Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 38

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kostenraming van exoten voor tweede update van de Unielijst (EU-1143/2014)
  Valk, O.M.C. van der; Dijk, C.J. van; Rijk, P.J. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2018-033) - 39
  Balanceren op het Wad : de private sector en de baten uit Waddenzeebeheer
  Valk, O.M.C. van der; Reinhard, Stijn ; Oostenbrugge, Hans van; Strietman, Wouter Jan ; Turenhout, Mike - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-025) - ISBN 9789463431057 - 71
  De private sectoren in het Waddengebied ontlenen baten aan beheer dat wordt uitgevoerd voor natuurontwikkeling en ten bate van de economie in het Waddengebied. Het gaat hierbij om respectievelijk: recreatie en toerisme; recreatievaart; havens; visserij en delfstoffenwinning. Een indicator van baten is de omvang van de sectoren. Uit tabel S1 blijkt dat het economische belang van toerisme en recreatie groot is, in omzet uit bestedingen en toeristenbelasting en gegenereerde banen. Gaswinning maakt de delfstoffenwinning tot de best presterende sector, gevolgd door de zeehavens. De jachthavens presteren slecht.
  Webinar Agrarische waardecreatie 21 juni 2016
  Splinter, G.M. ; Valk, O.M.C. van der - \ 2016
  Den Haag : Wageningen UR, LEI
  Het is heel logisch dat een bedrijf winst nodig heeft om voort te bestaan. Het vermogen van een bedrijf om waarde te creëren voor de klant bepaalt de continuïteit. Commerciële waardecreatie is in toenemende mate gerelateerd aan maatschappelijke uitdagingen, zoals het stijgende aantal mensen met ziektes als diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas. Snelle veranderingen in de markt en in klantbehoeften dagen ook Nederlandse ondernemers uit om met nieuwe waardeproposities te komen. Loslaten van het bestaande, uitvoeren van experimenten en sector-overstijgende samenwerking staan hierbij centraal. Ontdek hoe agrarische ondernemers door co-creëren en experimenteren waarde kunnen toevoegen aan hun product.
  Family ties, preconceived images and trust : How local community defines market collaboration in the Dutch fish chain
  Valk, Olga M.C. van der; Vos, Birgit I. De - \ 2016
  Marine Policy 71 (2016). - ISSN 0308-597X - p. 175 - 183.
  Collaboration - Networks - Social factors - Trust - Value chain

  Vertical chain collaboration is a strategy for customers' value creation. However, Dutch fishermen are hardly participating in integrated value chains. While supply chain literature describes factors that contribute to successful chain partnerships, scarce research has been done on the dynamics of the sociocultural context for chain collaboration. In 10 semi-structured interviews, representatives of supply chain parties were asked for their perceptions on chain collaboration, trust, and the role of the local community. The interviews were directed at obtaining so-called 'tacit' knowledge, the non-spoken codified truths of social networks. Without generalizing, this research provides benchmarks to monitor how the different domains, laid out in this study, impact chain collaboration: community values, network participation and company competences. An overview is given of socio-economic factors blocking and enhancing chain collaboration at company and community level. Factors such as the strong bonding of family with business in tightly knit networks, a high level of social control, entrepreneurial autonomy, and loyalty as community norm hamper collaboration within the supply chain.Respondents' discourse demonstrates that cultural codes and identity form the very core of the entrepreneur, driving rather than 'embedding' economic behavior. Kinship, religion and peer pressure determine 'windows on the world' when engaging in chain collaboration. Consequently, any analysis of economics that does not integrate sociological and psychological methodology is flawed from the outset.

  Blauwe groei: duurzame bedrijvigheid opde Noordzee : perspectieven uit een scenarioanalyse
  Burg, S.W.K. van den; Bolman, B.C. ; Borgstein, M.H. ; Valk, O.M.C. van der; Vos, B.I. de; Selnes, T. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 2016-017) - 25
  energievoorraden - duurzame energie - aquacultuur - noordzee - toerisme - natuurbescherming - milieubeleid - beleid - regelingen - energy resources - sustainable energy - aquaculture - north sea - tourism - nature conservation - environmental policy - policy - regulations
  Door een groeiend belang van nieuwe maritieme sectoren neemt de bestuurlijke drukte op zee toe. In dit project is een kwalitatieve scenarioanalyse uitgevoerd om te beschrijven hoe de gebeurtenissen zich in de toekomst kunnen ontvouwen, om risico’s te identificeren en om zo beslissers in staat te stellen over verschillende ontwikkelrichtingen te oordelen. De ontwikkelingen in de sectoren energie, aquacultuur en toerisme zijn ook van invloed op de (on)mogelijkheden voor natuurbeleid op zee. De mariene natuur zal zich moeten schikken naar deze ontwikkelingen. De trend van wet- en regelgeving voor individuele sectoren naar een meer geïntegreerde aanpak van alle sectoren, inclusief natuurbescherming, zet zich door.
