Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1055321
  Check title to add to marked list
  Zeldzame vogels in Nederland in 2012
  Bemmelen, R.S.A. van; Groenendijk, D. ; Ovaa, A.H. - \ 2014
  Limosa 87 (2014)4. - ISSN 0024-3620 - p. 216 - 221.
  vogels - fauna - zeldzame rassen - populatie-ecologie - monitoring - birds - fauna - rare breeds - population ecology - monitoring
  This contribution is a summary of the annual report of the Dutch rarities committee (CDNA) for 2012. In 2012, two new taxa were added to the Dutch list: Sooty Tern Onychoprion fuscatus and North Caspian Stonechat Saxicola maurus hemprichii. Other remarkable records were the second Steppe Grey Shrike Lanius lahtora pallidirostris, the second and third Eastern Black Redstart Phoenicurus ochruros phoenicuroides, the third Bufflehead Bucephala albeola and the fifth Bonaparte's Gull Chroicocephalus Philadelphia. High numbers were recorded for River Warbler Locustella fluviatilis (7 records), Radde's Warbler Phylloscopus schwarzt (8 records), Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis (11 records) and Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni (18 records). All records of the latter species are from October and were part of the largest influx of this species in North-Western Europe ever recorded. Following recent advances in identifying flight calls from this species, the number of accepted records has grown since the publication of the annual report and may still grow. Out of a total of 511 species now on the Dutch list, 207 species (41%) are regarded as vagrants, with less than two records per year during the last 30 years. All records and their documentation can now be accessed through a new website: www.dutchavifauna.nl.
  Spectral composition of light sources and insect phototaxis, with an evaluation of existing spectral response models. Journal of Insect Conservation
  Grunsven, R.H.A. van; Donners, M. ; Boekee, K. ; Tichelaar, I. ; Geffen, K.G. van; Groenendijk, D. ; Berendse, F. ; Veenendaal, E.M. - \ 2014
  Journal of Insect Conservation 18 (2014)2. - ISSN 1366-638X - p. 225 - 231.
  artificial-light - compound eyes - color-vision - moths - attraction - pollution - drosophila - diptera - state - trap
  Artificial illumination attracts insects, but to what extent light attracts insects, depends on the spectral composition of the light. Response models have been developed to predict the attractiveness of artificial light sources. In this study we compared attraction of insects by existing light sources used for streetlights as well as newly developed environment friendly alternatives, and used this data to test the predictive ability of the existing response models. Light sources differed in overall attractiveness to insects and relative attractiveness was dependent on insect order. The attraction patterns predicted by the two models correlated weakly with the number of insects attracted when the only light source rich in UV, a mercury vapour light, was included in the tested spectra. When the mercury vapour light, which is going to be banned in Europe, was not included in the test no correlation was found between predicted and observed attraction patterns. We conclude that currently existing attraction response models are insufficiently sensitive to evaluate new light sources.
  Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen
  Aggenbach, C.J.S. ; Verdonschot, R.C.M. ; Vries, H.H. de; Groenendijk, D. ; Dijkstra, J.P. ; Diggelen, R. van - \ 2014
  Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur - 137
  vegetatie - moerasgronden - ecohydrologie - beekdalen - maaien - ecologisch herstel - fauna - vegetation - swamp soils - ecohydrology - brook valleys - mowing - ecological restoration
  Bij de uitwerking van de instandhoudingdoelen voor Natura2000 zijn beekdalen onderkend als belangrijke gebieden voor herstel van het habitattype H7140 Overgang- en Trilvenen. Dit roept vragen op over het beheer van vernatte beekdalvenen. Traditioneel worden deze beekdalgebieden gemaaid en door technische innovaties in het beheer kunnen terreinbeheerders nu met rupsmaaiers zeer natte beekdalgebieden blijven maaien. Echter, het is onduidelijk of onder de verbeterde hydrologische condities maaibeheer nog noodzakelijk dan wel wenselijk is, aangezien onder natuurlijke condities het habitattype langdurig kan voortbestaan zonder maaibeheer
  Een beschermingsplan voor de Spaanse vlag in Limburg
  Wallis de Vries, M.F. ; Groenendijk, D. ; Huigens, M.E. - \ 2013
  Natuurhistorisch Maandblad 102 (2013)8. - ISSN 0028-1107 - p. 177 - 183.
  lepidoptera - natuurbescherming - beschermingsgebieden - natura 2000 - zuid-limburg - limburg - nature conservation - conservation areas
  De nachtvlinder Spaans Vlag (Euplagia quadripunctaria) geniet bescherming volgens de Europese Habitatsrichtlijn. In het kader van Natura 2000 is het lastig gebleken om beschermde gebieden voor de soort aan te wijzen. Als alternatief is door de overheid besloten om een regionaal beschermingsplan voor de soort op te stellen (Wallis de Vries & Groenendijk, 2012). Daarbij is ook aanvullend onderzoek naar de larvale ecologie van deze vlinder uitgevoerd.
