Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: metisnummer==1056291
  Check title to add to marked list
  Kwaliteit van modellen voor wettelijke onderzoekstaken
  Houweling, H. ; Voorn, G.A.K. van; Giessen, A. van der; Wiertz, J. - \ 2015
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu - Wageningen UR (WOt-paper 38) - 4
  kwaliteitsnormen - modellen - recht - natuur - milieu - landbouwwetenschappen - landschap - evaluatie - quality standards - models - law - nature - environment - agricultural sciences - landscape - evaluation
  De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu van Wageningen UR (WOT N&M) zet modellen, (ruimtelijke) gegevensbestanden en graadmeters in bij het beleidsgericht onderzoek voor het Planbureau voor de Leefomgeving en het Ministerie van Economische Zaken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om onderzoek voor de Natuurverkenningen, de Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur of de Evaluatie van het Mest- en Gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Om de kwaliteit van deze modellen en (ruimtelijke) gegevensbestanden te verbeteren en te borgen maakt de WOT N&M gebruik van een kwaliteitssysteem. In deze WOtpaper wordt dit kwaliteitssysteem toegelicht.
  Quality of models for policy support
  Houweling, H. ; Voorn, G.A.K. van; Giessen, A. van der; Wiertz, J. - \ 2015
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu) (WOt-paper 38) - 4
  quality management - policy - quality standards - models - kwaliteitszorg - beleid - kwaliteitsnormen - modellen
  The Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT N&M) at Wageningen UR uses models, geodatabases and indicators in its policyoriented research for PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (see Bouwma et al., 2014) and the Dutch Ministry of Economic Affairs. This research is undertaken for a variety of purposes, for example for the Nature Outlook reports, the review of the National Ecological Network and the evaluation of the policy on fertilisers and crop protection products. WOT N&M operates a quality system to improve and maintain the quality of these models and databases. This WOt-Paper describes this quality system.
  BioScore 2.0. Tussenrapportage WOT-04-011-036.50
  Hinsberg, A. van; Hendriks, M. ; Hennekens, S.M. ; Sierdsema, H. ; Swaay, C. van; Rondinini, C. ; Santini, L. ; Delbaere, B. ; Knol, O.M. ; Wiertz, J. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOt-interne notitie 87)
  Balans van de Leefomgeving 2014 deel 7 : natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept
  Dirkx, G.H.P. ; Knegt, B. de; Bodegraven, J. van; Bredenoord, H. ; Hinsberg, A. van; Hoek, D.J. van der; Oorschot, M. van; Vixseboxse, E. ; Wiertz, J. ; Belder, E. den; Bouwma, I.M. ; Gerritsen, A.L. ; Hendriks, C.M.A. ; Sanders, M.E. ; Vos, B.I. de - \ 2014
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 26
  ecosysteemdiensten - natuurlijke hulpbronnen - landgebruik - recreatie - natuurbeheer - erosiebestrijding - bodemvruchtbaarheid - inventarisaties - beleidsevaluatie - ecosystem services - natural resources - land use - recreation - nature management - erosion control - soil fertility - inventories - policy evaluation
  Keuzes nodig bij invulling nieuw beleidsconcept natuurlijk kapitaal Het kabinet introduceert met natuurlijk kapitaal een beleidsconcept waarin de baten van natuur centraal staan. Om het beoogde behoud en duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal te realiseren is het nodig dat het kabinet aangeeft welke keuzes het hierin wil maken. Omvang van een aantal Nederlandse ecosysteemdiensten gedaald Het aanbod van enkele diensten die het natuurlijk kapitaal in Nederland levert, nam de afgelopen jaren af. Dit geldt voor de voorziening van drinkwater, gebruik van niet-drinkwater in bijvoorbeeld landbouw en industrie, bodemvruchtbaarheid, koolstofvastlegging en plaagonderdrukking. