Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: metisnummer==1055889
Check title to add to marked list
Innovaties in het kwadraat : samen voor extra resultaat : eindrapportage
Hees, E. ; Vlaar, L. ; Leendertse, P. ; Zande, J.C. van de; Hora, K. ; Hoekstra, M. ; Lagerwerf, M. ; Aasman, B. ; Pijnenburg, H. - \ 2013
Culemborg : CLM Onderzoek en Advies (CLM 810 - 2013) - 91
tuinbouw - preien - peren - aardbeien - bemesting - gewasbescherming - kaderrichtlijn water - grondwaterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - innovaties - teeltsystemen - emissie - vollegrondsgroenten - fruitteelt - horticulture - leeks - pears - strawberries - fertilizer application - plant protection - water framework directive - groundwater quality - surface water quality - innovations - cropping systems - emission - field vegetables - fruit growing
De Kader Richtlijn Water (KRW) richt zich op de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Eén van de knelpunten die het halen van de KRW-doelen in de weg staat is de milieubelasting van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit intensieve plantaardige teelten. Doel van het project Innovaties in het Kwadraat was een bijdrage te leveren aan het verminderen van de emissie naar het oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten vanuit drie belangrijke teelten met relatief veel normoverschrijdingen: peer, aardbei en prei.
Validation of UV treatment with MIPS : senternovem TeMa project 'UV-c gewasbescherming'
Snel, J.F.H. ; Schoor, R. van der; Jalink, H. ; Bosch, G.B.M. van den; Groeneveld, R.M.W. ; Kessel, G.J.T. ; Hoekstra, M. ; Aiking, A. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Note / Wageningen UR Greenhouse Horticulture 567) - 11
gewasbescherming - ultraviolette straling - plantenziekteverwekkers - teelt onder bescherming - phytophthora infestans - solanum tuberosum - plant protection - ultraviolet radiation - plant pathogens - protected cultivation - phytophthora infestans - solanum tuberosum
Het ontwerp van de openbare ruimte
Meyer, H. ; Josselin de Jong, F.O.T. de; Hoekstra, M. - \ 2006
Amsterdam : SUN (De kern van de stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw 2) - ISBN 9058751643 - 272
stedelijke planning - ontwerp - overheidsdomein - urban planning - design - public domain
Dit boek is een weerslag van onderzoek en onderwijs van de universiteiten Wageningen en Delft, met zowel stedelijke historie van de openbare ruimte, als aparte onderdelen als de laan, het park, het verkeer, als voor een integrale aanpak bij de ontwerpopgave
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.