  Ruimte voor exploratie : agrarische ondernemers op zoek naar klantbehoefte : eindrapportage project Marktgericht Ondernemen 2012-2015
  Valk, O.M.C. van der; Splinter, G.M. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2016-040) - ISBN 9789462577923 - 19
  tuinbouw - agro-industriële sector - landbouwindustrie - markten - marktconcurrentie - ondernemerschap - innovaties - creativiteit - nederland - horticulture - agroindustrial sector - agribusiness - markets - market competition - entrepreneurship - innovations - creativity - netherlands
  Het project Marktgericht Ondernemen (2012-2015) heeft als doel om de positie van telers en ketenpartners in de tuinbouw te versterken. Via verschillende sporen is er gewerkt aan het creëren van (nieuwe) waarde omdat een lage kostprijs alleen niet meer voldoende is om het verschil te maken. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van onderscheidende producten, productconcepten en duurzame verdienmodellen, het vertalen van markt- en consumententrends naar marktkansen, het versterken van ondernemerschap en het aanjagen van een cultuurverandering. Het project heeft een aantal inzichten opgeleverd. Deze inzichten zijn niet alleen relevant voor tuinbouwondernemers, maar feitelijk voor iedereen binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen die zich betrokken voelt bij het innovatiethema ‘Samenwerkende waardeketens’.1 Dit document is een verslag van vier jaar innoveren en exploreren met ondernemers. Een gezamenlijke ontdekkingstocht die niet stopt na het afsluiten van dit project.
  Nieuwe waardeproposities ontdekken : hoe agrarische ondernemers kunnen co-creëren en experimenteren
  Valk, O.M.C. van der; Splinter, G.M. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 22
  agro-industriële sector - landbouwindustrie - ondernemerschap - innovaties - creativiteit - nederland - agroindustrial sector - agribusiness - entrepreneurship - innovations - creativity - netherlands
  De LEI Business Innovation Approach (LEI-BIA) ondersteunt ondernemers in de agribusiness bij het ontwikkelen én implementeren van innovatieve en duurzame bedrijfsmodellen. Mooi voorbeeld is het vierjarig project “Marktgericht Ondernemen” binnen de sector tuinbouw. De rapportage ‘Ruimte voor exploratie; agrarische ondernemers op zoek naar waardecreatie’ geeft een overzicht van opgedane ervaringen, toegepaste methodiek en behaalde resultaten.
  New modes of fisheries governance : Implementation of the landing obligation in four European countries
  Vos, B.I. de; Döring, R. ; Aranda, M. ; Buisman, F.C. ; Frangoudes, K. ; Goti, L. ; Macher, C. ; Maravelias, C.D. ; Murillas-Maza, A. ; Valk, O. van der; Vasilakopoulos, P. - \ 2016
  Marine Policy 64 (2016). - ISSN 0308-597X - p. 1 - 8.
  Fisheries governance - Landing obligation - Legitimacy - Stakeholder participation

  Fisheries policy is increasingly influenced by civil society organizations. The newest example of this is the formulation of the landing obligation, a regulation that should reduce the contested practice of discarding unwanted fish. In this paper the implementation process of the landing obligation in four European countries is compared. From this comparison it becomes clear that fishers are working on diminishing discards. However it also shows that for the legitimacy, and the effectiveness of policy it is not only vital to increase the influence of civil society actors, but also the participation of resource users. Their views, knowledge, and cooperation are vital for a successful implementation of the regulation. Otherwise, resistance become too high, and regulation becomes more symbolic than a tool for change.

  Feasibility of innovation in oyster production
  Kamermans, P. ; Bolman, B.C. ; Valk, O.M.C. van der - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES C122/15) - 17 p.
