Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 26

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1051458
  Check title to add to marked list
  Preventieve maatregelen tegen Black Mold in de rozenteelt : Rapportage 2010-2012
  Werd, H.A.E. de; Duyvesteijn, R.G.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Smits, A.P. ; Kohrman, E. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen en Bomen - 49
  houtachtige planten als sierplanten - rosa - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasmonitoring - onderstammen - oculeren - ziektepreventie - fungiciden - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - crop monitoring - rootstocks - budding - disease prevention - fungicides - plant protection - control methods
  Black Mold kan hoge percentages uitval van oculaties van rozenstruiken veroorzaken. In 2007 was de schade zeer groot. Het onderzoek naar het voorkomen van Black Mold bevatte twee sporen: het achterhalen van risicovolle omstandigheden en het beproeven van de preventieve inzet van middelen, om aantasting bij risicovolle omstandigheden te beperken of te voorkomen. Hiervoor zijn proeven onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium, in de kas en veldproeven onder praktijkomstandighed en uitgevoerd. Het is niet gelukt te achterhalen wat de omstandigheden zijn, waarbij een grote uitbraak van Black Mold zoals in 2007 ontstaat. Proeven onder gecontroleerde omstandigheden lieten een invloed van temperatuur en vocht zien, maar die resultaten sloten slechts deels aan bij de ervaringen uit de praktijk en veldproeven. Bij kou (10o C) ontwikkelt de schimmel zich langzamer dan bij temperaturen van 15 tot 25o C. De kans op infectie wordt echter ook bepaald door de snelheid waarmee de oculatie hecht en de besmettingsdruk. Oculaties op dikkere onderstammen lijken een groter risico op uitval door Black Mold te hebben. Aangieten van onderstammen met systemisch werkende fungiciden bleek niet effectief. Behandeling van oculatiehout lijkt het risico op u itval door Black Mold te kunnen verkleinen. Dit is meerdere keren aangetoond in proeven met opgepotte rozenonderstammen en met beschadigd en besmet oculatiehout. Op basis hiervan kon een methode voor preventieve behandeling van oculatiehout opgesteld worden. De werking hiervan kon onder praktijkomstandigheden niet aangetoond worden. De infectiedruk lag in de praktijkproef niet op het gewenste niveau om betrouwbare uitspraken te doen, over de te verwachten effecten van de behandelingen.
  Fusarium Screen voor tulp: inzicht in de interactie - inzicht in voorkomen
  Boer, M. de; Breeuwsma, S.J. ; Duyvesteijn, R.G.E. ; Lee, T.A.J. van der; Jalink, H. ; Waalwijk, C. ; Dijksterhuis, J. - \ 2012
  fusarium oxysporum - tulpen - gastheer parasiet relaties - plantenziekteverwekkende schimmels - bloembollen - plantenziektekunde - tulips - host parasite relationships - plant pathogenic fungi - ornamental bulbs - plant pathology
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Verticillium : Entwicklung eines neuen Nachweisverfahrens
  Hiemstra, J.A. ; Pham, K.T.K. ; Duyvesteijn, R.G.E. - \ 2011
  Deutsche Baumschule 2011 (2011)6. - ISSN 0011-992X - p. 42 - 43.
  Toepassing van Aquanox in de bollensector : consultancy rapport: aansluiting bij WUR Glastuinbouw project voor alternatieve bestrijding van ziekte en plagen in de bollenteelt
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Boer, M. de - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 22
  fusarium oxysporum - chemische bestrijding - bloembollen - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - ziektepreventie - chemical control - ornamental bulbs - plant pathogenic bacteria - disease prevention
  Aquanox wordt gemaakt door een elektrochemische reactie van water en keukenzout (ECA water). Daarbij komen verbindingen zoals chlorige verbindingen vrij welke veelal schadelijk zijn voor micro-organismen zoals schimmels en bacteriën. Het doel van dit project was enkele specifieke ziekte en plagen van de bollensector te testen op hun gevoeligheid voor Aquanox. In de testen zijn meegenomen: Fusarium oxysporum f.sp. tulipae de veroorzaker van zuur in tulp. Het bleek dat de schimmelsporen gevoelig zijn voor Aquanox maar de reductie van het aantal levende sporen is niet groot genoeg om een infectie of besmetting te voorkomen. Een uitgebreidere beheersingsstrategie met meerdere herhalingen van de behandeling zou een uitkomst kunnen bieden. Stromijten, één van de mogelijke veroorzakers van kernrot in tulp, zijn ook blootgesteld aan Aquanox. Echter, dit had geen dodend effect op de mijten. Het bestrijden van mijtenplagen lijkt niet mogelijk met behulp van Aquanox. De gevoeligheid van de veroorzaker van agressief snot (Erwinia chrysanthemi) voor Aquanox is ook onderzocht. Aquanox is zeer effectief in het doden van deze bacterie. In een denksessie georganiseerd aan de hand van deze resultaten is besloten een vervolgproject uit te werken. Hierin wordt de mogelijkheid onderzocht om hyacinten na elke verwerkingsstap te behandelen met Aquanox zodat uitwendige besmettingen met de bacterie, ontstaan tijdens de verschillende stappen in de verwerking, direct aangepakt worden.
