Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The malleability and unpredictability of regional transitions: a systematic approach for reflection and learning
  Lauwere, C.C. de; Vellema, S. ; During, R. ; Dessing, E.G.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR (LEI Report 2015-016) - 76
  regionale ontwikkeling - regionale planning - betuwe - midden-limburg - noordoostpolder - landbouw - duurzaamheid (sustainability) - regional development - regional planning - betuwe - midden-limburg - noordoostpolder - agriculture - sustainability
  The ‘region’ has increasingly become an entry point for inducing a transition towards sustainable food provision, environmental quality for living and recreation, and/or economic competitiveness. Regional projects and strategies have assembled politicians, entrepreneurs, civil society organisations, and researchers in joint endeavours, with ambitious names such as Food Valley, Energy Valley, Health Valley, or Greenports. This report labels such endeavours as ‘regional transitions’. A common feature of regional transitions is that forces are bundled in a region to strengthen local economies in a context of international trade and competition. This fits in national and European policies which assume that local economies can be strengthened by technological innovation (Rutten and Boekema, 2007). Regional transitions however include more than ‘just’ a technical innovation with its necessary logistics and infrastructure. The question how connections between people (stakeholders involved) and organisations arise and grow may be much more crucial in regional transitions
  Voldoet Nederland nog wel aan de Europese landschapsconventie?
  Dessing, E.G.M. ; Pedroli, G.B.M. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 15 - 19.
  landschapsbescherming - overheidsbeleid - beleidsevaluatie - eu regelingen - landscape conservation - government policy - policy evaluation - eu regulations
  Voorjaar 2012 is onderzocht of Nederland nog voldoet aan de verdragsverplichtingen van de Europese Landschapsconventie (ELC). Dit in het kader van de Balans van de Leefomgeving. Uit deze analyse bleek, dat dit onvoldoende het geval is, omdat landschapsbeleid op rijksniveau grotendeels is vervallen. Bovendien heeft het rijk - verdragspartner van de ELC - haar landschapsbeleid niet aan de decentrale overheden overgedragen
  Use of Geo-Information in Policy: Limitations and Advantages
  Vullings, L.A.E. ; Bulens, J.D. ; Dessing, E.G.M. ; Danes, M.H.G.I. - \ 2012
  In: Proceedings of the AGILE'2012 International Conference on Geographic Information Science, 24-27 April 2012, Avignon, France. - Springer (Lecture Notes in GeoInformation and Cartography ) - ISBN 9783642290633 - p. 272 - 276.
  In 2010 the impact of geo-information to support policy of the Dutch ministry of Agriculture is analysed. To date the use of geo- information is not very common in the daily practice of the Dutch ministry of Agriculture. The main research question was: Why is geo- information not used within policy and how can this be improved. Geo-information can play a supporting role in all phases of the policy cycle. Advantages such as increasing spatial cognition and effectiveness are recognised. Connecting data and models to spatial themes is an easy way to visualise spatial relationships. Disadvantages are the costs of acquiring data, maintaining hard- and software and how to use these adequately. It is expected, though, that the use of geo-information in appropriate applications leads to better results in a shorter period of time.
  Innovatie en duurzaamheid : effecten van het topsectorenbeleid op de kwaliteit van de groene ruimte
  Haas, W. de; Braat, L.C. ; Breman, B.C. ; Dessing, E.G.M. ; Hermans, C.M.L. ; Kramer, K. ; Smit, A. ; Stortelder, A.H.F. ; Timmerman, J.G. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2327)
  economische ontwikkeling - economische sectoren - overheidsbeleid - duurzaamheid (sustainability) - economic development - economic sectors - government policy - sustainability
  Het bedrijvenbeleid is gericht op samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid binnen negen topsectoren. Hiervoor zijn in het voorjaar van 2012 innovatiecontracten afgesloten. Voor drie van de negen topsectoren, Agro & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Chemie is duurzaamheid zeer belangrijk en onderdeel van hun ‘licence to produce’. Bij Energie, Logistiek en Water speelt duurzaamheid ook een grote rol. Voor twee topsectoren, de High Tech en de Creatieve Industrie, is duurzaamheid vooral een toepassingsveld. In de plannen voor de topsector Life Sciences & Health en voor het later toegevoegde topgebied Hoofdkantoren, speelt duurzaamheid geen rol. In de plannen en innovatiecontracten wordt duurzaamheid vooral opgevat als resource efficiency en emissiereductie. Schaal- en locatie-effecten zijn slechts beperkt meegenomen. Voor het vaststellen van de effecten op duurzaamheid in de toekomst is het kiezen van concrete doelen en monitoring essentieel.
