwerking duurzaam en waar is nog winst te halen? Daarbij werd specifiek aandacht gevraagd voor organische stof, nutriëntenefficiëntie, bodemgezondheid en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Uit de beoordeling blijkt dat de huidige vorm van samenwerking qua duurzaamheid niet of nauwelijks afwijkt van de situatie zonder samenwerking. Op de verschillende duurzaamheidsthema’s is nog wel winst te behalen. Het is daarvoor nodig dat de samenwerkende bedrijven gezamenlijk een teelt- en bodemplan maken.
  Workshop verhogen organische stof in de bodem; waarom en hoe?
  Hanegraaf, Marjoleine - \ 2016
  overige auteurs: Janjo de Haan, Piet Rombouts. Proj.nr. 3750204212
  Is a combination of crop and livestock production profitable and supporting sustainability at regional level?
  Korevaar, H. ; Hanegraaf, M.C. ; Regan, J. - \ 2015
  In: Second International Conference on Agriculture in an Urbanizing Society: Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs, 14-17 September 2015 Rome Italy. - Rome : - ISBN 9788890896033 - p. 187 - 188.
  For the design of new, innovative mixed
  farming systems at regional level, a participatory
  method was used, followed by a case study approach in
  which we assessed four differentcroplivestock
  integration strategies in different biogeographical
  regions of Europe. One of these strategies was studied
  in Winterswijk, the Netherlands, and focused on land
  exchanges between dairy and arable farms,nature
  conservation on farmland and reduction of nitrate
  leaching. By cooperating together,livestock and crop
  farms could take advantage of specialisation within
  their own farm as well as beneficial exchanges (e.g.
  feed and manure) with other farms. Preliminary results
  showed that cooperating farms have often a more
  intensive farming system than noncooperating
  specialised farms. It is not yet clear whether
  cooperation helped farmers to intensify their system, or
  if cooperation is required to sustain already intensive
  systems.
  Developing mixed farming systems at regional level: examples from intensive dairy farming
  Hanegraaf, M.C. ; Vertes, F. ; Corson, M.S. ; Boer, D.J. den; Moraine, M. ; Korevaar, H. - \ 2015
  In: Grassland and forages in high output dairy farming systems. - Wageningen : Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw - ISBN 9789090289618 - p. 96 - 98.
  Quantifying effects of land use change on soil organic matter at the landscape scale
  Sonneveld, M.P.W. ; Apeldoorn, D.F. van; Pepers, K.H. ; Hanegraaf, M.C. - \ 2012
  Geophysical Research Abstracts 14 (2012). - ISSN 1029-7006 - 1 p.
  Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-8153, 2012 EGU General Assembly 2012 © Author(s) 2012 Quantifying effects of land use change on soil organic matter at the landscape scale M.P.W. Sonneveld (1), D.F. Van Apeldoorn (1), K.H. Pepers (1), and M.C. Hanegraaf (2) (1) Land Dynamics Group, Wageningen University, PO Box 47, 6700 AA Wageningen, The Netherlands , (2) Nutrient Management Institute, Postbus 250, 6700 AG, Wageningen, The Netherlands Soil organic matter (SOM) is an essential natural resource in land-based agro-ecosystems and is said to be the most important indicator of soil quality. Quantification of the impacts of land use (change) on SOM contents and stocks is vital in understanding the present and future relationships with agronomic sustainability but needs to consider relevant drivers at the landscape scale. Routine agricultural soil analyses (RSA) are potentially an attractive source of information for SOM and Soil Organic Carbon (SOC) inventories because of the large number of analyses and large temporal coverage (decades). However, the use of RSA’s in this context has some drawbacks concerning for example sampling depth, sampling procedure and geo-referencing. In this study, SOM inventories based on routine soil agricultural soil analyses are investigated and validated using field surveys. This is done for a selection of Dutch agricultural landscapes. Analysis of land-use history of fields reveals that current SOM contents are strongly related to the temporal variability in land use. Grassland age and rotational schemes appear as key variables in understanding current SOM patterns. Furthermore data reveal that current SOM contents are related to the spatial variability in groundwater hydrology and soil texture. For the translation of these routinely determined SOM contents to soil organic carbon (SOC) stocks, pedotransfer functions (PTFs) are needed. Such PTFs can very well be based on significant non-linear relationships between gravimetric SOC contents and bulk density (R2=0•80). However, validating derived SOC stocks for the upper 10 cm using PTFs with a field survey reveals that SOC stocks based on RSA’s and PTFs are substantially lower. The observed differences are much higher than reported annual rates in SOC changes. SOC stock inventories that make use of RSA’s should be aware of the limitations involved. References Pepers, K.H., M.P.W. Sonneveld, M.C. Hanegraaf. Estimation of soil C stocks using routine agricultural soil analyses (submitted) Van Apeldoorn, D.F., M.P.W. Sonneveld, K. Kok, 2011. Landscape asymmetry of soil organic matter as a source of agro-ecosystem resilience. Agric. Ecosyst. Environ. 140(3-4), p. 401-410. Sonneveld, M.P.W., J.J.H. Van den Akker, 2011. Quantification of C and N stocks in grassland topsoils in a Dutch region dominated by dairy farming. Journal of Agricultural Science 149, p. 63-71.