  FusariumScreen Tulp kwantificeert interactie Fusarium - tulp, Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-006
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Boer, M. de; Breeuwsma, S.J. ; Lee, T.A.J. van der; Jalink, H. ; Dijksterhuis, J. - \ 2011
  fusarium - tulpen - fusarium oxysporum - preventie - schimmel - ethyleen - kwaliteitszorg - bloembollen - tulips - prevention - moulds - ethylene - quality management - ornamental bulbs
  Informatieposter getiteld "FusariumScreen Tulp kwantificeert interactie Fusarium - tulp" (thema: innovaties duurzame gewasbescherming). Een van de belangrijkste bewaarziektes in tulp is zuur, veroorzaakt door Fusarium oxysporum f. sp. tulipae. Deze schimmel veroorzaakt droogrot van bollen en produceert ethyleen dat negatieve effecten heeft op de bolkwaliteit. Ondanks veel inspanning blijft zuur een groot probleem
  Valse meeldauw in zonnebloem
  Duyvesteijn, R.G.E. - \ 2010
  BioKennis nieuws 2010 (2010)28-07-2010.
  Zuur bestrijden met ultrasoon geluid onderzocht
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Boon, L. den; Vermeulen, P. - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)209. - ISSN 1571-5558 - p. 28 - 28.
  fusarium - ultrasoon sporen - geluid - ziektebestrijding - fysische gewasbeschermingsmethoden - gewasbescherming - fusarium - ultrasonic tracking - noise - disease control - physical control - plant protection
  De Bulbsweep werkt met ultrasone geluidsgolven en zou op die manier kunnen werken tegen een aantal ziekten en plagen in de bloembollenteelt. PPO Bloembollen heeft onderzocht of de Bulbsweep tegen zuur kan worden ingezet. De resultaten zijn wisselend. Nader onderzoek is nodig.
  PPO Bloembollen zet zwaar in op mijtpreventie en -bestrijding
  Lommen, S.T.E. ; Duyvesteijn, R.G.E. - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)209. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - gewasbescherming - mijtenbestrijding - mijten - preventie - geïntegreerde bestrijding - ornamental bulbs - plant protection - mite control - mites - prevention - integrated control
  PPO bollen Bomen Fruit in Lisse houdt zich onder meer bezig met onderzoek naar de verschillende mijtsoorten die schadelijk kunnen zijn in de bloembollenteelt. Kennis van de diverse disciplines binnen PPO wordt gecombineerd om zo tot nieuwe inzichten te komen.
  Voorstudie ultrasone geluidsgolven tegen zuur in tulp : werkt de Bulbsweep tegen Fusariumbesmettingen?
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Dam, M.F.N. van; Boer, M. de - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
  ultrasone behandeling - behandeling na de oogst - tulipa - tulpen - fusarium - schimmelziekten - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - nederland - ultrasonic treatment - postharvest treatment - tulips - fungal diseases - ornamental bulbs - agricultural research - netherlands
  Er is vanuit de KAVB gevraagd om de effectiviteit van de ultrasone geluidsgolven tijdens het spoelen van tulpen te onderzoeken. Er is gekeken of ultrasone geluidsgolven in staat zijn besmetting met Fusarium te voorkomen. Hiervoor is in samenwerking met ArcaZen de Bulbsweep uitgetest onder praktijkomstandigheden. De Bulbsweep is een apparaat dat ultrasone geluidsgolven opwekt. Een vellenbak met daarin een Bulbsweep werd besmet met Fusarium sporen. Vervolgens zijn er tulpenbollen door getransporteerd. Het was niet mogelijk een verschil vast te stellen tussen het aantal zieke bollen met of zonder een ultrasone behandeling. In een tijdreeks is getest of ultrasone geluidsgolven ook daadwerkelijk schimmelsporen van Fusarium doden. Hieruit bleek dat er na 5 minuten een effect te zien was. Dit effect is echter marginaal en zal geen groot effect hebben op het voorkomen van besmettingen.