  Effect of spectral composition of artificial light on the attraction of moths
  Langevelde, F. van; Ettema, J.A. ; Donners, M. ; Wallis de Vries, M.F. ; Groenendijk, D. - \ 2011
  Biological Conservation 144 (2011)9. - ISSN 0006-3207 - p. 2274 - 2281.
  lepidoptera - bats - pollination - trap - conservation - populations - resolution - predation - pollution - ecology
  During the last decades, artificial night lighting has increased globally, which largely affected many plant and animal species. So far, current research highlights the importance of artificial light with smaller wavelengths in attracting moths, yet the effect of the spectral composition of artificial light on species richness and abundance of moths has not been studied systematically. Therefore, we tested the hypotheses that (1) higher species richness and higher abundances of moths are attracted to artificial light with smaller wavelengths than to light with larger wavelengths, and (2) this attraction is correlated with morphological characteristics of moths, especially their eye size. We indeed found higher species richness and abundances of moths in traps with lamps that emit light with smaller wavelengths. These lamps attracted moths with on average larger body mass, larger wing dimensions and larger eyes. Cascading effects on biodiversity and ecosystem functioning, e.g. pollination, can be expected when larger moth species are attracted to these lights. Predatory species with a diet of mainly larger moth species and plant species pollinated by larger moth species might then decline. Moreover, our results indicate a size-bias in trapping moths, resulting in an overrepresentation of larger moth species in lamps with small wavelengths. Our study indicates the potential use of lamps with larger wavelengths to effectively reduce the negative effect of light pollution on moth population dynamics and communities where moths play an important role.
  Perspectieven voor hoogveenherstel in Nederland : samenvatting onderzoek en handleiding hoogveenherstel 1998-2010
  Duinen, G.J. ; Tomassen, H. ; Limpens, J. ; Smolders, F. ; Schaaf, S. van der; Verberk, W. ; Groenendijk, D. ; Wallis de Vries, M.F. ; Roelofs, J. - \ 2011
  Nijmegen [etc.] : Radboud Universiteit Nijmegen, Onderzoekcentrum B-WARE [etc.] (Rapport / DKI nr. 2011/OBN150-NZ) - 76
  hoogveengebieden - hydrologie - ecologie - ecologisch herstel - zure depositie - stikstof - natura 2000 - moorlands - hydrology - ecology - ecological restoration - acid deposition - nitrogen - natura 2000
  Het hoogveenareaal in Nederland is door ontginning, turfwinning, boekweitbrandcultuur en verdroging sterk gereduceerd. De water- en nutriëntenhuishouding van de hoogvenen zijn sterk verstoord door deze aantastingen en bovendien door de neerslag van atmosferisch stikstof (N). Verder is door deze aantastingen de variatie in terreincondities die aanwezig is in intacte hoogveenlandschappen, met name gradiënten van de zure, mineraalarme hoogveenkern naar de gebufferde, mineraalrijkere omgeving, afgenomen. Herstelmaatregelen in de hoogveenrestanten hadden wisselend succes: soms herstelden of ontwikkelden zich vegetaties met bultvormende veenmossen, meestal ontstond een drijvende laag Waterveenmos (Sphagnum cuspidatum) of een zure waterplas. Verder bleef Pijpenstrootje (Molinia caerulea) over grote oppervlakten de vegetatie domineren en vestigden zich Berken (Betula spec.). In het kader van het kennisnetwerk ‘Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit’ (OBN) is onderzoek gedaan naar de perspectieven voor hoogveenherstel in Nederland. Twee vragen stonden daarbij centraal: 1. Is hoogveenherstel mogelijk bij de huidige hoge atmosferische N-depositie? 2. Onder welke voorwaarden is succesvol herstel van de karakteristieke flora en fauna mogelijk? De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek worden in dit rapport beschreven.
  Zwarte-c-uil wint nachtvlindernacht
  Groenendijk, D. - \ 2009
  Nature Today 2009 (2009)31-08.