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de ‘Graadmeter goederen en diensten uit ecosystemen’, die het PBL in deze balans presenteert. Het kabinet wil de Nederlandse ecosysteemdiensten in kaart brengen om ze een volwaardige plaats te geven in de afwegingen van overheden en bedrijven. Daar kan deze graadmeter bij helpen. Nederlandse economie is afhankelijk van natuurlijk kapitaal in buitenland De Nederlandse economie gebruikt veel grondstoffen uit ecosystemen buiten Nederland. Dat maakt de Nederlandse economie afhankelijk van natuurlijke systemen buiten Nederland en tegelijkertijd medeverantwoordelijk voor de wereldwijde aantasting ervan. Een voorhoede van bedrijven maakt zich zorgen over deze afhankelijkheid en erkent haar verantwoordelijkheid, maar vraagt de overheid aan te geven waar het met verduurzaming heen wil en een gelijk speelveld te creëren. Natuurbeleid werpt vruchten af, maar er is nog veel te doen Het tot nu toe uitgevoerde natuurbeleid begint vruchten af te werpen. Planten en dieren profiteren van het herstel, het beheer en de ontwikkeling van de natuur. Het aantal planten en dieren op de Rode Lijsten van bedreigde soorten neemt af, evenals de mate waarin zij worden bedreigd. De staat van instandhouding van veel soorten en habitats is echter nog onvoldoende om de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn te kunnen realiseren. Ook als de plannen voor het Natuurnetwerk Nederland in 2027 zijn gerealiseerd, zal het niet lukken deze doelstellingen volledig te halen. Ambitie voor verduurzaming landbouw ruimtelijk specificeren De generieke ambitie tot verduurzaming van de landbouw zou ruimtelijk specifiek kunnen worden uitgewerkt. Dan kunnen ecosysteemdiensten worden geleverd op de plaats waar er vraag naar is en kan de landbouw zich elders blijven concentreren op de voedselproductie. De intensiteit waarmee de landbouw natuurlijk kapitaal in Nederland gebruikt, beperkt immers de mogelijkheden om het voor iets anders te benutten dan voedselproductie. En meer ruimte voor andere ecosysteemdiensten, zoals waterberging of recreatie, zal vaak ten koste gaan van die voedselproductie. Innovatiebeleid inzetten om ambities natuurlijk kapitaal te verwezenlijken Een meer duurzame benutting van natuurlijk kapitaal vraagt om innovatie van bijvoorbeeld productieprocessen. Het innovatiebeleid is nog maar beperkt toegespitst op een duurzame benutting van natuurlijk kapitaal. Het zou bovendien meer gebruik kunnen maken van de ervaringskennis van voorlopers op dit gebied, door in te zetten op de vorming van netwerken waarin kennisinstellingen, producenten, ketenpartijen en ngo’s kennis en ervaring kunnen delen. Particuliere financiering van natuurlijk kapitaal komt niet vanzelf tot stand Het kabinet verwacht dat burgers en bedrijven die baat hebben bij natuurlijk kapitaal, er in zullen willen investeren om dit in stand te houden. In de praktijk blijkt dat echter nog nauwelijks te gebeuren. Dat komt deels door gewenning aan de ‘gratis’ beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal, maar ook doordat het niet mogelijk is degenen die niet meebetalen aan het behoud uit te sluiten van het profijt ervan.
  Biodiversiteit bekeken: hoe evalueert en verkent het PBL het natuurbeleid?
  Bouwma, I.M. ; Sanders, M.E. ; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Knol, O.M. ; Verboom, J. ; Wit, B. de; Wiertz, J. ; Hinsberg, A. van - \ 2014
  Den Haag : PBL (PBL-publicatie nr. 924) - ISBN 9789491506642 - 57
  biodiversiteit - natuurbeleid - beleidsevaluatie - nederland - biodiversity - nature conservation policy - policy evaluation - netherlands
  Deze publicatie heeft als doel de werkwijze en methoden te beschrijven die ten grondslag liggen aan PBL-publicaties over het natuur- en biodiversiteitbeleid. Uitgelegd wordt met welke informatie het PBL veranderingen in de biodiversiteit signaleert, natuurbeleid van de overheid evalueert, en opties voor natuurbeleid verkent. De publicatie geeft op hoofdlijnen inzicht in de belangrijkste gegevens en methoden die daarvoor gebruikt worden. Daarbij wordt ook ingegaan op de aannames die ten grondslag liggen aan het overheidsbeleid en waarvan het PBL in zijn werk rekenschap geeft. De publicatie behandelt vooral analyses van het PBL betreffende de toestand van natuur en milieu. En is gericht op beleidsmakers en andere betrokken partijen bij natuurbeleid die gebruik maken van natuurinformatie van PBL-publicaties.
  Ecologische overwegingen bij verdeling van middelen tussen en binnen provincies voor een herijkte EHS
  Knegt, B. de; Wiertz, J. - \ 2012
  Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 26 p.