  Biologische beheersstrategie van Valse Meeldauw in zonnebloem
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Helm, F.P.M. van der; Lans, A.M. van der; Boer, M. de - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (bioKennis ) - 24
  helianthus annuus - zonnebloemen - plantenziekteverwekkende schimmels - plasmopara halstedii - biologische bestrijding - cultuurmethoden - biologische landbouw - bloementeelt - sunflowers - plant pathogenic fungi - biological control - cultural methods - organic farming - floriculture
  At the moment downy mildew is the most urgent problem in sunflower cultivation in the Netherlands. Because sunflower is one of the basic products in the organic flower bouquets it is important to solve this problem. Downy mildew is caused by the oomycete Plasmopara halstedii. The initial infection comes from the soil where oospores can survive for up till 10 years. For now the only way for producers of organic sunflowers to control the mildew is to use a very broad crop rotation or use fresh land every year. The aim of this project is to test a biological control strategy in a practical situation in order to successfully control downy mildew originating from the soil. The first strategy tested was the use of a compressed plug of potting soil. Young sunflower seedlings are most susceptible for downy mildew infections and the use of a plug could prevent infection during the early growing phase. Unfortunately, due to the lack of infection in the field trials no conclusions on the effects of the use of these plugs can be drawn. The second strategy was to determine the risk of infection by analysing the soil of the field for infection with Plasmopora before sowing sunflower. Different sampling methods were tested in a bioassay. However, the infection percentage was to low to draw any conclusions. The third strategy was to use biological soil desinfestation as a control strategy for downy mildew. The principle of this method is to create a rapid oxygendeficiency in the soil which a lot of micro organisms do not survive. The oxygendeficiency is created by ploughing fresh grass through the soil and covering the plot with plastic non permeable for oxygen. This method appeared to be very effective in controlling downy mildew and is recommended to growers.
  Kernrot in Tulp:de rol van stro* en bollenmijten
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Salm, R. van der; Lommen, S.T.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Boer, M. de; Bent, J. van der; Gude, H. - \ 2010
  tulpen - mijten - ethyleen - spruiten - geurstoffen - rottingsschimmels - rhizoglyphus - tulips - mites - ethylene - sprouts - odours - decay fungi - rhizoglyphus
  Poster over kernrot bij tulpen. Deze ziekte wordt veroorzaakt doordat mijten meeldraden aantasten (meeldraadnecrose). Vervolgens groeien vaak schimmels op die aangetaste meeldraden waardoor bloemnecrose ontstaat. Hierbij gaat de gehele bloem verloren. Het is bekend dat de stromijt kernrot veroorzaakt. Het is echter niet zeker of de stromijt hier ook een rol in speelt, wat onder andere onderzocht wordt. In dit project wordt daarnaast geprobeerd om meer inzicht te krijgen in de rol van ethyleen en cultivarspecificiteit in relatie tot kernrot.
  Black Mold in rozenteelt : onderzoek 2010
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Smits, A.P. ; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Boer, M. de - \ 2010
  rozen - bloementeelt - schimmelbestrijding - schimmel - gewasbescherming - chemische bestrijding - pesticiden - roses - floriculture - fungus control - moulds - plant protection - chemical control - pesticides
  Poster een onderzoek naar de bestrijding van de schimmelziekte Black Mold in de rozenteelt. Het effect van systematische middelen is getest onder kas- en veldomstandigheden. In dit onderzoek bleek heen enkel middel in staat de schimmelziekte te bestrijden.
  Fusarium Screen voor tulp: inzicht in de interactie - inzicht in voorkomen
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Boer, M. de; Breeuwsma, S.J. ; Lee, T.A.J. van der; Jalink, H. ; Waalwijk, C. ; Dijksterhuis, J. - \ 2010
  plantenvirussen - fusarium - screenen - tulpen - schimmel - plant viruses - fusarium - screening - tulips - moulds
  Poster met informatie over Fusarium screen voor tulp. Fusarium screen is een methode waarbij door middel van een fluorescerend eiwit (GFP) in Fusarium het infectieproces gevolgd kan worden Door het zichtbaar maken krijgen we meer inzicht in hoe de schimmel de tulp infecteert.
  Gunstige resultaten aanpak valse meeldauw in zonnebloem
  Duyvesteijn, R.G.E. - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)29. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  snijbloemen - zonnebloemen - plantenziekten - schimmelziekten - peronospora farinosa - bestrijdingsmethoden - cultuurmethoden - proeven - cut flowers - sunflowers - plant diseases - fungal diseases - control methods - cultural methods - trials
  Uit onderzoek is gebleken dat valse meeldauw in zonnebloem het beste kan worden bestreden met een grondmiddel. De nog niet toegelaten middelen konden de aantasting met 25% terugdringen.