  Predicting soil N mineralization: Relevance of organic matter fractions and soil properties.
  Ros, G.H. ; Hanegraaf, M.C. ; Hoffland, E. ; Riemsdijk, W.H. van - \ 2011
  Soil Biology and Biochemistry 43 (2011)8. - ISSN 0038-0717 - p. 1714 - 1722.
  nitrogen mineralization - microbial biomass - chemical methods - grassland soils - forest soils - indexes - availability - carbon - respiration - temperature
  Distinct extractable organic matter (EOM) fractions have been used to assess the capacity of soils to supply nitrogen (N). However, substantial uncertainty exists on their role in the N cycle and their functional dependency on soil properties. We therefore examined the variation in mineralizable N and its relationship with EOM fractions, soil physical and chemical properties across 98 agricultural soils with contrasting inherent properties and management histories. Mineralizable N was determined by aerobic incubation at 20 °C and optimum moisture content for 20 weeks. We used multivariate statistical modelling to account for multi-collinearity, an issue generally overlooked in studies evaluating the predictive value of EOM fractions. Mineralization of N was primarily related to the size of OM pools and fractions present; they explained 78% of the variation in mineralizable N whereas other soil variables could explain maximally 8%. Both total and extractable OM expressed the same soil characteristic from a mineralization perspective; they were positively related to mineralizable N and explained a similar percentage of the variation in mineralizable N. Inclusion of mineralizable N in fertilizer recommendation systems should be based on at least one OM variable. The most appropriate EOM fraction can only be identified when the underlying mechanisms are known; regression techniques are not suitable for this purpose. Combination of single EOM fractions is not likely to improve the prediction of mineralizable N due to high multi-collinearity. Inclusion of texture-related soil variables or variables reflecting soil organic matter quality may be neglected due to their limited power to improve the prediction of mineralizable N.
  Ecosystem services in grassland associated with biotic and abiotic soil parameters
  Eekeren, N.J.M. van; Boer, Herman de; Hanegraaf, M.C. ; Bokhorst, J. ; Nierop, D. ; Bloem, J. ; Schouten, T. ; Goede, R.G.M. de; Brussaard, L. - \ 2010
  Soil Biology and Biochemistry 42 (2010)9. - ISSN 0038-0717 - p. 1491 - 1504.