  Natuurwaarde 2.0 land : graadmeter natuurkwaliteit landecosystemen voor nationale beleidsdoelen
  Reijnen, M.J.S.M. ; Hinsberg, A. van; Esbroek, M.L.P. van; Knegt, B. de; Pouwels, R. ; Tol, S. van; Wiertz, J. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 110) - 116
  flora - fauna - terrestrische ecosystemen - ecosystemen - monitoring - indicatoren - natuurgebieden - natuurontwikkeling - nederland - flora - fauna - terrestrial ecosystems - ecosystems - monitoring - indicators - natural areas - nature development - netherlands
  De graadmeter Natuurwaarde 2.0 geeft een beeld van de jaarlijkse veranderingen in de gemiddelde ecosysteemkwaliteit van natuurgebieden in Nederland, sinds 1994. De gemiddelde Ecosysteemkwaliteit is bepaald op basis van de NEM-meetnetten voor vogels, vlinders, planten en reptielen (NEM = Netwerk Ecologische Monitoring). De onderscheiden ecosystemen zijn: bos, heide, open duin, moeras en halfnatuurlijk grasland; voor het agrarische gebied blijkt het aantal NEM-meetpunten voor planten nog onvoldoende. Methodologisch is deze versie 2 sterk verbeterd doordat deze qua rekenmethode, indeling van ecosysteemtypen en soortselectie beter aansluit op het beleid, nu deze ook jaarlijks bepaald kan worden. De methode is in principe consistent met die van de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en de Europese SEBI (Streamlining European Biodiversity Indicators) en mondiale CBD-richtlijnen (CBD = Convention on Biological Diversity). Zo kan bijvoorbeeld de 2010- doelstelling getoetst worden. Verder wordt de graadmeter Natuurwaarde 2.0 geplaatst en bediscussieerd in het raamwerk van de overige natuurindicatoren van het Planbureau voor de Leefomgeving. Trefwoorden: natuurgraadmeter, ecosysteemkwaliteit, landnatuur, doelsoorten, intact ecosysteem
  Regelingen Programma Beheer en Staatsbosbeheer ecologisch geëvalueerd
  Wiertz, J. ; Sanders, M.E. ; Hinsberg, A. van - \ 2007
  De Levende Natuur 108 (2007)4. - ISSN 0024-1520 - p. 176 - 178.
  natuurbescherming - bosbeheer - subsidies - evaluatie - natuur - nature conservation - forest administration - subsidies - evaluation - nature
  De rijksoverheid is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de Nederlandse natuur. Het beheer ervan wordt echter grotendeels uitgevoerd door terreinbeheerders. LNV geeft daarom subsidie voor natuurbeheer en heeft daarvoor momenteel circa 120 miljoen euro op de begroting staan. Het Milieu- en Natuurplanbureau onderzocht de ecologische effectiviteit van de subsidieregeling
  Programma Beheer en Staatsbosbeheer ecologische geëvalueerd
  Sanders, M.E. ; Wiertz, J. ; Hinsberg, A. van - \ 2007
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2007 (2007). - ISSN 1572-7610 - p. 21 - 25.
  bosecologie - natuurbescherming - bosbeheer - overheidsbeleid - evaluatie - forest ecology - nature conservation - forest administration - government policy - evaluation
  Momenteel staat voor het natuurbeheer circa 120 miljoen euro per jaar op de begroting van LNV. Wordt de natuur daar werkelijk beter van? Dit artikel bespreekt een deel van de evaluatie, met als voorbeeld de bossen. Met andere woorden: gaat het goed met de broedvogels, neemt de hoeveelheid dood hout toe en worden de bossen gevarieerder?
  Ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer : programma beheer en Staatsbosbeheer 2000-2006
  Wiertz, J. ; Dirkx, G.H.P. ; Melman, T.C.P. ; Reijnen, M.J.S.M. ; Schotman, A.G.M. ; Wijk, M.N. van; Willemen, J.P.M. - \ 2007
  Bilthoven : Milieu- en Natuurplanbureau (MNP-publicatie nr. 500410002, 500410003) - ISBN 9789069601670 - 328
  natuurbescherming - bosbeheer - natuur - agrarisch natuurbeheer - nature conservation - forest administration - nature - agri-environment schemes
  Aan het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) is gevraagd een evaluatie uit te voeren van de subsidieregelingen voor natuurbeheer voor de periode 2000-2006, en antwoord te geven op de vraag 'Wat is de ecologische effectiviteit van de regelingen op de korte en de (middel)lange termijn?' Dit betreft de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN), Subsidie Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en Staatsbosbeheer...