  Bestrijding van valse meeldauw in zonnebloemen
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Helm, F.P.M. van der; Slootweg, G. ; Boer, M. de - \ 2010
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (PPO - rapport ) - 37
  plasmopara halstedii - peronospora farinosa - meeldauw - helianthus - schimmelziekten - biologische landbouw - teelt - zomerbloemen - geïntegreerde bestrijding - gewasbescherming - mildews - fungal diseases - organic farming - cultivation - summer flowers - integrated control - plant protection
  Valse meeldauw is het grootste ziekteprobleem in de zonnebloementeelt. Het wordt veroorzaakt door de oömyceet Plasmopara halstedii, een bodemgebonden ziekte. Valse meeldauw kan tot tien jaar in de grond overleven als rustspore. In de bodem kan valse meeldauw onder natte omstandigheden via de jonge wortels van een kiemplant infecteren. Bij infectie vanuit de bodem, de zogenaamde systemische infectie, zijn er verschillende symptomen zichtbaar. De planten blijven achter in groei, bladeren vergelen en bij een zware aantasting kan de plant afsterven. Als een plant is aangetast en op de bladeren nieuwe sporen worden gevormd verspreiden deze sporen zich via de lucht. Ze veroorzaken een bovengrondse aantasting waarbij bladvlekken ontstaan. Beide soorten infecties leiden tot verminderde kwaliteit van de bloemen en met name de systemische infectie leidt tot verminderde productie. Meer dan 50% uitval is meermalen voorgekomen. Zowel in de gangbare teelt, als in de biologische teelt waarbij geen chemische ingreep mogelijk is, wordt het probleem steeds groter. Werkzame fungiciden zijn vooralsnog in de teelt niet toegelaten en coaten van zaad met fungiciden werkt niet afdoende. Er is daarom gezocht naar een geïntegreerde aanpak voor valse meeldauw in zonnebloem met de nadruk op preventieve maatregelen.
  Praktijktoets voor bolrot in Narcis
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Vreeburg, P.J.M. ; Kock, M.J.D. de; Boer, M. de - \ 2010
  fusarium oxysporum - narcissus - bloembollen - testen - ornamental bulbs - testing
  Poster met onderzoeksinformatie. Doel van dit project was om een makkelijke praktijktoets te ontwikkelen waarmee snel kan worden vastgesteld of in een partij narcissen latente bolrot zit.
  Bestrijding Black Mold in geoculeerde rozenteelt 2008-2009
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Smits, A.P. ; Werd, H.A.E. de; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Meijer, H. ; Kohrman, E. ; Wijk, D. van; Boer, M. de - \ 2010
  Lisse : PPO sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 58
  chalara - schimmelziekten - rosa - rozen - houtachtige planten als sierplanten - gewasbescherming - fungiciden - resistentie tegen pesticiden - onderstammen - chalara - fungal diseases - rosa - roses - ornamental woody plants - plant protection - fungicides - pesticide resistance - rootstocks
  Black Mold (Chalaropsis thielavioides) is een schimmel die in 2007 veel schade heeft veroorzaakt in de struikrozen. De schimmel infecteert de oculatiewond met als gevolg dat het oculatieoog niet aanslaat. Op sommige percelen ging tot wel 70% van de enten verloren. In een tweejarig PT project is onderzocht wateen goede beheersingsstrategie voor Black Mold is. Er is gekeken naar de volgende punten: Bestrijding van Black Mold met chemische middelen. In het kader van het ontwikkelen van een bestrijdingsstrategie van Black Mold zijn verschillende middelen getest. Het druppelen van middel T in de T-snede bleek goed te werken tegen Black Mold. Het was echter niet mogelijk Black Mold te bestrijden via de traditionele manier zoals het bespuiten van de stam of de plant in zijn geheel. Ook het bespuiten van de T-snede werkte niet. Het bleek dat Black Mold alleen bestreden kon worden wanneer het bestrijdingsmiddel in de T-snede werd gedruppeld. Resistente onderstammen. In de literatuur waren aanwijzingen gevonden dat er rozenonderstam varianten zouden bestaan die resistent zijn tegen Black Mold. Smid’s Ideal en Multiflora zijn beide in een kas- en veldproef getest en bleken vatbaar voor Black Mold te zijn. Epidemiologie van Black Mold. Verschillende facetten van de epidemiologie van Black Mold zijn onderzocht. het was niet mogelijk een relatie tussen de weersomstandigheden in 2007 en de grootschalige uitbraak van Black Mold vast te stellen. Onder laboratorium condities is uitgezocht dat Black Mold verschillende optimum temperaturen heeft. Zo is de optimum temperatuur voor myceliumgroei 24°C, voor kieming 15°C en voor sporulatie 30°C. Het is echter nog niet duidelijk wat de optimale infectie temperatuur van Black Mold is. Verder is er gekeken of Black Mold in de grond een infectiebron kan zijn. Stukjes peen zijn gebruikt in een lokaastoets omdat Black Mold ook peen infecteert. Met behulp van deze toets kon echter niet worden vastgesteld dat percelen met grootschalige Black Mold uitbraken ook meer stukjes peen aantastten. . Klaarblijkelijk is de hoeveelheid van Black Mold in de grond niet van belang. Verder is gekeken of besmette grond Black Mold infecties kon veroorzaken door de grond op te laten spatten of aan te aarden. Dit bleek niet het geval. Plant materiaal en het oculatiemes zijn waarschijnlijk geen grote infectiebronnen van Black Mold. Het is echter wel gebleken dat Black Mold via het mes verspreid kan worden. Daarom is het effect van mesontsmetting ook onderzocht. Het is aan te raden het mes regelmatig te ontsmetten met spiritus of alcohol.