  Duurzaamheid, communicatie en veiligheid : verslag van de landelijke bijeenkomst 'Kenniskringen Visserij en duurzaamheid'
  Zaalmink, W. ; Smith, S.R. ; Steenbergen, J. ; Trapman, B.K. ; Valk, O.M.C. van der - \ 2015
  LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2015-160) - 25
  visserij - duurzaamheid (sustainability) - biobrandstoffen - communicatie - familiebedrijven, landbouw - veiligheid - coöperaties - nederland - fisheries - sustainability - biofuels - communication - family farms - safety - cooperatives - netherlands
  Op 6 juni 2015 vond op Fort IJmuiden een landelijke bijeenkomst plaats van het project Kenniskringen Visserij. Het doel van deze dag was te komen tot een uitwisseling van kennisvragen over verschillende visserij gerelateerde thema’s. Het programma bestond uit een plenaire bijeenkomst en uit een aantal zogenoemde cafébijeenkomsten. Bij elke cafébijeenkomst was een relevante expert aanwezig, die de bijeenkomst inleidde. Hierna konden de aanwezigen vragen aan de expert en aan elkaar stellen. Dit verslag is een samenvatting van de uitspraken die door de deelnemers en experts op deze dag gedaan zijn rond de thema’s: 1. Duurzaamheid en de visser als onderzoeker (expert: Bas Haring, volksfilosoof) 2. Communicatie (expert: Marissa Tanis, GoMaris) 3. Fuel of the future (expert: Dirk Kronemeijer) 4. Veiligheid aan boord (expert: Cor Blonk) 5. Coöperaties (expert: Thomas Højrup)
  Effects of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds; A Cost Benefit Analysis
  Oostenbrugge, J.A.E. van; Slijkerman, D.M.E. ; Hamon, K.G. ; Bos, O.G. ; Machiels, M.A.M. ; Valk, O.M.C. van der; Hintzen, N.T. ; Bos, E.J. ; Wal, J.T. van der; Coolen, J.W.P. - \ 2015
  LEI Wageningen UR (LEI Report 2015-145) - ISBN 9789086157266 - 170
  cost benefit analysis - fisheries - aquatic ecosystems - protection - benthos - ecosystems - oyster culture - north sea - kosten-batenanalyse - visserij - aquatische ecosystemen - bescherming - benthos - ecosystemen - oesterteelt - noordzee
  This report provides an overview of the important benefits and costs for six variant closures for the protection of the benthic ecosystem on the Frisian Front and the Central Oyster Grounds. The proposed closures lead to a range of ecological benefits and economic costs. The current study facilitates an informed discussion about an optimal allocation of the closures.
  Werken met waarden. Wat zijn de kernwaarden van mijn bedrijf en hoe passen die bij mijn verdienmodel?
  Alebeek, F.A.N. van; Valk, O.M.C. van der; Smit, A.B. - \ 2014
  PPO AGV
  Implementation of certification. Evidence from literature and websites
  Waarts, Y.R. ; Ingram, V.J. ; Valk, O.M.C. van der - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  Market information systems in Burkina Faso Tanzania and Zambia: How MIS can improve producers’ market power and entrepreneurship
  Meijerink, G.W. ; Valk, O.M.C. van der; David-Benz, H. - \ 2013
  The Hague : s.n. (FARMAF Report ) - 61 p.
  A greenhouse design for Mexico: The case of La Huerta, Aguascalientes
  Elings, A. ; Campen, J.B. ; Garcia Victoria, N. ; Valk, O.M.C. van der - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Greenhouse Horticulture (Rapporten WUR GTB 1223) - 54
  Parallel development of five partnerships to promote sustainable soy in brazil: solution or part of wicked problems?
  Hospes, O. ; Valk, O.M.C. van der; Mheen-Sluijer, J. van der - \ 2012
  International Food and Agribusiness Management Review 15 (2012)B. - ISSN 1096-7508 - p. 29 - 52.
  decision-making processes - property-rights - policy - land
  The central question of this paper is how to understand and characterize the parallel development of global private partnerships and other partnerships at the global level or national level, that all aim to promote sustainability of a global commodity. The aim of this paper is to contribute to the discussion on the role and use of global private partnerships in coping with sustainability as a wicked problem. For this purpose we have constructed and used a theoretical framework on complex decision-making processes with a grounded theory that explains diversity of private governance networks in terms of rivalry and exclusion. Focusing on five partnerships that promote sustainable production of soy in Brazil, the paper concludes that their development is highly interdependent and dialectical. One of the five partnerships is the Round Table on Responsible Soy. Both the start and development of this global private partnership have not ended but fuelled rivalry between different partnerships, herewith reproducing the wickedness of governance of sustainable production of soy. Managing sustainability as a wicked problem requires an understanding of the dialectical development of partnerships. Instead of embracing one partnership as the best or the benchmark, it may be wiser for policymakers to invest in managing interactions and articulating relationships between different partnerships at the global and national level. Key words: Private partnerships, rivalry, wicked problems, sustainable soy, Brazil
  Comparison of Sustainable Soy : Initiatives in Brazil and Argentina. Do multiple standards enhance sustainability
  Valk, O.M.C. van der; Hospes, O. ; Mheen-Sluijer, J. van der - \ 2012
  Den Haag : LEI (LEI report ) - 81 p.
  How sustainability schemes promote sustainability and compete amongst themselves is not static but in continuous movement. This is illustrated with the development history of sustainability schemes in soy. Their dynamics are defined by the importance of certified product for market access and by partnerships and stakeholder negotiations in global and local context. Sustainability can be best served if such processes are understood and managed. Transparent dialogue and intensive interaction facilitates learning and benchmarking towards sustainability. The Dutch government can play an important facilitating role.