  nitrogen mineralization - organic-matter - plant-growth - agricultural systems - species composition - biological quality - food webs - earthworms - carbon - biodiversity
  Biotic soil parameters have so far seldom played a role in practical soil assessment and management of grasslands. However, the ongoing reduction of external inputs in agriculture would imply an increasing reliance on ecosystem self-regulating processes. Since soil biota play an important role in these processes and in the provision of ecosystem services, biological soil parameters should be an integral part of soil assessment. The general objective of the current study is to investigate to what extent biotic soil parameters provide additional value in soil quality assessment of grassland on sandy soils. We measured abiotic and biotic soil parameters together with process parameters underlying ecosystem services in 20 permanent production grasslands. Cross-validated stepwise regression was used to identify abiotic and biotic soil parameters that explained the soil ecosystem services soil structure maintenance, water regulation, supply of nutrients, and grassland production, respectively. Process parameters underlying the ecosystem service soil structure maintenance such as bulk density and the percentage of sub-angular blocky elements were mainly influenced by SOM and its qualities. The correlations between penetration resistance at 0–10 cm and the percentage of soil crumbs with earthworms suggested a relationship to earthworm activity. Parameters underlying the service of water regulation showed no clear relationship to biotic soil parameters. Water infiltration rate in the field was explained by the penetration resistance at 10–20 cm. Process parameters underlying the service of nutrients’ supply such as the potentially mineralizable C and N were mainly determined by soil total N. The potential C and N mineralization were more related to biotic soil parameters, whereby each parameter was the other’s antithesis. The grassland production without N fertilization viz. the nitrogen supply capacity of the soil measured as N yield, was mainly explained by soil organic matter (SOM) and soil moisture, and to a lesser extent by soil total N. One gram of SOM per kg of dry soil corresponded to 3.21 kg N yield ha-1, on top of a constant of 15.4 kg N ha-1. The currently applied calculations in the Dutch grassland fertilization recommendation, underestimated in 85% of the production grasslands, the measured nitrogen supply capacity of the soil by on average 42 kg N ha-1 (31%). This legitimizes additional research to improve the currently applied recommendations for sandy soils. The response of N yield to N fertilization ranged from 35 to 102%. This wide range emphasizes the importance of a better recommendation base to target N fertilizer. The response of N yield to N fertilization was predicted by the total number of enchytraeids, the underlying mechanism of which needs further investigation on different soil types. This knowledge can be important for the optimal use of fertilizer and its consequences for environmental quality
  Van schraal naar rijk zand : onderwijsdag
  Hanegraaf, Marjoleine - \ 2009
  soil - soil quality - organic matter - crop yield - grassland management - grassland soils
  Schatting van C- en N-mineralisatie met indicatoren voor labiele organische stof en stikstof
  Hanegraaf, M.C. ; Boer, H.C. de; Eekeren, N.J.M. van; Bussink, D.W. - \ 2009
  Wageningen : NMI (Zorg voor zand rapport / Rapport NMI 6 / 1230) - 46
  bodemchemie - organische stof - stikstof - graslanden - bodemvruchtbaarheid - veehouderij - zandgronden - bodemkwaliteit - soil chemistry - organic matter - nitrogen - grasslands - soil fertility - livestock farming - sandy soils - soil quality
  In opdracht van het Productschap Zuivel (PZ) is een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de kwaliteit van organische stof, de afbreeksnelheid en de stikstofmineralisatie. Het rapport beschrijft indicatoren voor pools van labiele organische stof en gaat met name in op wat de bijdrage van deze organische stof is aan de opbrengst en de levering van stikstof, een essentieel onderdeel op veel graslandbedrijven.
  Trends in soil organic matter contents in Dutch grasslands and maize fields on sandy soils
  Hanegraaf, M.C. ; Hoffland, E. ; Kuikman, P.J. ; Brussaard, L. - \ 2009
  European Journal of Soil Science 60 (2009)2. - ISSN 1351-0754 - p. 213 - 222.
  agricultural soils - carbon storage - management - emissions - accurate - quality - losses
  There is considerable concern in Europe that soil organic matter (SOM) contents are declining, which would threaten both agriculture and the environment. We performed a trend analysis of SOM contents in sandy soils, using historic data from routine agricultural soil analyses. Data were selected from grass, grass-maize rotation and maize fields in four adjacent provinces that had been sampled four to five times during the period 1984¿2004. Absolute (at least 1%) and relative changes (SOMt=20/SOMt=0) were calculated and regressed against initial SOM contents. Mean SOM content showed a north-south gradient per cropping system. We found no single uniform trend in SOM contents for any of the three systems. Over the 20-year period, SOM declined in c. 25% of all grasslands, amounting to 185 000 of the 635 000 hectares of land under grass and forage crops in the four provinces, and increased in a total of 267 000 hectares. Carbon accumulation in grassland sandy soils was calculated at 39 g C m¿2 year¿1 (top 5 cm). For the grasslands, initial SOM contents were linearly and negatively related to absolute changes in SOM; the relation with the relative change was best explained by using log-transformed values of SOM. We conclude that in grassland soils in the Netherlands, conservation of SOM requires identification of high-risk fields rather than high-risk areas. For continuous maize on sandy soils, the entire area may be denoted as high-risk, because all fields could reach the critical limit of 3.4% SOM in the near future
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.