  Valse meeldauw in zonnebloemen
  Duyvesteijn, R.G.E. - \ 2010
  peronospora farinosa - zonnebloemen - helianthus annuus - gewasbescherming - pesticiden - zomerbloemen - biologische grondontsmetting - sunflowers - plant protection - pesticides - summer flowers - biological soil sterilization
  Powerpoint presentatie met informatie uit onderzoek naar valse meeldauw in zonnebloemen: levenscyclus van de schimmel, chemische en biologische bestrijding, biologische grondsontsmetting, epidemiologisch onderzoek,
  Beheersing van valse meeldauw in zonnebloemen : middelen en coatings
  Duyvesteijn, R.G.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Boer, M. de - \ 2009
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen, bomen en Fruit - 22
  plasmopara halstedii - peronospora farinosa - helianthus - plantenziektebestrijding - snijbloemen - gewasbescherming - plant disease control - cut flowers - plant protection
  Valse meeldauw is het grootste ziekteprobleem in de zonnebloementeelt. Het wordt veroorzaakt door de oömyceet Plasmopara halstedii. In de bodem vormt de oömyceet rustsporen die aan het begin van het groeiseizoen de primaire infectiebron zijn omdat de sporen zeer lang kunnen overleven in de grond. De secundaire infectie van valse meeldauw ontstaat gedurende het gehele groeiseizoen. Door valse meeldauw systemisch aangetaste zonnebloemen produceren onderaan hun bladeren zoösporangia met daarin zoösporen. Deze sporen kunnen door de lucht verspreid worden en zodra ze bijvoorbeeld met regen in de bodem terecht komen zijn ze in staat om jonge zonnebloem plantjes te infecteren. Daarnaast kunnen ze ook bladvlekken op oudere zonnebloemen veroorzaken. In dit project is gezocht naar nieuwe (chemische) middelen om valse meeldauw te bestrijden. Om een eerste selectie te maken uit een hele lijst van potentiële chemische gewasbeschermingsmiddelen is een biotoets uitgevoerd. Met deze biotoets kan in een kort tijdsbestek de effectiviteit van veel middelen worden bepaald. Er is gekeken naar middelen met verschillende toepassingen als bespuiten, grondtoepassing en zaadcoating. Helaas is er door onbekende redenen niet voldoende ziekte ontstaan in de biotoets. Hierdoor kon geen goede selectie van middelen worden gemaakt voor de veldproef. De veldproef is toch ingezet met een aantal chemische middelen geselecteerd op basis van verschillende werkingsmechanismen en toepassingen. Uit de veldproef bleek dat vijf verschillende middelen effectief waren tegen valse meeldauw. In een opvolgende biotoets zijn deze vijf middelen opnieuw getest en drie bleken wederom een positief effect te hebben op de bestrijding van valse meeldauw in zonnebloem. Door het inzetten van grootschalige praktijkproeven in 2009 met één van deze middelen of een combinatie van middelen zal worden vastgesteld of deze middelen perspectief bieden voor een goede bestrijding van valse meeldauw in zonnebloemen.
  Aaltjes in vaste planten en zomerbloemen
  Elberse, I.A.M. ; Hoffman, M.H.A. ; Helm, F.P.M. van der; Wurff, A.A.M. van der; Duyvesteijn, R.G.E. ; Geers, F.A.M. - \ 2009
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.