  Preadvies beekdallandschappen : knelpunten, kennislacunes en kennisvragen voor natuurherstel in beekdalen
  Aggenbach, C.J.S. ; Groenendijk, D. ; Kemmers, R.H. ; Kleef, H.H. ; Smolders, A.J.P. ; Verberk, W.C.E.P. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2009
  Ede : Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Kennis (Rapport DK nr. 2009/dk107-O) - 241
  bodem - flora - herstel - landschap - nederland - ecologisch herstel - aquatische ecosystemen - beekdalen - natura 2000 - soil - flora - rehabilitation - landscape - netherlands - ecological restoration - aquatic ecosystems - brook valleys - natura 2000
  Dit preadvies is onder begeleiding van het OBN deskundigenteam beekdallandschappen opgesteld door een groep deskundigen afkomstig van KWR, Alterra, B-WARE, Stichting Bargerveen en Vlinderstichting. Het rapport bevat tevens achtergronddocumentatie betreffende: hydrologie, processen in beken, stofstromen en stofregulatie, bodemvorming, dispersie van soorten en klimaatsverandering. Speciale aandacht wordt gegeven aan dagvlinders, libellen, beekvissen en beekdalmacrofauna
  Leidraad beheersing eikenprocessierups
  Fransen, J.J. ; Groenendijk, D. ; Spijker, J.H. ; Stigter, H. - \ 2008
  Wageningen : Alterra [etc.] - 25
  thaumetopoea processionea - insecten - insectenplagen - plagenbestrijding - volksgezondheid - monitoring - nederland - groenbeheer - boomverzorging - openbaar groen - thaumetopoea processionea - insects - insect pests - pest control - public health - monitoring - netherlands - management of urban green areas - tree care - public green areas
  De beheersing van de eikenprocessierups is geen eenvoudige opgave. Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig een juiste mix te vinden tussen het voorkómen van gezondheidsklachten, het vermijden van ongewenste ecologische effecten en het opzetten van een adequate monitoring en bestrijding van deze plaag. Met deze leidraad worden voor de professionele beheerders bouwstenen aangereikt om goede beheerkeuzen te maken. De huidige versie van de Leidraad is in voorjaar 2008 door een afvaardiging van de Expertgroep Eikenprocessierups geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en praktijkervaringen
  Libellen op Noord-Brabantse vennen : een aanzet tot een synecologische analyse van het databestand libellenwaarnemingen
  Verdonschot, R.C.M. ; Groenendijk, D. ; Bouwman, J.H. - \ 2007
  Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie 10 (2007)2. - ISSN 1386-3460 - p. 185 - 193.
  odonata - stilstaand water - habitats - fauna - databanken - noord-brabant - odonata - standing water - habitats - fauna - databases - noord-brabant
  Hoewel libellen regelmatig geïnvenlariseerd worden, is er nog weinig bekend over de relatie tussen het voorkomen van (groepen van) libellen en typen ven-ecosystemen. De ibellenfauna verschilt van ven tot ven. De vraag is nu oÍ bepaalde typen vennen gekarakteriseerd kunnen worden door een specifeke combinatie van libellensoorten, oftewel een soortgemeenschap
  Leidraad beheersing eikenprocessierups
  Spijker, J.H. ; Stigter, H. ; Groenendijk, D. - \ 2005
  Wageningen : Alterra
  thaumetopoea processionea - plagenbestrijding - insectenbestrijding - volksgezondheid - monitoring - nederland - thaumetopoea processionea - pest control - insect control - public health - monitoring - netherlands
  De beheersing van de eikenprocessierups is geen eenvoudige opgave. Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig een juiste mix te vinden tussen het voorkómen van gezondheidsklachten, het vermijden van ongewenste ecologische effecten en het opzetten van een adequate monitoring en bestrijding van deze plaag. Met deze leidraad worden voor de professionele beheerders bouwstenen aangereikt om goede beheerkeuzen te maken.
  De Natuurkalendergids : beleef de natuur dichtbij huis van dag tot dag
  Vliet, A.J.H. van; Bron, W.A. ; Grutters, M.A.J. ; Bouma, E. ; Diek, H. van; Groenendijk, D. ; Kiers, J.L. ; Loggem, D. van; Weger, L. de - \ 2005
  Zutphen : Roodbont (Milieuvriendelijk tuinieren ) - ISBN 9789075280593 - 120
  planten - dieren - seizoenen - fenologie - flora - fauna - recreatie - nederland - plants - animals - seasons - phenology - flora - fauna - recreation - netherlands
  Deze gids geeft u een antwoord op de vraag wanneer normaal gesproken fluitenkruid en speenkruid in bloei komen, bladeren van de beuk vallen, de koekoek begint te zingen of de dagpauwoog en koninginnenpage in het voorjaar verschijnen. Ook laat zij u zien wanneer u last van hooikoorts kunt hebben, wanneer u welke groenten in uw tuin kunt zaaien. Tenslotte vindt u per seizoen leuke tips over toerisme en recreatie op het gebied van natuur en milieu. Met deze gids kunt u het effect van klimaatsverandering in uw eigen omgeving zichtbaar maken door de tijdstippen van bijvoorbeeld bloei en bladval van planten in uw straat te vergelijken met de informatie in deze uitgave. Hierdoor kunt u in de gids bijvoorbeeld nagaan of de lente van 2005 te vroeg of te laat begint.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.