  Monitoringsgegevens voor het natuurbeheer anno 2005 : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: achtergrondrapport 1
  Knegt, B. de; Bredenoord, H.W.B. ; Wiertz, J. ; Sanders, M.E. - \ 2006
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 22) - 134
  natuurbescherming - monitoring - ecologie - regelingen - subsidies - nederland - databanken - ecologische hoofdstructuur - agrarisch natuurbeheer - natuur - nature conservation - monitoring - ecology - regulations - subsidies - databases - netherlands - ecological network - agri-environment schemes - nature
  LNV heeft de Tweede kamer toegezegd na zes jaar het Programma Beheer (subsidies voor natuurbeheer) te zullen evalueren. De ecologische effectiviteit is als eerste onderwerp van evaluatie. Aan dit project (in handen van WOT Natuur & Milieu) is meegewerkt door vele instanties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provincies, Provinciale Landschappen, SOVON, CBS, FLORON, DLG en Dienst Regelingen
  Strategisch plan LARCH : van strategische visie naar plan van aanpak
  Verboom, J. ; Pouwels, R. ; Wiertz, J. ; Vonk, M. - \ 2006
  Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 28) - 68
  modellen - natuurbescherming - ecologie - databanken - duurzaamheid (sustainability) - habitats - models - nature conservation - ecology - databases - sustainability - habitats
  Model LARCH is sinds 1996 weinig veranderd. Momenteel is het Milieu- en Natuurplanbureau een belangrijke gebruiker, daarnaast zijn er de nodige toepassingen in het buitenland. Dit WOT Natuur & Milieu rapport geeft een analyse van wensen, mogelijkheden en ontwikkelingsrichtingen voor LARCH
  Ecologische hoofdstructuur en het milieu : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
  Hinsberg, A. van; Noordijk, H. ; Esbroek, M.L.P. van; Hoek, D.C.J. van der; Wiertz, J. - \ 2004
  Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 7) - 28
  milieubeleid - natuurbescherming - emissie - verzuring - natuurreservaten - nederland - ammoniak - natuur - environmental policy - nature conservation - emission - acidification - nature reserves - netherlands - ammonia - nature
  De afname van de Nederlandse natuurkwaliteit komt vooral door verdroging (20%), verzuring (25%) en vermesting (15%). Verzuring en vermesting worden teruggedrongen door de emissies van potentieel verzurende en vermestende stoffen (NHy, NOx en SOx) in internationaal verband (UNECE en EU) te verlagen. Door de daling van de zure- (50%) en stikstofdepositie (25%) in de periode 1981-2001 is nu 10-20% van de natuur beschermd tegen verzuring en 15-25% tegen vermesting. Naar verwachting wordt de kans om doelsoorten in heide, grasland of bos aan te treffen 160, 70 resp. 80% groter in 2010 ten opzichte van 1995. Aanvullend op de emissiesreducties zijn er effectgerichte maatregelen (OBN) en wordt zonering rond natuurgebieden overwogen. Het zoneringsbeleid richt zich nu vooral op het terugdringen van ammoniakemissies rond grotere natuurgebieden, waar de werkelijke natuurwinst echter te verwachten is bij kleine kwetsbare natuurgebieden met een hoge lokale ammoniakbelasting. Trefwoorden: Ecologische Hoofdstructuur (EHS), zonering, ammoniak, verzuring
  Onderbouwend onderzoek voor de Natuurplanbureau-functie van het MNP : vraagarticulatie 2005
  Houweling, H. ; Dirkx, G.H.P. ; Koeijer, T.J. de; Ligthart, S.S.H. ; Wiertz, J. - \ 2004
  Wageningen : Natuurplanbureau (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering' werkdocument 2004/01) - 39
  natuurbescherming - beleid - onderzoek - nederland - nature conservation - policy - research - netherlands
  Visie onderbouwend ecologisch onderzoek Milieu- en Natuurplanbureau : graadmeters, scenario's, modellen, meetnetten en data
  Wiertz, J. ; Egmond, P.M. van; Farjon, J.M.J. ; Houweling, H. ; Kooistra, L. ; Veen, M.P. van - \ 2004
  Wageningen : Natuurplanbureau (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering' werkdocument 2004/16) - 58
  natuurbescherming - beleid - milieubescherming - monitoring - methodologie - nederland - nature conservation - policy - environmental protection - monitoring - methodology - netherlands
  Voor het waarborgen van de kwaliteit van (ruimtelijke) gegevens en indicatoren is centrale ontsluiting en gestandaardiseerde beschrijving van megadata noodzakelijk. Recent is een inventarisatie gemaakt van bestanden, die betrekking hebben op de beleidsdomeinen natuur, groene ruimte, recreatie en landbouw (beschikbaar via de website van Natuurplanbureau). Voor de beleidssectoren milieu en water zal een aanvullende inventarisatie nodig zijn
  Afstemming biotische responsmodules DEMNAT-SMART/MOVE
  Runhaar, J. ; Alkemade, J.R.M. ; Hennekens, S.M. ; Wiertz, J. ; Zelfde, M. van 't - \ 2002
  Bilthoven : RIVM (RIVM / Rapport 408657008/2002) - 125
  vegetatie - plant-water relaties - ecologie - modellen - vegetation - plant water relations - ecology - models
  In 1995 is door vertegenwoordigers van RIVM, RIZA, EC-LNV, IBN- en SC-DLO, CML overlegd over de afstemming van de modellen gebruikt bij ecologische voorspelling. Een onderdeel daarvan omvat de te verwachten veranderingen in standplaatsfactoren (biologische responsmodules). In dit rapport worden de twee responsmodules SMART-MOVE en DEMNAT met elkaar vergeleken
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.