  Sustainable development in metropolitan Food Cluster in Aguascalientes, Mexico, report Pre-feasibility Mission april 2011
  Mansfeld, M.J.M. van; Smeets, P.J.A.M. ; Groot, N.S.P. de; Valk, O.M.C. van der - \ 2011
  Wageningen : Alterra - 37 p.
  Mexican protected horticulture: Production and market of Mexican protected horticulture described and analysed
  Garcia Victoria, N. ; Valk, O.M.C. van der; Elings, A. - \ 2011
  Bleiswijk/Den Haag : Wageningen UR Greenhouse Horticulture/LEI (Rapporten GTB 1126) - 104
  mexico - glastuinbouw - sierteelt - productie - marktanalyse - concurrerend vermogen - internationale samenwerking - nederland - mexico - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - production - market analysis - competitive ability - international cooperation - netherlands
  Referaat Deze studie beschrijft en analyseert de Mexicaanse bedekte tuinbouwsector, die zich sterk ontwikkelt, en daarmee een relevante partner voor de Nederlandse toeleverende industrie is. De sector is geografisch over het grote land verspreid, en wordt gekenmerkt door een grote variatie in technologisch niveau. De export naar de VS en Canada zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de groentesector. Moment van productie, logistiek, kwaliteit en traceability, kostenreductie en samenwerking zijn essentieel. De sierteeltsector kan niet met andere Latijns Amerikaanse landen op de exportmarkt concurreren, en zal sterk afhankelijk zijn van de nationale situatie. Hardware, kennis, infrastructuur, en samenwerking zijn enkele verbeterpunten. De Nederlandse tuinbouwindustrie is leidend en levert hoge kwaliteit producten en diensten. De voor de hand liggende markten in Mexico voor Nederlandse leveranciers liggen op het midden- en hoogtechnologische niveau. Het meest interessant zijn: 1. Kleine tot middelgrote (0,5 tot 2 ha) groentebedrijven die zich hebben geclusterd. 2. Kleine tot middelgrote bloemen- en sierplantenbedrijven die goede variëteiten nodig hebben. 3. Middelgrote tot grote groentebedrijven in verschillende gebieden die met maatwerk vooruit geholpen kunnen worden. 4. Middelgrote tot grote snijbloembedrijven in Baja California die naar de VS exporteren. 5. Agroparken. Abstract This study describes and analyses the strongly developing Mexican greenhouse horticultural sector, which is a relevant partner for the Dutch supply industry. The sector is geographically spread over the large country, and characterized by wide variation in technology level. The export to the USA and Canada is relevant for the development of the vegetable sector. Timing of production, logistics, quality and traceability, cost reduction and cooperation are essential. The ornamental sector can not compete with other Latin American countries on the export market, and will largely depend on the domestic situation. Hardware, knowledge, infrastructure, cooperation are some of the issues. The Dutch horticultural industry is world-leading and supplies high-quality products and services. Therefore, the obvious markets for Dutch suppliers in Mexico are formed by the medium and high-tech sectors. Most interesting are: 1. Small to medium scale (0.5 to 2 ha) vegetable farms that have formed clusters. 2. Small to medium scale flower and ornamental farms that need good varieties. 3. Medium to large vegetable growers in various regions can be assisted in their advancement through a tailormade approach. 4. Medium to large-scale cut flower farms in Baja California that exporting to the USA. 5. Agroparks.
  Competing claims on natural resources
  Arets, E.J.M.M. ; Berkum, S. van; Oosten, C.J. van; Bindraban, P.S. ; Jongschaap, R.E.E. ; Bodegom, A.J. van; Stehfest, E. ; Rozemeijer, N. ; Geissen, V. ; Hessel, R. ; Valk, O.M.C. van der; Jager, A. de - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 2236) - 96
  natuurlijke hulpbronnen - ecosysteemdiensten - voedselzekerheid - landgebruik - duurzaamheid (sustainability) - duurzaam bodemgebruik - hulpbronnenbeheer - natural resources - ecosystem services - food security - land use - sustainability - sustainable land use - resource management
  Land is serving as a basis for the production of food, feed, fibres, wood, bio-energy, for biodiversity, recreation and many other goods and services ecosystems provide. Additional to that, land can also be used for infrastructure, houses etc., making no direct use of natural resources, but of the physical land structure. While some resources and ecosystem services can be delivered simultaneously, others are mutually exclusive, and therefore tend to compete for land. Competing claims is a notion that different and/or excessive claims are made on land that may jeopardize its sustained use. Increasing demand for food and energy in the world leads to further intensified use of agricultural land or to the transformation of non-agricultural land into productive agricultural land, with negative consequences for the environment and biodiversity. The objective for this report was to review global and regional market and policy trends governing land use change and competing claims and to explore the role of local power relations and perceptions of stakeholders for competing claims.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.