  Faciliteren van innovaties op het snijvlak van topsectoren : bouwstenen voor innovatie en beleid
  Dessing, E.G.M. ; Bosch, F.J.P. van den; Luttik, J. ; Kersten, P.H. ; Wielen, P. van der - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2330) - 138
  economische ontwikkeling - regionale ontwikkeling - innovaties - governance - projecten - overheidssector - particuliere sector - dierenwelzijn - dierlijke productie - economic development - regional development - innovations - governance - projects - public sector - private sector - animal welfare - animal production
  Dit onderzoek is gericht op de vraag hoe het ministerie van EL&I en in het bijzonder de directie Regio en Ruimtelijke Economie (RRE) innovaties kunnen faciliteren op het snijvlak van topsectoren. Dit rapport beschrijft oude en nieuwe theorieën over innovatie, die in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt. Aan de hand van de theorie zijn vijf innovatieprojecten beschreven en geanalyseerd. Informatie is verkregen uit de literatuur, van internet en van sleutelpersonen van de cases. Verder behandelt dit rapport het generieke innovatiebeleid en het topsectorenbeleid, waaronder de organisatie voor innovatie bij het ministerie van EL&I. Dit rapport beschrijft tenslotte conclusies en aanbevelingen over denkbare rollen van RRE en andere actoren (1) en bouwstenen voor een systematische aanpak van innovatieprojecten (2).
  Overheid soms nodig bij innovatie
  Dessing, E.G.M. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)feb. - p. 3 - 3.
  overheidsbeleid - innovaties - pluimveehouderij - huisvesting van kippen - publiek-private samenwerking - onderzoekers - Nederland - government policy - innovations - poultry farming - chicken housing - public-private cooperation - research workers - Netherlands
  De overheid speelt samen met ondernemers en kennisinstellingen een belangrijke rol bij het ontstaan en uitvoeren van vernieuwende ideeën, stellen Wageningse onderzoekers. Zo was het rondeelei er zonder steun van de overheid nooit gekomen.
  Inventarisatie 2010 activiteiten voor de jeugd voor LNV-Programma “Lekker groen!”
  Dessing, Noor - \ 2011
  Inventarisatie 2010 activiteiten voor de jeugd voor LNV-Programma “Lekker groen!”
  Dessing, Noor - \ 2011
  Resultaten enquête kennis en kennisuitwisseling bij partners LM
  Dessing, Noor - \ 2011
  Stroomlijnen Kennis Landschap, delen is vermenigvuldigen
  Dessing, E.G.M. ; Kersten, P.H. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2254) - 102
  landschap - kennismanagement - samenwerking - informatieverspreiding - overheidsbeleid - landscape - knowledge management - cooperation - diffusion of information - government policy
  Dit project is uitgevoerd binnen het kader van het Platform Kennisuitwisseling van het Landschapsmanifest. Het project vloeit voort uit het Akkoord van Apeldoorn (2008). Het project beoogt de analyse van de behoefte aan kennis en kennisuitwisseling, en het eventueel opzetten van een kennisinfrastructuur voor de partners van het Landschapsmanifest. Het onderzoek vindt plaats in een periode die om drie redenen bijzonder is. In de eerste plaats speelt de heroriëntatie vanuit het Rijk op de rol en de betekenis van Rijksbeleid voor de thema’s landschap, natuur en milieu. In de tweede plaats is de ontwikkeling van het Landschapsmanifest als organisatie van belang. In de derde plaats is van belang dat het ontwerpen van (digitale) kennisomgevingen en de ontwikkeling van een kader voor kennismanagement sterk in ontwikkeling is.
  Uitwerken monitor kernkwaliteiten Nationale Landschappen : Stand van zaken uitwerking kernkwaliteiten en opzet monitoring
  Dessing, E.G.M. ; Koomen, A.J.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2196)
  nationale landschappen - landschap - kwaliteit - monitoring - provincies - nederland - national landscapes - landscape - quality - monitoring - provinces - netherlands
  Voortbouwend op de nulmeting van de kernkwaliteiten voor de nationale landschappen van PBL/Wageningen UR wordt in dit rapport de haalbaarheid en de mogelijke uitvoering van een herhalingsmeting beschreven aan de hand van een eenvoudig en flexibel model. Met dit model worden de kernkwaliteiten conform de Nota Ruimte gemeten en kunnen provincies hierin naast een eigen aanvullende monitor opzetten met bijvoorbeeld aandacht voor aanvullende landschappelijke of andere typen kwaliteiten. De haalbaarheid is geïnventariseerd met een enquête onder de nationale landschappen. Daarnaast zijn de methoden voor de monitoring van de verschillende typen kernkwaliteiten beschreven
  Beleid op de Kaart. Voorbeelden van Geo-toepassingenbij het ministerie van EL&I in 2010 uitgevoerd door Alterra
  Vullings, L.A.E. ; Dessing, E.G.M. ; Danes, M.H.G.I. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2124) - 54
  landbouwbeleid - geografische informatiesystemen - agricultural policy - geographical information systems
  In 2010 is geo-informatie gebruikt in een aantal projecten van het beleidsondersteunend onderzoek dat uitgevoerd is door Alterra voor het ministerie van LNV. Behalve de directe bijdrage aan deze projecten was het doel om de toepassing van geo-informatie te stimuleren. Geslaagde voorbeelden geven een beeld van de mogelijkheden. Van deze toepassingen is een analyse gemaakt van de impact van geo-informatie en zijn aanbevelingen gegeven om belemmeringen weg te nemen. De in dit rapport beschreven toepassingen laten zien dat geo-informatie een duidelijke en ondersteunende rol kan spelen in alle fasen van de beleidscyclus. De voordelen bestaan uit het vergroten van het ruimtelijk inzicht en het verhogen van de effectiviteit. Het koppelen van gegevens en rekenmodellen aan ruimtelijke thema’s ís een relatief goedkope manier om verbanden duidelijk te maken. Tegenover de voordelen staan de kosten van het beschikbaar krijgen van gegevens, hard- en software en het adequaat gebruiken daarvan. Verwacht mag worden dat de inzet van geo-informatie tot snellere en betere resultaten leidt.
  Inventarisatie kennisbehoefte en kennisinfrastructuur landschapsmanifest
  Dessing, E.G.M. ; Kersten, P.H. - \ 2011
  [S.l.] : S.n. - 52 p.
  Geo-informatie en ruimteclaims, Toepassing voor LNV-claims
  Dessing, Noor - \ 2010
  Goene investeringskaarten
  Dessing, E.G.M. ; Bulens, J.D. ; Hermans, C.M.L. ; Jacobs, T. ; Riviere, I.J. La; Vanmeulebrouk, B. - \ 2010
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 9 p.
  Monitoring en evaluatie agenda vitaal platteland : tussenrapportage over activiteiten 2004
  Kooistra, L. ; Dijkstra, H. ; Dessing, E.G.M. ; Beers, S. - \ 2004
  Wageningen / Ede : Alterra / NPB / EC-LNV (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering' werkdocument 2004/14) - 67
  plattelandsontwikkeling - evaluatie - monitoring - nederland - rural development - evaluation - monitoring - netherlands
  Het Natuurplanbureau en Expertisecentrum LNV ontwikkelen een monitoring- en evaluatiesysteem (ME) voor de Agenda Vitaal Platteland (AVP). Het project omvat een zevental deelprojecten en zal eind 2005 worden afgerond. Dit rapport geeft resultaten van vier projecten
  Het beleid uit de groene structuurschema's voor landinrichtingsprojecten in voorbereiding : richtdoelen, uitgangspunten, maatregelen (RUM) en overige coderingen volgens de methode BASALT
  Dessing, E.G.M. - \ 1988
  Wageningen : ICW (ICW nota 1836) - 46
  milieu - overheidsbeleid - grondbeleid - landgebruik - landgebruiksplanning - bedrijfsvoering - natuurbescherming - nederland - openluchtrecreatie - ruimtelijke ordening - beleid - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - environment - government policy - land policy - land use - land use planning - management - nature conservation - netherlands - outdoor recreation - physical planning - policy - rural development - rural planning
  Onderweg naar een wetenschappelijke methode voor ruimtelijke ordening
  Dessing, N. - \ 1979
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): W.J.G. van Mourik. - Wageningen : Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie - ISBN 9789022007112 - 294
  ruimtelijke ordening - stedelijke planning - methodologie - planning - beleid - ontwikkeling - kennis - logica - wetenschap - kennistheorie - physical planning - urban planning - methodology - planning - policy - development - knowledge - logic - science - theory of knowledge
  Central purpose of this study is to develop a scientific method for physical planning by the authorities in the Netherlands which meets the following requirements:
  - (political) values and changes are made explicit,
  - physical information and changes are made explicit,
  - everything is understandable for people involved in decision-making,
  - the method can be applied within a reasonable amount of time and cost.

  Because of these requirements it was necessary to formulate theoretical principles of science and planning.

  One of the principles of science is that of the object-oriented method. Therefore some ideas about the object of physical planning are formulated, for instance the normtive starting-point of the vocal, learning man, which is a necessary condition for democratic planning.

  With all these starting-points (purpose of the study, theoretical principles of science and planning and characteristics of the object of physical planning), a scientific method for urban and regional planning has been developed.

  Conclusions are mentioned about the possibilities for practical use of the results of the study.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.